14. únor 2023

V Praze dne 13. února 2023

Rybáři se chystají investovat do akvakultury z OP Rybářství 2021–2027 s cílem posílení odolnosti a konkurenceschopnosti svých podniků. Ministr Nekula proto zvýšil původně plánovanou podporu 50 milionů o více než 35 milionů korun.
Celkem bylo zaregistrováno ve 2. výzvě Operačního programu Rybářství 91 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 50 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do rybářského vybavení. Proto ministr zvýšil podporu na tyto projekty o více než 35 milionů korun.

„Žadatelé podali ve 2. výzvě žádosti o podporu na větší částku, než bylo původně plánovaných 50 milionů korun. Po navýšení podpory na investice do akvakultury budou podpořeny všechny žádosti, které úspěšně projdou věcným hodnocením. Ve 2. výzvě OP Rybářství 2021–2027 mohli rybáři podávat žádosti na aktivitu Investice do akvakultury.

Postup administrace projektů je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce, která jsou zveřejněna na internetových stránkách MZe v záložce „Dotace / Operační program Rybářství na období 2021–2027 / Aktivity / Pravidla k 2. výzvě.

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2021%2F1676297347920.pdf

13. únor 2023
Spolu s prudce se zvyšující cenou potravin vyvstává i otázka, kolik jich spotřebitelé znehodnotí a jakou finanční hodnotu vyhozené potraviny mají. Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a spolkem Zachraň jídlo nyní sestavila výpočet pro odhad ceny znehodnocených potravin v domácnostech. Vyplývá z něj, že rodina o dvou dospělých a dvou dětech ročně přijde o 14 076 korun. Přepočteno na průměrnou domácnost, kterou podle Českého statického úřadu tvoří 2,33 osoby, to dělá 8 199 Kč.

Základem propočtu byla data, která v rámci svého měření získala Mendelova univerzita v Brně v průběhu let 2019 až 2022, což jsou nejpřesnější data o plýtvání českých domácností, jaká jsou k dispozici. „Komunální odpad ze sídliště, který jsme po dobu tří let měřili, nám dává nejpřesnější údaje o množství skutečně vyplýtvaných potravin. Použita byla průměrná hodnota plýtvání na sídlišti, protože ve vilových či venkovských zástavbách mnoho potravin skončí na kompostu. Jednalo se o 53 kilogramů na osobu za rok po odečtení nevyhnutelného odpadu, jako jsou například skořápky a kosti,” uvádí Lucie Veselá z Mendelovy univerzity v Brně.

Veronika Mokrejšová, odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické v Praze, v týmu s Alenou Filipovou a Jiřím Zemanem, vzali při výpočtu ceny vyplýtvaných potravin do úvahy mnoho proměnných. Mimo jiné také data Českého statistického úřadu o kilogramové spotřebě potravin a o spotřebních výdajích českých domácností na potraviny. “Mysleli jsme i na jejich složení (dražšími potravinami se totiž plýtvá méně, rychle se kazícími zase více). Díky kvalifikovanému odhadu založenému na datech MENDELU bylo možno do výpočtu zohlednit také potraviny, které vyléváme do dřezu či toalety. Výpočet dále pracuje s inflací (včetně predikce České národní banky na rok 2023) a také s kvalifikovaným odhadem vlivu skutečnosti, že již v průběhu loňského roku k nějakému poklesu plýtvání potravinami v domácnostech vlivem ekonomické krize došlo,” vysvětluje Veronika Mokrejšová z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Z tohoto složitého výpočtu vznikla suma za vyplýtvané potraviny. Lze předpokládat, že v roce 2023 skončí v koši, kompostu a odpadních trubkách potraviny v hodnotě 3519 Kč na obyvatele. Pokud bychom pracovali s průměrnou domácností dle ČSÚ, tedy 2,33 člověka, pak se jedná o 8 199 Kč za rok 2023. Rodina se dvěma dětmi může letos ušetřit 14 076 Kč, pokud nebude plýtvat.

Iniciativa Zachraň jídlo bude s těmito údaji pracovat při komunikaci se spotřebiteli. “Na září opět chystáme měsíční výzvu Září proti plýtvání, která spotřebitele upozorňuje na negativní aspekty vyhazování potravin a nabízí jim tipy, jak plýtvání snížit. Kromě finančního rozměru upozorňujeme i na vliv plýtvání na změnu klimatu. OSN odhaduje, že plýtvání potravinami vytváří 8–10 % celosvětových emisí skleníkových plynů,” dodává Anna Strejcová, spoluzakladatelka spolku. 

Kontakty pro bližší informace: Lucie Veselá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 604 375 757, Ústav marketingu a obchodu, PEF MENDELU; Veronika Mokrejšová (VŠE): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 731 626 014; Tereza Modlová (Zachraň jídlo): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 732 176 618

 

Zdroj: https://mendelu.cz/rodina-se-dvema-detmi-by-mohla-v-roce-2023-usetrit-14-000-kc-pokud-by-prestala-plytvat-potravinami/?psn=1391

13. únor 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Aktuální stav legislativního návrhu pro zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.


 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál,

3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

13. únor 2023

V červenci 2022 vydalo OECD dokument věnující se reformám vedoucím k usnadňování mezinárodního obchodu, v únoru letošního roku pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se elektronickou certifikací v obchodu s živočišnými produkty.

Trade facilitation reforms worldwide

Po období pandemie dochází i nadále k narušením fungování globálních dodavatelských řetězců. To vede k celkovým zpožděním v dodavatelských řetězcích, která jsou vyšší než před pandemií. Dodací lhůty pro meziprodukty i konečné zboží se prodlužují, v námořní dopravě je průměrné zpoždění více než dvojnásobné ve srovnání s rokem 2018 (průměrné zpoždění zásilek mezi Čínou a Spojenými státy bylo v dubnu 2022 čtyřikrát vyšší než ve stejném období roku 2019). Vyšší náklady na obchodování dokládají např. sazby za námořní kontejnerovou přepravu, které vzrostly mezi lety 2019 a 2021 o 400 %.

I když se tyto obchodní náklady postupně snižují, u potravinářských výrobků jde o pomalejší snižování než u výrobků ostatních. Tyto a další jevy mají neúměrný dopad především na malé a střední podniky (větší společnosti se mohou více spoléhat na zásoby nebo vlastní dopravu), a to zejm. v sektoru zemědělsko-potravinářského zboží podléhajícího rychlé zkáze.

Opatření pro usnadnění obchodu (urychlení pohraničního odbavení, zjednodušení a harmonizace požadavků na doklady, posílení vnitrostátní ale i mezinárodní spolupráce celních orgánů a všech dalších institucí odpovědných za agri-food obchod apod.) jsou klíčová pro kompenzaci uvedených časových a nákladových nárůstů, s nimiž se obchodníci a spotřebitelé setkávají.

Snižují též příležitosti pro nezákonný obchod a korupci. Nižší náklady na dovoz a vývoz také zvětšují prostor pro angažmá malých podniků. Zpráva OECD na téma usnadňování obchodu mj. doporučuje rozšíření mechanismů krizové připravenosti (o další aktéry i produkty nad „nezbytný“ rámec definovaný pro období pandemie) a vybudování pevné infrastruktury pro účinné vnitrostátní i přeshraniční krizové řízení.

Electronic sanitary certificates for trade in animal products

Pro plynulý průběh obchodních transakcí je významným faktorem zjednodušování celních postupů. Při postupující globalizaci a rostoucím množství celních řízení nenabízejí postupy založené na tištěných dokumentech požadovanou kvalitu zpracování všech procedur a zajištění bezpečného fungování. Proto se přistupuje k zavádění elektronických/bezpapírových postupů v mezinárodním obchodu.

Plnou transpozici vzorového zákona o elektronicky přenositelných záznamech (Model Law on Electronic Transferable Records) zatím přijalo pouze sedm jurisdikcí (Bahrajn, Belize, Kiribati, Papua Nová Guinea, Paraguay, Singapur, Spojené arabské emiráty), některá ustanovení byla přijata v USA a Německu a o přijetí příslušných legislativních opatření se diskutuje i v dalších státech (např. FR, GB).

Využití a vzájemné uznávání elektronických osvědčení v rostlinolékařském dozoru výrazně vzrostlo v reakci na pandemii CoV. Zefektivnění obchodních procesů na hranicích, snížení provozních nákladů, zlepšení transparentnosti, sledovatelnosti a řízení rizik v potravinovém řetězci se očekává také od zavádění systémů elektronické certifikace v obchodu s živočišnými produkty.

V současnosti neexistuje jedno mezinárodní standardizované schéma sanitárního osvědčení, které by usnadnilo elektronickou výměnu a zpracování potřebných informací a bylo tak přínosem pro vyvážející i dovážející země.

Zavádění těchto systémů vyžaduje současně značné investice do vývoje a údržby IT infrastruktury, získání odborných znalostí, koordinace zúčastněných stran a aktualizace regulačních rámců. Vyvstávají také otázky týkající se interoperability a rozšiřování různých platforem, včetně jejich integrace s vlastními systémy dozorových orgánů. Harmonizace digitálních procesů v mezinárodním obchodu tak poskytuje další příležitost pro sbližování odvětvových systémů a právních rámců jednotlivých ekonomik.

Mgr. Radek Stránský

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

+420 221 812 310

13. únor 2023

Veletrhu SIAL v Kanadě se mohou české firmy již sedmým rokem účastnit formou společného stánku podpořeného v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie ze strany Ministerstva zemědělství ČR.

SIAL je největším kanadským veletrhem v oblasti potravinářství v Kanadě a klíčovou akcí pro inovace a navazování obchodních vztahů v tomto odvětví v Severní Americe. V letošním roce se bude konat ve dnech 9. – 11. května v Torontu. Detaily o veletrhu jsou k dispozici na webových stránkách https://sialcanada.com/en/. Díky účasti na veletrhu získají české společnosti možnost prezentovat produkty a řešení kanadské i mezinárodní komunitě, přičemž dle statistik organizátorů se pravidelně SIAL Canada účastní kolem 1000 vystavovatelů a 20 000 návštěvníků ze 60 zemí. Akce usnadní vstup na trh Kanady i Severní Ameriky, podpoří budování značky a umožní se seznámit s trendy v odvětví v regionu.

Generální konzulát ČR v Torontu zajistí na SIAL Canada pro zájemce z řad českých firem zázemí pro účast na společném českém stánku - z prostředků projektu na podporu ekonomické diplomacie budou hrazeny společné výdaje (sdílená výstavní plocha v rozsahu dvojstánku, vybavení, vstupy atp.). Účastníci si hradí adresné náklady spojené s cestou, ubytováním, zasláním či dovozem vzorků atd. Účast (osobní/katalogová) na výstavě je tedy pro zájemce v rámci projektu hrazena. Generální konzulát ČR v Torontu zajistí rovněž doprovodnou asistenci s networkingem a prezentací v místě, a zájemcům nabídne vhled do kanadského trhu a podmínek importu.

V případě předběžného zájmu o účast či doplňujících dotazů kontaktujte (nejpozději do 15.2.2023) přímo ekonomický úsek Generálního konzulátu ČR v Torontu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (+1 416 972 1476 ) nebo zástupce ministerstva zemědělství Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel: 725 856 986).

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/ministerstvo-zemedelstvi-cr-a-generalni.html

13. únor 2023
Ceny potravin v únoru asi ještě porostou, i když již ne lednovým tempem, kdy se meziměsíčně zvýšily v průměru o čtyři procenta. Větší pokles přijde na jaře. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a poradce ministra průmyslu Tomáš Prouza.

Za pokračujícím zdražováním potravin v maloobchodě podle Prouzy nestojí maloobchodní řetězce, ale zneužívání inflace a dominantního postavení ze strany dodavatelů. „Obchod často nemá alternativu a velcí dodavatelé nás drží pod krkem,“ uvedl Prouza. Snížení cen podle něj přijde na jaře s jarní zeleninou z domácí produkce, což omezí dražší dovozy.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala ceny potravin neurčují zemědělci, ale řetězce. „Máme jasná data, že od nás nedošlo ani k promítnutí vyšších nákladů,“ podotkl. Zároveň uvedl, že nejvíce narostly náklady potravinářským firmám, tedy zpracovatelům.

Vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka si myslí, že hlavní podíl na zvyšování cen mají řetězce. „Pokud mají obchodní řetězce obchodní přirážku jednotlivých vertikál až ve výši 175 procent u konzumních brambor, u jablek 110 procent, tak je na divákovi, jak se k tomu postaví,“ dodal. Podle něj má největší sílu k ovlivnění cen samotný spotřebitel, který může tlačit na snižování cen drahých produktů.

Ceny potravin v Česku v prosinci meziročně vzrostly o 27,2 procenta, na Slovensku to bylo o 29 procent, v Maďarsku 49,6 procenta a v Německu o 20,5 procenta. Na Slovensku se obchodní řetězce zavázaly, že u 15 základních položek nebudou navyšovat marži. V Česku obchodníci podle Prouzy touto cestou nepůjdou a ministerstvo zemědělství je podle Fialky k tomu ani nebude vyzývat.

Autor:  Mladá fronta DNES

Zdroj: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/za-drahe-potraviny-mohou-dodavatele-tvrdi-obchodnici

13. únor 2023

VIETNAM

Luboš Marek, Místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji,

tel.: +84 904 099 562, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vietnam se potýká s degradací zemědělské půdy

Na nedávné konferenci „Národní strategie pro kvalitu a zdraví půdy“ zaznělo, že 4 % zemědělské půdy ve Vietnamu je silně degradováno, 7 % vykazuje známky degradace a více než 20 % půdy je ohroženo degradací. Celkem tedy čelí degradaci 1/3 zemědělské půdy a jedná se o další problém po rozsáhlých převodech zemědělské půdy na stavební pozemky, golfová hřiště aj. během posledních cca 20 let.

Zemědělská půda ve Vietnamu je chudá na živiny, obsahuje malé množství organických složek a je často kontaminovaná. Až 60 % půdy postrádá draslík a 70 % postrádá fosfor. Kvalitu půdy ovlivňují také faktory životního prostředí jako vyšší koeficient využití půdy, intenzivní zemědělství a nekontrolované používání hnojiv a pesticidů.

Hlavními příčinami degradace půdy jsou desertifikace, sucho, zasolování (v deltě Mekongu), nevhodné využívání půdy a chybějící opatření na ochranu půdy. Vietnam vydal několik legislativních dokumentů týkajících se zemědělské půdy: Zákon o půdě z roku 2013; Zákon o kultivaci z roku 2018; Zákon o ochraně životního prostředí z roku 2020 a vládní usnesení č. 18-NQ/TW o hospodaření s půdou, nicméně dokument související s kvalitou půdy chybí.

Celková rozloha zemědělské půdy ve Vietnamu je něco málo přes 11,5 mil. ha (tj. 0,11 ha/osoba), což je jedna z nejnižších na světě. „Vzhledem k aktuálním problémům je vypracování strategie a akčního plánu pro zlepšení hospodaření s půdou a zlepšení stavu půdy naprosto zásadní,“ uvedl Vu Manh Quyet, zástupce Institutu pro výzkum půdy a hnojiv (SFRI).

Nguyen Thi Bich Ngoc, zástupkyně ředitele Výzkumného ústavu ochrany rostlin (PPRI), popsala zamoření půdy škůdci, které vede k velkému používaných pesticidů. „Většina farmářů postřikuje pesticidy 8–10x ročně,“ doplnila.

Nguyen Van Bo, zástupce Vietnamské asociace věd o půdě (VSSA), apeloval, že problému kvality a zdraví půdy není ve Vietnamu věnována dostatečná pozornost. Společnost považuje půdu za zdroj snadno dostupný k využití. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) však 95 % potravinových zdrojů pochází přímo či nepřímo ze zemědělské půdy.

13. únor 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – komunikace v angličtině

Potravinářský průmysl v Británii zaměstnává více učňů

Britské potravinářské firmy najímají v souvislosti s aktuálním nedostatkem pracovních sil v Británii více učňů. Podle údajů britského ministerstva školství vzrostl například v období od srpna do října 2022 počet učňů na pozici technik údržby o 75 %.

Neziskové organizace v potravinářství The National Skills Academy, Food and Drink (NSAFD) a Food and Drink Federation (FDF) naléhají na vládu Spojeného království, aby více podporovala potravinářské firmy v oblastech investování do vlastního vzdělávání budoucích pracovních sil.

V rámci toho NSAFD a FDF usilují o větší flexibilitu v oblasti zaměstnávání učňů, která by zaměstnavatelům umožnila investovat do kratšího modulárního vzdělávání a podpořila tak růst a produktivitu potravinářství, které je největším výrobním odvětvím ve Spojeném království.

Generální ředitelka NSAFD Louise Cairnsová uvedla: „Pracujeme na vývoji nových standardů, abychom zajistili, že budou odpovídat budoucím potřebám potravinářství. V průběhu třetího čtvrtletí roku 2022 bylo v tomto oboru investováno do učňovského vzdělávání více než 6,5 milionu liber.“

Caroline Keohane, vedoucí oddělení pro růst průmyslu FDF, dodala: „Potravinářské firmy, které působí ve všech regionech Spojeného království, zaměstnávají téměř půl milionu lidí a poskytují kariérní příležitosti na všech úrovních od inženýrů a technických operátorů až po marketéry a finančníky. Britští výrobci si uvědomují, že učňovské vzdělávání přináší rozmanitější, motivovanější a loajálnější pracovní sílu. Potřebujeme však větší podporu zejména pro menší podniky, které potřebují praktičtější přístup při identifikaci vhodných učňovských programů a poskytovatelů financování a odborné přípravy.“

Zdroj

13. únor 2023

Spojené arabské emiráty

Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí,

Mob.: + 420 602 768 207, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Evropské rozšíření jedlého hmyzu vystrašilo Arabský poloostrov

Před pár týdny Evropská unie rozšířila seznam nezávadných druhů hmyzu pro konzumaci a přidávání hmyzích produktů do potravin. V současnosti jde o velmi moderní a populární téma, které vyvolává zájem široké veřejnosti i kontroverze.

Na jedné straně stojí skupina lidí, která v pojídání hmyzu vidí jedinou možnost, jak se vypořádat s rostoucí světovou populací a zajistit dostatek potravin. Na druhé straně vzniká k těmto výrobkům přirozený odpor především v zemích, kde hmyz nikdy nebyl vnímán jako potravina.

Ať už stojíme na jedné či druhé straně, zájem o tyto potraviny dokazují nejen nově vznikající firmy, ale také jejich výsledné tržby. O rychle rostoucích firmách s jedlým hmyzem se pravidelně dočteme napříč internetem. Je také otázkou, na kolik je firma opravdu producentem hmyzí mouky výživově bohaté na udržitelný protein a na kolik jde spíše o produkci dárkových předmětů klasických potravin s malou složkou hmyzu. Tak jako tak jde o obchodně zajímavý trh, který raketově roste.

Nicméně současná medializace nové aktualizace evropských norem a rozšíření seznamu jedlého hmyzu o další druhy rozvířila debatu v arabských zemích. Jako první (na místní poměry až nečekaně rychle) a také nejvíce radikální prohlášení vydal Katar. Necelý týden po rozporuplných internetových debatách k nové evropské regulaci vydalo Ministerstvo zdravotnictví Kataru prohlášení, že zakazuje prodej jakékoliv potraviny obsahující hmyz. Jako hlavní důvod Katar uvádí, že produkce hmyzu spadá pod výrobu potravin z živočichů, a proto musí splňovat mezinárodní normy pro certifikaci Halal. A jelikož firmy vyrábějící tyto potraviny zatím Halal certifikace nemají, nemohou se takové produkty v zemi vůbec prodávat.

V dalším prohlášení výklad upravili a uvedli, že regulační úřady zemí na Arabském poloostrově včetně jejich náboženské komunity zakazují jíst jakýkoliv hmyz a protein s tímto původem. Jen o pár dní později přichází s prohlášením také Spojené arabské emiráty. Ty potvrdily, že potraviny v zemi prochází velmi přísným laboratorním testováním a v žádném případě neobsahují hmyz v rozporu s Islámským Sharia Halal standardem.

Dle technické regulace č. 2055-1 (Halal Food Part One) nejsou Halal červi ani žádný hmyz, kromě druhu kobylek a částí včel obsažených v medu. Směrnice dále dodává, že jakýkoliv výrobek, který obsahuje hmyz nebo jeho části, musí doprovázet certifikát Halal z kompetentního orgánu země produkce.

10. únor 2023
V Česku jsou první automaty na vracení PET lahví a plechovek. Jak automaty na použité obaly fungují, si Češi vyzkouší na šesti prodejnách Lidlu a Kauflandu.

O zavedení zálohového systému například po vzoru Slovenska se v Česku diskutuje už roky. Ministerstvo životního prostředí chce letos představit legislativní rámec, který by umožnil spustit vratný systém nejen na petky a plechovky, ale i další výrobky – jako jsou třeba autobaterie.

„Připravujeme návrh legislativy pro zálohování vybraných nápojových obalů jakými jsou PET lahve a plechovky. Jeho konkrétní podobu bychom měli mít během letošního roku,“ uvedl resort.

Jistotu, že v Česku zálohový systém začne platit, však nikdo nemá. Zastánci upozorňují, že bez něj Česko nemá šanci splnit ekologické cíle Evropské unie.

V obchodech už se nicméně objevují různé „hybridní“ zálohovací systémy, na kterých si prodejci testují zákazníka.

V roce 2020 spustil prodej zálohovaných minerálek e-shop Košík ve spolupráci s Mattoni 1873. Ekologicky smýšlejícím zákazníkům šel naproti také konkurenční Rohlík.cz, který vedle minerálek se zálohou pět korun rozšířil spolupráci s hrstkou ekologicky zapálených firem, jako je výrobce veganského jídla Soyka a třebíčský výrobce nápojů ZON.

Z hlediska dopadů na trh zaplavený plasty jsou to marginální kroky. Žádný další velký prodejce se nepřidal. Až teď, kdy se ve vládě rodí první plány na zálohy, dává zastáncům vratných obalů další ochutnávku zálohování Lidl a Kaufland.

Simulátor sběru lahví

Oba řetěze spustí 23. února na svých třech prodejnách pilotní testovací automaty, kam mohou zákazníci odnést nápojové PET lahve a plechovky. Od teorie se tak přechází k praxi, protože podobné automaty by v budoucnu mohly být běžné ve většině obchodů. „Zákazníci si mohou systém sběru PET lahví a plechovek vyzkoušet dříve, než vstoupí v platnost,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Zákazník by měl však vědět, že o zálohování v tomto případě nejde. Řetězce nejsou domluveny s žádným výrobcem na tom, aby se jim obaly vracely a nejspíš se tedy sešrotují a odvezou do sběrného dvora. Obchodníci ze skupiny Schwarz tento fakt nezastírají. Je to spíš jakýsi simulátor vracení lahví v automatu. Zákazník se má se systémem naučit pracovat a pochopit, že je potřeba lahve nemačkat.

Kaufland s Lidlem jsou však dva největší obchodní řetězce v Česku a z jejich strany jde o silný impulz celému trhu. Dohromady mají tržby přes 120 miliard korun a silnou pozici na trhu, s níž mohou pomoci prosadit řešení, proti kterým se obchod už nevymezuje tak striktně jako dřív.

„Věříme, že pilotní projekt pomůže podpořit myšlenku zavedení zálohového systému v České republice a že se aktivně zapojí i naši zákazníci. Vzhledem k tomu, že v případě zavedení systému budou zákazníci primárně vracet nápojové obaly u obchodníků, je pro nás důležité, aby nastavení celého systému bylo maximálně zákaznicky přívětivé, “ řekl za Lidl jeho mluvčí Tomáš Myler.

Obě společnosti v budoucnu počítají s postupným rozšiřováním tohoto testovacího projektu do dalších prodejen. Řetězce tak získají cenné informace o nákupním chování a v praxi si například na základě toho mohou vypočítat, jaké skladové plochy obaly zaberou, jak náročná bude manipulace s nimi a jaké investice budou nutné do skladových ploch.

Místo zálohy slevy na zboží

Ve třinácti zemích v Evropě, kde zálohový systém běží, zákazníci nakupují nápoje za cenu navýšenou o vratnou zálohu, která je například na Slovensku 15 eurocentů. Zákazníci v řetězcích ze skupiny Schwarz nehradí zálohy u zakoupených nápojů, ale jsou motivováni jinak. Za jejich vrácení do automatů získají slevy na nákup různého zboží.

Ředitel pro řízení sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí David Surý uvedl, že cirkulárním aktivitám obchodních řetězců fandí. „Díky tomuto pilotnímu projektu se racionálním způsobem ověří ochota zákazníků zlepšit sběr plechovek a PET lahví. Jeho výsledky pomohou při nastavování dalších opatření,“ řekl.

V diskuzích o možném zavádění zálohového systému se také mluví o manipulačním poplatku, který by obchodu kompenzoval náklady spojené například se sběrem a manipulací s obaly. Podle studie Centra ekonomických a tržních analýz vypracovaného pro Svaz obchodu a cestovního ruchu by spuštění systému stálo na 5,2 miliardy korun a dalších 1,3 miliardy korun by spolkl jeho roční provoz. Přímé náklady zahrnují například nutné stavební úpravy do skladových prostor.

Podle dotazníkového šetření mezi členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR by například obchody s plochou od 400 do 2500 metrů čtverečních mohlo stát rozšíření skladu na úkor prodejní plochy 350 tisíc korun. Pro obchody nad 2500 metrů čtverečních by se náklady zhruba zdvojnásobily.

Iniciativu pro zálohování, která prosazuje spuštění depozitního systému, miliardové částky překvapily. „Zarazilo nás, že je částka tak vysoká. Je to dvojnásobek toho, kolik platí jiné země, například Norsko,“ uvedla mluvčí Kristýna Havligerová.

Do studie však nebyly zahrnuty malé obchody typu sítě COOP, která má kolem 2500 prodejen v regionech a řadu z nich na venkově. Smysl však podle iniciativy má, aby se do systému zapojil celý maloobchod. Z průzkumu mezi obchodníky však vyplývá, že by si představovali výjimku pro prodejny do 400 metrů čtverečních.

Čistší Slovensko

Na Slovensku funguje zálohový systém od ledna 2022. Data za rok provozu ukazují, že je efektivnější, než se předpokládalo.

Zpětně se vrací 70 procent nápojových obalů (asi 820 milionů obalů), tedy asi o deset procent víc oproti plánům. Podle ředitele Správce zálohového systému na Slovensku Marián Áče se mimo jiné zásadně snížilo množství volně pohozených lahví a plechovek v přírodě.

Autor: seznamzpravy.cz

Vydáno: 9. února 2023

Zdroj: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/retezce-otestuji-jestli-lide-chteji-vracet-petky

10. únor 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ukončilo příjem žádostí o dotaci z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle části 2.4 tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise.

 

„V dotačním programu pro velké podniky, u kterých došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně, jsme měli připraveno 30 miliard korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Celkově evidujeme žádosti ve výši přes 5,5 miliardy korun. Rozdíl mezi původní alokací a vyčerpanými prostředky použijeme na zastropování cen energií.“

Do 8. února 2023 předložily firmy 1 041 žádostí za 5 519 058 041 korun. Z toho ministerstvo schválilo a proplatilo 393 žádostí za 2 766 581 407 korun, 619 žádostí za 2 748 895 540 korun je podaných a 2 žádosti za 3 446 000 korun resort zamítl. „Zbylé žádosti bychom měli vyhodnotit do konce března,“ říká vrchní ředitel sekce hospodářství Eduard Muřický a dodává: Odhad alokace jsme prováděli na přelomu loňského léta a podzimu, kdy byly ceny energií na svém vrcholu. Naším cílem bylo, i na základě jednání se zástupci průmyslu, abychom měli zajištěnou částku k pokrytí maxima možného počtu oprávněných žadatelů.“

Program byl určen pro velké podniky, které mají odběrná místa připojená k distribuční soustavě elektřiny nebo plynu, na které se nevztahuje zastropování cen podle příslušného nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Výše dotace v této výzvě byla pro všechny oprávněné žadatele 30 % způsobilých nákladů a až 45 milionů korun. Energeticky náročné podniky, které byly ve způsobilém období v provozní ztrátě, mohly zažádat až o 200 milionů korun.

Další informace nejen k pomoci s vysokými cenami energií jsou na webu www.energiezamene.cz. Veřejnost a podnikatelé se mohou také obrátit na informační linku 1212.

9. únor 2023
Žádost Norského úřadu pro bezpečnost potravin (NSFA)

Panel pro kontaminanty Norského vědeckého výboru pro potraviny a životní prostředí (VKM) zahajuje na žádost Norského úřadu pro bezpečnost potravin (NSFA) nový projekt "Hodnocení rizik grilovaných a BBQ potravin".

VKM v rámci tohoto projektu:

 • identifikuje procesní kontaminující látky, které vznikají ve větší míře při grilování než při smažení, a vytvoří přehled uváděných množství těchto procesních kontaminujících látek v různých typech grilovaných potravin. 
 • objasní faktory (např. typ grilu, způsob grilování a potraviny), které jsou důležité pro vznik identifikovaných procesních kontaminantů v grilovaných potravinách. 
 • pokud je to možné, na základě dostupných informací zhodnotí zdravotní rizika spojená s konzumací grilovaných potravin ve srovnání se smaženými potravinami.

Více o zadání najdete na webu VKM.

Aby odborníci panelu získali přehled o tvorbě zpracovaných kontaminantů v různých smažených nebo grilovaných/BBQ potravinách, připravuje databázi obsahující evropské údaje o výskytu různých procesních kontaminantů, mimo jiné polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), heterocyklických aromatických aminů (HAA), furanů a akrylamidu, v různých potravinách. Údaje budou použity pro účely posouzení rizik při různých scénářích příjmu grilovaných potravin.

VKM proto vyzývá k poskytnutí výše uvedených dat, a to nejpozději do 15. 3. 2023.

S doplňujícími dotazy je možné se obrátit na projektového manažera projektu, pí. Helen Engelstad Kvalem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zdroj: VKM

9. únor 2023

Česká informační agentura životního prostředí pořádá 1. ročník konference Životní prostředí – prostředí každého z nás, která se uskuteční 27. dubna 2023 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

Konference bude zaměřena na oblast udržitelného rozvoje a nabídne pestrou škálu zkušeností z měst a obcí, i postřehy od specialistů a odborníků. Na konferenci budou diskutovány jak výzvy, které oblast udržitelnosti skýtá, tak příklady dobré praxe a funkčních opatření. Konference vychází z předchozích ročníků s názvem Životní prostředí – prostředí pro život, jejíž závěrečný den byl věnován výše uvedeným tématům. Udržitelný rozvoj a socioekonomické aspekty ochrany životního prostředí však představují širokou a multispektrální oblast, která si zaslouží zvýšenou pozornost, proto mu je letos věnována samostatná konference. Na podzim se pak uskuteční již tradiční konference Životní prostředí – prostředí pro život.

Konference Životní prostředí – prostředí každého z nás se bude zabývat následujícími tématy:

 • Zelená dohoda pro Evropu
 • Místní Agenda 21 – udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů
 • Podpora společenské odpovědnosti firem, institucí i veřejné správy
 • Odpovědné veřejné zadávání
 • Ekoznačení – podpora a propagace environmentálně šetrných technologií, výrobků a služeb
 • Oběhové hospodářství, životní cyklus výrobků a služeb
 • Socioekonomické aspekty udržitelnosti a výchova ke společenské odpovědnosti

Informace o programu, registraci a dalších organizačních podrobnostech budou postupně uveřejněny na webových stránkách www.cenia.cz a facebookovém profilu.

Máte-li zájem na konferenci vystoupit se svým příspěvkem, zašlete jeho abstrakt na této šabloně do 17.3.2023 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O zařazení příspěvku vás bude CENIA informovat do 31.3.2023.

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/konference_zivotni_prostredi

9. únor 2023

Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydává rozhodnutí na další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). O podporu na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 požádalo 6 833 žadatelů
a dostanou přes 416,4 milionů korun. Na produkci konzumních brambor Fond rozdělí 691 pěstitelům 44,6 milionu korun. Žádost o dotaci na chmel podalo 120 zemědělců, kteří získají téměř 76,1 milionů korun.

 

„Podpora směřuje producentům bílkovinných plodin. Žádat mohou na půdu s pokryvem bílkovinných plodin, jejich směsí a směsí s obilovinami v určeném období,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor a dodává: „Pro účely
podpory uznáváme všechny druhy hrachu, bob, lupinu, sóju, vojtěšku, jetel nebo jejich směs.
Ve směsích musí být bílkovinné plodiny zastoupeny v porostu více než 50 procenty.

Více zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1675669841552.pdf

Autor: SZIF

Vydáno: 6. únor 2023

9. únor 2023
Český statistický úřad zveřejnil tržby v maloobchodě za loňské Vánoce. A není to šťastné, ani veselé čtení. Meziročně došlo k reálnému propadu o 7,3 procenta.

Ani vánoční svátky nedokázaly obrátit trend, který trvá od dubna 2022. „Na meziročním poklesu tržeb v maloobchodě v prosinci se podílel prodej potravin i nepotravinářského zboží. Tržby těchto odvětví klesaly nepřetržitě již osmý měsíc v řadě, přičemž pokles tržeb potravin se ještě prohloubil a zaznamenal nejnižší hodnotu od roku 2001, tedy od začátku zjišťování. Pohonné hmoty po sedmi měsících soustavného poklesu vykázaly v prosinci meziroční růst tržeb,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Maloobchodní tržby za potraviny klesly meziročně reálně o 10,2 procenta, když ve specializovaných prodejnách došlo k poklesu o 11,6 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 10,1 %. Propad pocítili i v dalších specializovaných prodejnách: s výrobky pro domácnost o 11,4 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 10,1 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,8 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 0,8 % a s oděvy a obuví o 0,7 %. Naopak rostly tržby v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 3,9 %.

„A máme tady konečně čísla ČSÚ k letošním Vánocům. Média sice plnily příběhy o tom, jak jsou obchodní domy plné, ale realita je taková, jak jsme varovali: lidé tvrdě šetřili i na Vánoce,“ komentuje na Twitteru data Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Historický pokles tržeb potravin zaskočil i analytiky ČSOB. „Je to zarážející reakce na vysokou inflaci, protože zpravidla nedochází ani při výrazných šocích k tak zřetelnému omezení útrat na zboží “základní spotřeby”. To svědčí o tom, že inflační vlna disproporčně zasáhla nižší a střední třídu, která byla nucena spořit i v základních položkách,“ stojí v komentáři ČSOB k údajům statistického úřadu.

Autor: mam.cz

Vydáno: 9. února 2023

Zdroj: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/historicky-propad-trzeb-potravin-lide-tvrde-setrili-i-na-vanoce

9. únor 2023

(Praha, 6. únor 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy provedla celkem 134 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila ve 38 případech. Ve 30 případech byl mladistvým podán nebo prodán alkohol.


Celá zpráva zde:

2023-02-06-alkohol-deti (doc, 77,00 KB)

 

Autor: ČOI

Zdroj: https://www.coi.cz/mimoradna-kontrolni-akce-alkohol-drogy-a-mladez-2022-opet-prokazala-prodej-alkoholu-mladistvym/

9. únor 2023
Konzultace se třetími stranami dle čl. 32c odst. 2 GFL – nové potraviny

Společnost Extractos y Derivados S.L předložila řadu studií a vědeckých údajů v rámci žádosti o povolení polyfenolového extraktu z vedlejšího produktu výroby olivovvého oleje jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283.

Relevantnost těchto údajů pro posouzení rizik a jejich soulad s právními předpisy prověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Hodnocenou novou potravinou je tekutý extrakt získaný extrakcí mechanicky vzniklého vedlejšího produktu při výrobě olivového oleje (plody Olea europaea L).

Cílem této konzultace je zjistit, zda jsou k dispozici další relevantní vědecké údaje, studie a jiné informace, které jsou součástí předložené dokumentace nebo ji podporují - podle čl. 32c odst. 2 nařízení o obecném potravinovém právu.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky v uvedené lhůtě. Příslušné příspěvky budou zváženy a EFSA se jimi bude zabývat během souvisejícího vědeckého posouzení.

Termín pro zaslání údajů je 28. února 2023.

Zdroj: EFSA

8. únor 2023

Státní zdravotní ústav – NRC pro pitnou vodu si vás dovoluje pozvat na Konzultační den hygieny vody pro pracovníky krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů, který se koná v úterý dne 14. února 2023 online na platformě ZOOM.


Na akci budou prezentovány výsledky získané během řešení projektů TAČR SS01010179 „Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích“ a TJ04000132 „Využití metod molekulární biologie k identifikaci zdrojů znečištění v koupacích vodách“.

Vedoucí akce: Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., tel. 267 082 514, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program Program

Zdroj: https://szu.cz/szu-nrc-pro-pitnou-vodu-si-vas-dovoluje-pozvat-na

8. únor 2023

Unikátní software pro odpadovou produkci s názvem TIRAMISO slouží zájemcům z řad veřejnosti, krajům, obcím, investorům a odborníkům v odpadovém hospodářství. Díky spolupráci Ministerstva životního prostředí a odborníků ze strojní fakulty VUT v Brně prostřednictvím výzkumu Beta2 Technologické agentury ČR vznikla webová aplikace, s jejíž pomocí může MŽP, kraje či obce stavět své odpadové plány. TIRAMISO dokáže na základě matematického modelu předpovědět produkci odpadů až do roku 2040, nabízí rovněž různé scénáře předpokládaného vývoje.

Pro přípravu na budoucnost jsou klíčová data, u odpadového hospodářství, na nějž je navázána cirkulární ekonomika, to platí dvojnásob. Prognózy produkce odpadů v České republice doposud probíhaly spíše roztříštěně podle různých metod. Na úrovni obcí a krajů v některých případech tak ani nemusely predikce korespondovat s těmi celorepublikovými.

„Výzkumný tým TIRAMISO zpracoval jednotnou certifikovanou metodiku prognózování produkce odpadů (zde ), která je základem pro náš software. Ten z výsledků předchozích let odhadne budoucí množství komunálních, stavebních nebo zdravotnických odpadů,“ uvedl ředitel odboru odpadů MŽP Jan Maršák. „Pomocí stanovení složení směsného komunálního odpadu díky naší metodice je také možné zjistit procentuální zastoupení materiálových složek v odpadu. Na jejím základě budou obce, kraje i firmy postupovat při rozborech jednotně, aby šlo výsledky porovnávat. Díky tomu budeme mít odpověď na to, jak občané třídí a kolik recyklovatelných materiálů stále ještě zbytečně končí v černých popelnicích,“ dodal Maršák.

Data o odpadech a informace získané z rozborů komunálního odpadu vstupují do matematického modelu a TIRAMISO spočítá, jak se bude vyvíjet množství komunálních odpadů v dalších letech. Nejnižší územní jednotkou, pro kterou je možno prezentovat predikci, jsou takzvané obce s rozšířenou působností, kterých je v ČR přes 200. Dále to jsou kraje a území celé České republiky. Software pracuje se širokou škálou různých druhů a skupin odpadů. „Výstupy prognostického modelu bude Ministerstvo životního prostředí využívat k tvorbě svých strategií. Kraje a obce je mohou využívat při sestavování odpadových plánů. Očekáváme, že predikce budou zajímat i investory nebo firmy, které se zabývají zpracováním odpadů,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zájemci si v TIRAMISO mohou zobrazit jak prognózy postavené na statistických modelech stanovujících trendy na základě dat z minulosti, nebo také ministerstvem sestavené scénáře možného budoucího vývoje. MŽP aplikaci TIRAMISO dává k volně k dispozici, aby mohla dobře sloužit široké odborné veřejnosti. Najdete ji zde. V rámci realistického scénáře MŽP očekává nárůst produkce komunálních odpadů do roku 2035 až na 6,6 milionů tun. Oproti tomu optimistický scénář MŽP předpovídá vrchol produkce komunálních odpadů v roce 2028 a pak mírný pokles na 6,2 milionů tun v 2035.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Autor: MŽP

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20230208_Tridime-dostatecne-Odpoved-zna-Tiramiso

8. únor 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Aktuální stav legislativního návrhu pro zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.


 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál,

3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

8. únor 2023

Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci na Ekologické zemědělství si zažádalo 1 259 zemědělců, na Navazující ekologické zemědělství jich bylo 3 931. Fond jim v rámci obou opatření vyplatí 1,54 miliardy korun.

„Opatření patří pod neprojektová opatření PRV a podporují hospodaření šetrné k životnímu prostředí. Mimo jiné pomáhají s bojem proti degradaci půdy. Dále přispívají k zachování a obnově druhové různorodosti na zemědělské půdě. V neposlední řadě se snaží přispět k ekologické stabilitě a estetické hodnotě krajiny,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor.

Autor: SZIF

Vydáno: 6. února 2023

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1675669947135.pdf

7. únor 2023

Na svém 75. zasedání v březnu 2021 vyhlásilo Valné shromáždění OSN rok 2023 Mezinárodním rokem prosa (IYM - International Year of Millets). Mezinárodní rok prosa je příležitostí ke zvýšení povědomí o prosu, jeho specifikách v pěstování, možnostech využití a výhodách ze zemědělského a zdravotního hlediska.

Historie a budoucnost prosa v ČR a ve světě

Proso je plodinou, která se pěstuje především v subsaharské Africe a v Asii, kde je jednou ze základních potravin. Největšími stávajícími producenty jsou Indie, Nigérie, Niger a Čína. Popularita prosa tkví především v jeho nenáročnosti; proso je možné pěstovat v nepříznivých klimatických podmínkách, v nichž se většině plodin nedaří. Vzhledem k tomu, že je proso často jedinou plodinou, kterou lze sklízet v obdobích sucha, stává se tak často základní potravinou pro populace v regionech ohrožených nedostatečným potravinovým zabezpečením.

(FAO, 01/2023)

Do ČR se proso dostalo pravděpodobně během stěhování národů přibližně mezi 4. a 7. stoletím našeho letopočtu a stalo se jednou ze základních potravin středověkého jídelníčku. Prosa existuje řada druhů, z nichž se v ČR pěstuje převážně proso seté (Panium miliaceum) pocházející z Mongolska. Ve druhé polovině 20. století začalo proso z evropských polí ustupovat pšenici, která byla v rámci Zelené revoluce vyšlechtěna na vyšší výnosy a mezi lidmi si získala oblibu i pro svou univerzálnost a snadné zpracování. Podobně jako proso byly pšenicí vytlačovány i do té doby pro Evropu typické plodiny jako pohanka, oves či žito. Dnes se na více než třetině osevní plochy v ČR pěstuje právě pšenice.

(Národní zemědělské muzeum - proso setéNárodní zemědělské muzeum - pšenice setá, 01/2023)

Počátkem listopadu se ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby konal odborný seminář pro zemědělskou praxi, který se soustředil na pěstování prosa a čiroku. Obě tyto plodiny velmi dobře snáší sucho, díky čemuž mají potenciál přizpůsobit se probíhající změně klimatu lépe než řada v současné době populárních obilnin, jakými jsou například pšenice a kukuřice. K plnění závazků Green Deal v zemědělském sektoru přispívá projekt EU Great Life. Projekt si klade za cíl seznámit zemědělce s alternativami plodin (zejména s prosem a čirokem), které jsou vhodné do měnících se klimatických podmínek. Tyto plodiny představují pro zemědělce možnost rozšířit v budoucnu portfolio pěstovaných plodin, a tím diverzifikovat riziko ztrát zapříčiněných měnícími se klimatickými podmínkami, zvýšit zisk a v neposlední řadě i přispět k biodiverzitě zemědělské krajiny a rozšíření možností volby kvalitních surovin pro spotřebitele.

(Výzkumný ústav rostlinné výroby, 11/2021)

Vlastnosti prosa

Proso je přirozeně bezlepkové a obsahuje řadu živin zásadních pro lidské zdraví. Díky vláknině přispívá k dobrému trávení, vysoký obsah fosforu působí proti únavě a depresi, vitamíny skupiny B a vysoký obsah železa jsou vlastnosti prosa pomáhající v boji s chudokrevností. Obsah mědi a zinku napomáhá adekvátní krvetvorbě a správné funkci nervového a imunitního systému. Nízký glykemický index činí z prosa vhodnou potravinu pro osoby trpící diabetes. Oloupané obilky prosa, jáhly, jsou populární potravinou v mnoha zemích. Jáhly se melou na mouku, upravují se na krupici, z jáhel se vaří kaše a fermentované proso je základem řady nápojů.

Mezinárodní obchod

Celkově činil v roce 2022 import prosa (bez prosa k setí) do ČR 2 011 420 kg, přičemž jednoznačně největší podíl z celkového objemu byl importován z Polska. Import ze zemí mimo Evropu je dlouhodobě řádově nižší, jediným podstatnějším mimoevropským obchodním partnerem je Čína, z níž nicméně ČR importuje pouhých 8,5 % v porovnání s Polskem. Export prosa z ČR se pohybuje na podstatně nižších hodnotách; v roce 2022 dosáhl celkový export prosa z ČR hodnoty 1 579 513 kg, přičemž nejsilnějším exportním partnerem bylo opět Polsko, následované Itálií a Německem, export do mimoevropských států je zatím na zanedbatelných hodnotách.

(Český statistický úřad, 2/2023)

Ač proso nepředstavuje v kontextu importu potravin do ČR zásadní položku, rozvoj pěstování prosa by pozitivně přispěl k soběstačnosti České republiky v případech omezení možností importu ze zahraničí. Aby byly schopny pokrýt vlastní potřeby, země Eurasijské hospodářské unie (Rusko, Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán) na jaře 2020 například zcela zakázaly vývoz některých druhů zeleniny a obilovin. Mezi potraviny, jejichž export byl dočasně přerušen patřilo i proso, dále pak pohanka, rýže, žito, sójové boby, cibule a další plodiny. Před zastavením importu, tedy v roce 2019, představovala hodnota importu prosa z Ruska do ČR 1500 kg. (MZe, 4/2020)

Ing. Veronika Toušek
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

Autor: MZe ČR

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/rok-2023-zvolen-fao-rokem-prosa.html

7. únor 2023

Máte přehled nad tím, jak probíhá výroba potravin ve vaší firmě?

Klíčem k úspěchu nejen v potravinářství je sdílení informací napříč firmou. Dostat data z výroby k managementu musí být jednoduché a efektivní. Naštěstí víme, jak na to.

Pokud tvoříte plány potravinářské výroby, je pro vás důležité, aby zaměstnanci ve výrobě měli nástroj, se kterým zvládnou jednoduše pracovat i bez technických znalostí. Právě takový nástroj vám ušetří spoustu problémů. Pojďme se na to společně podívat.

Aplikace do kapsy

Vytvořili jste si plán výroby pro další den. Teď už jen potřebujete, aby se informace dostaly k pracovníkům ve výrobě. Přesně v tom vám může pomoct chytré potravinářské řešení a společnost Unicorn Systems. Klíčovou součástí potravinářského systému je totiž jednoduchá aplikace pro zaměstnance ve výrobě. Nástroj má přehledné uživatelské prostředí, aby s ním zvládl pracovat opravdu kdokoliv.

Co všechno to umí? Uživatelé do systému můžou registrovat veškerou svou práci, jako je příprava na výrobu, zahájení výroby, pozastavení nebo dokončení výroby. Pokud se rozbije stroj, vaši zaměstnanci nahlásí v systému poruchu a krátce popíšou, proč k ní došlo. Uživatelé mají také možnost zaznamenat zmetkovost a počet lidí pracujících na zakázce. Jde o jednoduchou aplikaci, která funguje na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu.

Všechny potřebné informace k výrobě najdou uživatelé přímo v systému. Zaměstnancům můžete dát k dispozici například instrukce k výrobní objednávce nebo dokument o kontrole kvality. Před začátkem výroby zaregistrují uživatelé do aplikace vstupní suroviny a případně jejich šarže. Po dokončení pak doplní počet vyrobeného zboží.

Mějte kontrolu nad výrobou

Právě řešení Food & Beverage, které slouží jako samostatné prostředí pro zaměstnance ve výrobě, nezasahuje do podnikového systému s výrobními zakázkami. Jsou s podnikovým systémem propojeny a obě strany tak mají k dispozici data, která potřebují, aniž by si vzájemně „lezly do zelí“.

Potravinářské řešení vám v nákladech zároveň zohlední dobu trvání každé výrobní zakázky a vynásobí ji počtem zaměstnanců, kteří na zakázce pracují. Vedoucí výroby pak uvidí v podnikovém systému informace o spotřebovaném materiálu, zmetkovosti, době trvání výroby a množství výstupního materiálu.

Food & Beverage je chytrý nástroj, se kterým můžete tvořit výrobní plány a kontrolovat jejich průběh. Všechny informace o výrobě, které zaregistrují zaměstnanci do aplikace, uvidíte u jednotlivých výrobních zakázek v systému.

Výroba potravin vyžaduje důslednost. Proto by vám nic nemělo utéct. Správný potravinářský nástroj vašim zaměstnancům zjednoduší práci na výrobních zakázkách a vám poskytne všechny informace na jednom místě. Díky jednoduché aplikaci bude zanášení informací o výrobě vašich potravin snadné. Neváhejte zjistit více na https://unicornsystems.eu/foodmanufacturing

7. únor 2023

Světelné znečištění neboli světelný smog je soubor všech nepříznivých účinků, které s sebou přináší umělé osvětlení. Jedná se o stále významnější celosvětový problém, jehož dopady můžeme pozorovat na lidském zdraví, životním prostředí nebo třeba na viditelnosti noční oblohy. V českém prostředí přinese zlepšení nově vydaná česká technická norma, která určuje parametry šetrného svícení, minimalizující nepříznivé dopady umělého světla.

Míra umělého osvětlení v noci stoupá nebývalým tempem, podle časopisu Science téměř o 10 % ročně. Aktuálně více než 80 % světové a více než 99 % evropské populace žije v noci pod osvětlenou oblohou.

„Venkovní osvětlení patří do veřejného prostoru od konce 19. století, každodenní život si bez něj dnes představíme už jen těžko. Ne vždy je však venkovní osvětlení nastaveno optimálně a v případě, že dopadá mimo osvětlované oblasti, se stává problematickým. Takové světlo může rušit obyvatele, negativně ovlivňovat životní prostředí nebo narušovat bezpečnost. Ministerstvo životního prostředí se proto rozhodlo nalézt účinný nástroj a poskytnout právní ochranu občanům České republiky,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Nová česká technická norma ČSN 36 0459 – Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení vyšla 1. února 2023 a o měsíc později se stane účinnou.

Působnost normy

Parametry normy se vztahují na pět aplikačních oblastí: osvětlení pozemních komunikací (silnice, parkoviště, chodníky, cyklostezky), osvětlení venkovních pracovišť (sklady, haly, letiště), osvětlení venkovních sportovišť (stadiony, sjezdovky), architektonické osvětlení (památky, umělecká díla) a reklamní osvětlení (billboardy, LED panely). Týkají se tedy i trvalého venkovního elektrického osvětlení, ale na druhou stranu se nevztahují na dočasné venkovní osvětlení jako na vánoční osvětlení nebo kulturní akce. Stejně tak norma nereguluje vnitřní osvětlení, a to ani tehdy, pokud proniká do venkovního prostoru.

Právní závaznost ve stavebním zákonu

Norma jako taková není právně závazná, závaznými se její parametry stanou v případě, že na ně odkáže právně závazný dokument, tedy zákon, vyhláška, nařízení vlády, smlouva apod. V případě této normy by to měl být prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

„V současné době se jedná o nejambicióznější požadavky v rámci existujících evropských norem. Požadavky musejí odpovídat současnému stavu techniky, tj. musejí být realizovatelné, a to ve všech situacích, které se v praxi mohou objevit. Z toho důvodu také stanovení konkrétních hodnot předcházela podrobná analýza českého, ale i evropského trhu. Předpokládá se, že trend zpřístupňování šetrnějších řešení na trhu bude pokračovat, proto se počítá s pravidelnou revizí dotčených požadavků v normě,“ dodal náměstek Hladík.

V praxi bude norma sloužit jako vodítko při instalaci nového nebo při rekonstrukci stávajícího osvětlení, a to ve všech aplikačních oblastech, které norma zahrnuje. Příkladem může být její použití při rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení (VO), pro jejíž realizaci bude obec tyto požadavky vyžadovat ve smlouvě s osloveným projektantem. Ten se jimi při navrhování soustavy VO bude muset řídit. V případě využití peněz z Modernizačního fondu (administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR) či Národního plánu obnovy (pod Ministerstvem průmyslu a obchodu) bude splnění požadavků této normy pravděpodobně podmínkou pro získání dotace.

Zóny světelného prostředí

Dokument je založený na principu rozčlenění území České republiky do pěti zón světelného prostředí (Z0-Z4) podle jeho citlivosti na světelné znečištění. Nejpřísnější požadavky na světelné zdroje jsou na nezastavěná území, která se dělí na chráněné oblasti (Z0) a ostatní nezastavěná území (Z1). Zastavěná území se dělí podle velikosti obce. V malých obcích může být pouze zóna Z2, ve větších obcích (se statutem město, městys) Z2 a Z3, v největších obcích (statutární města a Praha) zóny Z2, Z3 a Z4. Požadavky na zónu Z4 jsou nejmírnější, jedná se o velmi světlé prostředí.

„Při definování zón byl brán ohled na české prostředí, pro které je charakteristická hustá struktura osídlení a velký podíl malých sídel s významnou vazbou na volnou nezastavěnou krajinu. Chtěli jsme zajistit nejvyšší stupeň ochrany zejména v přírodních, tedy nezastavěných územích,“ vysvětlil náměstek Hladík s tím, že pro jednotlivé zóny norma určuje horní limity světelně-technických parametrů tak, aby byly vytvořeny dostatečné světelné podmínky pro konkrétní činnosti, ale zároveň také omezeny nežádoucí účinky světla na okolní prostředí. „Toho je možné docílit například pomocí regulace barvy světla, intenzity, nebo směřováním světelného toku,“ doplnil Hladík.

Navazujeme na úspěchy českého předsednictví

V loňském roce se v Hvězdárně a planetáriu Brno uskutečnil mezinárodní workshop Světelné znečištění 2022 pod hlavičkou českého předsednictví EU. Zástupci evropských států, Evropské komise, Mezinárodní asociace pro oblasti Tmavé oblohy, Evropské agentury pro životní prostředí i představitelé vědecké obce sdíleli své zkušenosti s řešením problematiky a diskutovali nad ověřenými i novými postupy, skrze které se daří dostat problém pod kontrolu. Jedním z témat bylo i použití norem jako účinného nástroje pro snižování světelného znečištění, což se odrazilo i v textu přijaté Brněnské výzvy pro snížení světelného znečištění v Evropě (Brno Appeal to reduce light pollution in Europe).

Zhasli Brno a upřednostnili teplejší osvětlení

Jak moc je noční osvětlení intenzivní si v dubnu roku 2021 vyzkoušeli obyvatelé Brna, když vypnuli 40 tisíc lamp veřejného osvětlení. „Tento pokus nám odhalil, kolik světelného smogu vyprodukují právě lampy a kolik třeba výlohy nebo osvětlená parkoviště. Podle leteckého snímkování jsou hlavním světelným znečišťovatelem reklamní billboardy nebo lampy podél železničních tratí," uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který má v gesci životní prostředí.

O rok později došlo v Brně k dalšímu posunu. Vedení města schválilo dokument s názvem Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení, ve kterém mimo jiné stanovili maximální intenzitu osvětlení a upřesnili technické parametry. Změna nastala nejenom u minimální, ale také maximální osvětlenosti jednotlivých míst, rovnoměrnosti osvětlení nebo omezení oslnění řidičů a chodců. Město stanovilo rovněž maximální intenzitu světla na fasádách budov, zejména pak po dvaadvacáté hodině a určilo podmínky na výběr svítidel pro veřejné osvětlení. „Kromě zajištění větší bezpečnosti byl cílem také hospodárný provoz,“ dodal náměstek Suchý.

Při vylepšování veřejného osvětlení se navíc Brňané mohli díky Technickým sítím Brna rozhodnout, jakým odstínem barev chtějí osvětlit parky. „Lidé vybírali ze čtyř variant světel, které mohli vidět v parku Lužánky. Velká většina lidí hlasovala pro to nejteplejší světlo. Názor Brňanů slouží jako cenný podklad při úpravách veřejného osvětlení v Brně tak, aby mohli místní opět vidět hvězdné nebe,“ doplnil Suchý.

Na webu Ministerstva životního prostředí je k dispozici rubrika Světelné znečištění, včetně informací o ostatních aktivitách ministerstva. Informace o normě jsou také k nalezení na webových stránkách České agentury pro standardizaci.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. únor 2023

Dříve provedené zápisy v evidenci skutečných majitelů již nemusí být v souladu se současnou zákonnou úpravou, neboť v této oblasti došlo k několika významným změnám s účinností od 1. 10. 2022 díky novele zákona o evidenci skutečných majitelů. Zápisy v evidenci musí povinné subjekty aktualizovat dle nového znění zákona do 1. 4. 2023.

Hlavními změnami jsou zejména nová terminologie, kdy se nově používá pouze pojem skutečný majitel místo doposud užívaných termínů koncový příjemce a osoba s koncovým vlivem. Dále byl rozšířen okruh osob, které jsou považovány za skutečného majitele – skutečnými majiteli korporace jsou nově také osoby, které uplatňují rozhodující vliv na více než 25% společníky/akcionáře, jakož i byl rozšířen okruh právnických osob, které musí zjišťovat skutečného majitele (SVJ, odborové organizace, církve atd.)

Novelou se také do jisté míry zjednodušil automatický průpis změn, kdy za určitých okolností mohou být změny v okruhu skutečných majitelů automaticky propsány bez nutnosti aktivity ze strany dané korporace

Co výše uvedené novinky v praxi znamenají a jak postupovat, když zjistíte, že byste měli nesprávné zápisy uvést do souladu se zákonnými požadavky, jakož i mnoho dalšího, se dozvíte v našem shrnutí.

V souvislosti s evidencí skutečných majitelů je Vám plně k dispozici tým PEYTON legal.

Pro více informací klikněte na obrázek níže.

 

 

Zdroj: www.peytonlegal.cz

6. únor 2023

JAPONSKO

Irena Leopoldová, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Tokiu,

Mobil CZ a WhatsApp +420 773 743 880, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nově prodejní automaty s velrybím masem v Japonsku

Japonská velrybářská společnost Kyodo Senpaku minulý týden v Jokohamě představila prodejní automaty nabízející velrybí sašimi, velrybí steaky a velrybí slaninu. Očekává, že se jí podaří oživit prodej potraviny, který již dlouho upadá. Firma nedávno zřídila dva automaty v Tokiu, příští měsíc plánuje zahájit prodej v Ósace a netají se cílem rozšířit do pěti let počet provozoven na rovnou stovku.

Dle prezidenta společnosti Hideki Tokora mnoho velkých supermarketů kvůli obavám z protestů aktivistů bojujících proti konzumaci velryb, velrybí maso nabízet nechtějí. Mnoho lidí však prý velryby jíst chce, ale nemá si je kde koupit. Právě proto přišel s myšlenkou nabídky velrybího masa v prodejních automatech, jehož prodejní cena je od 1 000 – 3 000 jenů (cca 170 – 520 Kč).

Ačkoliv japonská vláda tvrdí, že konzumace velryb je cennou součástí japonské kultury, jejich roční spotřeba dosáhla vrcholu na počátku 60. let 20. století, kdy v roce 1962 činila 233 tis tun. Od té doby neustále klesá, protože se staly cenově dostupné jiné zdroje bílkovin. Podle oficiálních údajů činila spotřeba velrybího masa v Japonsku v roce 2021 pouhých 1 000 tun ve srovnání např s 2,6 milionů tun kuřecího a 1,27 milionů tun hovězího masa.

Mezinárodní velrybářská komise (IWC), která dohlíží na ochranu velryb, zakázala komerční lov velryb v roce 1986 poté, co se některé druhy blížily vyhynutí. Japonsko však pokračovalo v lovu velryb pro výzkumné účely. V roce 2019 vystoupilo z IWC a obnovilo komerční lov velryb. Zastánci konzumace velrybího masa poukazují na jeho vysoký obsah bílkovin a nízkou uhlíkovou stopu ve srovnání s jinými druhy masa.

Zdroj: The Asahi Shinbun

6. únor 2023

SRBSKO

Vladimír Váňa, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě

Mob.: +381 63 388931, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krize mění způsoby produkce konzumních vajec v Srbsku

Rostoucí ceny vstupů zemědělské produkce se nevyhnuly ani producentům vajec, která v Srbsku meziročně zdražila o více než 43 %. Dnes se tak ceny pohybují v rozmezí 0,15 až 0,26 EUR/ks. Ani výrazné navýšení ceny však především u malých farem nepokrývá zvýšené náklady na produkci způsobené nárůstem cen krmiv a také energií. Navíc velké obchodní řetězce v akcích prodávají vejce i za cenu od 0,12 EUR za kus. Proto některé menší farmy omezují dodávky vajec do obchodní sítě. Aby se pokryly provozní náklady a zůstal alespoň minimální zisk, neměla by podle nich být vejce levnější než 0,26 EUR/ks. Tito drobní producenti pak vejce chtějí prodávat jen jako násadová, protože v tomto segmentu je možné dosáhnout ceny od 0,43 do 1 EUR/ks. Také se více soustřeďují se na chov kuřat, kde také mohou dosáhnout vyššího výdělku. I tak má zatím Srbsko vajec dost a při průměrné roční produkci 1,5 mld. kusů mu zbývá i na export 5-6 mil. kusů měsíčně. Vývoz směřuje především do okolních zemí, jako jsou Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie a Černá Hora, ale také do Albánie, a dokonce až do Afriky. Do zemí EU, a tím pádem ani do České republiky, Srbsko svá vejce zatím vyvážet nemůže, protože nemá vyřešena všechna potřebná veterinární osvědčení. Snížení produkce malých farem se kompenzuje navýšením produkce u velkých firem, které se navíc chystají modernizovat chovy a výrobu a přejít z klecových systémů na moderní technologie jako je chov slepic na podestýlce nebo ve volném výběhu. Zde se tak nabízí prostor pro dodávky moderních technologií od českých firem.

6. únor 2023

Dne 6. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zejména transponuje dvě směrnice EU, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/770 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/2161 a obsahuje řadu významných změn v oblasti spotřebitelského práva.

Přijatou novelou mimo jiné došlo v souladu s evropskou právní úpravou k rozšíření zákona o ochraně spotřebitele o nový § 12a, který upravuje povinnosti podnikatele související s oznamováním slev. Mezi cíle této úpravy patří posílení transparentnosti při informování spotřebitele o slevách a zejména zabránění umělému navyšování ceny a klamání spotřebitelů o výši poskytované slevy.

Pravidla při oznamování slev

Nově při informování o slevě z ceny výrobku musí být uvedena jakožto referenční cena informace o nejnižší ceně výrobku v zákonem vymezeném časovém období.

Touto nejnižší cenou se dle § 12a odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele rozumí nejnižší cena výrobku, za kterou jej podnikatel jako prodávající nabízel a prodával:

 • v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo
 • od okamžiku, kdy prodávající začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
 • v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně (dle unijních výkladových pokynů se musí jednat o zvyšování slevy, k němuž dochází kontinuálně bez přerušení).

Kromě informací o nejnižší ceně výrobku musí být vždy spotřebitel informován o konečné ceně prodávaných výrobků. To znamená, že i v případě krátkodobých plošných slev musí být každý výrobek označen nejnižší referenční cenou a cenou platnou v okamžiku nabídky.

Povinnost uvádět informaci o nejnižší ceně výrobku jako ceně referenční neznamená, že by prodávající nemohl uvádět i jinou další cenu (například cenu obvyklou či cenu předchozí před oznámením slevy). Musí být však řádně vysvětleno, o jakou cenu se jedná, tato jiná cena nesmí způsobovat záměnu s nejnižší referenční cenou a nesmí snižovat pozornost spotřebitele od povinně uváděné nejnižší referenční ceny.

Zároveň je při komunikování slevy s uváděním její procentní výše, mj. i dle unijních výkladových pokynů, doporučováno tato procenta stanovovat z povinně uváděné nejnižší referenční ceny výrobku, a nikoliv z jiné ceny, která je u výrobku uváděna, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele.

Je stanoveno, že nová zákonná regulace související s oznamováním slev se nevztahuje na výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby (k tomuto viz dále).

Kdy se pravidla pro oznamování slev uplatní?

Nová pravidla pro oznamování slev musí dodržovat všichni podnikatelé, kteří prodávají nebo nabízí k prodeji výrobky spadající do jejich obchodní činnosti a v obchodním styku jednají se spotřebitelem.

Nově stanovené povinnosti se tedy nevztahují na zprostředkovatele, kteří pouze poskytují obchodníkům prostředky k prodeji jejich výrobků. Zprostředkovatelé však nemohou být skutečnými prodejci výrobků, či výrobky prodávat jménem jiného prodávajícího – v takovém případě by museli nová pravidla oznamování slev také dodržovat.

Nově zavedená pravidla se uplatní pro veškerá sdělení, která mohou u spotřebitele vyvolat dojem snížení ceny při všech způsobech prodeje. Není tedy rozlišováno mezi tím, zda se jedná o prodej v kamenných prodejnách či například prodej prostřednictvím internetu (zejména e-shopy).

Mezi sdělení, která mohou u spotřebitele vyvolat dojem snížení ceny, spadá například oznámení typu „speciální nabídka“ či „Black Friday“ a úprava oznamování slev se vztahuje také na plošná oznámení o slevě, do které mohou být zahrnuty i veškeré aktuálně prodávané výrobky v nabídce prodávajícího. V tomto případě nemusí být nejnižší cena uvedena na stejném nosiči, kde je komunikováno oznámení o slevě, ale například pokud se jedná o oznámení (banner) vystavené v kamenné prodejně oznamující „dnes sleva 20 % na vše“ je nutné, aby u každého jednotlivého výrobku byla uvedena požadovaná nejnižší referenční cena.

Naopak se nová právní úprava nebude obecně uplatňovat při:

 • všeobecné komunikaci, která neupozorňuje na konkrétní slevové akce, ale pouze informuje spotřebitele o prodávaných výrobcích za předpokladu, že taková komunikace nevyvolává zdání slevy,
 • skutečně přizpůsobených slevách v rámci věrnostních programů, jakožto slevách jen pro vymezenou skupinu zákazníků (zejména sleva při zvláštních příležitostech jako jsou např. narozeniny zákazníka, sleva za předchozí nákupy zákazníka, či sbírání bodů, které zákazník využije k získání slevy u dalšího nákupu); upozorňujeme však, že nová právní úprava se bude nadále vztahovat na obecně oznamované slevy například pro všechny členy věrnostního programu přístupné většině spotřebitelů (například „sleva 20 % pro všechny členy věrnostního programu“),
 • kombinovaných nebo vázaně podmíněných nabídkách (například „sleva 20 % při koupi tří výrobků“).

Výjimky z nových povinností při oznamování slev

Jak již bylo uvedeno výše, popsané povinnosti při oznamování slev se neuplatní v případě slev u výrobků, které podléhají rychlé zkáze (tedy produktů citlivých na čas a teplotu, které vyžadují pečlivou manipulaci a přepravu, aby se zachovaly jejich vlastnosti), nebo u výrobků s krátkou dobou spotřeby.

Není přesně definováno, které zboží do této výjimky konkrétně spadá, typicky se však bude jednat o čerstvé potraviny a nápoje buď určené k okamžité konzumaci či se stanovenou krátkou dobou spotřeby. Mezi příklady výrobků, které podléhají rychlé zkáze a výrobků s krátkou dobou spotřeby, lze jistě řadit jogurty a jiné mléčné výrobky, zmrzliny, lahůdkářské výrobky, masné výrobky a uzeniny, ovoce, zeleninu, čerstvé pečivo, chlazenou drůbež a drůbeží výrobky, vejce, čerstvé chlazené ryby a rybí výrobky.

Jedná se tedy především o zboží, které je označeno datem použitelnosti („spotřebujte do“), tedy které po uplynutí této doby není možné dále prodávat. Dále se výjimka týká případů, kdy výrobky nejsou označeny datem použitelnosti ani datem minimální trvanlivosti z důvodu, že jde o výrobky určené k okamžité spotřebě. Naopak se domníváme, že zboží pouze s uváděným minimálním datem spotřeby do této výjimky patrně zahrnuto nebude a bude tedy nutné při oznamování slev z jejich ceny dodržovat nově stanovená pravidla.

Výjimka z nových povinností při oznamování slev se nicméně nevztahuje pouze na potraviny. Bude zahrnovat také nepotravinářské výrobky, které vykazují podobné vlastnosti jako potraviny označené datem použitelnosti či určené k okamžité spotřebě, například se tedy bude jednat o řezané květiny.

Důvodem zavedení této výjimky je zejména to, že takové zboží mohou mít prodávající potřebu zlevňovat častěji, aby došlo k jeho prodání před uplynutím stanoveného data spotřeby. K výše uvedenému ovšem upozorňujeme, že jednoznačná praxe kontrolních orgánů, natož pak judikaturní závěry k tomuto však logicky prozatím nejsou k dispozici.

K upřesnění je vhodné ještě doplnit, že tato výjimka se vztahuje na zboží, které podléhá zkáze kvůli svému fyzickému složení a vlastnostem, nikoli na zboží, u něhož dojde k „zastarání“ v obchodním smyslu, jako může nastat u sezónního oblečení.

Závěr

Nově zavedená regulace se vztahuje na všechny podnikatele jako prodejce zboží ve styku se spotřebiteli a vzhledem k tomu, že již nabyla účinnosti, je nutné, aby tito prodejci zajistili její dodržování.

Pro dotčené prodejce to znamená zejména úpravu postupů při oznamování slev tak, aby byla v souladu s novými pravidly. To vše s cílem posílení transparentnosti při informování o slevách vůči spotřebitelům.

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s výše popsanou novou regulací oznamování slev či v případě potřeby pomoci se zavedením správných postupů komunikace slev se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Mgr. Kateřina Roučková, advokátní koncipientka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JUDr. Miloš Kulda, Ph.D., advokát – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Autor: peytonlegal.cz

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/povinnosti-pri-oznamovani-slev/

Země živiteklka