17. prosinec 2021
Datum: 19.1.2022  8:00 – 16:00
Místo konání: Online (MS Teams)
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

ZVEME VÁS NA ONLINE SETKÁNÍ (á 30 min) ve středu 19. 1. 2022 od 8 hod do 16 hod (SEČ).

Zemědělský diplomat, Lukáš Zamrzla, je připraven s Vámi prodiskutovat konkrétní témata, která Vás z daného teritoria zajímají.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE mají časovou dotaci á 30 min, proběhnou na platformě MS Teams. Účast je zdarma.

Pozvánku naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/ministerstvo-zemedelstvi-organizuje-den-1.html

16. prosinec 2021

Ministři zemědělství dne 13. prosince 2021 schválili závěry o plánu pro ochranu systému EU v oblasti dodávek potravin před budoucími hrozbami. Plán pro nepředvídané události pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení, který vypracovala Komise v rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, pomůže EU čelit výzvám, jako jsou extrémní povětrnostní jevy, problémy v oblasti zdraví rostlin a zvířat a nedostatek klíčových vstupů, jako jsou hnojiva, energie a pracovní síly.

Rada ve svých závěrech navrhovaný plán pro nepředvídané události vítá a uznává, že je třeba evropský potravinový systém, jenž obstojí v budoucnosti. I když se stávajícím mechanismům podařilo zmírnit nejhorší důsledky nedávné pandemie, ministři se shodují na tom, že zkušenosti získané v souvislosti s onemocněním COVID-19 by měly být základem pro přístup EU k budoucím katastrofám.

Členské státy zejména zdůrazňují význam vnitřního trhu a tvrdí, že v případě krize by měla zůstat zachována přeshraniční mobilita osob, zboží, služeb a kapitálu. Kromě toho podporují vytvoření stálého mechanismu pro dohled nad mírou připravenosti Evropy na ohrožení potravinového zabezpečení.

Ministři rovněž uznávají, že je spíše potřeba posílit stávající nástroje pro řešení otázek potravinového zabezpečení a vycházet z nich, než aby se tyto nástroje překrývaly, a respektovat pravomoci členských států v souladu se zásadou subsidiarity. V neposlední řadě zdůrazňují význam účinné komunikace se zúčastněnými stranami a širší veřejností v zájmu boje proti dezinformacím a zachování důvěry veřejnosti.

Dne 12. listopadu 2021 uveřejnila Komise sdělení, v němž představila kroky, které přijme za účelem zavedení plánu pro nepředvídané události pro zajištění potravinového zabezpečení v Evropě. Mezi ně patří vytvoření evropského mechanismu připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení (EFSCM), který bude aktivován v případě krize. Bude se pravidelně scházet expertní skupina složená z odborníků z členských států, příslušných zúčastněných stran a zástupců třetích zemí s úzkými vazbami na potravinový řetězec EU, aby bylo zajištěno, že EU bude na potenciální výzvy v oblasti dodávek potravin plně připravena.

Celá  TZ: Rada schválila závěry o novém plánu pro zabezpečení dodávek potravin v Evropě – Consilium (europa.eu)

Zdroj: Rada EU

Link: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/tz-rady-eu-rada-schvalila-zavery-o-novem-planu-pro-zabezpeceni-dodavek-potravin-v-evrope

16. prosinec 2021

Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Revize se týká klíčových opatření ze strategie „Z farmy na vidličku“ a „Evropského plánu boje proti rakovině“:

 • Nutriční označování na přední straně obalu a kritéria pro stanovení výživových profilů za účelem omezení tvrzení: návrh zavést v EU harmonizované a povinné výživové označování na přední straně obalu a stanovit kritéria pro tzv. „výživové profily“, což jsou prahové hodnoty živin, při jejichž překročení nebo nedosažení jsou výživová a zdravotní tvrzení na potravinách omezena.
 • Označování původu: rozšíření povinných údajů o původu na některé výrobky.
 • Vyznačování data: revize pravidel EU týkajících se vyznačování data (data použitelnosti a data minimální trvanlivosti)
 • Označování alkoholických nápojů: zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů. 

Prostřednictvím této veřejné konzultace se občané a zúčastněné strany mohou podělit o své názory a zkušenosti ohledně hlavních překážek, s nimiž se potýkají v těchto oblastech označování potravin, a rovněž způsobů, jak tyto překážky překonat.

 

Zdroj: Evropská komise

16. prosinec 2021

V pondělí 13. 12. 2021 se proběhl na platformě MS Teams webinář "ČÍNA – nové požadavky na registraci producentů potravin exportovaných do ČLR“.

Webinář připravený zemědělským diplomatem v Pekingu Ondřejem Plačkem téměř třiceti zájemcům ze soukromé sféry i příslušných dozorových orgánů ČR představil nové vyhlášky Generálního ředitelství cel ČLR (GACC). Tato opatření účinná od 1. 1. 2022 požadují registraci výrobců veškerých potravin vyvážených do ČLR. Tématem aktuálního webináře bylo především přiblížení registračního systému pro firmy, které se registrují samy pro export tzv. nízkorizikových potravin.

Upozornění na aktuální informaci k 15. 12. 2021: Dle oznámení GACC se zadání registračního čísla z registračního systému GACC do celní deklarace netýká produktů vypravených před 1. 1. 2022. Zboží, které bude vypraveno do Číny před koncem roku, čínské registrační číslo tedy mít nemusí.

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informace-z-uskutecnenych-akci/probehl-webinar-na-tema-cina-nove-1.html

16. prosinec 2021

Dotaz:

Je umožněno prodávat balení obsahující různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny?

Odpověď:

Ano, v souladu s nařízením (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, je to možné. Dle čl. 7 se povoluje uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce, zeleniny nebo ovoce a zeleniny, na trh za předpokladu, že jsou produkty jednotné jakosti a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma, balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou a směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl. Jestliže směs ovoce obsahuje produkt, pro které není stanovena obchodní norma (např. brambory, banány), požadavky čl. 7 se na něj nevztahují, ale na zbytek směsi ano.

Balení směsí ovoce a zeleniny musí být na obalu označena povinnými údaji v souladu s požadavky nař. (EU) č. 543/2011 (jméno a adresa balírny/odesílatele, země původu, příp. třída jakosti, odrůda či tržní druh) a v souladu s požadavky nař. (EU) 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (čistá hmotnost, produkty způsobující alergie, aj.). Pro usnadnění požadavků na označování v situaci, kdy ovoce a zelenina ve směsi mají různou zemi původu, je pro směsi stanovena výjimka dle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení. Názvy zemí původu mohou být dle skutečnosti nahrazeny jedním z následujících označení:

a) „směs ovoce z EU“, „směs zeleniny z EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny z EU“;

b) „směs ovoce nepocházející z EU“, „směs zeleniny nepocházející z EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny nepocházející z EU“;

c) „směs ovoce pocházející z EU i mimo EU“, „směs zeleniny pocházející z EU i mimo EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny pocházející z EU i mimo EU“.

Zdroj: SZPI

Link: https://www.szpi.gov.cz/clanek/stanovisko-k-prodeji-smesi-cerstveho-ovoce-a-zeleniny.aspx

16. prosinec 2021

Česká republika by měla být připravena snáze čelit environmentálním krizím včetně změny klimatu a úbytku biodiverzity, které mohou ohrožovat i zaměstnanost, zdraví lidí a jejich sociální zajištění. Ministerstvo životního prostředí proto vypracovalo Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040), který dnes Vláda ČR schválila. Cílem jednotlivých doporučení a opatření je změnit nastavení produkce tak, aby se zdroje vracely zpět a tím se i minimalizoval dopady na životní prostředí. Cirkulární Česko 2040 by mělo posílit konkurenceschopnost a technologickou vyspělost hospodářství, zvýšit bezpečnost dodávek surovin a odolnost vůči různým vnějším šokům, rozvíjet celkově udržitelný společenský systém, ale také vytvořit nová pracovní místa.

“Dnešním dnem má ČR svou první komplexní strategii pro cirkulární ekonomiku, což je bez nadsázky jediný smysluplný směr pro budoucnost nejen odpadového hospodářství. Strategický rámec se soustředí zejména na výrobky – fáze jejich návrhu, výroby, spotřeby a ukončení životnosti, a také na horizontální opatření, která se dotýkají životního cyklu výrobku. Jde především o oblast výzkumu, inovací a digitalizace, ale také vzdělávání a znalostí, stejně jako používání nástrojů hospodářské politiky. S dnes přijatou cirkulární strategií to nekončí, následně bude MŽP připravovat její akční plány pro jednotlivá období. První z nich bude na období 2022–2027. Oběhové hospodářství budeme samozřejmě významně podporovat prostřednictvím našich dotačních programů, finance poplynou zejména z Národního plánu obnovy a nového OPŽP, ” zdůrazňuje ředitel odboru odpadů MŽP Jan Maršák.

Priority a opatření

Cirkulární Česko 2040 reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v ČR a řadí oběhové hospodářství mezi její priority. Zaměřuje se na 10 oblastí – Produkty a design, Spotřeba a spotřebitelé, Odpadové hospodářství, Průmysl, suroviny, stavebnictví, energetika, Bioekonomika a potraviny, Cirkulární města a infrastruktura, Voda, Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání a znalosti a Ekonomické nástroje – v nich pak stanovuje cíle, zásady a opatření. Cirkulární Česko si klade za cíl udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů tak dlouho v ekonomickém cyklu, jak je to jen možné, a vrátit je do výrobního cyklu na konci jejich používání, přičemž se minimalizuje tvorba odpadu. Snahou strategie je především omezovat samotný vznik odpadů, zkvalitňovat odpadové hospodářství důrazem na recyklaci (podporou recyklačních technologií) a opětovné použití, zlepšením zejména v oblasti bioodpadu, textilního, stavebního a potravinového odpadu, obalů a dosloužilé elektroniky. Pro průmysl, stavebnictví a energetiku je prioritou využívat druhotné suroviny. Stát ve veřejných zakázkách podpoří ty podniky, které používají výrobky s obsahem druhotných surovin a recyklátů. V oblasti produktu a designu by firmy měly zavádět v maximální možné míře nové výrobní metody využívající nejmodernější technologie k cirkulárnímu cyklu produktů jako např. využívání druhotných recyklovaných materiálů a předcházení vzniku odpadu při výrobě. U bioekonomiky a potravin půjde o snížení množství potravinových obalů a zefektivnění práce s bioodpadem, např. kompostováním biologicky rozložitelných odpadů. V oblasti spotřeby by měly být výrobky opětovně využívány a dostávat tak „druhý“ život. Omezit by se mělo využívání jednorázových výrobků. Největší změna čeká v oblasti chování výrobců a zákazníků, aby se více využívaly v minulosti použité materiály či výrobky a zákazník informovaně volil, jak s nimi naloží, až doslouží. Cirkulárním městům a jejich infrastruktuře pomůžou moderní technologie a maximální využívání druhotných surovin. U ochrany vody klade Cirkulární Česko důraz na maximální možnou úsporu vody zejména její maximální recyklací udržitelným hospodařením a zadržováním vody v krajině. Stát bude mj. podporovat projekty znovuvyužití a recyklace odpadní vody v průmyslu či výzkum nových technologií pro nakládání s odpadními vodami. Věda a výzkum bude i finančně motivovat projekty zabývající se cirkulární ekonomikou jako např. zřízení specializovaného inovačního fondu pro oběhové hospodářství, který by nabízel granty, nebo zavedení inovačních voucherů pro technologie zaměřené na oběhové hospodářství. Vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky poběží na všech úrovních, od těch nejnižších stupňů.

Zaváděním stanovených opatření Cirkulární Česko dlouhodobě mj. sleduje

 • Zlepšení odpadového hospodářství, včetně pozitivních vlivů na dosažení národních cílů v oblasti klimatu a jiných cílů v oblasti životního prostředí.
 • Zlepšení bezpečnosti dodávek materiálu a snížení závislosti na materiálových zdrojích dovážených ze zemí mimo EU.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti podniků.
 • Snížení spotřeby fosilních paliv.

Finanční podpora

Cirkulární Česko 2040 a část investic s ním spojených je přímo součástí Národního plánu obnovy (NPO), z něj bude podpořeno celkovou částkou ve výši cca 2,4 miliard korun. Dotace půjdou na budování recyklační infrastruktury v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Například na zapravování kompostu, vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů, do zemědělské půdy. Investice přispějí k přechodu na cirkulární hospodářství, vedoucí směrem ke klimatické neutralitě a dlouhodobé konkurenceschopnosti. Kromě toho bude z NPO dotováno budování odpadové energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů. Investice poplynou na podporu energetického zpracování nerecyklovatelných nebezpečných zdravotnických a infekčních odpadů. Částka až 7,1 miliardy korun bude v následujících šesti letech připravena v OPŽP 2021–2027 pro podporu komplexních či kombinovaných „odpadových“ projektů. Efektivnější nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku umožní společná výstavba sběrných dvorů a reuse center pro opětovné použití výrobků, pokračující podpora kompostérů pro předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů, ale i budování moderní sítě potravinových bank, podpora opakovaně využitelných obalů a nádobí, důraz na zelené veřejné zakázky. Velká pozornost OPŽP se zaměří na pečlivé zvýšení efektivity třídění složek odpadu k následnému využití.

Monitoring

Monitorovací zprávu o naplňování strategií Cirkulárního Česka připraví MŽP každé tři roky, každých šest let pak dojde k vyhodnocení akčních plánů. První takové vyhodnocení je plánováno na rok 2028. Konečná zpráva o naplnění strategie jako celku bude představena v roce 2041. Na tvorbě Strategického rámce se kromě Ministerstva životního prostředí rovněž podílela řada ministerstev, státních i nestátních subjektů prostřednictvím široké pracovní skupiny. Příprava Strategického rámce byla financována z Programu na podporu strukturálních reforem Evropské unie (SRSP), v rámci kterého byla významně do přípravy Strategického rámce zapojena Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). S Cirkulárním Českem 2040 se seznámila a mohla jej připomínkovat i široká veřejnost během roku 2021.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20211213_Vlada-schvalila-Cirkularni_Cesko_2040

16. prosinec 2021

Tisková zpráva – Kritická situace v sektoru vepřového masa a příprava strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) jsou body, které Česká republika předložila na prosincovém jednání ministrů pro zemědělství v Bruselu. Ti se na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (AGRIFISH) dohodli na společné pozici 27 zemí EU k pohotovostnímu plánu pro zajištění dodávek potravin a potravinové bezpečnosti v případě krize. Diskutovali také o nekalých obchodních praktikách v potravinovém řetězci. Českou delegaci vedl náměstek ministra Jiří Šír.

Jen za poslední 2 roky poklesly v Česku ceny zemědělských výrobců za vepřové maso o 30 %. Kvůli rostoucím cenám energií a krmiv produkují zemědělci vepřové maso hluboko pod výrobními náklady. Ke dlouhodobě špatné situaci přispěla i pandemie COVID-19 a problémy s vývozem masa kvůli africkému moru prasat, zejména do Asie.

„Česká republika opakovaně upozorňuje na složitou situaci v sektoru vepřového masa. Chovatelé se potýkají s velkými problémy, proto žádáme Evropskou komisi, aby pro ně bezodkladně zavedla mimořádnou podporu. K našemu požadavku se přidalo dalších 15 členských států. Je tedy patrné, že se s finančními problémy chovatelé potýkají v mnoha částech Evropy,“ řekl náměstek ministra zemědělství pro EU a zahraniční vztahy Jiří Šír.

Pokud se k národním podporám nepřidá také podpora z Evropské unie, budou někteří chovatelé muset přistoupit k uzavírání podniků.

Dalším bodem, který česká delegace na Radě AGRIFISH předložila, byla příprava strategických plánů a realizace nové reformy SZP. Delegace ocenila snahu Komise urychlit přijetí legislativy, termín pro předložení strategických plánů jednotlivých států však vyprší už koncem letošního roku. Česko proto vyzvalo k co nejrychlejšímu předložení sekundární legislativy tak, aby státní správa mohla včas připravit strategické plány a nastavit veškeré parametry. Zároveň je třeba zajistit, aby zemědělci měli dostatek čas připravit se na novou reformu.  

„My znovu upozorňujeme, že zejména zemědělci potřebují znát detailní pravidla a požadavky nové společné zemědělské politiky včas, aby mohli přizpůsobit například své osevní postupy a způsob hospodaření, které musí připravit již na jaře příštího roku. Nechceme, aby zpoždění poškodilo právě zemědělce,“ uvedl náměstek Jiří Šír.

Z těchto důvodů Česko požádalo Komisi o maximální vstřícnost a spolupráci zejména v období vánočních svátků tak, aby nebylo ohroženo správné a včasné odeslání kompletního strategického plánu SZP.

Ministři dále diskutovali o pravidlech pro dodávání produktů spojených s odlesňováním a udržitelném nastavením potravinového dodavatelského řetězce, rostoucích cenách hnojiv, vztazích s Čínou a závěrech konference BIOEAST. Podstatná část diskuze byla rovněž věnována hledání politické dohody ohledně rybolovných práv pro rok 2022.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_sektor-veproveho-celi-krizi-cesko-v.html

16. prosinec 2021

Praha 16. prosince (ČTK) - Lidé dnes mohou přinést trvanlivé potraviny nebo hygienické potřeby pro potřebné před budovu pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Uskuteční se tam druhý ročník primátorské adventní sbírky, a to od 10:00 do 18:00. Město na ní spolupracuje s Potravinovou bankou Praha a s Nadačním fondem humanitární pomoci.

V loňském roce se podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) podařilo shromáždit asi 1200 kilogramů potravin a drogerie, navíc se vybralo 45.000 korun.

Do potravinové banky přicházejí pro základní potřeby nejčastěji osamělí senioři či matky samoživitelky. Banka sváží z obchodních řetězců neprodané potraviny, které jsou určeny k co nejrychlejší spotřebě, jako mléčné výrobky, ovoce a zelenina či pečivo. "To, co nám chybí a nezískáme jinak než ve sbírkách, jsou trvanlivé potraviny," uvedla tento týden ředitelka potravinové banky Věra Doušová. Potřeba jsou například těstoviny, rýže, olej či cukr. Do banky měsíčně dorazí přes dvě tisícovky lidí a jezdí do ní pro ně rovněž organizace pomáhající lidem v nouzi.

Přispět mohou lidé i finančním darem, a to na transparentní účet číslo 2301898773/2010 Nadačního fondu humanitární pomoci, který poslouží k nákupu potravin.

V listopadu se konala tradiční celorepubliková potravinová sbírka, a to v kamenných prodejnách i on-line obchodech. Akci tradičně organizuje Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a obchodními řetězci. Podzimní kolo vyneslo 580 tun zboží určeného pro lidi v nouzi.

abz snm

15. prosinec 2021

Na začátku ledna 2022 spustí Ministerstvo životního prostředí nové systémy pro plnění ohlašovacích povinností podle různých zákonů v oblasti životního prostředí – ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a CRŽP (Centrální registr životního prostředí). Už od 15. prosince 2021 bude mít původní systém ISPOP odstávku. V ověřovacím provozu nového systému během ledna 2022 pak může docházet k dílčím výpadkům systémů. Ministerstvo proto připravilo doporučení pro ohlašovatele, jak postupovat v případě problémů s ohlašováním, tedy v případě, že nebude možné splnit požadavky na ohlašování vyplývající z legislativy.

V období od 15. prosince 2021 do zahájení provozu počátkem roku 2022 (předpoklad k 3.1.2022) dojde k odstávce původního systému ISPOP, což znamená úplnou nedostupnost služeb v systémech ISPOP, SEPNO, HNVO, IPO a ISOH, a tím pádem i znemožnění plnění uložených povinností ze strany povinných subjektů právě v důsledku nedostupnosti systémů na straně správce a provozovatele. V praxi tak nebude možné ohlašovat údaje do systému ISPOP, ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů přes systém SEPNO, žádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vydávat osvědčení či sdělení v systému HNVO, ani zadávat údaje do Registru zařízení.

Nové systémy ISPOP a CRŽP budou nasazeny na začátku ledna 2022, o přesném datu spuštění nových systémů budeme ohlašovatele informovat jak na stránkách MŽP, tak na stránkách ISPOP.

V případě vzniklé povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v průběhu odstávky postupuje ohlašovatel podle § 79 odst. 3 zákona o odpadech.

V období od zahájení provozu nových systémů počátkem roku po dobu ověřovacího provozu pak může docházet k výpadkům či omezení při plnění uložených povinností ze strany povinných subjektů v důsledku technických problémů na straně správce a provozovatele.

Technické problémy systému, respektive především vynaložení a doložení vynaložení veškerého úsilí ohlásit zákonem požadované informace do systému, mohou s ohledem na individuální okolnosti případu představovat tzv. liberační důvod podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (zproštění právnické i fyzické osoby podnikající odpovědnosti za přestupek).

V případě, že nastanou v průběhu ledna problémy s ohlašováním v důsledku výpadků systému, tak MŽP ohlašovatelům doporučuje:

 • pořídit printscreen/fotografii obrazovky nebo video obrazovky, ze kterých je zřejmé, že systém obsahuje chybu, která znemožňuje plnění uložené povinnosti
 • uchovat doložitelnou komunikaci s technickou podporou dotčených systémů
 • stáhnout/uchovat si potvrzení o nedostupnosti/chybě na straně správce nebo provozovatele systémů (v případě nedostupnosti systému provozovatel systému zpětně vydává na webových stránkách potvrzení o výpadku)
 • archivovat komunikaci s příslušným úřadem, vůči kterému je činěno podání

Rezort aktuálně vynakládá veškeré úsilí k zajištění co nejrychlejšího přechodu a nejhladšího provozu nových systémů. Za případné technické problémy se Ministerstvo životního prostředí všem ohlašovatelům omlouvá. MŽP a agentura CENIA již před několika týdny nasadily nepřetržitou a víkendovou technickou podporu vývojářů a odborníků, která bude pokračovat i po lednovém spuštění nového systému.

Pro uživatele bude ministerstvo ve spolupráci s agenturou CENIA zajišťovat pomoc při práci s novými systémy prostřednictvím call centra a písemného helpdesku. Call centrum bude uživatelům poskytovat technickou podporu – kontaktní číslo a provozní doba bude zveřejněna na portále ISPOP a CRŽP v nejbližších dnech. Písemný helpdesk je standardně poskytován přes systém EnviHELP.

Hlavním cílem nových systémů jsou strukturální změny a technologická obnova ISPOP a zohlednění nových požadavků eGovernmentu, legislativních povinností, GDPR, kyberbezpečnosti ad. Nový systém ISPOP bude nadále dostupný na adrese www.ispop.cz a bude zajišťovat pouze příjem a zpracování hlášení. Pro splnění ohlašovací povinnosti bude poskytovat jako nástroj HTML formuláře, které budou dostupné on-line (nikoliv již PDF formuláře). Do systému budou migrována hlášení za rok 2018 a novější. Starší hlášení již nebudou ohlašovatelům dostupná.

Nový systém CRŽP bude zajišťovat funkcionalitu registru ISPOP, tzn. registraci a správu subjektu, uživatelů, provozoven IRZ, OVZ a evidenci MUV, včetně Registru OZO. Do systému budou migrována všechna data z registru ISPOP.

Systémy ISPOP a CRŽP jsou systémy ve vlastnictví Ministerstva životního prostředí. Provozovatelem systémů ISPOP a CRŽP je agentura CENIA.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20211214-MZP-prechazi-na-novy-system-pro-plneni-ohlasovacich-povinnosti

15. prosinec 2021

Praha 14. prosince (ČTK) - Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila ve třetím čtvrtletí při kontrolách prodejců alkoholických nápojů a tabákových výrobků porušení právních předpisů téměř u poloviny kontrol, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Z celkových 1570 kontrol bylo 674 se zjištěním porušení zákona. Ke 101 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let, z toho v 61 případech inspektoři ČOI zjistili prodej alkoholických nápojů mladistvým. Od července do konce září uložila inspekce 433 pokut ve výši 1,9 milionu korun.

Česká obchodní inspekce kontrolovala ve třetím čtvrtletí zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Dále zjišťovala, zda obchodníci dodržují zákon o spotřebních daních, povinném značení lihu, i zákon o ochraně spotřebitele.

Porušení některého z ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistili inspektoři ve 126 případech. Z toho v 61 případech obchodníci prodali nebo podali alkoholický nápoj mladistvým a v 41 případech chyběl viditelně umístěný text týkající se zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tedy v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně dva centimetry. Dále obchodníci v 11 případech prodali či podali tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let, i v tomto případě u jednotek prodejců chyběla či nebyla v dostatečném provedení cedule o zákazu prodeje mladistvým.

Porušení některého z ustanovení zákona o spotřebních daních zjistili inspektoři ve čtyřech případech a porušení zákona o povinném značení lihu ve sledovaném období nezaznamenali. Nejvíc prodejci porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Mezi nejčastější porušení patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb.

14. prosinec 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný problematice falšování potravin, autenticitě a aditivním látkám.

Datum konání: 1. února 2022

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                            

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde.

14. prosinec 2021

Problémy spojené s brexitem stále brání dovozu z Evropy do UK a nejnovější informace vydané Francouzskou obchodní komorou ve Spojeném království varují před dalšími zpožděními v předvánočním období, které se dotknou dovozců z celé Evropy.

Údaje ukazují, že až 79 % všech společností dovážejících a vyvážejících do a ze Spojeného království se potýká se zpožděními, rostoucími náklady a přetrvávajícími problémy s přilákáním kvalifikované pracovní síly.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství

Pokračující globální problémy, které se dotýkají Spojeného království i dalších států EU, stále nemají jasný konec

Problémy v dodavatelském řetězci jsou celosvětovým problémem, protože supermarkety mají od začátku pandemie nebezpečně nízké zásoby určitých potravin a nepotravinářských výrobků. Nákupčí velkých maloobchodních řetězců hledají nové možnosti, jak získat zpět zásoby od výrobců, kteří berou krajní opatření do svých rukou. Jen málo chybělo k tomu, aby sami řídili nákladní automobily: britský gigant ASDA zveřejnil, že v extrémní snaze zajistit sváteční produkty pro své britské zákazníky pronajal vlastní kontejnerovou loď s více než 350 kontejnery plnými svátečních dekorací, hraček, oblečení a dárků. Příchodem 15 000 zaměstnanců na vánoční svátky chce ASDA zajistit dostatečný servis zákazníkům.

Zdroj: www.logisticsmanager.com

Vánoční potravinové trendy v UK

Tradiční vánoční oběd se mění – co to znamená pro výrobce potravin.

Na základě průzkumu YouGov z loňského roku byl zaznamenán jednoznačný příklon k vegetariánskému vánočnímu obědu. S rostoucím zájmem mladších generací o vegetariánský a veganský životní styl je tradiční vánoční krocan těsně následován kuřecím masem a na třetím místě je nyní ořechová pečeně.

Průzkum společnosti Deliveroo, která rozváží jídlo, mezi 2000 respondenty ukázal, že téměř 20 % lidí ve Spojeném království se o letošních Vánocích vzdá masa a že tento trend, ačkoli se zdá být velmi nový, za poslední dva roky výrazně vzrostl. 

V roce 2021 se na pultech britských obchodů, v hospodách a v jídelních lístcích restaurací objevuje stále více rostlinných alternativ masa a tento trend bude velmi populární i v roce 2022.

 Zdroj: www.greenqueen.com.hk

Sýry v UK

Podle zpráv maloobchodních řetězců se v posledních letech ve Spojeném království zvýšila obliba malých značek specializovaných sýrů, přičemž kontinentální sýry jsou opět na vzestupu a roste poptávka po měkkých sýrech bez kůry a sýrech, které se dají zapékat. Se zvýšeným zájmem ve svátečních obdobích hledají maloobchodníci sezónní sýry pro jaro a léto. Zde lze hledat možnosti pro export českých producentů.

Zpracoval: Paul Wilkins
místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/pokracujici-zpozdeni-dovozu-v-dusledku.html

14. prosinec 2021

Praha 13. prosince (ČTK) - Místo Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), který je v izolaci kvůli nákaze covidem-19, pověří prezident Miloš Zeman při pátečním jmenování nové vlády vedením ministerstva zemědělství dočasně předsedu lidovců Mariana Jurečku. Po dnešním jednání se Zemanem to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zvolené řešení navrhl Fiala dnes Pražskému hradu dopisem.

Nekula musel kvůli pozitivnímu testu zrušit schůzku s prezidentem, kterou absolvovali ostatní kandidáti na ministry. Pátečního ceremoniálu v Lánech se nemůže zúčastnit kvůli nařízené izolaci. "Já jsem poslal prezidentovi dopis, ve kterém navrhuji to řešení, že bude řízením resortu pověřen jiný člen vlády, místopředseda vlády Marian Jurečka," řekl Fiala. Nekula se úřadu ujme ve chvíli, kdy opadnou důvody, které jeho jmenování brání.

Jurečka byl ministrem zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) v letech 2014 až 2017. Ve vznikajícím kabinetu koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) mu připadne role místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí.

jzf rem opm snm

13. prosinec 2021

(Ostrava, 13. prosinec 2021) Pracovníci České obchodní inspekce, inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého, provedli ve dnech 18. října až 30. listopadu kontrolu ve specializovaných prodejnách sýrů, sýrových specialit a lahůdek. „Cílem této akce bylo porovnat výsledky kontroly s kontrolní akcí zaměřenou na stejné produkty, kterou jsme provedli v roce 2014,“ uvedl ředitel inspektorátu Boris Stabryn. Z 34 kontrol byly nedostatky zjištěny ve 23 případech, tj. téměř v 68 %. Za zjištěná porušení bylo uloženo 15 pokut v celkové výši 24 000 Kč.


Celá zpráva zde:

2021-12-13-syry (doc, 43,50 KB)

 

Zdroj: ČOI

Link: https://www.coi.cz/kontrola-dodrzovani-poctivosti-prodeje-v-prodejnach-tzv-luxusnich-syru/

13. prosinec 2021
CNN Prima NEWS, pátek 10.12.2021 Hlavní zprávy (v čase od 26:07 hodin):
 
Minimální trvanlivost... a Spotřebujte do...
 
Potravinářská komora České republiky navrhuje zachovat současný stav označování datumů, ale zlepšit edukci spotřebitelů.
Značení musí být dobře srozumitelné a pochopitelné. O tom zda doba minimální trvanlivosti na potravinách zůstane, rozhodne Evropská unie příští rok.
13. prosinec 2021

V roce 2020 dosáhla spotřeba sýrů v Japonsku již šestým rokem po sobě nového maxima. V důsledku pandemie vzrostla poptávka po sýrech také u spotřebitelů, kteří pracovali z domova a objednávali si donášku pizzy nebo zakusovali sýr k alkoholu.

Podle údajů Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu se v roce 2020 v Japonsku spotřebovalo celkem 360 744 tun sýra. Přestože poptávka v restauracích nebo ve zpracovatelském průmyslu např. výrobě cukrářských výrobků zaznamenala v důsledku pandemie velký pokles, pokračující obliba západního stylu stravování a zvyšující se důraz na zdravotní stránku pokrmů vedly k nárůstu spotřeby v domácnostech, a sýry se tak objevují na jídelním stole japonských domácností mnohem pravidelněji.

V roce 2008 došlo k dočasnému poklesu průměrné roční spotřeby sýrů v důsledku zvýšení cen sýrů na mezinárodním trhu, které přimělo výrobce snížit objemy dovozu a zvýšit maloobchodní ceny. Avšak od roku 2009 již 12 let spotřeba nepřetržitě roste. V roce 2020 došlo k meziročnímu nárůstu o 7,6 % na 2,7 kg na osobu a rok, a celkově tak došlo za posledních dvacet let k navýšení o 40 %. Poptávka podniků po čerstvé smetaně, například pro použití v cukrářských výrobcích, však zpomalila, což vedlo k poklesu spotřeby o 4,7 % oproti roku 2019.

Přírodní sýry tvořily téměř dvě třetiny celkové spotřeby sýrů a 88 % jejich objemu pocházelo z dovozu. V roce 2020 dovezený sýr pocházel z největší části z EU, Austrálie, Nového Zélandu a USA.

Průzkum Asociace JICPA – Japan Imported Cheese Promotion Association, která analyzuje celosvětovou spotřebu sýrů (2019), ukázal, že tři země s nejvyšší spotřebou na obyvatele jsou Dánsko (29,3 kg na osobu), Francie (26,8 kg) a Kypr (26,3 kg). Jejich úroveň spotřeby je více jak desetkrát vyšší než v Japonsku. Spotřeba sýrů v ČR v roce 2019 byla 17,9 kg.

Zdroj: Nippon.com

13. prosinec 2021

Tradiční vánoční oběd se mění – co to znamená pro výrobce potravin.

Na základě průzkumu YouGov z loňského roku byl zaznamenán jednoznačný příklon k vegetariánskému vánočnímu obědu. S rostoucím zájmem mladších generací o vegetariánský a veganský životní styl je tradiční vánoční krocan těsně následován kuřecím masem a na třetím místě je nyní ořechová pečeně.

Průzkum společnosti Deliveroo, která rozváží jídlo, mezi 2000 respondenty ukázal, že téměř 20 % lidí ve Spojeném království se o letošních Vánocích vzdá masa a že tento trend, ačkoli se zdá být velmi nový, za poslední dva roky výrazně vzrostl.

V roce 2021 se na pultech britských obchodů, v hospodách a v jídelních lístcích restaurací objevuje stále více rostlinných alternativ masa a tento trend bude velmi populární i v roce 2022.

https://www.greenqueen.com.hk/vegan-vegetarian-christmas-uk-poll/

Zdroj: MZe ČR

13. prosinec 2021

Prodej vín v plechovkách je v USA na vzestupu. Jde o spotřebitelsky „příjemné“ balení, obvykle v objemu 375 ml, tedy půl lahve nebo 2,5 skleničky. Podle dostupných odhadů se velikost trhu pohybuje na úrovni 200 mil. USD. To je ale pořád pouhý zlomek (přesněji 0,3 %) celkových prodejů, které se v USA pohybují na úrovni 75 mld. USD.

Víno je hodně specifický alkoholický nápoj a problémy s jeho balením jsou řešeny již dlouhodobě. Klasické stáčení do skleněných lahví je již tradiční, ale zde se musí vinaři potýkat s variabilitou kvality korku. V případě syntetických zátek se může jednat o problémy s vyšší propustností kyslíku a vlivem na chuť a vůni vína. U šroubovacích uzávěrů může dojít naopak k malé propustnosti kyslíku a opět neblahému vlivu na produkt. A obal typu bag-in-box vede obecně k relativně krátké trvanlivosti.

Dle nedávné studie Rachel Allisonové z prestižní Cornellovy univerzity může nastat problém i při stáčení vín do plechovek. Shrnutí výzkumu je možné nalézt na tomto odkazu.

Hlavním problémem je hromadění sulfanu (neboli sirovodíku H2S), který je bezbarvým plynem zapáchajícím po zkažených vejcích. Sulfan není při ve výrobě vína neznámým jevem, kvasinky ho při procesu kvašení za určitých okolností produkují. Jeho přítomnost je ale vadou vína. V případě plnění do plechovek sirovodík vzniká vzájemným působením oxidu siřičitého (SO2 – konzervant užívaný při výrobě vína) a hliníku, z něhož je plechovka vyrobena. Víno by tedy nemělo být v přímém kontaktu s hliníkovou stěnou. Aby se tomu zabránilo, je na vnitřní stranu plechovky nastříkána tenká výstelka, jejíž složení se může lišit. Problém spočívá v tom, že víno má nízké pH a může způsobit korozi výstelky. A vada vína je na světě.

Dle studie k tomuto jevu dochází bohužel příliš často. A jedná se o problém, který se s časem skladování zhoršuje. Závisí také na druhu vína a jeho působení na vnitřní stěnu plechovky po zapečetění. Studie nepřinesla jednoduché řešení, bude tedy ještě zapotřebí dalšího výzkumu v této oblasti, aby vinaři a exportéři z ČR případně mohli lépe zvážit balení vín do hliníkových plechovek, které v USA stoupají v oblibě.

V případě zájmu o tuto problematiku lze ještě doporučit nedávný webinář AWRI (Australian Wine Research Institute) - https://www.youtube.com/watch?v=IpkefsHeT0o

Zdroj: MZe ČR

13. prosinec 2021

Los Angeles 13. prosince (ČTK) - Rozsáhlé požáry, s nimiž se v posledních letech potýká americký stát Kalifornie, negativně ovlivňují rovněž tamní produkci vína. Vzduch plný kouře a popela totiž propůjčuje hroznům nepříjemnou kouřovitou pachuť, která se podepíše i na výsledném alkoholickém nápoji. Vinař Nicolas Quille proto přišel z nápadem, že z nepříliš dobře chutnajícího vína vyrobí zajímavou vodku. Peníze, které za ni utrží, putují na podporu místních hasičů, píše agentura Reuters.

Quille poprvé zaznamenal nepříjemnou pachuť v roce 2017, kdy se požáry přiblížily k okresu Napa, který je známým centrem pěstování vína na západě USA. Když se požáry vyskytly v blízkosti jeho vinic i letos, rychle hrozny sklidil. Učinil tak ovšem příliš pozdě, protože kouř již chuť plodů poškodil. "Bylo to špatné rozhodnutí. Nebylo to tak dobré," řekl.

Namísto toho, aby víno vylil, se však spojil s výrobci destilátů Hangar 1, kteří z vína vyrobili vodku a nazvali ji Smoke Point.

"Textura je velmi pěkná. Je jemná. Skoro jakoby cítíte vůni grilování z dálky," řekl o nápoji Michael Kudra, barman v luxusní restauraci Quince v San Francisku.

Quilleovo vinařství utrpělo kvůli znehodnocené úrodě značnou finanční ztrátu, možnost přeměnit kouřem nasáklé hrozny ve vodku by však podle něj mohla pomoci vynahradit prodělek při příštích sezonách požárů. Jejich intenzita a trvání se v posledních letech výrazně zvyšuje, za čímž podle vědců stojí sucho a velká vedra způsobená zřejmě do značné míry změnami klimatu.

"Pokud se věci obrátí k horšímu a ty požáry budou stále divočejší a častější, je to rozhodně možnost, kterou si musíme nechat v záloze," řekl vinař.

krn jrm

12. prosinec 2021

Snížit celkové množství odpadu, redukovat objem odpadů ukládaných na skládky, zvýšit podíl recyklovatelných a opravitelných výrobků – takové jsou hlavní cíle naší odpadové budoucnosti. Dosáhnout jich můžeme transformací odpadového hospodářství díky strategii Cirkulární Česko a pomocí nových dotací jako např. nastávajícím Operačním programem Životní prostředí. O tom všem i způsobu, jak si od příštího roku můžou obce nastavit poplatky za komunální odpad, o plánech odpadového hospodářství do roku 2024, o neplýtvání potravinami i o trendech ve třídění, včetně detailu, kam vlastně patří ruličky od toaletního papíru, se dočtete právě teď na stránkách Zpravodaje MŽP.

V budoucnu musí vznikat odpadu co nejméně, naopak se dnešní odpady musí změnit na využitelné suroviny nebo posloužit pro výrobu energie. Odpady jsou a budou jedním z motorů proměny budoucí ekonomiky ČR stejně jako ostatních členských států EU. Brát odpady jako zdroj nových výrobků, materiálů, energií nás učí již nová odpadová legislativa z letošního roku, která se v oblasti komunálních odpadů obrací především na naše města a obce.

„Evropská unie v roce 2018 přijala doslova balík nových předpisů o odpadech, který má přispět ke zvýšené recyklaci odpadů a k vytvoření oběhového hospodářství. Díky němu se zlepší způsob nakládání s odpady a podpoří se opětovné používání cenných materiálů a surovin z již dosloužilých výrobků. Ministerstvo životního prostředí na nové evropské předpisy již reagovalo, a to přípravou hned několika nových zákonů a vyhlášek, které se týkají odpadů, jejichž podstatnou část schválil parlament na sklonku loňského roku. Nová pravidla stanovují právně závazné cíle s pevnými termíny jak pro recyklaci odpadu, tak i pro omezení skládkování. Základní informace o aktuálních prováděcích předpisech v oblasti komunálních odpadů a změnách, kterými procházejí především obce, najdete spolu s odkazy na podrobnější vysvětlení na stránkách Zpravodaje,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Informace o aktuálních prováděcích předpisech v oblasti komunálních odpadů a o nastavení změn v dalším období pro obce najdete v rozhovoru s ředitelem odboru odpadů MŽP Janem Maršákem. Ten říká, že základním posunem do budoucnosti je Cirkulární Česko 2040, jehož strategický rámec plánujeme schválit do konce letošního roku. Kromě toho vám představí i nová pravidla, kterými by se samosprávy měly řídit. Další zajímavý náhled do odpadové reality i nejnovějších trendů v třídění najdete v rozhovoru s tiskovou mluvčí společnosti EKO-KOM Lucií Müllerovou. V novém čísle se seznámíte i s tipy, jak zbytečně neplýtvat a nevyhazovat věci již nepoužívané nebo nadbytečné, odkazy na reuse centra, opravárny nebo výměnné obchody a také s řadou rad, jak neplýtvat potravinami a jídlem.

Otevřete aktuální číslo Zpravodaje MŽP.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20211208_Vychazi-nove-cislo-Zpravodaje-MZP

10. prosinec 2021

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že britští dovozci potravin a vedlejších živočišných produktů budou mít od 1. 1. 2022 novou povinnost, která sekundárně dopadne také na české vývozce. Od Nového roku musí britští dovozci hlásit zásilky předem britskému Úřadu pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Agency). Tento úřad si bude následně ověřovat, zda je podnik v příslušném státě Evropské unie schválený a registrovaný. Pokud podnik nebude mít potřebnou registraci a schválení, může dojít k odmítnutí a vrácení zásilky.

„Je proto nezbytné, aby se všichni čeští vývozci, kteří i v příštím roce plánují vyvážet potraviny živočišného původu a vedlejších produktů živočišného původu do Velké Británie, co nejdříve obrátili na místně příslušnou krajskou veterinární správu a oznámili jí, z kterých výrobních podniků se vývoz uskuteční,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: KVS totiž nemusí mít informace o dosud vyvážených produktech do Velké Británie k dispozici, protože zásilky jsou zatím obchodované bez veterinárních osvědčení a jakýchkoli jiných omezení.“

Velká Británie v druhé polovině listopadu informovala, že došlo opět ke změně termínů certifikace a fyzických kontrol, které se vztahují na dovozy živočišných produktů z EU.

Certifikace zásilek a kontroly budou prováděny v následujícím harmonogramu. Od 1. července 2022 bude zavedena certifikace (osvědčení), fyzické kontroly a kontroly totožnosti pro veškeré maso a masné výrobky a vedlejší produkty živočišného původu. Od 1. září 2022 budou prováděny certifikace a fyzické kontroly pro všechny mléčné výrobky. Od 1. listopadu 2022 bude nový režim upravovat i vývoz směsných výrobků, produktů rybolovu a zbývajících kategorií výrobků živočišného původu (ostatní než vyjmenované komodity jako maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky).

Některé živočišné produkty – zejména některé masné výrobky nebude od příštího roku možné do Velké Británie dovážet vůbec. Od 1. července 2022 již nelze exportovat do Velké Británie konkrétně chlazené mleté maso, chlazené a zmrazené mleté drůbeží maso a chlazené masné polotovary.

Podrobné informace pro české vývozce související s BREXITEM a vývozem zvířat a živočišných produktů do Velké Británie jsou k dispozici na webu SVS.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Zdroj: TZ SVS

10. prosinec 2021

Praha 9. prosince (ČTK) - Zhruba ve dvou třetinách zemědělských podniků (63,6 procenta) je proočkováno více než 70 procent zaměstnanců proti koronaviru. Ve 13,5 procenta firem je naočkováno 61 až 70 procent lidí a v pětině podniků pak 90 až 100 procent pracovníků. Vyplývá to z výsledku průzkumu Agrární komory ČR na přelomu listopadu a prosince, kterého se účastnilo 371 zemědělských firem. ČTK to dnes sdělila mluvčí komory Barbora Pánková. Povinnost testování však zároveň čtvrtině uvedených firem způsobuje problémy s logistikou nebo organizací práce.

"Většina českých zemědělců se nechala dobrovolně očkovat proti covidu-19. Ve dvou třetinách zemědělských podniků přesahuje proočkovanost dokonce 70 procent, což je více než celorepublikový průměr, který je podle ministerstva zdravotnictví necelých 63 procent. To podle mého názoru ukazuje zodpovědný přístup zemědělců v boji proti této nakažlivé nemoci, u níž se navíc objevují nové mutace," sdělil dnes ČTK prezident komory Jan Doležal.

Více než třetina zemědělských firem motivuje své zaměstnance, aby se očkovat nechali. "Nabízejí pracovníkům den nebo několik dní volna, finanční odměnu v řádech několika tisíc korun nebo společnosti zajistily lékaře, který naočkoval zaměstnance přímo na pracovišti. Jiné podniky spustily informační kampaň a vysvětlovaly význam očkování prostřednictvím letáků, které nechaly vytisknout," dodala komora.

Sedm z deseti respondentů souhlasí s povinností zajistit neočkovaným pracovníkům testy na koronavirus. Více než polovina odpovídajících pak považuje příspěvek 60 korun na test za dostatečný. "Uvítali bychom však, kdyby pojišťovny přispívaly zaměstnavatelům také na testování očkovaných pracovníků. Mnoho zemědělských podniků přistoupilo k tomuto kroku z obavy, že by tito lidé mohli covid-19 přenášet a způsobit tím výpadek pracovní síly, které je v zemědělství už nyní nedostatek," uzavřel Doležal.

drh mha

10. prosinec 2021

Rada ministrů Běloruska přijala 6. prosince rozhodnutí, kterým od začátku roku 2022 zakazuje dovoz vybraných zemědělských produktů z EU, USA, Velké Británie, Kanady a dalších zemí jako odpověď na uvalení pátého balíčku sankcí, který byl směřován na běloruské fyzické a právnické osoby za napomáhání nelegální migraci z Blízkého východu do Evropské unie. Embargo bude prozatím platit po dobu šesti měsíců.

Zákaz se týká dovozu potravinových přípravků, živých neplemenných prasat, vybraných druhů masa, živočišného tuku, uzenin, mléčných výrobků (s výjimkou bezlaktózových), ovoce, ořechů, zeleniny (s výjimkou osiva), sladkostí, pečiva a dalších vybraných výrobků. Zákaz se nevztahuje na dovoz zboží pro osobní potřebu. Opatření se netýká zboží, které bude do Běloruska dovezeno do 31. prosince 2021.

Běloruské protisankce se celkově českého exportu významně nedotknou, ty totiž postihnou jen necelé 1 % exportovaných položek z ČR. Embargo však zasáhne 80 % českého agrárního exportu do této země, včetně nejvyváženější položky – potravinových přípravků.

Loni se z ČR vyvezly do Běloruska zemědělské produkty, které budou nyní postiženy sankcemi, v celkové hodnotě 78 milionů korun, z toho 61,5 milionů představovaly právě potravinové přípravky. Z dalších deseti nejvíce vyvážených potravinářských produktů z ČR se nové opatření dotkne ještě čokolády a sýrů, jejichž vývozy dosahovaly v roce 2020 i letos jednotky milionů korun.

Seznam zemědělských produktů, na které se vztahuje embargo, najdete v příloze.

Přílohy

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/belorusko-zavede-od-1-ledna-2022-embargo.html

 

9. prosinec 2021

Praha 9. prosince (ČTK) - Ceny přísad na vánoční cukroví podle analýzy České distribuční meziročně vzrostly zhruba o 11 procent. Nejvíce zdražilo máslo a cukr. Lidé mohou ušetřit při nákupu zboží v akcích. Průměrná sleva v akčních letácích letos na přelomu listopadu a prosince činila 29 procent, nejvýrazněji obchodníci zlevňovali tuk na pečení a vanilkový lusk. Ze základních ingrediencí na pečení cukroví byly nejčastěji inzerované ořechy, ale také cukr. V letácích lidé často našli i hotové cukroví nebo připravená těsta. Vyplývá to z analýzy společnosti Česká distribuční, dceřiné společnosti Vltava Labe Media, která je největším distributorem akčních letáků v ČR. Data má ČTK k dispozici.

Standardní balení másla lidé letos v obchodech podle České distribuční pořídili za 49,90 koruny, ve slevě o deset korun levněji. Jeho průměrná cena byla loni po slevě 21,90 koruny. Naproti tomu cena tuku na pečení se od loňska nezměnila. Lidé ho sehnali za 26,90 koruny, v akci za 12,90 koruny. Kilogramový sáček cukru byl v obchodech letos k dostání za 17,90 korun, v akci ho prodejci nabízeli za 14,90 koruny, což je ale podle České distribuční až o polovinu více než loni.

Nejlevněji letos lidé podle analýzy na přelomu listopadu a prosince nakoupili přísady na linecké cukroví. Bez slevy za ně zaplatili v průměru asi 179 korun, při nákupu v akcích zhruba 131 korun. Útrata za ingredience na vanilkové rohlíčky mohla být díky akčním cenám o 24 procent nižší a činila 156 korun. Nejnákladnější jsou rumové kuličky, za přísady ve slevách za ně lidé zaplatili 298 korun, prostřednictvím akčních letáků tak mohli uspořit čtvrtinu výdajů.

Česká distribuční analyzovala akční letáky sedmi největších tuzemských řetězců. Zaměřila se na nabídky platné na přelomu listopadu a prosince. Zkoumala 379 položek, které zahrnovaly základní kategorie přísad na pečení cukroví i hotové cukroví.

Ceny ingrediencí na vánoční cukroví:

Produkt

Původní cena

Cena po slevě

Absolutní sleva

Sleva

Mouka (1 kg)

24,90 Kč

17,90 Kč

7,00 Kč

28 %

Cukr krupice (1 kg)

17,90 Kč

14,90 Kč

3,00 Kč

16 %

Vanilkový cukr (20 g, 5 ks v balení)

16,90 Kč

9,90 Kč

7,00 Kč

41 %

Cukr moučka (1 kg)

12,90 Kč

12,90 Kč

0,00 Kč

0 %

Vejce z podestýlky M (10 ks)

39,90 Kč

24,90 Kč

15,00 Kč

37 %

Holandské kakao (100 g)

34,90 Kč

21,90 Kč

13,00 Kč

37 %

Džem (260 g)

34,90 Kč

25,90 Kč

9,00 Kč

25 %

Máslo (250 g)

49,90 Kč

39,90 Kč

10,00 Kč

20 %

Tuk na pečení (250 g)

26,90 Kč

12,90 Kč

14,00 Kč

52 %

Vlašské ořechy jádra (250 g)

99,90 Kč

74,90 Kč

25,00 Kč

25 %

Lísková jádra (500 g)

169,90 Kč

99,90 Kč

70,00 Kč

41 %

Mandle loupané (500 g)

179,90 Kč

99,90 Kč

80,00 Kč

44 %

Kokos strouhaný (250 g)

29,90 Kč

23,90 Kč

6,00 Kč

20 %

Rum (0,5 l)

159,90 Kč

119,90 Kč

40,00 Kč

25 %

Čokoláda na vaření (100 g)

24,90 Kč

14,90 Kč

10,00 Kč

40 %

Vanilkový lusk bourbon (1 ks)

169,00 Kč

79,90 Kč

89,10 Kč

52 %

Perníkové koření (20 g)

14,90 Kč

12,90 Kč

2,00 Kč

13 %

Salko tradiční (397 g)

49,90 Kč

37,90 Kč

12,00 Kč

24 %

Dětské piškoty (240 g)

29,90 Kč

19,90 Kč

10,00 Kč

33 %

Český med (900 g)

169,90 Kč

139,90 Kč

30,00 Kč

17 %

Puding (40 g)

9,90 Kč

7,90 Kč

2,00 Kč

20 %

CELKEM

1 367,00 Kč

912,90 Kč

454,10 Kč

29 %

Zdroj: Česká distribuční

jif mal

9. prosinec 2021

Praha 9. prosince (ČTK) - Místo jednotného systému měřícího nutriční hodnoty tzv. Nutri-score by mohlo být v celé Evropě Planet-score. To by kromě výživových hodnot řešilo také udržitelnost, pohodu zvířat nebo uhlíkovou stopu z hlediska dopravy. Dnes to na tiskové konferenci uvedli zástupci Potravinářské komory ČR. Právě nové celoevropské značení by podle nich mělo být jedním z hlavních témat českého předsednictví Evropské unii, které nastane v druhé polovině příštího roku.

Podle prezidentky komory Dany Večeřové konečně začala komise s diskusí o značení, dříve to vypadalo, že Nutri-Score prostě prosadí. Proti podobě navrhované komisí se komora opakovaně stavěla, vadilo jí, že se do měření nepočítá s velikostí porcí nebo nerespektuje způsob úpravy potravin. Tím pádem například bramborové hranolky získaly nejlepší hodnocení, protože se nepočítalo s jejich následným smažením nebo namáčením v omáčkách.

Planet-score by podle ředitele komory pro programování a strategii Miroslava Koberny mohlo v sobě mít započítané také emise skleníkových plynů produkovaných při výrobě, nebo informaci, zda se jedná o biopotraviny. Podle Koberny šlo i u Nutri-score o francouzskou myšlenku, když však tamní producenti zjistili, co ve skutečnosti schválili, začali vymýšlet systém nový. Do negativního hodnocení se podle něj dostaly například francouzské tučné sýry, ale také tamní masné výrobky.

O zavádění Nutri-score se hovoří již několik let, proti jeho povinnému používání se staví Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR, rezervovaně se k němu staví také ministerstvo zemědělství, naopak kladně ho hodnotí zdravotnický resort. Na jeho podporu vznikla také platforma Pro Nutri-score. Zatím je v ní 13 členů, například některé lékařské organizace, obchodníci či výrobci potravin.

Nutri-score označuje na přední straně obalu potravin písmeny A až E a barvami od zelené, přes žlutou až po červenou. Toto značení připomínající semafor zavedla před třemi lety Francie. Používá se také v Belgii či Španělsku a jeho využití od listopadu doporučilo výrobcům i Německo.

Algoritmus výpočtu systému dává body za nutričně rizikové živiny, jako jsou cukry, nasycené mastné kyseliny nebo sůl, ale také protibody za žádoucí živiny jako jsou bílkoviny, procento ovoce nebo vláknina.

Dalším tématem by podle Koberny pro české předsednictví měla být revize informací na potravinách ohledně dob minimální trvanlivosti.

drh mal

9. prosinec 2021

Ministerstvo zemědělství upozorňuje dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. milostivém létu. Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce.

Milostivé léto se týká dlužníků veřejných institucí a firem. Pokud splatí původní dlužnou částku, jistinu, a 908 korun na odměně exekutorovi, tak se jim odpustí penále, úroky a další platby. Léto začalo 28. října 2021 a skončí 28. ledna 2022.

Zákon mimo jiné umožňuje povinným v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradit jistinu pohledávky a náklady exekutora v případě, že oprávněným je veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán exekučně. Zároveň dlužník nesmí být v insolvenci, k platbě musí uvést, že vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021Sb., část 2, čl. IV, bod 25 (ve sdělovacích prostředcích pod titulkem „Milostivé léto“). Při splnění podmínek definovaných v právní úpravě exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství.

Podmínky:

 1. Dluh, který je možné během milostivého léta výhodně splatit, vznikl u státu, obcí a krajů nebo ve společnostech, ve kterých drží státní aparát většinový podíl.

  Dluh už je v exekuci. Pokud v ní ještě není nebo jste prošli procesem oddlužení, není možné milostivé léto uplatnit.

 2. Dluh vymáhá soudní exekutor. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce.

 3. Akce se nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin a dluhy vzniklé z odpovědnosti za úmyslně způsobenou škodu. Milostivé léto se však nevztahuje ani na dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy na výživném či na náhradním výživném.

Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce.

Právně je institut milostivého léta upraven zákonem č. 286/2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon byl dne 30. července 2021 uveřejněn ve Sbírce zákonů ČR.

Více informací naleznete v příloze.

Přílohy

 

Zdroj: MZe ČR
Link: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/milostive-leto-pro-dluzniky.html

9. prosinec 2021

Potraviny v ČR vyhazují hlavně domácnosti, zhruba pětina jich vzniká při zpracování. Česká republika je v plýtvání potravinami výrazně pod průměrem EU, ročně zde do odpadu zamíří zhruba 56 kilogramů potravin na obyvatele. Nejen to zaznělo na konferenci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k potravinovému odpadu, které se zúčastnila i náměstkyně ministra průmyslu pro hospodářskou politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková.

 

„Je změřeno, že každoročně se v EU vyplýtvá cca 90 milionů tun potravin, to představuje asi 170 kg na osobu ročně. V ČR jsme na tom o něco lépe, podle různých údajů je to asi 50-80 kg na osobu za rok. A ty trendy v ČR se zlepšují, říká náměstkyně Jirotková.

Domácnosti podle dat Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyprodukují 53 procent z potravinového odpadu v Česku, dalších 19 procent vznikne při zpracování a 12 procent ve stravovacích službách. Jedenáct procent potravinového odpadu připadá na prvovýrobu a pět procent na obchodní sítě. Restaurace a obchody hledají cesty, jak množství potravinového odpadu snížit, uvedli na konferenci zástupci oborových sdružení.

V EU podle Ministerstva zemědělství končí jako potravinový odpad 20 procent vyprodukovaných potravin, celosvětově se vyplýtvá třetina. Unijních 88 milionů tun potravinového odpadu ročně je v přepočtu zhruba 175 kilogramů na osobu. Vyšší je tento údaj na jihu Evropy, kde přesahuje 200 kilogramů na osobu za rok. V ČR se uvádí cca 56 kilogramů ročně.

Záznam z konference je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=It5ht1gTIus

 

Zdroj: MPO ČR

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cesi-plytvaji-potravinami-vyrazne-mene--nez-je-prumer-eu--264887/

9. prosinec 2021

Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se na českém trhu distribuoval med od slovenského dodavatele, v němž byla zjištěna přítomnost antibiotika tylosinu. SVS informaci obdržela prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Výrobek v České republice distribuoval obchodní řetězec MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o., který již aktivně stahuje produkt od zákazníků. Ti jej mohou až do konce roku vracet na prodejnách Makro. Doposud se podařilo stáhnout zhruba čtvrtinu z více než 4000 kusů distribuovaných na český trh.

Identifikace výrobku:
Název: Med květový lipový á 900 g,
Datum minimální trvanlivosti: 16/08/2024; 17/08/2024
Šarže: M21L2004
Výrobce: MEDAS, s.r.o., Spišská Nová Ves, SK 297 ES

Přítomnost léku odhalily v úředně odebraném vzorku tamní dozorové orgány. Finální produkt (směs medů) byla slovenským obchodníkem namíchána a dále distribuována z medu dodaného z Polska (původem však z Rumunska) a z medu z Ukrajiny. Do distribučního centra Makra v Kozomíně na Mělnicku bylo dodáno 4320 kusů.

Obchodní řetězec ihned po obdržení informace o nevyhovujícím medu zahájil stahování a oslovil všechny odběratele, kteří si med koupili. Doposud bylo staženo bezmála 1000 balení.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Link: https://www.svscr.cz/na-cesky-trh-se-dostal-med-ze-slovenska-s-obsahem-antibiotik/

9. prosinec 2021

Praha 8. prosince (ČTK) - Úroda chmele byla letos nejvyšší za čtvrt století. Díky rekordnímu průměrnému výnosu 1,67 tuny z hektaru se meziročně zvýšila o 40,2 procenta na více než 8300 tun. Dnes to ČTK oznámila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková.

Podle ústavu byl letošní červen ve znamení vysokých dešťových srážek, na některých stanovištích spadlo v úhrnu i více než 150 mm. "Zpoždění v růstu, které v chladném měsíci květnu představovalo až 14 dnů, se vlivem vyšších srážek a teplot téměř srovnalo a většina chmelových porostů tak dosáhla vrcholu chmelové konstrukce, tedy sedmi metrů," uvedla mluvčí. Také v červenci byly bohatší dešťové srážky, teplotně byl měsíc průměrný.

"Tento pro růst a vývoj chmelových rostlin příznivý vývoj počasí, především ve druhé polovině vegetace, na většině lokalit (...) měl pozitivní vliv na růst a vývoj chmelových rostlin a hlávek. To ovlivnilo také produkci chmelových hlávek, která byla z historického pohledu jednou z nejvyšších i přes bouře, které poničily část chmelnic," doplnila.

Podle tajemníka Svazu pěstitelů chmele ČR Michala Kováříka se potvrdil svazový odhad dobré sklizně. "Sklizený chmel dosáhl velmi dobré kvality, co se týče obsahu pivovarsky cenných látek. Výše výnosů v příštích letech bude záviset na mnoha faktorech, a to především na počasí," sdělil ČTK.

V posledních deseti letech podle pěstitelů produkce chmele každoročně výrazně kolísá vlivem nestálosti počasí a nedostatku vody. V roce 2012 české chmelnice vyprodukovaly 4300 tun, o čtyři roky později přes 7700 tun, přitom výměra se změnila jen o 8,5 procenta. Chmelaři museli v poslední dekádě některé plochy kvůli klesající hladině spodních vod opustit.

ČR patří mezi světové lídry v produkci chmele. V posledních letech poptávka převyšovala nabídku, pěstitelé proto měli snahy zvětšovat plochy. Naráželi však na vlastnictví půdy a problém získat další půdu pro chmelnice, uvedli již dříve zástupci pěstitelů. Ústav letos v létě sdělil, že sklizňová plocha chmelnic letos proti loňsku vzrostla o 4,9 hektaru na 4971 hektarů.

drh jw