18. listopad 2021

Dne 16. listopadu 2021 uspořádala společnost Competere webinář, kde odborníci diskutovali nad NutriScore a dalšími nutričními štítky. V rámci panelu odborníků vystoupil Prof. Ramon Estruch z Barcelonské univerzity a Prof. Francesco Visioli z Padovské univerzity. 

Hlavní závěry z webináře naleznete zde. Zároveň systém hodnotí jako nedokonalý.

Science_vs_ideology_beyond_nutriscore_-_Leaflet.pdf

 

Zdroj:Competere.eu

Link: Science versus Ideology: Beyond Nutriscore (webinar) (competere.eu)

18. listopad 2021

Komise dnes přijala tři nové iniciativy, které jsou nezbytné pro uskutečnění Zelené dohody pro Evropu. Komise navrhuje nová pravidla, která mají omezit odlesňování způsobené EU, a dále nová pravidla pro usnadnění přepravy odpadů uvnitř EU s cílem podpořit oběhové hospodářství a řešit problémy spojené s vývozem nelegálního odpadu a problémy s odpadem ve třetích zemích. Přináší také novou Půdní strategii, aby byla všechna evropská půda do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatečně ochráněná. V dnešních návrzích Komise předkládá nástroje, jež mají umožnit přechod na oběhové hospodářství, chránit přírodu a rovněž zpřísnit environmentální normy v Evropské unii i ve světě.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans v této souvislosti uvedl: „Aby bylo možné dosáhnout úspěchu v celosvětovém boji proti klimatické krizi a krizi v oblasti biologické rozmanitosti, musíme převzít odpovědnost doma i v zahraničí. Naše předpisy ohledně odlesňování reagují na požadavky občanů, aby se Evropa na odlesňování podílela co nejméně a podporovala udržitelnou spotřebu. Nová pravidla upravující přepravu odpadů podpoří oběhové hospodářství a zajistí, aby vývoz odpadů nepoškozoval životní prostředí ani lidské zdraví mimo Evropu. Naše Půdní strategie umožní, aby se půda ozdravila, byla využívána udržitelným způsobem a dostala se jí nutná právní ochrana.“ 

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius k tomu řekl: Pokud od našich partnerů očekáváme ambicióznější politiky v oblasti klimatu a životního prostředí, měli bychom sami přestat vyvážet odpad a podporovat odlesňování. Předpisy upravující odlesňování a přepravu odpadů, které předkládáme, jsou nejambicióznějšími legislativními pokusy o celosvětové řešení těchto problémů, které kdy byly navrženy. Díky těmto návrhům přejímáme odpovědnost a měníme slova v činy tím, že omezíme globální dopad EU na znečištění a ztrátu biologické rozmanitosti. Dále jsme předložili průlomovou Půdní strategii EU se silnou politickou agendou, jež má půdě zajistit stejnou úroveň ochrany, jaká se dostává vodě, mořskému prostředí a ovzduší.“

Komise navrhuje nové nařízení, které má omezit odlesňování a znehodnocování lesů způsobené EU. Jen v letech 1990 až 2020 přišel svět o 420 milionů hektarů lesů, což je rozloha větší než Evropská unie. Navrhovaná nová pravidla by zaručila, že výrobky, které občané EU nakupují, používají a spotřebovávají na trhu EU, nepřispívají k celosvětovému odlesňování a znehodnocování lesů. Hlavní příčinou odlesňování a znehodnocování lesů je rozšiřování plochy zemědělské půdy, které souvisí s konkrétními komoditami (sója, hovězí maso, palmový olej, dřevo, kakao a káva) a také s některými z nich odvozenými produkty.

Nařízení stanoví závazná pravidla náležité péče pro podniky, které chtějí tyto komodity uvádět na trh EU, a jeho cílem je zajistit, aby na trhu EU byly povoleny pouze produkty, jejichž výroba nevede k odlesňování a které vyhovují právním předpisům. Komise na základě svého systému referenčního srovnávání posoudí země a míru rizika, že v nich dochází k odlesňování a znehodnocování lesů, jejichž příčinou jsou komodity, na něž se nařízení vztahuje.

Komise zintenzivní dialog s dalšími velkými spotřebitelskými zeměmi a na multilaterální úrovni se zapojí do společného úsilí. Nová pravidla podporují spotřebu produktů, které nezpůsobují odlesňování, a redukují negativní vliv, jejž má EU na celosvětové odlesňování a znehodnocování lesů – očekává se proto, že se díky nim sníží emise skleníkových plynů a ztráta biologické rozmanitosti. V neposlední řadě bude mít boj proti odlesňování a znehodnocování lesů pozitivní dopad na místní komunity, včetně nejzranitelnějších obyvatel, jako jsou původní obyvatelé, kteří jsou na lesních ekosystémech silně závislí.

V rámci revidovaného nařízení o přepravě odpadů Komise plní cíle oběhového hospodářství a nulového znečištění tím, že navrhuje přísnější pravidla pro vývoz odpadů, účinnější systém pro oběh odpadů jakožto zdroje a rozhodná opatření proti obchodování s odpady. Vývoz odpadů do zemí, které nejsou členy OECD, bude omezen a bude možný pouze v případě, že třetí země budou ochotny určité odpady přijímat a dokáží s nimi nakládat udržitelným způsobem. Přeprava odpadů do zemí OECD bude monitorována a může být pozastavena, pokud by v zemi určení způsobovala vážné problémy v oblasti životního prostředí. Podle tohoto návrhu by všechny podniky v EU, které vyvážejí odpad mimo EU, měly zajistit, aby se v zařízeních, která tento odpad přijímají, prováděl nezávislý audit prokazující, že se s daným odpadem nakládá způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokud jde o EU, Komise navrhuje zjednodušení zavedených postupů, které výrazně usnadní opětovný vstup přepravovaného odpadu do oběhového hospodářství, aniž by se snížila nezbytná úroveň kontroly. Tím v zájmu splnění cílů EU v oblasti klimatu pomůže snížit závislost EU na primárních surovinách a podpoří inovace a dekarbonizaci jejího průmyslu. Nová pravidla rovněž přizpůsobují přepravu odpadů digitální éře a zavádějí elektronickou výměnu dokumentace.

Nařízení o přepravě odpadů dále posiluje opatření proti nedovolenému obchodování s odpady, což je jedna z nejzávažnějších forem trestné činnosti proti životnímu prostředí, neboť ilegální přeprava odpadů potenciálně představuje až 30 % přepravy odpadů v hodnotě 9,5 miliardy eur ročně. V rámci úsilí o zlepšení účinnosti a účelnosti režimu prosazování pravidel bude rovněž zřízena skupina EU pro prosazování pravidel pro přepravu odpadů, která Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) umožní, aby podporoval vyšetřování případů obchodu s odpady, která členské státy vedou na nadnárodní úrovni, a stanoví také přísnější pravidla pro správní sankce.

Komise dnes rovněž představí novou Půdní strategii EU, která je významným přínosem Zelené dohody pro Evropu a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a jejímž cílem je řešit dvojí krizi v oblasti klimatu a biodiverzity. Zdravá půda je základem pro 95 % potravin, které konzumujeme, vděčíme jí za více než 25 % biologické rozmanitosti na světě a je největším suchozemským zásobníkem uhlíku na planetě. 70 % půdy v EU však není v dobrém stavu. Strategie stanoví rámec s konkrétními opatřeními na ochranu, obnovu a udržitelné využívání půdy a navrhuje soubor dobrovolných a právně závazných opatření. Cílem této strategie je zvýšit obsah uhlíku v zemědělské půdě, bojovat proti desertifikaci, obnovit degradovanou půdu a zajistit, aby do roku 2050 byly všechny půdní ekosystémy ve zdravém stavu.

Strategie vyzývá k tomu, aby se u půdy zajistila stejná úroveň ochrany, jaká v EU existuje u vody, mořského prostředí a ovzduší. Chce toho dosáhnout prostřednictvím návrhu nového právního předpisu o zdraví půdy, který má být předložen do roku 2023 poté, co proběhne posouzení dopadů a obšírná konzultace se zúčastněnými stranami a členskými státy. Strategie také mobilizuje nezbytné zapojení společnosti, finanční zdroje a sdílené znalosti a prosazuje udržitelné postupy pro hospodaření s půdou a její monitorování, čímž podporuje ambice EU zavést globální opatření na ochranu půdy.

Další informace 

Otázky a odpovědi o nových předpisech pro produkty, které nezpůsobují odlesňování

Informativní přehled o nových předpisech pro produkty, které nezpůsobují odlesňování

Návrh nového nařízení, které má omezit odlesňování a znehodnocování lesů způsobené EU

Otázky a odpovědi o revidovaných pravidlech pro přepravu odpadů

Informativní přehled o revidovaných pravidlech pro přepravu odpadů

Návrh revidovaného nařízení o přepravě odpadů

Otázky a odpovědi o Půdní strategii

Informativní přehled o Půdní strategii

Nová Půdní strategie EU

Verze pro tisk (PDF)

 
 
Zdroj: Evropská komise
18. listopad 2021

 

Dovolujeme si Vás pozvat na jeden z celkem šesti webinářů věnovaném aktuálně existujícím značkám kvality v potravinářském průmyslu, značkám v gesci Potravinářské komory ČR, Klasa, Regionální potravina, a to z pohledů plynoucích ze zkušeností z krajů, kontrolních a dozorových orgánů, nebo jejich oceněných držitelů. Účastníci budou seznámeni s novinkami a fakty potravinové legislativy ČR a EU, i s aspekty označování EU. To vše zazní se zřetelem na dikce evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“, jenž poukazují na novou a lepší rovnováhu mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou rozmanitostí.

Přednášek se zhostí v šesti různých termínech (září 2021 – duben 2022) specialisté z řad odlišných univerzit, předsedové komoditních svazů a dalších institucí.Registrace je omezena na 20 účastníků pro webinář.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 26. listopadu 2021 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..V případě volné kapacity obdržíte odkaz k připojení v aplikaci MS TEAMS.

Po ukončení akce budete vyzváni ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu k vyplnění stručného dotazníku ve formě on-line v aplikaci Vzdělávací akce PRV http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/.Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu.

 

Více zde: https://www.foodnet.cz/index.php/cs/akce/seminare/1722-2021

18. listopad 2021

Návrh dokumentu poskytuje vědecké doporučení týkající se 1) živin a nevýživných složek potravin, které jsou významné z hlediska veřejného zdraví evropské populace, 2) skupin potravin, které hrají důležitou roli ve stravě evropských populací a jejich podskupin, a 3) výběru živin a nevýživných složek potravin pro nutriční profilování.

Více zde: Public consultation on the draft scientific opinion on advising on the development of harmonised mandatory front-of-pack nutrition labelling and the setting of nutrient profiles for restricting nutrition and health claims on foods.

Veřejná konzultace je otevřená do 9. ledna 2022 (link na formulář pro zasílání připomínek: https://connect.efsa.europa.eu/RM/a0l1v00000E877g).

18. listopad 2021

Paříž 17. listopadu (ČTK) - Třetí čtvrtek v listopadu, který letos připadá na osmnáctého, patří ve Francii oslavě mladého vína beaujolais nouveau. Tato tradice se zrodila před 70 lety a inspirovala i české oslavy svatomartinského vína. Francouzi každoročně ve vinotékách a restauracích čekají na půlnoc ze středy na čtvrtek, aby mohli slavnostně otevřít lahve a ochutnat první sklizeň vína daného roku. Stejné plány mají mnozí milovníci tohoto nápoje i letos.

Příběh beaujolais nouveau se začal psát v roce 1951, když ministerský dekret zakázal prodej vín s kontrolovaným označením původu (AOC) před 15. prosincem. Vinařská oblast Beaujolais, která leží severně od Lyonu, se ale vzbouřila, protože místní vinaři nechtěli každý rok čekat tak dlouho, aby mohli ochutnat svá vína. Vinaři se stížností uspěli a mladá vína se směla prodávat i před tímto datem, ovšem s podmínkou, že na nich bude jasně uvedeno, že jsou mladá. Právě odtud pochází sousloví beaujolais nouveau, tedy mladé víno z oblasti Beaujolais.

V roce 1967 úřady zavedly pro zahájení prodeje mladých vín pevné datum 15. listopadu, později ho z praktických důvodů změnili na třetí čtvrtek v listopadu. Prodejci a distributoři vín tak mají jistotu, že slavnostní událost nepřipadne na den, kdy mívají zavřeno.

Beaujolais nouveau je mladé červené víno, které ještě nestačilo dozrát do plné chuti. Už první doušek znalcům napoví, jak kvalitní ročník mohou očekávat. Tato vína nejsou tak zajímavá z pohledu kvality či chuti, jde především o zážitek spojený se zahájením sezony. V posledních letech začala vedle tradičních červených vznikat i růžová mladá beaujolais.

Svátek vína beaujolais nouveau je také skvělým tahem z pohledu marketingu a prodeje. Každoročně se mladých vín v oblasti Beaujolais stočí asi 450.000 hektolitrů, asi třetina veškeré místní produkce. Naprostá většina mladých vín, 85 procent, se prodá za prvních deset dní od stanoveného data. Celých 40 procent se prodá do zahraničí, velkou oblibu má víno například v Japonsku, Spojených státech nebo Británii, uvedl ekonomický web Usine Nouvelle.

lsa jrm

17. listopad 2021

Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se na českém trhu distribuovala mražená kachna z Polska, v níž byla zjištěna přítomnost salmonel. SVS informaci o zdravotně závadném výrobku obdržela prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF). Část zásilky se podařilo stáhnout z prodeje, část se již prodala či zkonzumovala. Spotřebitelé, kteří mají maso doma, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v prodejně, ve které jej zakoupili.

Identifikace výrobku:

Název: pekingská kachna mražená
Datum minimální trvanlivosti: 31.8.2024
Šarže: P-687
Výrobce: DROP S.A ul. Al. Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów: Zakład w Kępnie ul. Wrocławska 7, 63-600 Kępno, WNI: 30083901
Příjemce: HOPI s.r.o., Zděbradská 74, 25101 Říčany

Dle informací uvedených v systému RASFF byla ve výše uvedené šarži kachního masa ve Slovinsku zjištěna přítomnost salmonely (Salmonella Enteritidis). Při následném došetřování u polského výrobce bylo pak zjištěno, že stejná šarže byla distribuována i do dalších zemí včetně ČR.

Kontrolou u příjemce zásilky v Říčanech bylo zjištěno, že výrobek dále směřoval ke dvěma obchodníkům, konkrétně k pražské firmě Jakub Kubín, s. r. o. a společnosti MART-IN s.r.o se sídlem v Neštědicích v Ústeckém kraji.

Dle informací zjištěných při došetřování případu se již předmětná šarže na trhu nenachází. Celkem 1138 kilogramů se podařilo stáhnout z distribuce. Naopak 1627 kilogramů výrobku bylo spotřebováno či prodáno konečným spotřebitelům. Stažené zboží bude neškodně odstraněno provozovatelem na jeho náklady.

Bakterie rodu Salmonella, které se do těla dostávají požitím kontaminované potraviny, ale rovněž z kontaminovaného prostředí (nádobí, ale také špinavých rukou) způsobují onemocnění salmonelózu. Onemocnění se zpravidla projevuje střevními potížemi. Ohrožení mohou být zejména starší lidé, nemocní či malé děti – hůře se vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin v důsledku průjmů a zvracení. Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny. Zejména u drůbežího masa je proto nutné brát na tuto skutečnost při přípravě zvláštní zřetel a nikdy jej nekonzumovat v syrovém či polosyrovém stavu. Nutné je rovněž dodržovat veškerá hygienická pravidla, aby nedošlo k tzv. křížové kontaminaci další potraviny a prostředí infikovanou potravinou a kuřecí maso neomývat. Více zde.

17. listopad 2021

Praha 17. listopadu (ČTK) - Podpora zpracovatelského potravinářského průmyslu je nedostatečná, peníze z dotací šly hlavně zemědělcům, potravinářům jen jednotky procent. ČTK to sdělil ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR Miroslav Koberna.

Například z pěti miliard Kč v národních dotacích na letošní rok mohli podle Koberny zpracovatelé získat 14 procent celkového objemu. V evropském rozvojovém programu podle něj šlo o 6,8 procenta z celkem 122 miliard korun za poslední programové období.

"Podpora zpracovatelského průmyslu stále není dostatečná a neumožňuje dosažení srovnatelné konkurenceschopnosti s konkurenty z ostatních členských zemí," dodal Koberna.

Stát dlouhodobě deklaruje podporu produktům s vyšší přidanou hodnotou. Podle Koberny by ale měla být podpora větší. "Například v produkci mléka vyvážíme skoro 25 procent suroviny a dovážíme zpět hotové výrobky, možná právě z české suroviny. Takže z národních zdrojů podporujeme chov krav a výrobu mléka a vytvořená přidaná hodnota při zpracování zůstává mimo Českou republiku, a to není dobře," uvedla komora.

Komora se obává, že pokud se nebude dostatečně investovat do nových trendů, bude se množství zahraničních potravin na českých pultech zvyšovat. "Nedává smysl vyvážet živá zvířata a dovážet maso, vyvážet mléko a dovážet sýry a jogurty, vyvážet obiloviny a dovážet pekařské a další výrobky z obilovin. Vyvážíme komodity, a dovážíme výrobky, které dokážeme, a mnohdy kvalitněji, vyrobit sami. Místo českých potravin tak čeští spotřebitelé nakupují výrobky ze zahraničí, ale z české suroviny," doplnila prezidentka komory Dana Večeřová.

Schodek agrárního zahraničního obchodu se letos za tři čtvrtletí meziročně zhoršil o 6,8 procenta na 31,2 miliardy korun, uvedli na základě údajů Českého statistického úřadu zástupci Zemědělského svazu ČR. Podle svazu letos schodek pravděpodobně jako v letech 2018 a 2019 přesáhne 40 miliard korun. Loni dosáhl 36,7 miliardy Kč kvůli útlumu obchodu v pandemii.

drh jw

16. listopad 2021

Tisková zpráva – Situace na komoditních trzích, a především v sektoru vepřového masa, byla tématem včerejší Rady ministrů zemědělství v Bruselu. Česká republika a další země vyzvaly Evropskou komisi k pomoci producentům masa, kteří se kvůli kriticky nízkým výkupním cenám dostávají do velkých ekonomických problémů. Zástupci států se věnovali také Strategii EU pro lesy do roku 2030 nebo strategii Od zemědělce ke spotřebiteli. Za českou stranu se jednání zúčastnil náměstek pro EU a zahraniční vztahy Jiří Šír.

„Výkupní cena vepřového masa je dlouhodobě pod výrobními náklady, situaci i nadále zhoršuje africký mor prasat, kvůli kterému cena znovu výrazně klesla. V České republice je tento sektor velmi důležitý, pro řadu producentů je ale současná situace kritická. Dostávají se do velkých ekonomických problémů. Opět jsme proto požádali Evropskou komisi
o bezodkladné zavedení mimořádných podpor,“
 řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.

ČR je devátým členským státem (ČS) s nejnižší výkupní cenou vepřového masa. V současné době je nejnižší od vstupu ČR do EU. Cenový vývoj souvisí s tím, že některé třetí země nechtějí uznávat mezinárodní standardy, případně omezují dovoz vepřového masa z celé EU. Vzniká pak přetlak vepřového masa na vnitřním trhu EU, který ovlivňuje cenu v celé Evropě. Dále problém souvisí s pandemií covid-19 a s nárůstem cen energií a počátečních vstupů.

Česká strana na nepříznivou situaci v sektoru vepřového masa dlouhodobě upozorňuje a žádá Evropskou komisi, aby zavedla mimořádné podpory. Vzhledem k šíření ptačí chřipky také Česko Komisi požádalo o důsledný monitoring situace v sektoru drůbeže.

Na Radě zástupci ČS projednali a následně schválili společnou pozici k nové Strategii EU pro lesy do roku 2030. ČR znovu upozornila na nutnost prohloubení spolupráce mezi Komisí a členskými státy, která v přípravě tohoto dokumentu nebyla dostatečná, a proto se státy na tvorbě nemohly adekvátně podílet. Česká strana upozornila na potřebu zohlednit a posílit socio-ekonomické aspekty hospodaření. Lesnictví je plně v odpovědnosti ČS a pro využití všech jeho společenských přínosů musí odrážet místní podmínky a potřeby.

Pokud jde o strategii Od zemědělce ke spotřebiteli, ČR dlouhodobě prosazuje boj s klimatickou změnou a ochranu životního prostředí včetně ochrany biodiverzity jako jednu ze svých priorit. Je ale opět potřeba připomenout nutnost nastavení realistických cílů založených na analýzách. Není možné, aby zavedené strategie měly negativní dopady na zemědělský sektor celé EU, a zejména pak na české zemědělství, kde může hrozit snížení produkce a nárůst cen potravin. Dopady by tak pocítili nejen producenti, ale rovněž evropští spotřebitelé.

Česká republika také na jednání podpořila Slovensko v tématu společného přístupu při řešení výskytu medvěda hnědého a vlka euroasijského. Problematika velkých šelem a nastavení vhodné metodiky pro řízení populací představuje cestu jak pro ochranu těchto druhů, tak pro snížení případných negativních dopadů na hospodaření ve venkovských oblastech.

Na okraj jednání byla diskutována příprava ministerské konference členu Světové obchodní organizace v oblasti zemědělství. ČR doufá, že úspěšné zasedání posílí význam této organizace jako garanta pravidel mezinárodního obchodu.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Mze ČR

Link: Česko na Radě EU v Bruselu: Sektor produkce vepřového masa má problémy, výkupní ceny jsou v ČR nejnižší od vstupu do Evropské unie (eAGRI)

16. listopad 2021

Pandemie Covid-19 bezpochyby změnila způsob, jakým Američané nakupují potraviny. Od důrazu na „zdravé“ potraviny, až po oživení prodejů mražených polotovarů a hotových jídel.

Asi největší změnou je prudký nárůst nákupu potravin v e-shopech. Trend podpořila i nedávná statistika Food Marketing Institute:

 • 62 % nakupujících si alespoň občas objednává potraviny online, což je nárůst z pouhých 34 % v únoru 2020;

 • Alespoň jednou týdně si objednává potraviny online 29 % zákazníků, zatímco v únoru 2020 to bylo 21 %;

 • Online nákupy potravin se zvýšily u všech věkových skupin: 78 % příslušníků generace Z, 88 % mileniálů a 36 % dospělé populace.

Řada spotřebitelů, kteří před pandemií o nákupu potravin online neuvažovali, byli nuceni se s tímto procesem rychle seznámit. A po zjištění, že jde o jednoduchý a pohodlný způsob, budou mnozí alespoň příležitostně v této praxi pokračovat.

Tomuto trendu by tak měli přizpůsobit své marketingové nástroje i výrobci, distributoři a exportéři potravin. Jako vhodná se jeví kreativní a inovativní řešení, jak zaujmout právě spotřebitele, kteří nakupují online. K zamyšlení se nabízí následující přístupy.

Kreativní ochutnávky – nové produkty se často v kamenných obchodech propagují formou řízených ochutnávek. Pandemie tyto možnosti zásadním způsobem omezila. Pokud je k tomu výrobek vhodný, je možné vytvořit balíčky se vzorky, které spojí dohromady několik doplňkových produktů a vytvoří tak kompletní řešení pro spotřebu či přípravu jídel. Takové balíčky lze pak distribuovat jako doplněk dovezeného zboží či nákupu připraveného k vyzvednutí. Obdobným způsobem přistoupili k prezentaci vzorků například čeští exportéři surovin v oblasti pivovarnictví s následným online webinářem a tento přístup se ukázal jako úspěšný.

Spolupráce s online distributory hotových jídel – nárůst oblíbenosti těchto služeb představuje další příležitost, jak pravděpodobným spotřebitelům představit nabídku nové značky tím způsobem, že se do zásilek zahrnou vzorky či kupóny. Vzhledem k široké nabídce lze produkty směřovat pouze na typy jídel z obdobné skupiny, jako je vzorek.

Digitální marketing – zvýšení důrazu na prezentaci přes sociální sítě či mediální oslovení speciálně segmentovaného publika. Pro tento přístup bude asi nezbytné využít i analýz právě ze sociálních sítí za účelem lepšího porozumění současným trendům a zaměření se na nástroje, které mají vyšší pravděpodobnost pozitivního dopadu. Nástroje je pak nutné upravovat v reálném čase a přizpůsobovat i zpětným reakcím po uskutečněných nákupech.

Budování digitálních regálů – v kamenném obchodě zákazníci často narazí na nové a zajímavé produkty v konkrétních uličkách. Napodobení tohoto přístupu pomocí digitálních regálů na stránkách elektronického obchodu (e-shopu) umožňuje zákazníkovi podobné zkoumání a objevování. Dle dostupných informací mohou tyto digitální regály zvýšit prodej až skoro o dvojnásobek.

Exportéři potravin z ČR často využívají pro distribuci v USA služeb svých místních partnerů. Pro případnou diskusi s nimi o dalším nastavení marketingových nástrojů bude třeba zjistit, co pro daný produkt v online sféře funguje a co ne. To bude pravděpodobně vyžadovat určitý čas a často i přístup pokus – omyl. V případě zájmu je zemědělský diplomat v USA připraven poskytnout potřebnou asistenci.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
mob: +1 202 507-3859, mob ČR: +420 601 558 079, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/jak-narust-e-commerce-ovlivnuje.html

16. listopad 2021

Dovolujeme si Vás jménem České a Slovenské asociace pro speciální potraviny pozvat na workshop určený pro výrobce a distributory potravin a doplňků stravy, který proběhne dne 1. 12. 2021 v hotelu Olšanka.

Kdy: 1. 12. 2021, 10,00 až 16,30 hod.

Kde: v přednáškovém sále hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3

 

Informace k účastnickému poplatku a program naleznete zde.

15. listopad 2021
Rozhovor s prezidentkou Potravinářská komora České republiky Danou Večeřovou o zvyšujících se nákladech a s tím souvisejícím zdražování potravin.
Pohonné hmoty, obalové materiály, energie, nedostatek pracovní síly a další vstupy vylétly na svá dlouhodobá maxima a výrobci potravin musí ceny svých výrobků zvyšovat.
Český rozhlas, Vysočina, 15.11.2021 v čase 8:24 hodin.
15. listopad 2021

Rejstřík je přístupný na webových stránkách Evropské komise.

Na základě článku 20 nařízení (ES) č. 1924/2006 Komise vytváří a pravidelně aktualizuje Rejstřík EU pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin (dále jen rejstřík). Tento rejstřík slouží pouze k informativním účelům. 

Rejstřík EU zobrazuje

Komise v případě potřeby aktualizuje Rejstřík EU, konkrétně po přijetí Rozhodnutí EU o žádostech o schválení tvrzení nebo o změnách podmínek použití a omezení.

Rejstřík EU pro zdravotní tvrzení - odkaz ZDE

Tvrzení, která nejsou v Rejstříku EU 

V Rejstříku EU se neobjevuje řada předložených zdravotních tvrzení:

Zdroj: EU Register of nutrition and health claims made on foods (v.3.6) (europa.eu)
          Evropská Komise

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Rejstřík EU pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin (bezpecnostpotravin.cz)

15. listopad 2021

Dobrý den,

EIT Food Hub si vás dovoluje jménem organizátorů pozvat na konferenci Bezpečná výživa, která se uskuteční v sobotu 27. listopadu 2021 na VŠCHT v Praze (budově B).

Doufejme, že se epidemiologická situace nezhorší natolik, že by bylo nutné přistoupit ke zrušení semináře nebo jeho realizaci formou on-line.

Program konference najdete zde.

 

Registrace je možná do 25.11.2021 nebo do naplnění kapacity.

Pro účast na akci je absolutně nutné dodržovat veškerá aktuálně platná epidemiologická opatření.

Těšíme se 27. listopadu na setkání.

S pozdravem,

Organizátoři konference Bezpečná výživa

Ústav analýzy potravin a výživy a Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha

15. listopad 2021

 V poslední době značně stoupá zájem konzumentů o tzv. rostlinné alternativy mléka, mléčných výrobků, ale i masa a masných výrobků. Jen za poslední dva roky prodeje rostlinných náhražek masa, mléka, sýrů nebo jogurtů vzrostly v EU o 49 procenta výhled do budoucna ukazuje na další zvyšování spotřeby těchto výrobků. Důvody pro vyřazení živočišných produktů z jídelníčku mohou být u konzumentů rozdílné. Někdy se jednáo důvody zdravotní (např. při alergii na mléčnou bílkovinu nebopotvrzení laktózové intolerance), ale většinou jsou samotnými spotřebiteli udávány důvody ekologické či domněnka, že sejedná o potraviny zdravější, podporující zdravější životní styl.V současné době se v rámci států Evropské unie velmi silně prosazuje princip ekologicky udržitelné výživy a výroba klimaticky příznivých potravin. Tento princip je založen právěna odklonu od živočišné výroby. Je nutné si ale uvědomit,že většina rostlinných náhražek svojí výživovou hodnotou neodpovídá výživové hodnotě živočišných produktů. Jsou tozpravidla vysoce průmyslově zpracované potraviny, při jejichž výrobě se používá řada přídatných látek, a v řadě případů nemusí poskytovat v dostatečném množství některé důležité makro- i mikronutrienty.Cílem autorů této publikace je shrnout význam mlékaa mléčných výrobků v naší výživě a upozornit na rozdíly ve výživě vyplývající z úplné záměny těchto výrobků za výrobky rostlinné včetně názorů z řad předních lékařů na rizikaspojená s vegetariánstvím zvláště ve výživě dětí či rizikaspojená s některými poruchami příjmu potravy. Dále publikace pojednává o označování rostlinných výrobků a věnuje se rovněždopadu produkce na životní prostředí. Za kolektiv autorů Šárka Horáčková

Publikace Potravinářské komory České republiky,Publikace Potravinářské komory České republiky,České technologické platformy pro potraviny a Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací

Publikace zde.

 

15. listopad 2021

V návaznosti na krizi COVID-19 a v souladu se strategií od zemědělce ke spotřebiteli hodlá EU zintenzivnit koordinaci na evropské úrovni, aby zajistila, že se evropští občané nebudou v dobách krize potýkat s nedostatkem potravin. Pohotovostní plán, který byl dnes přijat, potvrzuje celkovou odolnost potravinového řetězce EU, identifikuje několik stávajících nedostatků a navrhuje opatření ke zlepšení připravenosti na úrovni EU. Za tímto účelem Komise zřídí evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení. Jedná se o skupinu odborníků na potravinový řetězec, kterou koordinuje Komise, a jejímž účelem je výměna údajů, postupů a posílení koordinace.

Ponaučení z krize COVID-19

Během krize COVID-19 vyšla najevo odolnost odvětví zemědělství, rybolovu, akvakultury a potravinářství, díky níž zdravotní krize nevyústila i v krizi v oblasti potravinového zabezpečení. Na podporu těchto odvětví přijala EU mimořádná opatření.

Nástroje k boji proti nerovnováze na trhu nebo problémům producentů s peněžními toky poskytly například společná zemědělská politika (SZP) a společná rybářská politika (SRP). Aby byl zajištěn pohyb zboží a kritických pracovníků na jednotném trhu, zavedla Komise dopravní „zelené pruhy“ a zveřejnila pokyny, které v zájmu hladkého překračování hranic členským státům umožnily příslušná opatření úzce koordinovat.

V dnešním sdělení se konstatuje, že v některých oblastech je zapotřebí dalšího zlepšení, aby byly v dobách krize i nadále zajištěny potraviny a jejich dodávky.

Pohotovostní plán EU pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení

Vzhledem k rostoucímu dopadu změny klimatu a zhoršování životního prostředí na produkci potravin, jakož i rizikům souvisejícím s veřejným zdravím, kybernetickými hrozbami nebo geopolitickými změnami ohrožujícími fungování potravinového řetězce nabývá pohotovostní plán EU pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení na významu.

Pohotovostní plán má klíčový význam pro zlepšení připravenosti EU a zahrnuje přístup založený na spolupráci mezi všemi veřejnými a soukromými subjekty, které jsou součástí potravinového řetězce. Ze soukromého sektoru sem patří například zemědělci, rybáři, producenti v odvětví akvakultury, zpracovatelé potravin, obchodníci a maloobchodníci, jakož i přepravci a logističtí pracovníci. Ústřední úlohu v tomto plánu budou hrát i unijní, vnitrostátní a regionální orgány.

Samotný plán bude zaveden prostřednictvím evropského mechanismu připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení, který zahájí Komise.

Mechanismus se bude opírat o skupinu odborníků, která bude sdružovat zástupce členských států a některých třetích zemí a aktéry ze všech fází potravinového řetězce, a o soubor pravidel a postupů, jimiž se bude řídit jeho fungování. Skupina se bude scházet pravidelně a v případě krize i ve velmi krátké lhůtě a tak často, jak bude situace vyžadovat.

Zaměří se na konkrétní činnosti a soubor opatření, která mají být v období od poloviny roku 2022 do roku 2024 dokončena, tj. na:

 • předvídání, hodnocení a sledování rizik: lepší připravenost díky využívání dostupných údajů (včetně údajů o počasí, klimatu, trzích), hlubší analýza slabých míst a kritické infrastruktury potravinového řetězce,
 • koordinaci, spolupráci a komunikaci: sdílení informací, osvědčených postupů a vnitrostátních pohotovostních plánů, vypracování doporučení pro řešení krizí, koordinace a spolupráce s mezinárodním společenstvím.

Souvislosti

V květnu 2020 přijala Komise strategii od zemědělce ke spotřebiteli a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Tyto dvě vzájemně se posilující strategie byly představeny jako stěžejní části Zelené dohody pro Evropu s cílem umožnit přechod k udržitelným potravinovým systémům a řešit hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti.

V rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ bylo vyhlášeno několik stěžejních iniciativ, včetně pohotovostního plánu pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení v době krize a přijetí rámcových právních předpisů pro udržitelné potravinové systémy do konce roku 2023 s cílem dále urychlit přechod k udržitelnému potravinovému systému. 

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Janusz Wojciechowski, komisař odpovědný za zemědělství, prohlásil: „Během pandemie COVID-19 se potvrdila vysoká odolnost našeho potravinového řetězce. Naši občané nezaznamenali nedostatek potravin a bylo možné se vyhnout dodatečné – tentokrát potravinové – krizi: mimo jiné díky naší společné zemědělské politice. Vzhledem k neustále se vyvíjející povaze rizikových faktorů však musíme být připraveni na budoucí krize, které by na dodávky potravin a potravinové zabezpečení mohly mít dopad. Potravinové zabezpečení bude i nadále ústředním prvkem našich politik. Je zcela zásadní zajistit vyšší odolnost a vyšší míru udržitelnosti našich potravinových systémů. Pohotovostní plán, který byl dnes představen, zajišťuje připravenost EU a důkladnou koordinaci mezi EU, členskými státy a veřejným a soukromým sektorem, jejímž cílem je vyhnout se jednostranným rozhodnutím a zajistit účinnější zvládání krizí.

Stella Kyriakidesová, komisařka odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, se vyjádřila takto: „Na cestě k silnému a odolnému udržitelnému potravinovému systému, který funguje za všech okolností, je naším kompasem strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Z mimořádné reakce EU na pandemii COVID-19 vyplývá, že koordinace mezi všemi členskými státy, orgány EU a klíčovými zúčastněnými stranami má při řešení mimořádných situací zásadní význam. Pohotovostní plán, který dnes Komise přijala, nám pomůže lépe se připravit, abychom byli schopni zajistit potraviny a jejich dodávky v dobách krize. Naše zdraví souvisí s dostupností a kvalitou potravin, které konzumujeme, a naše potravinové systémy mohou být odolné vůči krizím, jako je COVID-19, pouze jsou-li udržitelné.“

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, prohlásil: Pandemie byla zkouškou odolnosti našeho potravinového řetězce a mohli jsme se přesvědčit, že naše politiky a legislativní rámec jsou spolehlivé. Zjistili jsme však také, kde jsou slabá místa a že existuje prostor pro to, aby náš potravinový systém byl lépe připraven odolávat tlakům ze strany vnějších faktorů a rizik. Například odvětví rybolovu a akvakultury se potýká s určitou mírou závislosti a zranitelnosti spojenou s dodavatelskými a maloobchodními šoky. Díky dnes přijatému pohotovostnímu plánu budeme připraveni řešit potenciální otřesy a nadále schopni zajišťovat dodávky udržitelných mořských plodů spotřebitelům.“

Další informace

Sdělení

Informativní přehled

Společná zemědělská politika (SZP)

Společná rybářská politika (SRP)

Tržní opatření v rámci SZP

Verze pro tisk (PDF)

Kontakt pro tisk

 • Miriam GARCIA FERRER

  Telefon
  +32 2 299 90 75
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sophie DIRVEN

  Telefon
  +32 2 296 72 28
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
   
   
  Zdroj: Evropská komise
15. listopad 2021

Čína se v současnosti potýká s vlnou covid-19, která sice není do počtu případů nijak závažná, za čtvrtek bylo v celé zemi nahlášeno 79 nových případů, ale v kontextu nadále držené politiky nulové tolerance covid-19 se jedná o nepřípustný stav.

Hlavním ohniskem je momentálně přístavní město Dalian v severovýchodní Číně, jehož denní přírůstky představují více než polovinu nových případů v celé Číně.

Prvním zjištěným nakaženým v Dalianu byl zaměstnanec chladírenského skladu, což je prostředí, které Čína považuje za rizikové pro šíření nákazy, a to kvůli údajné schopnosti viru přežít delší dobu v chladném a vlhkém prostředí. Podle čínských státních novin Global Times dalianské místní úřady v pondělí nařídily veškerým podnikům pracujícím s potravinami v chladícím řetězci zastavit provoz. Není známo, jak dlouho má tato odstávka trvat, může ale ohrozit zásobování Spojených států a Evropy mraženými potravinami v období Vánoc. Dalian představuje přibližně třetinu čínské kapacity chladírenských skladů a její převážná část je určena k exportu. Problémy však díky tomu mohou vyvstat i na čínském domácím trhu, neboť přísná karanténní opatření již delší dobu napínají dodavatelské řetězce, situace se zásobováním se tedy může dále zkomplikovat.

Ondřej Plaček
Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu
Mobil: +420 702 176 276, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/vyvoz-mrazenych-potravin-z-ciny-ohrozen.html

15. listopad 2021

Ve dnech od 7. do 9.11. se v dubajském Světovém obchodním centru konalo spojení veletrhů Gulfood Manufacturing, Private Label and Licensing, Yummex a Specialty Food. Již sedmý ročník největšího veletrhu v regionu zaměřeného na výrobní technologie pro potravináře a základní ingredience pro výrobu potravin přidal do svého programu také menší specializované výstavy.

Jak se původně předpokládalo, spojení několika veletrhů včetně pořádání mezinárodní soutěže kaváren a nabídka master kurzů s místními šéfkuchaři přitáhlo nejen výbornou základnu vystavovatelů, ale také profesionální návštěvníky ze všech sousedních zemí. V sekci Private Label and Licensing se na ploše 60 metrů čtverečních, díky projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) a Ministerstva zemědělství, představilo 6 českých firem. Jmenovitě šlo o firmy Simandl, Bonavita, Ekofrukt, Goldim, Sweet Delights a firmu Semix. V nedaleké hale Yummex, která tradičně představuje cukrovinky, se představila také známá česká firma Medovník.

O všechny zmíněné firmy byl mezi nákupčími a firmami obrovský zájem. Účastníci našeho stánku se shodli, že tak zajímavý veletrh na počet možných kontaktů tady dlouho nebyl a předčil i zkušenosti z hlavního únorového Gulfoodu. A když bylo již druhý den veletrhu od několika firem zmíněno, že rozdali poslední katalogy a vizitky, kterých měli přes 200, dokazovalo to vytížení našich vystavujících. Kromě spousty obchodníků a majitelů řetězců projevila o české produkty zájem i taková jména jako například Carrefour, Lulu Hypermarket, Life Pharmacy, Kibsons, nebo Noon (firma zakoupena společností Amazon).

Sektor privátních značek v regionu Blízkého východu roste obrovským tempem. Na rozdíl od některých evropských zemí znamená privátní značka velkých řetězců pro zákazníky kvalitu a jistotu. Je tedy velmi běžnou praktikou, že místní obyvatelé upřednostňují právě privátní značky, u kterých pouze zkontrolují původ. Místní obliba produktů z Evropské Unie tak otevírá producentům pro privátní značky příležitostí, jak se do regionu velmi úspěšně dostat.

Zpracoval:
Lukáš Zamrzla
Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
Mobil:+ 420 602 768 207, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/ceske-firmy-slavily-uspech-na-veletrhu.html

14. listopad 2021
Druhým dnem pokračovala v Brně na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže Svatomartinská konference. Na programu byla zejména problematika významné tržní síly a tři specializované workshopy.

Panel o významné tržní síle, konkrétně o problematice implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633, o nekalých obchodních praktikách, do českého právního řádu, zahájil místopředseda ÚOHS Petr Solský. Ve svém vystoupení podal základní charakteristiku a principy směrnice, která by měla být do národního práva transponována prostřednictvím novely zákona o významné tržní síle. Současný návrh novely, jejímž gestorem je Ministerstvo zemědělství, vznikal za intenzivní spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu i ÚOHS a s výrazným přispěním profesních sdružení, zejména Agrární komory, Potravinářské komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu. Kompromisní návrh bude v současné době předán do Legislativní rady vlády. „Zatímco dosavadní zákon dopadá je na tzv. poslední míli, tedy vztah mezi obchodním řetězcem a jeho bezprostředním dodavatelem, nová úprava pokrývá celý dodavatelsko-odběratelský řetězec," upřesnil zásadní novinku místopředseda Solský. Rovněž dodal, že nadále bude v zákoně taxativní výčet zakázaných praktik, bude zachována povinná písemnost smluv. Dozor bude stále vykonávat ÚOHS, a to s použitím procesních pravidel, která budou do zákona přenesena ze zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová shrnula ve svém vystoupení snahy o regulaci této oblasti a následný legislativní vývoj od roku 2002. Přes zásadní nedostatky právní úpravy vyzdvihla, že zákon přispěl ke kultivaci prostředí, zejména pak k zavedení 30denní splatnosti faktur a zrušení vratek. Dana Večeřová dále popsala obtíže při tvorbě transpoziční novely a způsob, jímž se nakonec dospělo ke kompromisnímu návrhu. Pozitiva navrhované úpravy podle Dany Večeřové spočívají v tom, že pokrývá celý potravinový řetězec, upravuje tzv. černé a šedé praktiky a upřesňuje podmínky pro marketingové a reklamní kampaně. Nedostatkem je pak zejména absence regulace slevových akcí.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zdůraznil, že v České republice díky ZVTS nestavíme na zelené louce, avšak zákon nechránil nejslabší články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Kritizoval také, že ani nová právní úprava nebude řešit případné zneužití postavení ze strany silných dodavatelů či teritoriální omezování prodeje. Zástupci potravinářů i obchodníků však poděkovali Úřadu i ministerstvům za spolupráci na novele a ocenili metodickou činnost ÚOHS v oblasti významné tržní síly.
Polské zkušenosti s aplikací legislativy týkající se nekalých obchodních praktik obchodních řetězců zprostředkovali publiku Jaczek Marczak a Pawel Kuzma z polského úřadu pro ochranu soutěže a spotřebitele UOKIK. První jmenovaný informoval zejména o nejdůležitějších řešených případech, například s řetězci Bideronka, Eurocash, Kaufland a Intermarche. Jeho kolega posléze podal přehled stávající polské legislativy v předmětné oblasti a upřesnil, jakým způsobem bude směrnice o nekalých obchodních praktikách transponována – bude mj. zachována definice smluvní výhody a neuzavřený katalog nezákonných praktik. Nově jsou vymezeny trhy, na něž se regulace vztahuje, stanoveny obratové hranice a zavedeny kategorie černých a šedých praktik.
Konference byla ukončena třemi paralelními workshospy. První z nich navazoval na panel o významné tržní síle, neboť v jeho rámci hovořili ředitelka odboru významné tržní síly ÚOHS Jana Zmeškalová, Vojtěch Mucha z Tesco Stores ČR a Aleš Rod z Centra ekonomických analýz o problematice teritoriálních omezení dodávek potravin jakožto nekalé obchodní praktice dodavatelů. Workshop o procesním postupu ÚOHS, v němž vystupoval ředitel odboru kartelů ÚOHS Igor Pospíšil, Marek Šulc z téhož odboru a advokátka Ivana Halamová Dobíšková z Allen & Overy, se týkal některých aspektů ukládání trestů a dále uskutečňování místních šetření. Diskutovalo se například o možnosti upravit či doplnit metodiku ÚOHS o výpočtu sankcí, zejména s ohledem na dlouhodobé vertikální dohody či případy bid riggingu, dále o ukládání zákazu plnění veřejných zakázek či o využití narovnání. K problematice místních šetření zazněly komentáře na požadavky na obsah pověření k místnímu šetření, časových mezích inspekce a také o možnostech realizovat místní šetření v rámci šetření sektorového.
Workshop o problematice vertikálních dohod vedla Lenka Svobodová, ředitelka odboru dominance, vertikálních dohod a fúzí ÚOHS, společně s ní pak Pavel Breinek z ÚOHS a advokát Jiří Kindl z AK Skils. Téma bylo zvoleno s ohledem na narůstající počet případů Úřadem odhalovaných protisoutěžních vertikálních dohod, stejně jako na probíhající revizi unijního předpisu týkajícího se distribučních dohod, tedy unijní blokové výjimky pro vertikální dohody. Účastníci se věnovali soutěžněprávnímu vymezení konceptu dohod, posuzování vertikálních dohod z hlediska míry narušení hospodářské soutěže, včetně splnění podmínek, pro které lze na vybrané typy vertikálních dohod aplikovat unijní blokovou výjimku. Pavel Breinek seznámil účastníky s konkrétními případy řešenými Úřadem v oblasti vertikálních dohod, a to za období od roku 2018 do současnosti. Jiří Kindl se věnoval probíhající reformě na unijní úrovni, tedy unijní blokové výjimce pro vertikální dohody. V tomto kontextu zmínil koncepční přístup k vertikálním dohodám a uvedl hlavní body reformované blokové výjimky, a to zejména v souvislosti s on-line obchodováním, doložkami nejvyšších výhod, vymezením aktivních a pasivních prodejů a nepatrnou změnou v posuzování vertikálních cenových dohod.
Čtrnáctý ročník Svatomartinské konference ukončil předseda ÚOHS Petr Mlsna, který poděkoval všem účastníkům, zejména za aktivní zapojení do diskuzí o jednotlivých tématech. „Zpětná vazba, kterou nám tím poskytujete je pro nás velice důležitá. Děkujeme a těšíme se na shledanou v listopadu 2022," uzavřel konferenci předseda ÚOHS.
Tiskové oddělení ÚOHS
21/153

 

Zdroj: ÚOHS

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3167-druhy-den-svatomartinske-konference-se-hovorilo-predevsim-o-vyznamne-trzni-sile-diskutovalo-se-take-na-workshopech.html

13. listopad 2021

Za podpory Ministerstva zemědělství se v rámci marketingových aktivit na podporu ekonomické diplomacie v prvním listopadovém týdnu zúčastnilo 9 vybraných moravských vinařství nejvýznamnější vinařské soutěže na jihoamerickém kontinentě Catad´Or World Wine Awards.

Ze Santiaga de Chile si moravští vinaři hned při první účasti vezou cenu pro nejlepší rosé a dvě velké zlaté a osm zlatých medailí. Další ocenění – zlatou a velkou zlatou medaili – získaly české ovocné pálenky. Společenská akce a zejména nebývalý úspěch moravských vín přilákaly značnou pozornost odborné veřejnosti. Vzhledem k významu Chile ve světové produkci vína je ocenění Catad´Or World Wine Awards celosvětově vysoce ceněno a akce tak může představovat vstup vín z České republiky na trh nejen Jižní Ameriky, ale i dalších zemí Amerického kontinentu.

Přestože je ČR aktuálně v produkci vína soběstačná pouze z cca jedné třetiny, je úspěšná i v exportu na zahraniční trhy, a to i relativně vzdálené jako je USA či Kanada. Za posledních 10 let vzrostl export vín z ČR cca o 76 % s tím, že největší objem exportů jde do okolních zemí EU, zejména do Německa (58 %), na Slovensko (21 %). Přibližně 90 % exportu ČR nyní tvoří víno lahvové s tím, že na náročných trzích se uplatňují vysoce kvalitní vína i speciality jako víno ledové nebo slámové.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informace-z-uskutecnenych-akci/vina-z-ceske-republiky-zabodovala-na.html

12. listopad 2021

Cílem studie je posoudit mitigační potenciál případného zavedení uhlíkových daní na zemědělské emise skleníkových plynů ve vybraných zemích. Studie zohledňuje i „úniky uhlíku“, které by rostly, když uhlíkovou daň uplatňují jen některé země, jejichž emisní redukce by byly kompenzovány nárůstem emisí v zemích bez uhlíkové daně. Posouzeno bylo celkem dvacet scénářů uhlíkové daně, které se lišily ve třech dimenzích (výše daně, počet zemí aplikujících uhlíkovou daň, dostupnost technologií snižujících emise). Výsledky ukazují, že k čistému snížení světových zemědělských emisí pomocí uhlíkové daně dojde vždy, pokud budou mít zemědělští výrobci přístup k technologiím a postupům snižujícím emise a osvojí si je. Únik uhlíku by v tomto případě neměl být tak vysoký, aby překonal snížení emisí v zemích uplatňujících uhlíkovou daň. Dostupnost uvedených technologií a osvojení si emise snižujících pracovních postupů se navíc jeví při snižování emisí jako účinnější než zvyšování ceny uhlíku v jakékoli skupině zemí. Mitigační politiky by tedy měly být zvažovány ve spojení s investicemi do uvedených postupů a technologií. V úsilí o snižování emisí hraje zásadní roli též vyhodnocení dopadu zrušení pokřivujících zemědělských podpor, a to především s ohledem na jejich celkovou vysokou úroveň.

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/global-assessment-of-the-carbon-leakage-implications-of-carbon-taxes-on-agricultural-emissions_fc304fad-en

Po vypuknutí pandemie CoV-19 se čínské orgány pro dozor nad potravinami pokoušejí o cílenější regulaci bezpečnosti potravin zaměřenou na rizikové živočišné druhy a na interakce s nimi (přestože se zcela nepodařilo zjistit souvislost CoV s konkrétním zvířetem nebo potravinou, ani zda trh s potravinami byl zdrojem či katalyzátorem šíření CoV). Také další státy řeší, jak řídit rizika v bezpečnosti potravin při budoucích pandemiích (prevence zoonóz, omezení obchodu, zapojení úřadů na lokální úrovni apod.), a jejich odpovědí je „One Health Approach“ - interdisciplinární přístup usilující o dosažení optimálních zdravotních výsledků při vědomí významu interakcí lidí, zvířat, rostlin a jejich společného životního prostředí. Regulace v takto komplexně pojatém prostoru vyžaduje nové přístupy. Tuto potřebu naznačuje i historicky výjimečný rozsah regulačních opatření a infrastrukturních a technologických omezení pro zajištění bezpečnosti potravin, ke kterému během pandemie došlo. V některých zemích byly přijaty mimořádné zákony pro usnadnění regulačních procesů, ale též pro zabránění nepřiměřeným či neoprávněným překážkám v byznysových aktivitách. Zpráva OECD doporučuje vyhodnotit předpisy urychleně přijaté během pandemie, posoudit výslednou regulatorní zátěž a především nalézt rovnováhu mezi snížením administrativní zátěže a zajištěním vysoké úrovně bezpečnosti potravin ze strany regulačních orgánů. Regulace bezpečnosti potravin je stále více od sankčně upravených vztahů s firmami (top-down supervision, enact & enforce) směrována k pozitivně orientovaným formám (engagement, empower & enable) např. v podobě posilování realizačních subjektů/agentur v přímém kontaktu s firmami nebo užívání infografiky a mediálních návodů (oproti textovým vodítkům k právním předpisům) jak má vypadat žádoucí cílový stav (s referencí na příslušné standardy/normy). Jako příklad je uváděn indický regulátor operující v rozsahu a podmínkách (1,3 mld. spotřebitelů), kde by k zajištění bezpečnosti potravin konvenčními inspekčními metodami nebylo možné přistoupit.

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/improving-regulatory-delivery-in-food-safety_bf34907e-en

Mgr. Radek Stránský

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

+420 221 812 310

12. listopad 2021

Na neděli 14. listopadu připadá Světový den diabetu . Diabetes mellitus, neboli lidově cukrovka, už nabral charakter celosvětové epidemie. Napříč zeměmi rostou jak p očty nových případů onemocnění (tzv. incidence – údaj za určité časové období vztažený na populační jednotku) , tak celkový p odíl počtu lidí trpících cukrovkou ve sledované populaci (tzv. prevalence) . Zvyšuje se také výskyt komplikací, které následně znamenají další snižování kvality života nemocných a častější úmrtí s diabetem.  V České republice je nyní přibližně milion osob trpících cukrovkou a na celém světě jde o 537 miliónů diabetiků. Ve většině případů se přitom jedná o diabetes 2. typu, kterému lze předcházet zdravým životním stylem.


zdravým životním stylem.

 

„Prakticky každý desátý Čech (téměř 10 % populace) trpí diabetem. Výskyt stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve středních věkových skupinách. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v České republice více než 1 milión lidí s diabetem. Další více než 2 % lidí o své nemoci neví, nebyli ještě diagnostikováni,“ uvádí vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ MUDr. Marie Nejedlá.  

Počty nemocných rostou s věkem. Mezi populací nad 65 let je více než 20 % diabetiků a ročně v této věkové kategorii nově onemocní dalších 25 – 30 tisíc lidí.

Také celková incidence nových případů diabetu vykazuje v čase stoupající tendenci. V roce 2007 bylo zaznamenáno v ČR přes 69 tisíc nových případů a o 10 let později (tedy v roce 2017) to bylo už více než 113 tisíc nově nemocných.  Meziročně se pak počet nových případů navyšuje zhruba o 4,5 tisíce. Každoročně také 20 – 30 tisíc lidí s diabetem zemře, ačkoli cukrovka nemusí být přímou příčinnou těchto úmrtí, vždy komplikuje zdravotní stav jednotlivce.

 

„Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je onemocnění, při kterém se lidské tělo zjednodušeně řečeno pere s nedostatkem hormonu inzulinu. Ve většině případů onemocnění diabetem celosvětově i v České republice se jedná o takzvaný diabetes 2. typu a podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je možné více než polovině případů diabetu 2. typu předejít vhodným životním stylem. Alarmující je i fakt, že v populaci se vyskytuje 2 – 5 % lidí s diabetem, kteří o své nemoci nevědí,“ popisuje situaci ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. „Diabetes je jednou ze zásadních zdravotních komplikací, která ukazuje na mimořádnou důležitost primární prevence a dlouhodobého důrazu na zdravý životní styl každého z nás,“ dodává ředitelka SZÚ.

V roce 2030 by v České republice mohlo být až 1,3 miliónu diabetiků. Odhadované náklady na léčbu těchto lidí představují 69 miliard Kč ročně a další výdaje se předpokládají na sociální péči. V roce 2018 byly náklady na léčbu zhruba 53 miliard Kč, což představuje 15 % nákladů na zdravotnictví. V roce 2020 bylo na péči o pacienty v České republice k dispozici 320 miliard Kč, z toho na léčbu diabetu se spotřebovalo až 48 miliard Kč. Nejvyšší náklady nejsou na samotnou léčbu diabetu, ale na léčbu komplikací, které diabetes provází. 

„Možnosti prevence diabetu 2. typu jsou značné. Vznik nemoci lze velmi účinně ovlivnit změnou nebo úpravou životního stylu, kterou zvládne každý z nás. Důležitá je vyvážená strava, která je bohatá na vitamíny, minerály a vlákninu a naopak neobsahuje nadbytečné množství sacharidů, tuků a smažených jídel. Velkou roli hraje také dostatek pohybu, který zároveň pomáhá při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 30minut pohybové aktivity denně snižuje riziko diabetu o 30%,“ vysvětluje MUDr. Marie Nejedlá.  

Datum Světového dne diabetu bylo zvoleno na počest jednoho z objevitelů inzulinu, kanadského lékaře, sira Fredericka Bantinga (1891 – 1941), který se právě 14. listopadu narodil. Za svůj objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Počátkem roku 1922 byl inzulín poprvé podán čtrnáctiletému chlapci Leonardu Thompsonovi, jež se tak stal prvním léčeným diabetikem na světě. „Ani sto let po objevení inzulínu nemají milióny lidí s diabetem na celém světě přístup k péči, kterou potřebují, včetně inzulínu. Více než 3 diabetici ze 4 žijí v zemích se středními nebo nízkými příjmy. I na tento alarmující stav chce Světový den diabetu upozornit,“ doplňuje MUDr. Marie Nejedlá.  

                                        

 

Odkazy na materiály SZÚ týkající se diabetu:

1. Leták „Několik slov o cukrovce“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cukrovka.pdf

2. Leták „Světový den diabetiků“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/poster_diabetes_web.pdf

3. Leták „ Diabetes bez papírku“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/letak_diabetes_bez_papirku.pdf

4. Leták „Výživová doporučení pro osoby s glukózovou toleranci...“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/doporuceni_glukozova_tolerance.pdf

5. Leták „Metabolický syndrom“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/metabolicky_syndrom.pdf

6. leták „Glykemický index“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/glykemie.pdf

Zdroj: SZÚ

Link: 

Na neděli 14. listopadu připadá Světový den diabetu . Diabetes mellitus, neboli lidově cukrovka, už nabral charakter celosvětové epidemie. Napříč zeměmi rostou jak p očty nových případů onemocnění (tzv. incidence – údaj za určité časové období vztažený na populační jednotku) , tak celkový p odíl počtu lidí trpících cukrovkou ve sledované populaci (tzv. prevalence) . Zvyšuje se také výskyt komplikací, které následně znamenají další snižování kvality života nemocných a častější úmrtí s diabetem.  V České republice je nyní přibližně milion osob trpících cukrovkou a na celém světě jde o 537 miliónů diabetiků. Ve většině případů se přitom jedná o diabetes 2. typu, kterému lze předcházet zdravým životním stylem.


zdravým životním stylem.

 

„Prakticky každý desátý Čech (téměř 10 % populace) trpí diabetem. Výskyt stoupá nejen ve starší populaci, ale i ve středních věkových skupinách. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v České republice více než 1 milión lidí s diabetem. Další více než 2 % lidí o své nemoci neví, nebyli ještě diagnostikováni,“ uvádí vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ MUDr. Marie Nejedlá.  

Počty nemocných rostou s věkem. Mezi populací nad 65 let je více než 20 % diabetiků a ročně v této věkové kategorii nově onemocní dalších 25 – 30 tisíc lidí.

Také celková incidence nových případů diabetu vykazuje v čase stoupající tendenci. V roce 2007 bylo zaznamenáno v ČR přes 69 tisíc nových případů a o 10 let později (tedy v roce 2017) to bylo už více než 113 tisíc nově nemocných.  Meziročně se pak počet nových případů navyšuje zhruba o 4,5 tisíce. Každoročně také 20 – 30 tisíc lidí s diabetem zemře, ačkoli cukrovka nemusí být přímou příčinnou těchto úmrtí, vždy komplikuje zdravotní stav jednotlivce.

 

„Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je onemocnění, při kterém se lidské tělo zjednodušeně řečeno pere s nedostatkem hormonu inzulinu. Ve většině případů onemocnění diabetem celosvětově i v České republice se jedná o takzvaný diabetes 2. typu a podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je možné více než polovině případů diabetu 2. typu předejít vhodným životním stylem. Alarmující je i fakt, že v populaci se vyskytuje 2 – 5 % lidí s diabetem, kteří o své nemoci nevědí,“ popisuje situaci ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. „Diabetes je jednou ze zásadních zdravotních komplikací, která ukazuje na mimořádnou důležitost primární prevence a dlouhodobého důrazu na zdravý životní styl každého z nás,“ dodává ředitelka SZÚ.

V roce 2030 by v České republice mohlo být až 1,3 miliónu diabetiků. Odhadované náklady na léčbu těchto lidí představují 69 miliard Kč ročně a další výdaje se předpokládají na sociální péči. V roce 2018 byly náklady na léčbu zhruba 53 miliard Kč, což představuje 15 % nákladů na zdravotnictví. V roce 2020 bylo na péči o pacienty v České republice k dispozici 320 miliard Kč, z toho na léčbu diabetu se spotřebovalo až 48 miliard Kč. Nejvyšší náklady nejsou na samotnou léčbu diabetu, ale na léčbu komplikací, které diabetes provází. 

„Možnosti prevence diabetu 2. typu jsou značné. Vznik nemoci lze velmi účinně ovlivnit změnou nebo úpravou životního stylu, kterou zvládne každý z nás. Důležitá je vyvážená strava, která je bohatá na vitamíny, minerály a vlákninu a naopak neobsahuje nadbytečné množství sacharidů, tuků a smažených jídel. Velkou roli hraje také dostatek pohybu, který zároveň pomáhá při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 30minut pohybové aktivity denně snižuje riziko diabetu o 30%,“ vysvětluje MUDr. Marie Nejedlá.  

Datum Světového dne diabetu bylo zvoleno na počest jednoho z objevitelů inzulinu, kanadského lékaře, sira Fredericka Bantinga (1891 – 1941), který se právě 14. listopadu narodil. Za svůj objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Počátkem roku 1922 byl inzulín poprvé podán čtrnáctiletému chlapci Leonardu Thompsonovi, jež se tak stal prvním léčeným diabetikem na světě. „Ani sto let po objevení inzulínu nemají milióny lidí s diabetem na celém světě přístup k péči, kterou potřebují, včetně inzulínu. Více než 3 diabetici ze 4 žijí v zemích se středními nebo nízkými příjmy. I na tento alarmující stav chce Světový den diabetu upozornit,“ doplňuje MUDr. Marie Nejedlá.  

                                         

 

Odkazy na materiály SZÚ týkající se diabetu:

1. Leták „Několik slov o cukrovce“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cukrovka.pdf

2. Leták „Světový den diabetiků“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/poster_diabetes_web.pdf

3. Leták „ Diabetes bez papírku“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/20.2.2014rakovina_diabets/letak_diabetes_bez_papirku.pdf

4. Leták „Výživová doporučení pro osoby s glukózovou toleranci...“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/doporuceni_glukozova_tolerance.pdf

5. Leták „Metabolický syndrom“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/metabolicky_syndrom.pdf

6. leták „Glykemický index“
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/glykemie.pdf

Zdroj: SZÚ

Link: http://www.szu.cz/zhruba-milion-cechu-trpi-cukrovkou-a-nemocnych-neustale

12. listopad 2021

Jak přesvědčit stále tápající a nedůvěřivé evropské spotřebitele o tom, že produkty geneticky modifikovaných organismů (dále ve zkratce „GM produkty“) nejsou škodlivé, ale naopak mohou být pro ně osobně i pro celou společnost přínosem?

Jednu z možných cest objevili holandští výzkumníci z Radboud University Nijmegen.

Ti provedli s pomocí on-line platformy spotřebitelský průzkum, v němž hlavní úlohu sehrála vědecká shoda, resp. obecně přijatý vědecký konsensus o bezpečném využití GM produktů. 

Průzkum byl proveden v několika krocích. 

V prvním kroku bylo vyselektováno 1500 amerických spotřebitelů, kteří se domnívali, že GM produkty jsou z pohledu zdravotní rizikovosti horší než klasické produkty. Těmto vybraným spotřebitelům byla následně představena a vysvětlena podstata vědecké shody, a jak ji lze dobře identifikovat.  V dalším kroku pak byli respondenti vyzváni k přečtení vědeckého článku, který v oblasti GM produktů odporoval jejich dosavadním mylným představám. 

Při opakovaném dotazování došlo ke statisticky významné korekci původního negativního stanoviska zkoumaných osob ve prospěch GM produktů.

Tento dvoustupňový přístup, založený na přednostním objasnění vědecké podstaty informací, tak bylo možné v oblasti GMO označit za úspěšný. 

Jistě by bylo zajímavé vyzkoušet tuto metodu také na evropské spotřebitele, u kterých existuje obecně nižší důvěra, resp. větší obezřetnost, co se nových vědeckých poznatků (nejen v oblasti GMO) týká.

Zdroje:

Zdroj: Biotrin

Link: https://www.biotrin.cz/presvedci-spotrebitele-vedecky-konsensus-o-gmo/

12. listopad 2021

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo výsledky 5. veřejné soutěže v rámci Programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2017–2025, ZEMĚ s počátkem řešení projektů v roce 2022. Z 261 hodnocených projektů doporučilo k financování 43 návrhů s celkovými závazky ve výši 502 milionů korun.

V příštích čtyřech letech podpoří MZe projekty na zlepšení zemědělství, potravinářství a lesnictví. Z 261 projektů bude financovat 43 návrhů projektů s celkovou dotací ve výši 502 milionů korun.

Projekty jsou zaměřeny například na využití družicových snímků pro optimalizaci rostlinné výroby, na metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě, na alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí a na multiplexní detekce a identifikace genů zodpovědných za antimikrobiální rezistenci a produkci toxinů u významných bakteriálních patogenů v potravinách. Další projekty se budou zabývat identifikací přeživších jedinců lesních dřevin na kalamitních plochách, jejich záchranou a výzkumem jejich rezistence, využitím nových půdoochranných technologií v zemědělské praxi a vlivem odlesnění na vodní režim malých povodí.

Projekty Programu ZEMĚ jsou návrhem na komplexní výzkumné řešení problematiky ve specifických podmínkách České republiky a jsou zaměřeny na zlepšení pozice českého zemědělství, potravinářství a lesního a vodního hospodářství.

Návrhy projektů předkládali výzkumníci na MZe od 18. března do 5. května tohoto roku.

Podrobnosti k vítězným projektům najdete v sekci: Vyhlášení výsledků veřejné soutěže:

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2021/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-vybralo.html

11. listopad 2021

Systém pro oznamování potravin (SOP) je elektronický systém pro splnění informační povinnosti dle zákona o potravinách pro doplňky stravy a obohacené potraviny přes portál Ministerstva zemědělství.

Zřízením elektronického systému dochází k významnému usnadnění celého oznamovacího procesu pro provozovatele potravinářských podniků.

Provozovatel potravinářského podniku, před prvním uvedením doplňku stravy nebo obohacené potraviny na trh, splní dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů oznamovací povinnost tak, že se přes odkaz na webových stránkách Ministerstva zemědělství přihlásí do svého účtu, kde vyplní složení a další vlastnosti výrobku a případně vloží i etiketu. Odesláním této informace prostřednictvím Systému pro oznamování potravin bude zákonná povinnost splněna.

Systém pro oznamování potravin lze využívat od 11.11.2021 na www.eagri.cz/ssl/app/Sop/Gui/

Navod_jak_se_registrovat_a_vstoupit_do_aplikace_SOP
Prirucka_pro_PPP_k_orientaci_v_aplikaci_SOP
ADMINISTRATIVNI_POSTUP_pro_splneni_informacni_povinnosti
ADMINISTRATIVE_PROCEDURE_for_Compliance_with_Reporting_Duty

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Doplňky stravy (Potraviny, eAGRI)

11. listopad 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zahájil dnes dopoledne svým úvodním projevem Svatomartinskou konferenci o nejnovějším dění a trendech v hospodářské soutěži a významné tržní síle.

Dvoudenní konference organizovaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je největší kongresovou akcí týkající se soutěžní politiky v České republice. Účastní se jí čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku z veřejné správy, akademické obce i advokacie. Letos je pořádán už 14. ročník této konference, mezi jinými na něj zavítal předseda

Předseda ÚOHS ve svém úvodním slově připomněl obtížnou ekonomickou situaci, ve které se ekonomika země v důsledku covidové pandemie a narůstající inflace nachází. Upozornil však, že ekonomické obtíže nemohou být důvodem pro nárůst protisoutěžního jednání mezi podnikateli. „Soutěžní úřady musí být v této situaci ještě pozornější a důsledněji vykonávat svou roli. Krize není omluvou pro kartelové dohody,“ uvedl předseda Mlsna. Ten rovněž shrnul, jakým způsobem se pandemie a navazující ochranná opatření podepsaly na činnosti ÚOHS, kdy sice například došlo k omezení místních šetření u soutěžitelů, na druhou stranu měl však Úřad více prostoru pro analytickou či metodickou činnost a zahájil například rozsáhlé sektorové šetření ve farmaceutickém průmyslu. Předseda ÚOHS se dotkl také některých témat, která v zazní v rámci konferenčních panelů, zejména velice aktuální problematiku digitálních trhů a platforem, která hýbe současnou soutěžní politikou.

V neposlední řadě Petr Mlsna seznámil účastníky s agendou, kterou bude Úřad v příštím roce řešit v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. „Jestliže se nepodaří jednání dokončit již francouzskému předsednictví, budeme finalizovat právě unijní legislativu o digitálních trzích, dále také regulaci subvencí ze třetích zemí, možná i některé soutěžní aspekty European Green Deal a kolektivní vyjednávání samostatně výdělečně činných osob,“ uvedl předseda ÚOHS.

První panel konference byl tradičně věnován shrnutí nejdůležitějších informací o činnosti soutěžních úřadů v České republice a na Slovensku, k nimž se letos přidalo také Maďarsko a Rakousko. Místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb oznámil, že i přes obtíže způsobené koronavirovou pandemií Úřad letos provedl již 26 místních šetření, což je nejvíce v historii. „Místní šetření bude naším hlavním nástrojem při ověřování důvodných podezření, která jsme získali na základě prošetření podnětů,“ naznačil Kamil Nejezchleb, že inspekce u soutěžitelů budou prováděny s ještě větší frekvencí. Místopředseda ÚOHS dále oznámil, že letos bylo zatím vydáno 6 rozhodnutí o zakázaných dohodách a jedno o zneužití dominance, navíc avizoval, že ještě do konce roku bude dokončen významný případ v oblasti vertikálních dohod. Výrazný nárůst případů zaznamenala kontrola spojování soutěžitelů, kde je předpoklad, že bude posouzeno přes 50 fúzí.

O výsledcích slovenského Protimonopolného úradu posléze informoval jeho místopředseda Boris Gregor, statistiky i významné případy z Maďarska pak komentoval předseda tamního soutěžního úřadu GVH Csaba Balázs Rigó a rakouské výsledky, včetně vývoje velkého kartelu ve stavebnictví pak zástupce rakouského úřadu Martin Janda.

V dalším průběhu prvního dne konference se hovořilo o chystané novelizaci zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, která by měla transponovat unijní směrnici o posílení pravomocí soutěžních úřadů, tzv. ECN+. Plánovaná novelizace se nedostala na program zákonodárců, Úřad tedy hodlá využít situace a zařadit do textu návrhu nová ustanovení.

Intezivní diskuze pak probíhala v panelu o digitálních platformách, který se týkal zejména návrhů unijního nařízení Digital Markets Act. Podle vystupujících z řad advokacie nemusí chystaná ex ante regulace přinést mnoho nového, co by již dnes nebylo možno řešit dle stávajících pravidel hospodářské soutěže.

Poslední panel prvního dne byl zaměřen na tzv. gun jumping, tedy situace, kdy spojujícíc se soutěžitelé vykonávají spojení předtím, než je o něm vydáno povolující rozhodnutí ze strany soutěžního úřadu.

Druhý den konference bude zaměřen především na oblast významné tržní síly.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/153

Zdroj: ÚOHS

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3166-uohs-porada-jiz-14-rocnik-svatomartinske-konference.html

11. listopad 2021

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny si Vás dovolují pozvat na seminář „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin v prostorách Národního zemědělského muzea, s. p. o., velký sál, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7.

viz pozvánka

11. listopad 2021

Ceny potravin v Jihoafrické republice neustále rostou a domácnosti by se měly připravit, že tento trend bude pokračovat i po zbytek roku. Zejména s přihlédnutím ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot, neustále přetrvávajícím dopadům červencových nepokojů a tradičnímu zvyšování cen před vánočními svátky.

Skupina Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity group (PMBEJD) každý měsíc monitoruje ceny spotřebních košů základních potravin a sleduje, jak se mění ekonomická situace zejména u nejchudších obyvatel. Za poslední měsíc se cena koše zvedla o téměř 100 randů (2,3 %) a meziročně o 400 randů (10,2 %). V říjnu 2021 stál průměrný košík s potravinami pro celou domácnost přibližně 4300 randů. Podle průzkumu se vývoj dlouhodobě očekával a trend bude pokračovat i v příštím roce.

Kromě cen potravin se zvýšily i ostatní náklady domácností. V červnu a červenci 2021 došlo k masivnímu zvýšení sazeb za elektřinu o téměř 15 %, což mělo za následek zdražení všeho zboží a služeb. V listopadu se také očekává výrazné zvýšení cen pohonných hmot, které povede k dalšímu sekundárnímu zdražování. Do konce roku by litr benzínu mohl stát i přes 20 randů, což je více než 30% nárůst ceny oproti začátku letošního roku.

Mezi hlavní faktory, které činí život v JAR nákladným, patří: 

 • vyšší ceny elektrické energie, včetně dodatečných nákladů, jakými jsou pořizování záložních zdrojů (generátory apod.) při stále častějších plánovaných výpadcích proudu, čímž se i zvyšují náklady na výrobu, dopravu a skladování; kvůli častým výpadkům proudu také leckdy dochází k rychlejšímu opotřebení spotřebičů nebo zkratům;
 • vyšší ceny ropy, tedy zdražení pohonných hmot, se promítne ve všech sektorech - prodraží zemědělskou výrobu i dopravu, ale i další odvětví. Pokud oslabí rand, tyto ceny budou ještě vyšší;
 • železniční doprava v JAR není v dobrém technickém stavu, což se nejvíce promítá v současnosti, kdy je snaha přesunout významnou část přepravy právě na železnici, ale často to není možné, takže těžký náklad je přepravován po silnici, která pak také potřebuje častější úpravu a opravy;
 • pokud dojde k nepokojům, logistika může být opět narušena, což povede k další frustraci obyvatel;
 • řada obchodníků plánuje tradičně zvýšit ceny před Vánoci.

Domácnosti se potýkají s dalšími neočekávanými výdaji, jako jsou zdravotní problémy nebo zvýšení školného pro děti nebo neočekávaná ztráta zaměstnání. V poslední době se mluví i o zvyšování úrokových sazeb.

Zdroj: businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika.

 

Zdroj: CzechTrade

Link: V JAR se bude zdražovat - CzechTrade

11. listopad 2021

Dne 18. 10. 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“).

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší významné změny zejména v právní úpravě telemarketingu, na které bychom se chtěli zaměřit v tomto článku. Mezi další změny, které novela zavádí patří také právní úprava cookies a zpracování osobních údajů, o kterých jsme Vás již informovali v článku Změny v oblasti cookies dle novely zákona o elektronických komunikacích.

Nynější právní úprava telemarketingu

Právní úprava telemarketingu se týká veřejného seznamu účastníku, což jsou například telefonní seznamy, do kterých se každý může nechat zapsat. Nyní platí, že každý zapsaný ve veřejném seznamu má možnost požadovat, aby u jeho kontaktních údajů bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktován pro účely marketingu. Nynější úprava tedy funguje na základě principu opt-out.

Právní úprava telemarketingu po novele zákona o elektronických komunikacích

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změně v úpravě telemarketingu na princip opt-in. Tato změna v oblasti telemarketingu byla přijata v reakci na relativně širokou praxi marketingových hovorů (tzv. cold calls) mířících jak na podnikatele, tak na spotřebitele.

Nově bude moci mít každý zapsaný ve veřejném seznamu možnost požadovat, aby u jeho kontaktních údajů bylo uvedeno, že si přeje být kontaktován pro účely marketingu. Marketingově bude tedy možné oslovit pouze ty osoby, které jsou uvedeny v seznamu a výslovně uvedly, že si přejí být pro účely marketingu kontaktovány.

Právní úprava nerozlišuje, jestli jsou účastníky kontaktovanými pro účely marketingu podnikatelé nebo spotřebitelé, bude se tedy bude ve stejném rozsahu vztahovat na právnické osoby a podnikající fyzické osoby i na nepodnikající fyzické osoby.

Seznam účastníků a možné výkladové problémy

V § 95 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích je nově výslovně stanoveno, že za vytvoření účastnického seznamu se považuje i náhodné vygenerování telefonních čísel, seznamem účastníků je tedy dle novely zákona jakýkoliv seznam telefonních čísel osob. Z tohoto ustanovení vyplývá, že za účelem marketingu nikdy není možné kontaktovat osoby pomocí náhodně vygenerovaných čísel, protože v tomto případě nemůže být předem udělen souhlas s kontaktováním.

Jedním z možných rizik výkladu je, že ustanovení § 95 odst. 5 věta druhá zákona o elektronických komunikacích, které stanoví, že účastnickým seznamem je rovněž seznam telefonních čísel bez jiných identifikačních údajů nebo seznam, ve kterém se uvádí telefonní čísla či osobní nebo identifikační údaje účastníků, kteří neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu, bude vykládáno tak, že seznamem účastníků je i seznam telefonních čísel zákazníků a nebude je možné bez jejich předchozího souhlasu kontaktovat. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) by se však jednalo o oprávněný zájem z důvodu legitimního očekávání a v tomto případě by předchozí souhlas tedy nebyl vyžadován.

Dalším rizikem výkladu je, že nová úprava telemarketingu bude vykládána tak, že je zakázáno bez předchozího souhlasu kontaktovat zákazníky také pomocí seznamu jejich e-mailových adres, protože v § 95 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je jako osobní údaj účastníků veřejného seznamu uvedena i adresa elektronické pošty. Tento výklad by byl však v rozporu se zásadou eurokonformního výkladu, protože v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) je uvedeno, že pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka adresu elektronické pošty v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, může tato osoba využít tuto adresu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas. Toto ustanovení vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. 7. 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), jakýkoliv přísnější režim by byl tedy v rozporu s touto směrnicí.

Další úskalí novely

Nová právní úprava bude jednoduše vymahatelná pouze vůči subjektům působícím na území České republiky, řada marketingových hovorů však může být vedena od subjektů ze zahraničí (jak z Evropské unie, tak ze třetích zemí). Stíhání přestupků bude v gesci Českého telekomunikačního úřadu, případné stíhání objednatelů marketingových hovorů ze zahraničí bude tedy také na uvážení tohoto úřadu.

Odborná veřejnost text novely zákona o elektronických komunikacích považuje za obtížně vyložitelný a nejednotný. Zároveň je poukazováno na to, že k části novely, která ve své podstatě zakazuje telemarketing, nebyla provedena analýza dopadu (tzv. RIA – Regulatory Impact Assesment), což je v rozporu s legislativními pravidly.

Závěr

Novela zákona o elektronických komunikacích přinese s účinností od 1. 1. 2022 výrazné omezení telemarketingu, kdy z dosavadně zavedeného principu opt-out bude zaveden princip opt-in a bude tedy možné marketingově oslovit pouze ty osoby, které jsou uvedeny v seznamu účastníků a výslovně uvedly, že si přejí být pro účely marketingu kontaktovány. Po nabytí účinnosti novely budou pravděpodobně také činností Českého telekomunikačního úřadu vyjasněny výše uvedené možné výkladové problémy novely zákona.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této problematiky či aktuální právní úpravy Vám jsme k dispozici, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jakub Málek, partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Roučková, právní asistentka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

Link: Změny v oblasti telemarketingu dle novely zákona o elektronických komunikacích - PEYTON legal

10. listopad 2021

Systém Nutri-Score je v současné době asi nejznámějším představitelem výše zmiňovaného označování. Systém převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu v podobě semaforu skládajícího se z pěti písmen A-B-C-D-E a současně pěti barev od zelené po červenou. Právě jednoduchost systému je jeho největší slabinou. V přiloženém dokumentu se odborná skupina pod vedením doc. Ing. Jiřího Bráta, CSc. Pokusila shrnout silné a slabé stránky celého systému a navrhla možná zlepšení.

Dokument vznikl v rámci odborné skupiny při České technologické platformě pro potraviny.

Dokument k dispozici zde. K dispozici také anglická verze.