15. listopad 2021

Rejstřík je přístupný na webových stránkách Evropské komise.

Na základě článku 20 nařízení (ES) č. 1924/2006 Komise vytváří a pravidelně aktualizuje Rejstřík EU pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin (dále jen rejstřík). Tento rejstřík slouží pouze k informativním účelům. 

Rejstřík EU zobrazuje

Komise v případě potřeby aktualizuje Rejstřík EU, konkrétně po přijetí Rozhodnutí EU o žádostech o schválení tvrzení nebo o změnách podmínek použití a omezení.

Rejstřík EU pro zdravotní tvrzení - odkaz ZDE

Tvrzení, která nejsou v Rejstříku EU 

V Rejstříku EU se neobjevuje řada předložených zdravotních tvrzení:

Zdroj: EU Register of nutrition and health claims made on foods (v.3.6) (europa.eu)
          Evropská Komise

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Rejstřík EU pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin (bezpecnostpotravin.cz)

15. listopad 2021

Dobrý den,

EIT Food Hub si vás dovoluje jménem organizátorů pozvat na konferenci Bezpečná výživa, která se uskuteční v sobotu 27. listopadu 2021 na VŠCHT v Praze (budově B).

Doufejme, že se epidemiologická situace nezhorší natolik, že by bylo nutné přistoupit ke zrušení semináře nebo jeho realizaci formou on-line.

Program konference najdete zde.

 

Registrace je možná do 25.11.2021 nebo do naplnění kapacity.

Pro účast na akci je absolutně nutné dodržovat veškerá aktuálně platná epidemiologická opatření.

Těšíme se 27. listopadu na setkání.

S pozdravem,

Organizátoři konference Bezpečná výživa

Ústav analýzy potravin a výživy a Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha

15. listopad 2021

 V poslední době značně stoupá zájem konzumentů o tzv. rostlinné alternativy mléka, mléčných výrobků, ale i masa a masných výrobků. Jen za poslední dva roky prodeje rostlinných náhražek masa, mléka, sýrů nebo jogurtů vzrostly v EU o 49 procenta výhled do budoucna ukazuje na další zvyšování spotřeby těchto výrobků. Důvody pro vyřazení živočišných produktů z jídelníčku mohou být u konzumentů rozdílné. Někdy se jednáo důvody zdravotní (např. při alergii na mléčnou bílkovinu nebopotvrzení laktózové intolerance), ale většinou jsou samotnými spotřebiteli udávány důvody ekologické či domněnka, že sejedná o potraviny zdravější, podporující zdravější životní styl.V současné době se v rámci států Evropské unie velmi silně prosazuje princip ekologicky udržitelné výživy a výroba klimaticky příznivých potravin. Tento princip je založen právěna odklonu od živočišné výroby. Je nutné si ale uvědomit,že většina rostlinných náhražek svojí výživovou hodnotou neodpovídá výživové hodnotě živočišných produktů. Jsou tozpravidla vysoce průmyslově zpracované potraviny, při jejichž výrobě se používá řada přídatných látek, a v řadě případů nemusí poskytovat v dostatečném množství některé důležité makro- i mikronutrienty.Cílem autorů této publikace je shrnout význam mlékaa mléčných výrobků v naší výživě a upozornit na rozdíly ve výživě vyplývající z úplné záměny těchto výrobků za výrobky rostlinné včetně názorů z řad předních lékařů na rizikaspojená s vegetariánstvím zvláště ve výživě dětí či rizikaspojená s některými poruchami příjmu potravy. Dále publikace pojednává o označování rostlinných výrobků a věnuje se rovněždopadu produkce na životní prostředí. Za kolektiv autorů Šárka Horáčková

Publikace Potravinářské komory České republiky,Publikace Potravinářské komory České republiky,České technologické platformy pro potraviny a Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací

Publikace zde.

 

15. listopad 2021

V návaznosti na krizi COVID-19 a v souladu se strategií od zemědělce ke spotřebiteli hodlá EU zintenzivnit koordinaci na evropské úrovni, aby zajistila, že se evropští občané nebudou v dobách krize potýkat s nedostatkem potravin. Pohotovostní plán, který byl dnes přijat, potvrzuje celkovou odolnost potravinového řetězce EU, identifikuje několik stávajících nedostatků a navrhuje opatření ke zlepšení připravenosti na úrovni EU. Za tímto účelem Komise zřídí evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení. Jedná se o skupinu odborníků na potravinový řetězec, kterou koordinuje Komise, a jejímž účelem je výměna údajů, postupů a posílení koordinace.

Ponaučení z krize COVID-19

Během krize COVID-19 vyšla najevo odolnost odvětví zemědělství, rybolovu, akvakultury a potravinářství, díky níž zdravotní krize nevyústila i v krizi v oblasti potravinového zabezpečení. Na podporu těchto odvětví přijala EU mimořádná opatření.

Nástroje k boji proti nerovnováze na trhu nebo problémům producentů s peněžními toky poskytly například společná zemědělská politika (SZP) a společná rybářská politika (SRP). Aby byl zajištěn pohyb zboží a kritických pracovníků na jednotném trhu, zavedla Komise dopravní „zelené pruhy“ a zveřejnila pokyny, které v zájmu hladkého překračování hranic členským státům umožnily příslušná opatření úzce koordinovat.

V dnešním sdělení se konstatuje, že v některých oblastech je zapotřebí dalšího zlepšení, aby byly v dobách krize i nadále zajištěny potraviny a jejich dodávky.

Pohotovostní plán EU pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení

Vzhledem k rostoucímu dopadu změny klimatu a zhoršování životního prostředí na produkci potravin, jakož i rizikům souvisejícím s veřejným zdravím, kybernetickými hrozbami nebo geopolitickými změnami ohrožujícími fungování potravinového řetězce nabývá pohotovostní plán EU pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení na významu.

Pohotovostní plán má klíčový význam pro zlepšení připravenosti EU a zahrnuje přístup založený na spolupráci mezi všemi veřejnými a soukromými subjekty, které jsou součástí potravinového řetězce. Ze soukromého sektoru sem patří například zemědělci, rybáři, producenti v odvětví akvakultury, zpracovatelé potravin, obchodníci a maloobchodníci, jakož i přepravci a logističtí pracovníci. Ústřední úlohu v tomto plánu budou hrát i unijní, vnitrostátní a regionální orgány.

Samotný plán bude zaveden prostřednictvím evropského mechanismu připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení, který zahájí Komise.

Mechanismus se bude opírat o skupinu odborníků, která bude sdružovat zástupce členských států a některých třetích zemí a aktéry ze všech fází potravinového řetězce, a o soubor pravidel a postupů, jimiž se bude řídit jeho fungování. Skupina se bude scházet pravidelně a v případě krize i ve velmi krátké lhůtě a tak často, jak bude situace vyžadovat.

Zaměří se na konkrétní činnosti a soubor opatření, která mají být v období od poloviny roku 2022 do roku 2024 dokončena, tj. na:

 • předvídání, hodnocení a sledování rizik: lepší připravenost díky využívání dostupných údajů (včetně údajů o počasí, klimatu, trzích), hlubší analýza slabých míst a kritické infrastruktury potravinového řetězce,
 • koordinaci, spolupráci a komunikaci: sdílení informací, osvědčených postupů a vnitrostátních pohotovostních plánů, vypracování doporučení pro řešení krizí, koordinace a spolupráce s mezinárodním společenstvím.

Souvislosti

V květnu 2020 přijala Komise strategii od zemědělce ke spotřebiteli a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Tyto dvě vzájemně se posilující strategie byly představeny jako stěžejní části Zelené dohody pro Evropu s cílem umožnit přechod k udržitelným potravinovým systémům a řešit hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti.

V rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ bylo vyhlášeno několik stěžejních iniciativ, včetně pohotovostního plánu pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení v době krize a přijetí rámcových právních předpisů pro udržitelné potravinové systémy do konce roku 2023 s cílem dále urychlit přechod k udržitelnému potravinovému systému. 

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Janusz Wojciechowski, komisař odpovědný za zemědělství, prohlásil: „Během pandemie COVID-19 se potvrdila vysoká odolnost našeho potravinového řetězce. Naši občané nezaznamenali nedostatek potravin a bylo možné se vyhnout dodatečné – tentokrát potravinové – krizi: mimo jiné díky naší společné zemědělské politice. Vzhledem k neustále se vyvíjející povaze rizikových faktorů však musíme být připraveni na budoucí krize, které by na dodávky potravin a potravinové zabezpečení mohly mít dopad. Potravinové zabezpečení bude i nadále ústředním prvkem našich politik. Je zcela zásadní zajistit vyšší odolnost a vyšší míru udržitelnosti našich potravinových systémů. Pohotovostní plán, který byl dnes představen, zajišťuje připravenost EU a důkladnou koordinaci mezi EU, členskými státy a veřejným a soukromým sektorem, jejímž cílem je vyhnout se jednostranným rozhodnutím a zajistit účinnější zvládání krizí.

Stella Kyriakidesová, komisařka odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, se vyjádřila takto: „Na cestě k silnému a odolnému udržitelnému potravinovému systému, který funguje za všech okolností, je naším kompasem strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Z mimořádné reakce EU na pandemii COVID-19 vyplývá, že koordinace mezi všemi členskými státy, orgány EU a klíčovými zúčastněnými stranami má při řešení mimořádných situací zásadní význam. Pohotovostní plán, který dnes Komise přijala, nám pomůže lépe se připravit, abychom byli schopni zajistit potraviny a jejich dodávky v dobách krize. Naše zdraví souvisí s dostupností a kvalitou potravin, které konzumujeme, a naše potravinové systémy mohou být odolné vůči krizím, jako je COVID-19, pouze jsou-li udržitelné.“

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, prohlásil: Pandemie byla zkouškou odolnosti našeho potravinového řetězce a mohli jsme se přesvědčit, že naše politiky a legislativní rámec jsou spolehlivé. Zjistili jsme však také, kde jsou slabá místa a že existuje prostor pro to, aby náš potravinový systém byl lépe připraven odolávat tlakům ze strany vnějších faktorů a rizik. Například odvětví rybolovu a akvakultury se potýká s určitou mírou závislosti a zranitelnosti spojenou s dodavatelskými a maloobchodními šoky. Díky dnes přijatému pohotovostnímu plánu budeme připraveni řešit potenciální otřesy a nadále schopni zajišťovat dodávky udržitelných mořských plodů spotřebitelům.“

Další informace

Sdělení

Informativní přehled

Společná zemědělská politika (SZP)

Společná rybářská politika (SRP)

Tržní opatření v rámci SZP

Verze pro tisk (PDF)

Kontakt pro tisk

 • Miriam GARCIA FERRER

  Telefon
  +32 2 299 90 75
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sophie DIRVEN

  Telefon
  +32 2 296 72 28
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
   
   
  Zdroj: Evropská komise
15. listopad 2021

Čína se v současnosti potýká s vlnou covid-19, která sice není do počtu případů nijak závažná, za čtvrtek bylo v celé zemi nahlášeno 79 nových případů, ale v kontextu nadále držené politiky nulové tolerance covid-19 se jedná o nepřípustný stav.

Hlavním ohniskem je momentálně přístavní město Dalian v severovýchodní Číně, jehož denní přírůstky představují více než polovinu nových případů v celé Číně.

Prvním zjištěným nakaženým v Dalianu byl zaměstnanec chladírenského skladu, což je prostředí, které Čína považuje za rizikové pro šíření nákazy, a to kvůli údajné schopnosti viru přežít delší dobu v chladném a vlhkém prostředí. Podle čínských státních novin Global Times dalianské místní úřady v pondělí nařídily veškerým podnikům pracujícím s potravinami v chladícím řetězci zastavit provoz. Není známo, jak dlouho má tato odstávka trvat, může ale ohrozit zásobování Spojených států a Evropy mraženými potravinami v období Vánoc. Dalian představuje přibližně třetinu čínské kapacity chladírenských skladů a její převážná část je určena k exportu. Problémy však díky tomu mohou vyvstat i na čínském domácím trhu, neboť přísná karanténní opatření již delší dobu napínají dodavatelské řetězce, situace se zásobováním se tedy může dále zkomplikovat.

Ondřej Plaček
Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu
Mobil: +420 702 176 276, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/vyvoz-mrazenych-potravin-z-ciny-ohrozen.html

15. listopad 2021

Ve dnech od 7. do 9.11. se v dubajském Světovém obchodním centru konalo spojení veletrhů Gulfood Manufacturing, Private Label and Licensing, Yummex a Specialty Food. Již sedmý ročník největšího veletrhu v regionu zaměřeného na výrobní technologie pro potravináře a základní ingredience pro výrobu potravin přidal do svého programu také menší specializované výstavy.

Jak se původně předpokládalo, spojení několika veletrhů včetně pořádání mezinárodní soutěže kaváren a nabídka master kurzů s místními šéfkuchaři přitáhlo nejen výbornou základnu vystavovatelů, ale také profesionální návštěvníky ze všech sousedních zemí. V sekci Private Label and Licensing se na ploše 60 metrů čtverečních, díky projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) a Ministerstva zemědělství, představilo 6 českých firem. Jmenovitě šlo o firmy Simandl, Bonavita, Ekofrukt, Goldim, Sweet Delights a firmu Semix. V nedaleké hale Yummex, která tradičně představuje cukrovinky, se představila také známá česká firma Medovník.

O všechny zmíněné firmy byl mezi nákupčími a firmami obrovský zájem. Účastníci našeho stánku se shodli, že tak zajímavý veletrh na počet možných kontaktů tady dlouho nebyl a předčil i zkušenosti z hlavního únorového Gulfoodu. A když bylo již druhý den veletrhu od několika firem zmíněno, že rozdali poslední katalogy a vizitky, kterých měli přes 200, dokazovalo to vytížení našich vystavujících. Kromě spousty obchodníků a majitelů řetězců projevila o české produkty zájem i taková jména jako například Carrefour, Lulu Hypermarket, Life Pharmacy, Kibsons, nebo Noon (firma zakoupena společností Amazon).

Sektor privátních značek v regionu Blízkého východu roste obrovským tempem. Na rozdíl od některých evropských zemí znamená privátní značka velkých řetězců pro zákazníky kvalitu a jistotu. Je tedy velmi běžnou praktikou, že místní obyvatelé upřednostňují právě privátní značky, u kterých pouze zkontrolují původ. Místní obliba produktů z Evropské Unie tak otevírá producentům pro privátní značky příležitostí, jak se do regionu velmi úspěšně dostat.

Zpracoval:
Lukáš Zamrzla
Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
Mobil:+ 420 602 768 207, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/ceske-firmy-slavily-uspech-na-veletrhu.html

14. listopad 2021
Druhým dnem pokračovala v Brně na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže Svatomartinská konference. Na programu byla zejména problematika významné tržní síly a tři specializované workshopy.

Panel o významné tržní síle, konkrétně o problematice implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633, o nekalých obchodních praktikách, do českého právního řádu, zahájil místopředseda ÚOHS Petr Solský. Ve svém vystoupení podal základní charakteristiku a principy směrnice, která by měla být do národního práva transponována prostřednictvím novely zákona o významné tržní síle. Současný návrh novely, jejímž gestorem je Ministerstvo zemědělství, vznikal za intenzivní spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu i ÚOHS a s výrazným přispěním profesních sdružení, zejména Agrární komory, Potravinářské komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu. Kompromisní návrh bude v současné době předán do Legislativní rady vlády. „Zatímco dosavadní zákon dopadá je na tzv. poslední míli, tedy vztah mezi obchodním řetězcem a jeho bezprostředním dodavatelem, nová úprava pokrývá celý dodavatelsko-odběratelský řetězec," upřesnil zásadní novinku místopředseda Solský. Rovněž dodal, že nadále bude v zákoně taxativní výčet zakázaných praktik, bude zachována povinná písemnost smluv. Dozor bude stále vykonávat ÚOHS, a to s použitím procesních pravidel, která budou do zákona přenesena ze zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová shrnula ve svém vystoupení snahy o regulaci této oblasti a následný legislativní vývoj od roku 2002. Přes zásadní nedostatky právní úpravy vyzdvihla, že zákon přispěl ke kultivaci prostředí, zejména pak k zavedení 30denní splatnosti faktur a zrušení vratek. Dana Večeřová dále popsala obtíže při tvorbě transpoziční novely a způsob, jímž se nakonec dospělo ke kompromisnímu návrhu. Pozitiva navrhované úpravy podle Dany Večeřové spočívají v tom, že pokrývá celý potravinový řetězec, upravuje tzv. černé a šedé praktiky a upřesňuje podmínky pro marketingové a reklamní kampaně. Nedostatkem je pak zejména absence regulace slevových akcí.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zdůraznil, že v České republice díky ZVTS nestavíme na zelené louce, avšak zákon nechránil nejslabší články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Kritizoval také, že ani nová právní úprava nebude řešit případné zneužití postavení ze strany silných dodavatelů či teritoriální omezování prodeje. Zástupci potravinářů i obchodníků však poděkovali Úřadu i ministerstvům za spolupráci na novele a ocenili metodickou činnost ÚOHS v oblasti významné tržní síly.
Polské zkušenosti s aplikací legislativy týkající se nekalých obchodních praktik obchodních řetězců zprostředkovali publiku Jaczek Marczak a Pawel Kuzma z polského úřadu pro ochranu soutěže a spotřebitele UOKIK. První jmenovaný informoval zejména o nejdůležitějších řešených případech, například s řetězci Bideronka, Eurocash, Kaufland a Intermarche. Jeho kolega posléze podal přehled stávající polské legislativy v předmětné oblasti a upřesnil, jakým způsobem bude směrnice o nekalých obchodních praktikách transponována – bude mj. zachována definice smluvní výhody a neuzavřený katalog nezákonných praktik. Nově jsou vymezeny trhy, na něž se regulace vztahuje, stanoveny obratové hranice a zavedeny kategorie černých a šedých praktik.
Konference byla ukončena třemi paralelními workshospy. První z nich navazoval na panel o významné tržní síle, neboť v jeho rámci hovořili ředitelka odboru významné tržní síly ÚOHS Jana Zmeškalová, Vojtěch Mucha z Tesco Stores ČR a Aleš Rod z Centra ekonomických analýz o problematice teritoriálních omezení dodávek potravin jakožto nekalé obchodní praktice dodavatelů. Workshop o procesním postupu ÚOHS, v němž vystupoval ředitel odboru kartelů ÚOHS Igor Pospíšil, Marek Šulc z téhož odboru a advokátka Ivana Halamová Dobíšková z Allen & Overy, se týkal některých aspektů ukládání trestů a dále uskutečňování místních šetření. Diskutovalo se například o možnosti upravit či doplnit metodiku ÚOHS o výpočtu sankcí, zejména s ohledem na dlouhodobé vertikální dohody či případy bid riggingu, dále o ukládání zákazu plnění veřejných zakázek či o využití narovnání. K problematice místních šetření zazněly komentáře na požadavky na obsah pověření k místnímu šetření, časových mezích inspekce a také o možnostech realizovat místní šetření v rámci šetření sektorového.
Workshop o problematice vertikálních dohod vedla Lenka Svobodová, ředitelka odboru dominance, vertikálních dohod a fúzí ÚOHS, společně s ní pak Pavel Breinek z ÚOHS a advokát Jiří Kindl z AK Skils. Téma bylo zvoleno s ohledem na narůstající počet případů Úřadem odhalovaných protisoutěžních vertikálních dohod, stejně jako na probíhající revizi unijního předpisu týkajícího se distribučních dohod, tedy unijní blokové výjimky pro vertikální dohody. Účastníci se věnovali soutěžněprávnímu vymezení konceptu dohod, posuzování vertikálních dohod z hlediska míry narušení hospodářské soutěže, včetně splnění podmínek, pro které lze na vybrané typy vertikálních dohod aplikovat unijní blokovou výjimku. Pavel Breinek seznámil účastníky s konkrétními případy řešenými Úřadem v oblasti vertikálních dohod, a to za období od roku 2018 do současnosti. Jiří Kindl se věnoval probíhající reformě na unijní úrovni, tedy unijní blokové výjimce pro vertikální dohody. V tomto kontextu zmínil koncepční přístup k vertikálním dohodám a uvedl hlavní body reformované blokové výjimky, a to zejména v souvislosti s on-line obchodováním, doložkami nejvyšších výhod, vymezením aktivních a pasivních prodejů a nepatrnou změnou v posuzování vertikálních cenových dohod.
Čtrnáctý ročník Svatomartinské konference ukončil předseda ÚOHS Petr Mlsna, který poděkoval všem účastníkům, zejména za aktivní zapojení do diskuzí o jednotlivých tématech. „Zpětná vazba, kterou nám tím poskytujete je pro nás velice důležitá. Děkujeme a těšíme se na shledanou v listopadu 2022," uzavřel konferenci předseda ÚOHS.
Tiskové oddělení ÚOHS
21/153

 

Zdroj: ÚOHS

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3167-druhy-den-svatomartinske-konference-se-hovorilo-predevsim-o-vyznamne-trzni-sile-diskutovalo-se-take-na-workshopech.html

13. listopad 2021

Za podpory Ministerstva zemědělství se v rámci marketingových aktivit na podporu ekonomické diplomacie v prvním listopadovém týdnu zúčastnilo 9 vybraných moravských vinařství nejvýznamnější vinařské soutěže na jihoamerickém kontinentě Catad´Or World Wine Awards.

Ze Santiaga de Chile si moravští vinaři hned při první účasti vezou cenu pro nejlepší rosé a dvě velké zlaté a osm zlatých medailí. Další ocenění – zlatou a velkou zlatou medaili – získaly české ovocné pálenky. Společenská akce a zejména nebývalý úspěch moravských vín přilákaly značnou pozornost odborné veřejnosti. Vzhledem k významu Chile ve světové produkci vína je ocenění Catad´Or World Wine Awards celosvětově vysoce ceněno a akce tak může představovat vstup vín z České republiky na trh nejen Jižní Ameriky, ale i dalších zemí Amerického kontinentu.

Přestože je ČR aktuálně v produkci vína soběstačná pouze z cca jedné třetiny, je úspěšná i v exportu na zahraniční trhy, a to i relativně vzdálené jako je USA či Kanada. Za posledních 10 let vzrostl export vín z ČR cca o 76 % s tím, že největší objem exportů jde do okolních zemí EU, zejména do Německa (58 %), na Slovensko (21 %). Přibližně 90 % exportu ČR nyní tvoří víno lahvové s tím, že na náročných trzích se uplatňují vysoce kvalitní vína i speciality jako víno ledové nebo slámové.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informace-z-uskutecnenych-akci/vina-z-ceske-republiky-zabodovala-na.html

12. listopad 2021

Cílem studie je posoudit mitigační potenciál případného zavedení uhlíkových daní na zemědělské emise skleníkových plynů ve vybraných zemích. Studie zohledňuje i „úniky uhlíku“, které by rostly, když uhlíkovou daň uplatňují jen některé země, jejichž emisní redukce by byly kompenzovány nárůstem emisí v zemích bez uhlíkové daně. Posouzeno bylo celkem dvacet scénářů uhlíkové daně, které se lišily ve třech dimenzích (výše daně, počet zemí aplikujících uhlíkovou daň, dostupnost technologií snižujících emise). Výsledky ukazují, že k čistému snížení světových zemědělských emisí pomocí uhlíkové daně dojde vždy, pokud budou mít zemědělští výrobci přístup k technologiím a postupům snižujícím emise a osvojí si je. Únik uhlíku by v tomto případě neměl být tak vysoký, aby překonal snížení emisí v zemích uplatňujících uhlíkovou daň. Dostupnost uvedených technologií a osvojení si emise snižujících pracovních postupů se navíc jeví při snižování emisí jako účinnější než zvyšování ceny uhlíku v jakékoli skupině zemí. Mitigační politiky by tedy měly být zvažovány ve spojení s investicemi do uvedených postupů a technologií. V úsilí o snižování emisí hraje zásadní roli též vyhodnocení dopadu zrušení pokřivujících zemědělských podpor, a to především s ohledem na jejich celkovou vysokou úroveň.

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/global-assessment-of-the-carbon-leakage-implications-of-carbon-taxes-on-agricultural-emissions_fc304fad-en

Po vypuknutí pandemie CoV-19 se čínské orgány pro dozor nad potravinami pokoušejí o cílenější regulaci bezpečnosti potravin zaměřenou na rizikové živočišné druhy a na interakce s nimi (přestože se zcela nepodařilo zjistit souvislost CoV s konkrétním zvířetem nebo potravinou, ani zda trh s potravinami byl zdrojem či katalyzátorem šíření CoV). Také další státy řeší, jak řídit rizika v bezpečnosti potravin při budoucích pandemiích (prevence zoonóz, omezení obchodu, zapojení úřadů na lokální úrovni apod.), a jejich odpovědí je „One Health Approach“ - interdisciplinární přístup usilující o dosažení optimálních zdravotních výsledků při vědomí významu interakcí lidí, zvířat, rostlin a jejich společného životního prostředí. Regulace v takto komplexně pojatém prostoru vyžaduje nové přístupy. Tuto potřebu naznačuje i historicky výjimečný rozsah regulačních opatření a infrastrukturních a technologických omezení pro zajištění bezpečnosti potravin, ke kterému během pandemie došlo. V některých zemích byly přijaty mimořádné zákony pro usnadnění regulačních procesů, ale též pro zabránění nepřiměřeným či neoprávněným překážkám v byznysových aktivitách. Zpráva OECD doporučuje vyhodnotit předpisy urychleně přijaté během pandemie, posoudit výslednou regulatorní zátěž a především nalézt rovnováhu mezi snížením administrativní zátěže a zajištěním vysoké úrovně bezpečnosti potravin ze strany regulačních orgánů. Regulace bezpečnosti potravin je stále více od sankčně upravených vztahů s firmami (top-down supervision, enact & enforce) směrována k pozitivně orientovaným formám (engagement, empower & enable) např. v podobě posilování realizačních subjektů/agentur v přímém kontaktu s firmami nebo užívání infografiky a mediálních návodů (oproti textovým vodítkům k právním předpisům) jak má vypadat žádoucí cílový stav (s referencí na příslušné standardy/normy). Jako příklad je uváděn indický regulátor operující v rozsahu a podmínkách (1,3 mld. spotřebitelů), kde by k zajištění bezpečnosti potravin konvenčními inspekčními metodami nebylo možné přistoupit.

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/improving-regulatory-delivery-in-food-safety_bf34907e-en

Mgr. Radek Stránský

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

+420 221 812 310

12. listopad 2021

Na neděli 14. listopadu připadá Světový den diabetu . Diabetes mellitus, neboli lidově cukrovka, už nabral charakter celosvětové epidemie. Napříč zeměmi rostou jak p očty nových případů onemocnění (tzv. incidence – údaj za určité časové období vztažený na populační jednotku) , tak celkový p odíl počtu lidí trpících cukrovkou ve sledované populaci (tzv. prevalence) . Zvyšuje se také výskyt komplikací, které následně znamenají další snižování kvality života nemocných a častější úmrtí s diabetem.  V České republice je nyní přibližně milion osob trpících cukrovkou a na celém světě jde o 537 miliónů diabetiků. Ve většině případů se přitom jedná o diabetes 2. typu, kterému lze předcházet zdravým životním stylem.


zdravým životním stylem.

 

„Prakticky každý desátý Čech (téměř 10 % populace) trpí diabetem. Výskyt stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve středních věkových skupinách. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v České republice více než 1 milión lidí s diabetem. Další více než 2 % lidí o své nemoci neví, nebyli ještě diagnostikováni,“ uvádí vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ MUDr. Marie Nejedlá.  

Počty nemocných rostou s věkem. Mezi populací nad 65 let je více než 20 % diabetiků a ročně v této věkové kategorii nově onemocní dalších 25 – 30 tisíc lidí.

Také celková incidence nových případů diabetu vykazuje v čase stoupající tendenci. V roce 2007 bylo zaznamenáno v ČR přes 69 tisíc nových případů a o 10 let později (tedy v roce 2017) to bylo už více než 113 tisíc nově nemocných.  Meziročně se pak počet nových případů navyšuje zhruba o 4,5 tisíce. Každoročně také 20 – 30 tisíc lidí s diabetem zemře, ačkoli cukrovka nemusí být přímou příčinnou těchto úmrtí, vždy komplikuje zdravotní stav jednotlivce.

 

„Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je onemocnění, při kterém se lidské tělo zjednodušeně řečeno pere s nedostatkem hormonu inzulinu. Ve většině případů onemocnění diabetem celosvětově i v České republice se jedná o takzvaný diabetes 2. typu a podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je možné více než polovině případů diabetu 2. typu předejít vhodným životním stylem. Alarmující je i fakt, že v populaci se vyskytuje 2 – 5 % lidí s diabetem, kteří o své nemoci nevědí,“ popisuje situaci ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. „Diabetes je jednou ze zásadních zdravotních komplikací, která ukazuje na mimořádnou důležitost primární prevence a dlouhodobého důrazu na zdravý životní styl každého z nás,“ dodává ředitelka SZÚ.

V roce 2030 by v České republice mohlo být až 1,3 miliónu diabetiků. Odhadované náklady na léčbu těchto lidí představují 69 miliard Kč ročně a další výdaje se předpokládají na sociální péči. V roce 2018 byly náklady na léčbu zhruba 53 miliard Kč, což představuje 15 % nákladů na zdravotnictví. V roce 2020 bylo na péči o pacienty v České republice k dispozici 320 miliard Kč, z toho na léčbu diabetu se spotřebovalo až 48 miliard Kč. Nejvyšší náklady nejsou na samotnou léčbu diabetu, ale na léčbu komplikací, které diabetes provází. 

„Možnosti prevence diabetu 2. typu jsou značné. Vznik nemoci lze velmi účinně ovlivnit změnou nebo úpravou životního stylu, kterou zvládne každý z nás. Důležitá je vyvážená strava, která je bohatá na vitamíny, minerály a vlákninu a naopak neobsahuje nadbytečné množství sacharidů, tuků a smažených jídel. Velkou roli hraje také dostatek pohybu, který zároveň pomáhá při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 30minut pohybové aktivity denně snižuje riziko diabetu o 30%,“ vysvětluje MUDr. Marie Nejedlá.  

Datum Světového dne diabetu bylo zvoleno na počest jednoho z objevitelů inzulinu, kanadského lékaře, sira Fredericka Bantinga (1891 – 1941), který se právě 14. listopadu narodil. Za svůj objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Počátkem roku 1922 byl inzulín poprvé podán čtrnáctiletému chlapci Leonardu Thompsonovi, jež se tak stal prvním léčeným diabetikem na světě. „Ani sto let po objevení inzulínu nemají milióny lidí s diabetem na celém světě přístup k péči, kterou potřebují, včetně inzulínu. Více než 3 diabetici ze 4 žijí v zemích se středními nebo nízkými příjmy. I na tento alarmující stav chce Světový den diabetu upozornit,“ doplňuje MUDr. Marie Nejedlá.  

                                        

 

Odkazy na materiály SZÚ týkající se diabetu:

1. Leták „Několik slov o cukrovce“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cukrovka.pdf

2. Leták „Světový den diabetiků“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/poster_diabetes_web.pdf

3. Leták „ Diabetes bez papírku“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/letak_diabetes_bez_papirku.pdf

4. Leták „Výživová doporučení pro osoby s glukózovou toleranci...“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/doporuceni_glukozova_tolerance.pdf

5. Leták „Metabolický syndrom“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/metabolicky_syndrom.pdf

6. leták „Glykemický index“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/glykemie.pdf

Zdroj: SZÚ

Link: 

Na neděli 14. listopadu připadá Světový den diabetu . Diabetes mellitus, neboli lidově cukrovka, už nabral charakter celosvětové epidemie. Napříč zeměmi rostou jak p očty nových případů onemocnění (tzv. incidence – údaj za určité časové období vztažený na populační jednotku) , tak celkový p odíl počtu lidí trpících cukrovkou ve sledované populaci (tzv. prevalence) . Zvyšuje se také výskyt komplikací, které následně znamenají další snižování kvality života nemocných a častější úmrtí s diabetem.  V České republice je nyní přibližně milion osob trpících cukrovkou a na celém světě jde o 537 miliónů diabetiků. Ve většině případů se přitom jedná o diabetes 2. typu, kterému lze předcházet zdravým životním stylem.


zdravým životním stylem.

 

„Prakticky každý desátý Čech (téměř 10 % populace) trpí diabetem. Výskyt stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve středních věkových skupinách. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v České republice více než 1 milión lidí s diabetem. Další více než 2 % lidí o své nemoci neví, nebyli ještě diagnostikováni,“ uvádí vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ MUDr. Marie Nejedlá.  

Počty nemocných rostou s věkem. Mezi populací nad 65 let je více než 20 % diabetiků a ročně v této věkové kategorii nově onemocní dalších 25 – 30 tisíc lidí.

Také celková incidence nových případů diabetu vykazuje v čase stoupající tendenci. V roce 2007 bylo zaznamenáno v ČR přes 69 tisíc nových případů a o 10 let později (tedy v roce 2017) to bylo už více než 113 tisíc nově nemocných.  Meziročně se pak počet nových případů navyšuje zhruba o 4,5 tisíce. Každoročně také 20 – 30 tisíc lidí s diabetem zemře, ačkoli cukrovka nemusí být přímou příčinnou těchto úmrtí, vždy komplikuje zdravotní stav jednotlivce.

 

„Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je onemocnění, při kterém se lidské tělo zjednodušeně řečeno pere s nedostatkem hormonu inzulinu. Ve většině případů onemocnění diabetem celosvětově i v České republice se jedná o takzvaný diabetes 2. typu a podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je možné více než polovině případů diabetu 2. typu předejít vhodným životním stylem. Alarmující je i fakt, že v populaci se vyskytuje 2 – 5 % lidí s diabetem, kteří o své nemoci nevědí,“ popisuje situaci ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. „Diabetes je jednou ze zásadních zdravotních komplikací, která ukazuje na mimořádnou důležitost primární prevence a dlouhodobého důrazu na zdravý životní styl každého z nás,“ dodává ředitelka SZÚ.

V roce 2030 by v České republice mohlo být až 1,3 miliónu diabetiků. Odhadované náklady na léčbu těchto lidí představují 69 miliard Kč ročně a další výdaje se předpokládají na sociální péči. V roce 2018 byly náklady na léčbu zhruba 53 miliard Kč, což představuje 15 % nákladů na zdravotnictví. V roce 2020 bylo na péči o pacienty v České republice k dispozici 320 miliard Kč, z toho na léčbu diabetu se spotřebovalo až 48 miliard Kč. Nejvyšší náklady nejsou na samotnou léčbu diabetu, ale na léčbu komplikací, které diabetes provází. 

„Možnosti prevence diabetu 2. typu jsou značné. Vznik nemoci lze velmi účinně ovlivnit změnou nebo úpravou životního stylu, kterou zvládne každý z nás. Důležitá je vyvážená strava, která je bohatá na vitamíny, minerály a vlákninu a naopak neobsahuje nadbytečné množství sacharidů, tuků a smažených jídel. Velkou roli hraje také dostatek pohybu, který zároveň pomáhá při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 30minut pohybové aktivity denně snižuje riziko diabetu o 30%,“ vysvětluje MUDr. Marie Nejedlá.  

Datum Světového dne diabetu bylo zvoleno na počest jednoho z objevitelů inzulinu, kanadského lékaře, sira Fredericka Bantinga (1891 – 1941), který se právě 14. listopadu narodil. Za svůj objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Počátkem roku 1922 byl inzulín poprvé podán čtrnáctiletému chlapci Leonardu Thompsonovi, jež se tak stal prvním léčeným diabetikem na světě. „Ani sto let po objevení inzulínu nemají milióny lidí s diabetem na celém světě přístup k péči, kterou potřebují, včetně inzulínu. Více než 3 diabetici ze 4 žijí v zemích se středními nebo nízkými příjmy. I na tento alarmující stav chce Světový den diabetu upozornit,“ doplňuje MUDr. Marie Nejedlá.  

                                         

 

Odkazy na materiály SZÚ týkající se diabetu:

1. Leták „Několik slov o cukrovce“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cukrovka.pdf

2. Leták „Světový den diabetiků“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/poster_diabetes_web.pdf

3. Leták „ Diabetes bez papírku“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/letak_diabetes_bez_papirku.pdf

4. Leták „Výživová doporučení pro osoby s glukózovou toleranci...“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/doporuceni_glukozova_tolerance.pdf

5. Leták „Metabolický syndrom“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/metabolicky_syndrom.pdf

6. leták „Glykemický index“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/glykemie.pdf

Zdroj: SZÚ

Link: http://www.szu.cz/zhruba-milion-cechu-trpi-cukrovkou-a-nemocnych-neustale

12. listopad 2021

Jak přesvědčit stále tápající a nedůvěřivé evropské spotřebitele o tom, že produkty geneticky modifikovaných organismů (dále ve zkratce „GM produkty“) nejsou škodlivé, ale naopak mohou být pro ně osobně i pro celou společnost přínosem?

Jednu z možných cest objevili holandští výzkumníci z Radboud University Nijmegen.

Ti provedli s pomocí on-line platformy spotřebitelský průzkum, v němž hlavní úlohu sehrála vědecká shoda, resp. obecně přijatý vědecký konsensus o bezpečném využití GM produktů. 

Průzkum byl proveden v několika krocích. 

V prvním kroku bylo vyselektováno 1500 amerických spotřebitelů, kteří se domnívali, že GM produkty jsou z pohledu zdravotní rizikovosti horší než klasické produkty. Těmto vybraným spotřebitelům byla následně představena a vysvětlena podstata vědecké shody, a jak ji lze dobře identifikovat.  V dalším kroku pak byli respondenti vyzváni k přečtení vědeckého článku, který v oblasti GM produktů odporoval jejich dosavadním mylným představám. 

Při opakovaném dotazování došlo ke statisticky významné korekci původního negativního stanoviska zkoumaných osob ve prospěch GM produktů.

Tento dvoustupňový přístup, založený na přednostním objasnění vědecké podstaty informací, tak bylo možné v oblasti GMO označit za úspěšný. 

Jistě by bylo zajímavé vyzkoušet tuto metodu také na evropské spotřebitele, u kterých existuje obecně nižší důvěra, resp. větší obezřetnost, co se nových vědeckých poznatků (nejen v oblasti GMO) týká.

Zdroje:

Zdroj: Biotrin

Link: https://www.biotrin.cz/presvedci-spotrebitele-vedecky-konsensus-o-gmo/

12. listopad 2021

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo výsledky 5. veřejné soutěže v rámci Programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2017–2025, ZEMĚ s počátkem řešení projektů v roce 2022. Z 261 hodnocených projektů doporučilo k financování 43 návrhů s celkovými závazky ve výši 502 milionů korun.

V příštích čtyřech letech podpoří MZe projekty na zlepšení zemědělství, potravinářství a lesnictví. Z 261 projektů bude financovat 43 návrhů projektů s celkovou dotací ve výši 502 milionů korun.

Projekty jsou zaměřeny například na využití družicových snímků pro optimalizaci rostlinné výroby, na metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě, na alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí a na multiplexní detekce a identifikace genů zodpovědných za antimikrobiální rezistenci a produkci toxinů u významných bakteriálních patogenů v potravinách. Další projekty se budou zabývat identifikací přeživších jedinců lesních dřevin na kalamitních plochách, jejich záchranou a výzkumem jejich rezistence, využitím nových půdoochranných technologií v zemědělské praxi a vlivem odlesnění na vodní režim malých povodí.

Projekty Programu ZEMĚ jsou návrhem na komplexní výzkumné řešení problematiky ve specifických podmínkách České republiky a jsou zaměřeny na zlepšení pozice českého zemědělství, potravinářství a lesního a vodního hospodářství.

Návrhy projektů předkládali výzkumníci na MZe od 18. března do 5. května tohoto roku.

Podrobnosti k vítězným projektům najdete v sekci: Vyhlášení výsledků veřejné soutěže:

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-vybralo.html

11. listopad 2021

Systém pro oznamování potravin (SOP) je elektronický systém pro splnění informační povinnosti dle zákona o potravinách pro doplňky stravy a obohacené potraviny přes portál Ministerstva zemědělství.

Zřízením elektronického systému dochází k významnému usnadnění celého oznamovacího procesu pro provozovatele potravinářských podniků.

Provozovatel potravinářského podniku, před prvním uvedením doplňku stravy nebo obohacené potraviny na trh, splní dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů oznamovací povinnost tak, že se přes odkaz na webových stránkách Ministerstva zemědělství přihlásí do svého účtu, kde vyplní složení a další vlastnosti výrobku a případně vloží i etiketu. Odesláním této informace prostřednictvím Systému pro oznamování potravin bude zákonná povinnost splněna.

Systém pro oznamování potravin lze využívat od 11.11.2021 na www.eagri.cz/ssl/app/Sop/Gui/

Navod_jak_se_registrovat_a_vstoupit_do_aplikace_SOP
Prirucka_pro_PPP_k_orientaci_v_aplikaci_SOP
ADMINISTRATIVNI_POSTUP_pro_splneni_informacni_povinnosti
ADMINISTRATIVE_PROCEDURE_for_Compliance_with_Reporting_Duty

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Doplňky stravy (Potraviny, eAGRI)

11. listopad 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zahájil dnes dopoledne svým úvodním projevem Svatomartinskou konferenci o nejnovějším dění a trendech v hospodářské soutěži a významné tržní síle.

Dvoudenní konference organizovaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je největší kongresovou akcí týkající se soutěžní politiky v České republice. Účastní se jí čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku z veřejné správy, akademické obce i advokacie. Letos je pořádán už 14. ročník této konference, mezi jinými na něj zavítal předseda

Předseda ÚOHS ve svém úvodním slově připomněl obtížnou ekonomickou situaci, ve které se ekonomika země v důsledku covidové pandemie a narůstající inflace nachází. Upozornil však, že ekonomické obtíže nemohou být důvodem pro nárůst protisoutěžního jednání mezi podnikateli. „Soutěžní úřady musí být v této situaci ještě pozornější a důsledněji vykonávat svou roli. Krize není omluvou pro kartelové dohody,“ uvedl předseda Mlsna. Ten rovněž shrnul, jakým způsobem se pandemie a navazující ochranná opatření podepsaly na činnosti ÚOHS, kdy sice například došlo k omezení místních šetření u soutěžitelů, na druhou stranu měl však Úřad více prostoru pro analytickou či metodickou činnost a zahájil například rozsáhlé sektorové šetření ve farmaceutickém průmyslu. Předseda ÚOHS se dotkl také některých témat, která v zazní v rámci konferenčních panelů, zejména velice aktuální problematiku digitálních trhů a platforem, která hýbe současnou soutěžní politikou.

V neposlední řadě Petr Mlsna seznámil účastníky s agendou, kterou bude Úřad v příštím roce řešit v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. „Jestliže se nepodaří jednání dokončit již francouzskému předsednictví, budeme finalizovat právě unijní legislativu o digitálních trzích, dále také regulaci subvencí ze třetích zemí, možná i některé soutěžní aspekty European Green Deal a kolektivní vyjednávání samostatně výdělečně činných osob,“ uvedl předseda ÚOHS.

První panel konference byl tradičně věnován shrnutí nejdůležitějších informací o činnosti soutěžních úřadů v České republice a na Slovensku, k nimž se letos přidalo také Maďarsko a Rakousko. Místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb oznámil, že i přes obtíže způsobené koronavirovou pandemií Úřad letos provedl již 26 místních šetření, což je nejvíce v historii. „Místní šetření bude naším hlavním nástrojem při ověřování důvodných podezření, která jsme získali na základě prošetření podnětů,“ naznačil Kamil Nejezchleb, že inspekce u soutěžitelů budou prováděny s ještě větší frekvencí. Místopředseda ÚOHS dále oznámil, že letos bylo zatím vydáno 6 rozhodnutí o zakázaných dohodách a jedno o zneužití dominance, navíc avizoval, že ještě do konce roku bude dokončen významný případ v oblasti vertikálních dohod. Výrazný nárůst případů zaznamenala kontrola spojování soutěžitelů, kde je předpoklad, že bude posouzeno přes 50 fúzí.

O výsledcích slovenského Protimonopolného úradu posléze informoval jeho místopředseda Boris Gregor, statistiky i významné případy z Maďarska pak komentoval předseda tamního soutěžního úřadu GVH Csaba Balázs Rigó a rakouské výsledky, včetně vývoje velkého kartelu ve stavebnictví pak zástupce rakouského úřadu Martin Janda.

V dalším průběhu prvního dne konference se hovořilo o chystané novelizaci zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, která by měla transponovat unijní směrnici o posílení pravomocí soutěžních úřadů, tzv. ECN+. Plánovaná novelizace se nedostala na program zákonodárců, Úřad tedy hodlá využít situace a zařadit do textu návrhu nová ustanovení.

Intezivní diskuze pak probíhala v panelu o digitálních platformách, který se týkal zejména návrhů unijního nařízení Digital Markets Act. Podle vystupujících z řad advokacie nemusí chystaná ex ante regulace přinést mnoho nového, co by již dnes nebylo možno řešit dle stávajících pravidel hospodářské soutěže.

Poslední panel prvního dne byl zaměřen na tzv. gun jumping, tedy situace, kdy spojujícíc se soutěžitelé vykonávají spojení předtím, než je o něm vydáno povolující rozhodnutí ze strany soutěžního úřadu.

Druhý den konference bude zaměřen především na oblast významné tržní síly.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/153

Zdroj: ÚOHS

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3166-uohs-porada-jiz-14-rocnik-svatomartinske-konference.html

11. listopad 2021

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny si Vás dovolují pozvat na seminář „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin v prostorách Národního zemědělského muzea, s. p. o., velký sál, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7.

viz pozvánka

11. listopad 2021

Ceny potravin v Jihoafrické republice neustále rostou a domácnosti by se měly připravit, že tento trend bude pokračovat i po zbytek roku. Zejména s přihlédnutím ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot, neustále přetrvávajícím dopadům červencových nepokojů a tradičnímu zvyšování cen před vánočními svátky.

Skupina Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity group (PMBEJD) každý měsíc monitoruje ceny spotřebních košů základních potravin a sleduje, jak se mění ekonomická situace zejména u nejchudších obyvatel. Za poslední měsíc se cena koše zvedla o téměř 100 randů (2,3 %) a meziročně o 400 randů (10,2 %). V říjnu 2021 stál průměrný košík s potravinami pro celou domácnost přibližně 4300 randů. Podle průzkumu se vývoj dlouhodobě očekával a trend bude pokračovat i v příštím roce.

Kromě cen potravin se zvýšily i ostatní náklady domácností. V červnu a červenci 2021 došlo k masivnímu zvýšení sazeb za elektřinu o téměř 15 %, což mělo za následek zdražení všeho zboží a služeb. V listopadu se také očekává výrazné zvýšení cen pohonných hmot, které povede k dalšímu sekundárnímu zdražování. Do konce roku by litr benzínu mohl stát i přes 20 randů, což je více než 30% nárůst ceny oproti začátku letošního roku.

Mezi hlavní faktory, které činí život v JAR nákladným, patří: 

 • vyšší ceny elektrické energie, včetně dodatečných nákladů, jakými jsou pořizování záložních zdrojů (generátory apod.) při stále častějších plánovaných výpadcích proudu, čímž se i zvyšují náklady na výrobu, dopravu a skladování; kvůli častým výpadkům proudu také leckdy dochází k rychlejšímu opotřebení spotřebičů nebo zkratům;
 • vyšší ceny ropy, tedy zdražení pohonných hmot, se promítne ve všech sektorech - prodraží zemědělskou výrobu i dopravu, ale i další odvětví. Pokud oslabí rand, tyto ceny budou ještě vyšší;
 • železniční doprava v JAR není v dobrém technickém stavu, což se nejvíce promítá v současnosti, kdy je snaha přesunout významnou část přepravy právě na železnici, ale často to není možné, takže těžký náklad je přepravován po silnici, která pak také potřebuje častější úpravu a opravy;
 • pokud dojde k nepokojům, logistika může být opět narušena, což povede k další frustraci obyvatel;
 • řada obchodníků plánuje tradičně zvýšit ceny před Vánoci.

Domácnosti se potýkají s dalšími neočekávanými výdaji, jako jsou zdravotní problémy nebo zvýšení školného pro děti nebo neočekávaná ztráta zaměstnání. V poslední době se mluví i o zvyšování úrokových sazeb.

Zdroj: businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika.

 

Zdroj: CzechTrade

Link: V JAR se bude zdražovat - CzechTrade

11. listopad 2021

Dne 18. 10. 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“).

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší významné změny zejména v právní úpravě telemarketingu, na které bychom se chtěli zaměřit v tomto článku. Mezi další změny, které novela zavádí patří také právní úprava cookies a zpracování osobních údajů, o kterých jsme Vás již informovali v článku Změny v oblasti cookies dle novely zákona o elektronických komunikacích.

Nynější právní úprava telemarketingu

Právní úprava telemarketingu se týká veřejného seznamu účastníku, což jsou například telefonní seznamy, do kterých se každý může nechat zapsat. Nyní platí, že každý zapsaný ve veřejném seznamu má možnost požadovat, aby u jeho kontaktních údajů bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktován pro účely marketingu. Nynější úprava tedy funguje na základě principu opt-out.

Právní úprava telemarketingu po novele zákona o elektronických komunikacích

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změně v úpravě telemarketingu na princip opt-in. Tato změna v oblasti telemarketingu byla přijata v reakci na relativně širokou praxi marketingových hovorů (tzv. cold calls) mířících jak na podnikatele, tak na spotřebitele.

Nově bude moci mít každý zapsaný ve veřejném seznamu možnost požadovat, aby u jeho kontaktních údajů bylo uvedeno, že si přeje být kontaktován pro účely marketingu. Marketingově bude tedy možné oslovit pouze ty osoby, které jsou uvedeny v seznamu a výslovně uvedly, že si přejí být pro účely marketingu kontaktovány.

Právní úprava nerozlišuje, jestli jsou účastníky kontaktovanými pro účely marketingu podnikatelé nebo spotřebitelé, bude se tedy bude ve stejném rozsahu vztahovat na právnické osoby a podnikající fyzické osoby i na nepodnikající fyzické osoby.

Seznam účastníků a možné výkladové problémy

V § 95 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích je nově výslovně stanoveno, že za vytvoření účastnického seznamu se považuje i náhodné vygenerování telefonních čísel, seznamem účastníků je tedy dle novely zákona jakýkoliv seznam telefonních čísel osob. Z tohoto ustanovení vyplývá, že za účelem marketingu nikdy není možné kontaktovat osoby pomocí náhodně vygenerovaných čísel, protože v tomto případě nemůže být předem udělen souhlas s kontaktováním.

Jedním z možných rizik výkladu je, že ustanovení § 95 odst. 5 věta druhá zákona o elektronických komunikacích, které stanoví, že účastnickým seznamem je rovněž seznam telefonních čísel bez jiných identifikačních údajů nebo seznam, ve kterém se uvádí telefonní čísla či osobní nebo identifikační údaje účastníků, kteří neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu, bude vykládáno tak, že seznamem účastníků je i seznam telefonních čísel zákazníků a nebude je možné bez jejich předchozího souhlasu kontaktovat. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) by se však jednalo o oprávněný zájem z důvodu legitimního očekávání a v tomto případě by předchozí souhlas tedy nebyl vyžadován.

Dalším rizikem výkladu je, že nová úprava telemarketingu bude vykládána tak, že je zakázáno bez předchozího souhlasu kontaktovat zákazníky také pomocí seznamu jejich e-mailových adres, protože v § 95 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je jako osobní údaj účastníků veřejného seznamu uvedena i adresa elektronické pošty. Tento výklad by byl však v rozporu se zásadou eurokonformního výkladu, protože v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) je uvedeno, že pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka adresu elektronické pošty v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, může tato osoba využít tuto adresu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas. Toto ustanovení vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. 7. 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), jakýkoliv přísnější režim by byl tedy v rozporu s touto směrnicí.

Další úskalí novely

Nová právní úprava bude jednoduše vymahatelná pouze vůči subjektům působícím na území České republiky, řada marketingových hovorů však může být vedena od subjektů ze zahraničí (jak z Evropské unie, tak ze třetích zemí). Stíhání přestupků bude v gesci Českého telekomunikačního úřadu, případné stíhání objednatelů marketingových hovorů ze zahraničí bude tedy také na uvážení tohoto úřadu.

Odborná veřejnost text novely zákona o elektronických komunikacích považuje za obtížně vyložitelný a nejednotný. Zároveň je poukazováno na to, že k části novely, která ve své podstatě zakazuje telemarketing, nebyla provedena analýza dopadu (tzv. RIA – Regulatory Impact Assesment), což je v rozporu s legislativními pravidly.

Závěr

Novela zákona o elektronických komunikacích přinese s účinností od 1. 1. 2022 výrazné omezení telemarketingu, kdy z dosavadně zavedeného principu opt-out bude zaveden princip opt-in a bude tedy možné marketingově oslovit pouze ty osoby, které jsou uvedeny v seznamu účastníků a výslovně uvedly, že si přejí být pro účely marketingu kontaktovány. Po nabytí účinnosti novely budou pravděpodobně také činností Českého telekomunikačního úřadu vyjasněny výše uvedené možné výkladové problémy novely zákona.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této problematiky či aktuální právní úpravy Vám jsme k dispozici, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jakub Málek, partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Roučková, právní asistentka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

Link: Změny v oblasti telemarketingu dle novely zákona o elektronických komunikacích - PEYTON legal

10. listopad 2021

Systém Nutri-Score je v současné době asi nejznámějším představitelem výše zmiňovaného označování. Systém převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu v podobě semaforu skládajícího se z pěti písmen A-B-C-D-E a současně pěti barev od zelené po červenou. Právě jednoduchost systému je jeho největší slabinou. V přiloženém dokumentu se odborná skupina pod vedením doc. Ing. Jiřího Bráta, CSc. Pokusila shrnout silné a slabé stránky celého systému a navrhla možná zlepšení.

Dokument vznikl v rámci odborné skupiny při České technologické platformě pro potraviny.

Dokument k dispozici zde. K dispozici také anglická verze.

10. listopad 2021

 

Zásoby v potravinových bankách, tedy skladech potravin pro potřebné, se ztenčují. Doplnit je má chystaná potravinová sbírka, která je plánovaná na 20. listopadu. Lidí ochotných pomoci přibývá. Ale roste i počet těch, kteří si pro jídlo do skladů chodí.

Důchodci, samoživitelé nebo nezaměstnaní lidé jsou nejčastějšími klienty potravinových bank. Kvůli situaci spojené s covidem-19 je o tyto služby velký zájem. Například ve středočeských Modleticích je sklad plný zhruba z jedné pětiny.

„Určitě chybí základní trvanlivé potraviny jako rýže, těstoviny, polévky v pytlíku, dětská výživa, ale i základní drogerie,“ prozradila ředitelka Potravinové banky Central Dana Růžičková.

„Můžete přispět hned několik způsoby. Ten úplně nejjednodušší je přijít 20. listopadu nakoupit. V tuhle chvíli je zapojeno více než 1300 obchodů,“ radí ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

V obchodech budou připraveni potraviny převzít dobrovolníci v zelených zástěrách. Potravinová banka pak zajistí distribuci k potřebným. „Pokud by se někteří dobrovolníci chtěli přihlásit, tak ideálně maximálně do konce tohoto týdne,“ vyzývá Láchová.

„My se účastníme těchto sbírek s našimi zákazníky už od samého počátku. Naše prodejny darují v průběhu roku každý den potravinovým bankám neprodané potraviny,“ uvedl mluvčí obchodního řetězce Albert Jiří Mareček.

Na internetu startuje sbírka už za týden. „Začínáme 16. listopadu, končíme 30. listopadu. Budeme přidávat potravinovou pomoc nad rámec toho, co u nás nakoupí zákazníci,“ prozradila mluvčí online supermarketu Rohlik.cz Denisa Morgensteinová.

Na výběr je z několika typů balíčků pomoci. „Základní potravinová pomoc, rozšířená, máme balíčky i pro miminka nebo i potřeby do domácnosti. Zákazníci mohou tyto poukázky využít i bez nutnosti dalšího nákupu,“ vysvětluje Morgensteinová.

Listopadovou sbírkou ale pomoc nekončí. Před Vánocemi dostanou potřební od jednoho z obchodních řetězců speciální dárek. „Letos na Vánoce darujeme milion porcí potravin pro potřebné. Od čerstvých potravin, jsou tam jak mléčné, tak masné výrobky, až po ovoce a zeleninu. Darovali jsme deset dodávek na převoz čerstvého, mraženého a chlazeného zboží,“ uvedl Mareček.

Trvanlivé potraviny může potravinovým bankám darovat kdokoliv. Nepřijímají ale domácí výrobky.

 

Zdroj: SOCR ČR

Link: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/potravinovym-bankam-dochazeji-zasoby-lide-mohou-pomoci-ve-sbirce

10. listopad 2021

Brno 9. listopadu (ČTK) - Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila stáhnout z prodeje mladá vína. Důvodem je špatné označení lahví. ČTK to řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Ředitel vinařského fondu Jaroslav Machovec uvedl, že je to velká škoda, protože vína jsou v pořádku a kvalitní a stala se administrativní chyba. Kopřiva potvrdil, že vína jsou z bezpečnostního hlediska v pořádku.

Na situaci upozornil server lidovky.cz. Vína nesla označení mladé moravské zemské víno. "Mladá vína mají chráněné označení původu, tudíž se na ně vztahuje podmínka zatřídění. Znamená to, že vína musí projít hodnoticí komisí, která stanoví, zda splňuje parametry. U zemských vín tato podmínka není," uvedl Kopřiva. Mladá vína přitom hodnoticí komisí neprošla. "Jsou dva možné postupy. Buď se vína označí jinak než mladá, tím pádem nebude potřeba splnit kategorii zatřídění. Nebo se vína ponechají mladá, ale bude se muset provést zatřídění," řekl Kopřiva.

Podle Machovce by se stejně v případě zatřídění musela měnit etiketa, protože už by to byla vína jakostní. "Je to administrativní chyba, ne něco, co se týká kvality nebo bezpečnosti. Jsem přesvědčený, že vína jsou kvalitní a v pořádku," řekl Machovec. Dodal, že celá situace s přeznačením bude pro vinaře finančně náročná.

Kopřiva uvedl, že inspekce nezjistila jakostní a bezpečnostní vady. "Pokud subjekty budou postupovat korektně na základě upozornění, tak nepočítáme se zahájením správního řízení," dodal Kopřiva.

Podle Lidovek tisíce lahví mladých vín, tedy prvních vín z letošní sklizně, museli vinaři rychle stáhnout z regálů řetězce Kaufland a některých dalších obchodníků. Mladá vína, která jsou už několik týdnů hotová, lze prodávat dříve než víno s označením Svatomartinské, které přijde na trh 11. listopadu.

hor gcm

10. listopad 2021

Praha 9. listopadu (ČTK) - Výroba masa v Česku ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 1,3 procenta na 115.574 tun. Na nárůstu se podílelo hlavně drůbeží maso. Přímý nákup mléka naopak klesl o 1,5 procenta na 764,4 milionu litrů. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Podle zemědělských organizací je u mléka a prasat problém s nízkou výkupní cenou.

"Ve 3. čtvrtletí pokračoval mírně rostoucí trend celkové výroby masa. Mezi jednotlivými druhy však byly zaznamenány rozdíly," sdělila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. Výrazněji stoupla jen výroba drůbežího masa, a to o 3,7 procenta na 45.413 tun. Vepřového masa bylo také vyrobeno více než loni za stejné čtvrtletí, ale produkce stoupla jen o 0,3 procenta na 52.915 tun. Oslabila naopak výroba hovězího, která se meziročně snížila o 1,8 procenta na 17.217 tun.

Podobný byl také vývoj porážek zvířat. Ve 3. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo zhruba 55.900 kusů skotu, což bylo meziročně o 1,9 procenta méně. Výrazně - o více než osm procent na asi 5400 kusů - poklesly porážky jalovic. Ubylo i porážek krav o 2,7 procenta na 24.700 kusů. Porážky prasat naopak oproti loňsku stouply o 1,3 procenta na přibližně 575.400 kusů. Rozdíl v míře nárůstu počtu poražených prasat a počtu tun vyrobeného vepřového masa je podle ČSÚ důsledkem mírného poklesu průměrné porážkové hmotnosti prasat.

Ceny jatečného skotu se meziročně zvýšily o 6,1 procenta. Nejvíce se zvedly ceny jatečných krav, a to o 9,1 procenta. Cena jalovic stoupla o 8,8 procenta a cena býků o 4,1 procenta. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 46,93 koruny za kilogram živé váhy nebo 85,41 koruny za kilogram v jatečné hmotnosti. Ceny jatečných prasat naopak oproti loňsku klesly o 6,5 procenta. V průměru činily 27,53 koruny za kilogram živé hmotnosti a 35,79 koruny za kilogram masa. "Bohužel pokračuje pokles cen vepřového a prodej tohoto masa ukazuje, že chovatelé po loňských zkušenostech s nezájmem o tuto komoditu raději prodávají zvířata dříve, než dorostou do optimální porážkové hmotnosti," uvedl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha.

U cen jatečných kuřat byl zaznamenán růst, ale činil pouze 0,2 procenta. Výrobci prodávali jatečná kuřata první třídy jakosti v průměru za 22,88 koruny za kilo v živé váze.

Mléka bylo ve 3. čtvrtletí tohoto roku nakoupeno od tuzemských výrobců téměř 764,4 milionu litrů, z toho nákup mlékáren činil 664,4 milionu litrů. Zatímco celkový nákup mléka klesl oproti loňsku o 1,5 procenta, nákup ze strany mlékáren naopak stoupl o 1,6 procenta. Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvýšily o 7,8 procenta. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q činila ve 3. čtvrtletí 8,89 koruny a od začátku roku se podle ČSÚ drží na stabilní úrovni.

To je ale podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala stále problematická cena, protože výkupní ceny mléka se za posledních deset let v ČR skoro nezměnily. "Přitom vstupní náklady chovatelů dojnic rostou, stoupají ceny krmných směsí, energií nebo mzdové náklady. Problémem je také nedostatek syntetické močoviny AdBlue, která je nepostradatelná pro provoz moderních dieselových motorů splňujících emisní normu Euro 5 a vyšší. Jen na svoz mléka je podle odhadu Českomoravského svazu mlékárenského třeba měsíčně 97.000 litrů AdBlue," vysvětlil Doležal. Podle Píchy cena stále nedosahuje nákladů.

Dovoz hovězího masa do Česka z ciziny stoupl ve 3. čtvrtletí meziročně o 3,9 procenta na 10.778 tun a vývoz klesl o 15,7 procenta na 2992 tun. Dováženo bylo hovězí maso nejčastěji z Polska, Nizozemska a Německa a vývoz směřoval především na Slovensko, do Nizozemska, Rakouska a Polska. Dovoz vepřového masa vzrostl o 3,7 procenta na 69.308 tun a vývoz mírně klesl o 1,8 procenta na 8814 tun. Vepřové se dováželo jako tradičně hlavně z Německa a Španělska, ale také z Polska a Belgie a vyváželo se většinou na Slovensko. Dovoz drůbežího masa klesl o 11,4 procenta na 25.122 tun a vývoz vzrostl na o 24,6 procenta na 5169 tun. Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska.

Dovoz mléka a mléčných výrobků klesl meziročně o 1,8 procenta na 74.800 tun a vývoz se snížil o 1,3 procenta na 287.100 tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, a to převážně sýry, a také z Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

Živého skotu se vyvezlo 53.500 kusů, což bylo ve srovnání s loňskem o 9,4 procenta méně. Vývoz prasat určených k porážce stoupl o rovná tři procenta na 65.700 kusů. Vývoz živých kuřat a slepic pro produkci masa dosáhl 6743 tun, což bylo meziročně asi o čtvrtinu více a odpovídá to jedné desetině čtvrtletní produkce tohoto masa v Česku. Objem vývozu jednodenních kuřat stoupl o 8,7 procenta na 22,6 milionu, což bylo téměř 40 procent všech vylíhnutých kuřat ve 3. čtvrtletí.

ver drh mal mha

9. listopad 2021

Ve velkém sále Národní zemědělské muzeum Praha se dnes konala Výroční konference Výboru pro udržitelnou a etickou produkci při České technologické platformě pro potraviny s názvem Cesta potravinářského průmyslu směrem k udržitelnosti. Konferenci moderoval Vratislav Janda, předseda Výboru. Program byl nabitý, v prvním bloku vystoupil Vratislav Janda z Nestlé , Miroslav Koberna z Potravinářská komora České republiky, Martin Štěpánek z Ministerstvo zemědělství České republiky, Vladislav Smrž z Ministerstvo životního prostředí, Zbyněk Kozel ze společnosti EKO-KOM, a.s. a Tomáš Prouza ze Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

 Děkujeme, že jste se této akce zúčastnili. A pokud ne...budeme se těšit příští rok!

9. listopad 2021

Dobrý den z Impact Hubu,

Kdybyste měli možnost ovlivnit pozitivní změnu v nadnárodní firmě, šli byste do toho?

Na českém trhu už najdete vegetariánský řízek, burger, brzy i vegetariánského tuňáka.

Teď z nich mohou být jedny z prvních uhlíkově neutrálních potravin u nás. Rozhodli jsme se společně s Nestlé, které už řadu Garden Gourmet vyrábí, spojit síly a podívat se, jak můžeme kompenzovat zátěž na životní prostředí.

A tak vzniká 3-týdenní online program pro jednotlivce, organizace, startupy, veřejnost i výzkumníky. Vytvoříme řešitelské týmy, které přijdou s inovativním nápadem jak zmírnit uhlíkovou stopu v oblasti potravin. Oslovujeme Vás, protože si myslíme, že jste ti praví se této výzvě s námi postavit! Přidáte se?

Celá akce vzniká ve spolupráci Impact Hub, EIT Food a Nestlé. Říkáme tomu Challenge Lab.

Pro koho je výzva určena?

 • Týmy i jednotlivce
 • Studenty, čerstvé absolventy
 • Experty v oblasti potravinářského průmyslu, obalů, zpracování odpadů
 • Marketingové a PR nadšence
 • Výživové poradce
 • Zapálené programátory, výzkumníky a vývojáře
 • SMEs, startupy
 • Každého, kdo rád vyvíjí a zkouší nové věci, baví ho oblast jídla a potravin

Co můžete získat?

 • Setkání s lidmi z oboru
 • Individuální konzultace s odborníky, nové kontakty, inspiraci a know how
 • Propojení s Nestlé - navázání dlouhodobé spolupráce
 • Finanční výhra (2000 EUR)

A jaké témata budeme řešit?

 • Obaly: Jak snížit uhlíkovou stopu obalových materiálů?
 • Zpracování odpadu: Jak dosáhnout snížení uhlíkové stopy výrobku pomocí efektivnější práce s odpadem? (Předcházení/opětovné využití)
 • Spotřebitelé: Jak komunikovat se spotřebiteli a vzdělávat je tak, aby se orientovali v údajích o uhlíkové stopě produktů a toto kritérium se pro ně stalo zásadním při výběru potravin?

Jaká je časová náročnost?

Předpokládaná časová kapacita je cca 5-10 hod. týdně, záleží však na vás - kolik do toho dáte, tolik z toho můžete vytěžit.:)

Více o průběhu akce naleznete ZDE.

Článek o této události ZDE.

Jdete do toho s námi? Pokud ano, vyplňte prosím nezávaznou přihlášku. Po vyplnění vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.

Deadline pro přihlášení je do 14.11.

Pokud víte o někom, koho by naše výzva mohla zaujmout, přepošlete mu tento email.:)

V případě vašich dotazů neváhejte napsat nebo zavolat.

Z Impact Hubu zdraví,

Barbora

Barbora Puchlová

tel: +420 774 630 261

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9. listopad 2021

Zdravý životní styl je základem primární prevence. Pomůže vám předcházet mnoha zdravotním problémům (často vznikajících na podkladě chronického zánětu), případně zlepšit ty, které se již projevily. Nikdy není pozdě udělat ve svém životě alespoň malé změny, které se odrazí na celkové kvalitě života.


V následujícím textu jsme pro vás shrnuli 10 kroků, jak žít zdravěji. Kouříte-li, přestaňte, sníží se vám riziko rozvoje rakoviny plic, srdečního onemocnění a mozkové mrtvice. Pravidelně se hýbejte – snížíte tím riziko vzniku infarktu, mozkové mrtvice, deprese, cukrovky, rakoviny, osteoporózy aj. Také je neméně důležitá správná strava, optimální tělesná hmotnost, střídmá konzumace alkoholu, dobrý spánek, pravidelné preventivní prohlídky u lékaře, společenská aktivita, vyhýbání se dlouhodobému stresu a vybírání doplňků stravy s rozmyslem. Přestože se nejedná o žádné velké „novinky“ pod sluncem slibující zázraky do druhého dne, věříme, že jejich zopakováním si připomenete, že někdy základní věci jsou ty nejúčinnější. Níže se dozvíte pár konkrétních tipů ke každému vyjmenovanému bodu.

Jandlová M., Bischofová S., Ruprich J

Zdravý životní styl aneb 10 kroků ke zdraví

10kroku.pdf 10kroku.pdf (1.15 MB 06.11.2021 11:41)

prof.J.Ruprich, CZVP SZÚ Brno

 

Zdroj: SZÚ

Link: Zdravý životní styl aneb 10 kroků ke zdraví, SZÚ (szu.cz)

8. listopad 2021

Často tušíme, které potraviny jsou pro naše tělo dobré a které si dopřáváme „nad rámec“. Jedním z častých prohřešků je nadměrná konzumace potravin a nápojů s přidaným cukrem. Neznamená to, že si nemůžeme dopřát to, co nám chutná, ale vždy záleží na množství. Je dobré přemýšlet nad tím, co (a kolik) jíme a jak se cítíme.

V našem článku se dozvíte, jaký je rozdíl mezi cukrem, který se v potravinách přirozeně vyskytuje a tím, který je do potravin přidáván (např. v průběhu zpracování). Nadbytek především těch přidaných cukrů může vést k nárůstu nadváhy a obezity a k vysokému výskytu onemocnění, kterým by se dalo předcházet. Může jít například o diabetes 2. typu (cukrovku), srdečně-cévní onemocnění a další.  Podívejte se na pár tipů, jak snížit přívod energie z přidaných cukrů a stále si jídlo a pití užívat.

V tomto článku se zaměřujeme pouze na cukr. Je to však jen jedna část strategie, jak se naučit jíst alespoň o trošku zdravěji. Každý další krůček tímto směrem může mít velký vliv na vaše zdraví a tím i na psychickou pohodu.

     Autoři: Vysloužilová M., Bischofová S., Ruprich J.

prof. J. Ruprich, CZVP SZÚ Brno

Zdroj: SZÚ

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/o-trosku-mene-cukru-o-trosku-vice-zdravi.aspx

8. listopad 2021

Čínské ministerstvo obchodu tento týden zveřejnilo data dokládající, že ceny potravin v Číně stoupaly každý říjnový týden. Nejvýrazněji rostou ceny zeleniny, jejichž produkce byla poznamenána nepřízní počasí ve významných produkčních oblastech.

Dle zpravodajského serveru Caixin stoupla průměrná týdenní cena sledovaných druhů zeleniny v týdnu do 24. října o 24 % oproti průměru před pěti týdny. Růst během posledního říjnového týdnu zaznamenaly i ceny vepřového masa, které stouply o 10,6 %. Vysoká cena vstupních surovin a energií nutí zvyšovat ceny i největší čínské potravinářské firmy. Caixin uvádí, že některé musely za poslední měsíc zvednout své ceny až o 18 %.

V průběhu uplynulého týdne vzbudilo na čínských sociálních sítích značný rozruch oznámení zveřejněné čínským ministerstvem obchodu na svých webových stránkách. Jeho hlavním poselstvím bylo, že místní úřady podniknou kroky pro zajištění dostatečné nabídky a cenové stability zeleniny a produktů denní potřeby během blížící se zimy a jara, což není vzhledem k současné situaci překvapivé sdělení. Číňany však více vyvedl z míry závěr oznámení, kde ministerstvo nabádalo občany, aby si pořídili určité množství zásob pro uspokojení jejich každodenních a neočekávaných potřeb. V mnohých tato věta vzbudila paniku a začali okamžitě shánět rýži, olej, instantní nudle, sušenky a další zásoby vhodné pro dlouhodobé skladování, protože nedostatek kontextu je vedl k domněnce, že se může blížit i vojenský konflikt. Státní média začala v reakci na takto silnou odezvu publikovat články, ve kterých vysvětlovala, že se jedná o preventivní opatření pro případ možných lockdownů v souvislosti covid-19. Čína, která nadále udržuje politiku nulové tolerance covid-19, se nyní potýká s šířením viru, proti čemuž bojuje masivním testováním a přísnými plošnými karanténami.

Ondřej Plaček
Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu

 

Mobil: +420 702 176 276, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: Čínské úřady doporučují občanům vytvořit si zásoby (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

8. listopad 2021

Vláda dnes opětovně schválila návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků. Ten již jednou schválila, následně ale čekal ve Sněmovně na projednání více téměř 10 měsíců. Nyní tak zamíří, tentokrát do nově ustavené Sněmovny k projednání znovu. Nová legislativa zahrnuje hned několik typů opatření - od úplného zákazu konkrétních jednorázových plastových výrobků, přes postupné omezování spotřeby jiných až po povinné příspěvky výrobců plastových výrobků na úklid obcí a měst. V případě zákazů umožňuje v souladu s evropskou legislativou doprodej zásob do nabytí účinnosti zákona, tedy do 1.7.2022.

„Obracíme se teď zejména na zákonodárce, aby zákon byl projednán co nejrychleji a ČR se vyhnula případným sankcím ze strany Evropské komise. Především ale tato nová legislativa přináší pozitivní změnu, tedy snížení nesmyslného nadužívání mnoha tisíc tun jednorázových plastů ročně, po které veřejnost volá a průmysl i obchod jsou na ni dlouhodobě připraveni. K vybraným jednorázovým výrobkům, které budou zakázány, již dnes existuje řada opakovaně použitelných alternativ, a tak ročně můžeme uspořit milióny kusů jednorázových plastů. Kromě toho díky nové legislativě obce dostanou příspěvek na úklid veřejných prostor," doplňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zákaz uvádění na trh se týká pouze části vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jde o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů. Jen díky němu by se měla ročně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 mld. kusů.  Zákaz, včetně doprodeje, by měl platit od 1. července 2022, kdy by měl zákon nabýt účinnosti. Vedle zmíněného zákazu přináší návrh výrobcům další povinnosti. Z pohledu zákazníků jde především o tu, která výrobcům ukládá informovat o správném zacházení s odpady, zejména bude platit pro odpady z hygienických pomůcek a tabákových výrobků.

Novinkou plynoucí z návrhu zákona bude také povinnost pro výrobce označovat výrobky z plastů. Evropská komise již na konci roku 2020 vydala nařízení týkající se jednotné podoby značení. Značení se bude týkat cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků. Návrh zákona posiluje rovněž tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci cigaret se budou muset podílet na úklidu cigaretových odpadků v obcích. Ke spolupráci výrobců s obcemi by mělo docházet prostřednictvím kolektivních systémů, obce tak získají finanční příspěvky na úklid. Plnění nového zákona budou kontrolovat, vzhledem k jeho široké působnosti, různé kontrolní instituce - Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice.

MŽP považuje za důležité rovněž finančně podporovat přechod na alternativy jednorázových plastových výrobků. Naposledy takové projekty podpořilo dotacemi ve výši cca 60 milionů korun ( zde). Z nového programového období OPŽP 2021 – 2027 poputuje na podporu přechodu na oběhové hospodářství 7,1 miliardy korun.

Přehled opatření, které zákon zavádí (PDF, 168 kB)

Otázky a odpovědi k zákonu

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MŽP ČR

Link: Vláda opětovně schválila zákon o jednorázových plastech, míří znovu do Sněmovny - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

5. listopad 2021

Ve Španělsku dne 11. října 2021 schválila Rada ministrů návrh zákona o prevenci a plýtvání potravinami. Jedná se o normu, jejíž cílem je snížit množství nespotřebovaných potravin, které končí v odpadu, a podpořit jejich lepší využití.

Ministr zemědělství, rybolovu a výživy Luis Planas představil tento zákon jako cestu k napravení hned několika problémů v oblasti potravinářství ve Španělsku. Celkově má zákon za cíl vytvořit model osvědčených postupů, jak se vyhnout plýtvání potravinami. Ty mají být určeny prostřednictvím opatření v celém potravinovém řetězci, počínaje samotným procesem sklizně až po spotřebitelské návyky v domácnostech a restauracích. Hlavními dílčími cíli zákona jsou sociální spravedlnost, vývoj udržitelných potravinářských systémů a zefektivnění výroby se zaměřením na vývoj cirkulární ekonomiky a udržitelnost. Zákon vychází z myšlenky, že „není dražšího potravinářského výrobku než toho, který skončí v odpadu“.

Zejména by měl zákon pomoci k úsporám v hospodářství a ochraně životního prostředí. Vyhazování potravin je formou plýtvání jak prací zemědělců a farmářů, tak i přírodními zdroji používaných k výrobě. Zároveň díky němu dochází ke neúčelné spotřebě zdrojů jako je půda a vzniku zbytečných emisí do atmosféry.

Zákon rovněž cílí na nastavení etického a morálního pořádku. V roce 2020 se ve španělských domácnostech vyhodilo okolo 1 364 milionů kilo/litrů jídla, což činilo přibližně 31 kilo/litrů na osobu ročně. Aktuální snahou vlády je vyvolání sociální diskuze ohledně potřeby zdravého, udržitelného stravování, které bude zároveň chutné a finančně výhodné. Hierarchie využití potravin v plánech prevence staví na první místo možnost darování pro lidskou spotřebu. 

Španělská vláda prosazením tohoto zákona, který již existuje v zemích jako jsou Francie a Itálie, potvrzuje svůj závazek dodržovat cíle udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030. Konkrétně se jedná zejména o cíl pod číslem 12.3, jehož snahou je snížení plýtvání s potravinami na obyvatele ve světě na polovinu.  

V sektoru potravinářství se bude od 4.4. do 7.4. roku 2022 konat veletrh Alimentaria na výstavišti Gran Via v Barceloně, kde ZK Madrid připravuje český stánek. Případní zájemci se již mohou hlásit ZK Madrid. Více informací je k dispozici na odkazu: https://www.alimentaria.com/

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko.
Zdroj: InfoEspacial, elIndependiente, laSexta Online.

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/spanelska-vlada-prosadila-prvni-zakon-proti-plytvani-potravinami

5. listopad 2021

Letos italští exportéři vyvezli o 13 % více potravin než v roce 2020.

Potraviny „Made in Italy“ zaznamenaly rekord v exportu, který v prvních sedmi měsících roku 2021 skokově narostl o 13 %. Na konci roku by měl vývoz dosáhnout historické hodnoty 50 miliard EUR.

Navzdory ztíženým podmínkám obchodní výměny dosahuje vývoz opravdu skvělých výsledků. Zvýšená poptávka po italském jídle byla tažena především návratem lidí k domácí přípravě pokrmů a vzhledem k oblíbenosti italské kuchyně spotřebitelé sahali právě po italských produktech.

Největším importérem italských potravin je Německo, dále následují USA, Francie a Velká Británie. Zajímavý nárůst poptávky byl zaznamenán na ruském trhu (19 %) a na čínském trhu (18 %).

„Italský zemědělsko-potravinářský průmysl prokázal odolnost vůči krizi a může hrát klíčovou roli pro celé hospodářství,“ řekl prezident Coldiretti Ettore Prandini a zdůraznil, že je možné dosáhnout ještě většího růstu vývozu potravin a vína „Made in Italy" a to například díky zlepšení infrastruktury, která by tak urychlila dopravu mezi jihem a severem země, ale také se světem. Národní plán obnovy, který zahrnuje mnoho projektů právě v oblasti infrastruktury, tak představuje jedinečnou příležitost, která pomůže Itálii ještě zvýšit konkurenceschopnost na domácím i zahraničním trhu.

Zdroj: Coldiretti
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/export-italskych-potravin-lame-rekordy

5. listopad 2021

Vietnam produkuje celosvětově 1/3 pepře a je bezkonkurenčně největším exportérem této komodity. Za jediný rok vyveze okolo 150 tisíc tun tohoto koření v hodnotě 27 miliard Kč.

Pěstování této tropické liány se věnují především zemědělci v provincii Binh Phuoc nedaleko Ho Či Minova města. Pepřovník černý je zde vysázen na cca 14 000 hektarech. Od roku 2018 se však místní zemědělci potýkají s odumíráním těchto rostlin. To přináší často již zadluženým pěstitelům velké škody.

Jen pobočka Státní banky Vietnamu (SBV) v provincii Binh Phuoc schválila úvěr 4 411 pěstitelům. Nyní ji situace přinutila restrukturovat dobu splácení a mírně snížit úroky o sumu odpovídající cca 8 mil. Kč. Úroky jsou ve Vietnamu vysoké, přibližně dvojnásobné v porovnání s Českou republikou. 

Vysoké ceny pepře v posledních letech přesvědčily farmáře k rozšíření pěstování, a to i na nevhodné půdě bez jakéhokoli plánování. Nadměrné používání hnojiv způsobuje, že rostliny rychle degenerují a jsou náchylnější k nemocem. Mnoho farmářů posekalo své kaučukovníky, kešu nebo kávovníky, aby zasadili pepř. Plocha využívaná k pěstování pepře se proto v posledních letech rapidně zvětšila a dosáhla 100 000 ha, čímž se dvojnásobně překročila plocha stanovená územním plánem Ministerstva zemědělství.

Zpracoval: Ing. Luboš Marek
místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu
tel: +84 904 099 562
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/ve-vietnamu-je-ohrozena-produkce-pepre.html