26. duben 2023

První zásilka osmnácti tun granátových jablek vyprodukovaných na jihu Peru míří do Spojených státu.

Granátové jablko je velmi výhodné ovoce pro pěstování v jižním Peru. Není náročné na vodu a také jeho pěstování není finančně náročné. Navíc jde o jedno z nejvíce poptávaných druhů ovoce ve světě.

Jih Peru, zejména oblast Tacna se pyšní každoroční hojnou úrodou granátových jablek a již exportují po celém světě, jako například do Nizozemska, Spojeného království nebo do Spojených arabských emirátů. Nyní je na cestě prvních osmnáct tun granátových jablek do USA.

První dodávka peruánských granátových jablek o hmotnosti 18 tun je velkým krokem pro peruánské zemědělství. Otevírá příležitosti nových zahraničních trhů pro obchod týkající se nejen granátových jablek, ale také jiných druhů ovoce a zeleniny.

Export granátového jablka vloni vzrostl meziročně o 27 %. 

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Peru. 

Zdroj: www.elgestion.pe

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/peruansti-zemedelci-zacali-vyvazet-granatove-jablka-usa

26. duben 2023

Tisková zpráva – Komise dnes (21. 4. 2023) navrhla revizi stávajících obchodních norem, jež platí pro řadu zemědělsko-potravinářských produktů, jako je například ovoce a zelenina, ovocné šťávy a džemy, med, drůbež nebo vejce. Na základě navrhovaných úprav by se mělo docílit toho, že se spotřebitelé budou moci informovaněji rozhodovat v zájmu zdravějšího způsobu stravování. Zároveň se má díky návrhům přispět ke snížení plýtvání potravinami.

Komise předložila mimo jiné tyto návrhy:

 • Označování původu: Jasnější pravidla pro povinné označování původu u medu, ořechů a sušeného ovoce, zralých banánů, jakož i naporcovaného, zpracovaného a krájeného ovoce a zeleniny (jako jsou balené salátové listy). V případě směsí a namíchaných produktů musí být na etiketě uvedena(y) země původu. Tím se zvýší transparentnost pro spotřebitele. Zároveň se tak podpoří produkce těchto produktů v EU.
 • Plýtvání potravinami: Navrhované úpravy se týkají i potravinového odpadu a obalových odpadů. Například tzv. „nevzhledné“ ovoce a zelenina (tj. s vnějšími vadami nicméně stále vhodné pro místní/přímou spotřebu) prodávané v místě a přímo producenty spotřebitelům má mít výjimku a nemuselo by tak obchodní normy splňovat. Díky zhodnocení tohoto ovoce a zeleniny v syrovém stavu by měli spotřebitelé širší nabídku čerstvých produktů za dostupnější ceny, přičemž výhody by to přineslo i producentům působícím v krátkých dodavatelských řetězcích. Prodávány mohou být rovněž určité produkty, jejichž kvalita byla snížena v důsledku přírodní katastrofy nebo jiných mimořádných okolností, a to za předpokladu, že je jejich spotřeba bezpečná.
 • Balení: Výrobky určené k darování mohou být od hlavních požadavků na označování osvobozeny. Tím se sníží administrativní zátěž a potřeba označování a hospodářským subjektům se usnadní možnost zapojit se do dárcovských aktivit. 
 • Ovocné šťávy: Ovocné šťávy bude možné označovat výrazem „bez přídavku cukrů“, aby bylo zřejmé, že na rozdíl od ovocných nektarů nemohou ze své podstaty obsahovat přidané cukry, což je skutečnost, o níž většina spotřebitelů neví. Kromě toho by vzhledem k rostoucí poptávce spotřebitelů po produktech s nižším obsahem cukru bylo povoleno uvádět na etiketě u nově formulované ovocné šťávy „ovocná šťáva se sníženým obsahem cukru“. V zájmu dalšího zjednodušení a přizpůsobení se preferencím spotřebitelů by se nyní vedle „kokosové šťávy“ mohl používat výraz „kokosová voda“.
 • Džemy a marmelády: Obsah ovoce v džemech se zvýší z 350 gramů na nejméně 450 gramů (na 550 gramů u výběrového výrobku) na kilogram hotového výrobku. Vzhledem k celkovému nárůstu podílu ovoce by tak byl spotřebitelům nabízen produkt s méně volnými cukry a větším množstvím ovoce, než je tomu v současnosti. Výraz „marmeláda“, který byl až dosud povolen pouze pro citrusové džemy, by nyní mohl být používán pro všechny džemy. Zavedla by se tak možnost uzpůsobit název produktu tomu, který je v dané lokalitě nejpoužívanější.
 • Vejce: Ve venkovních prostorách používaných v systémech produkce vajec ve volném výběhu by nyní mohlo být povoleno použití solárních panelů. Tím by se stimulovalo zvýšení dodávek energie z obnovitelných zdrojů. Kromě toho by označování vajec rovněž probíhalo přímo v zemědělském podniku, čímž by se zlepšila vysledovatelnost produktu.

Další postup

Na návrhy týkající se čerstvého ovoce a zeleniny, vajec a drůbeže se vztahují akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. K jejich znění se bude veřejnost moci vyjádřit po dobu jednoho měsíce. Poté budou akty v přenesené pravomoci přijaty a zaslány Evropskému parlamentu a Radě na přezkum v délce dvou měsíců. Komise je zveřejní na konci tohoto postupu. Návrhy týkající se džemů, marmelád, ovocných šťáv a medu jsou obsaženy ve směrnicích a budou před zveřejněním a vstupem v platnost podrobeny řádnému legislativnímu postupu spolurozhodování v Evropském parlamentu a Radě.

Současně Komise zašle Evropskému parlamentu a Radě zprávu s cílem přijmout v blízké budoucnosti nové obchodní normy pro cider a perry a pro označování původu luštěnin. Na tyto produkty se v současné době nevztahují žádné obchodní normy z nařízení o jednotné společné organizaci trhů.

Souvislosti

Obchodní normy EU jsou navrženy tak, aby zajistily stabilně vysokou kvalitu produktů, ochranu spotřebitelů a konzistentnost norem v rámci trhu EU. Usnadňují rovněž obchod se třetími zeměmi, neboť jsou již od 50. let 20. století v souladu se stávajícími normami na mezinárodní úrovni. Za posledních deset let došlo k výrazným změnám trhů s potravinami, a to v důsledku inovací i měnících se preferencí a obav ve společnosti a vyvíjející se poptávky spotřebitelů. Dnešní návrhy mají v souladu se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a s cíli udržitelného rozvoje OSN zajistit, aby mohly obchodní normy přispívat k propagaci a přijetí udržitelných produktů a zároveň řešit nové potřeby spotřebitelů a hospodářských subjektů.

Většina zemědělsko-potravinářských produktů musí splňovat obchodní normy EU nebo normy stanovené na mezinárodní úrovni, aby bylo možné je uvést na trhy EU a prodávat spotřebitelům. Obchodní normy upravují vnější charakteristiky produktů i ty vlastnosti, které vyplývají z konkrétních výrobních postupů, jako je obsah ovoce v džemech. Vztahují se jak na výrobky z EU, tak na dovážené produkty.

Další informace


Verze pro tisk (PDF): Aktualizace obchodních norem pro zemědělsko-potravinářské produkty čeština (43.957 kB – PDF) Stáhnout 

Zdroj: Evropská komise

26. duben 2023

Tisková zpráva – Dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, pohlcování uhlíku, genomické techniky, společnou zemědělskou politiku a označování medu řešili dnes ministři zemědělství EU na Radě v Lucemburku. Evropská komise v reakci na zvýšený dovoz obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny poskytne pěti nejvíce postiženým zemím peníze z tzv. zemědělské rezervy. Analyzuje také možnost poskytnutí peněz pro další státy. Českou republiku zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ministr Nekula o tématu dovozů z Ukrajiny jednal i s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským.

Kvůli složité situaci s dovozy z Ukrajiny některé státy jednostranně zakázaly import některých komodit na své území. Česká republika zatím nemá v úmyslu se k tomuto zákazu připojit a prosazuje, aby Evropská unie postupovala jednotně. Situace s dovozy potravin v členských státech sousedících s Ukrajinou, ale i v ČR, je velmi komplikovaná. Dopady jsou zřejmé nejen v sektoru obilovin a olejnin, kde zemědělce tíží zejména problémy s odbytem, ale i např. v sektoru cukru, ovoce a zeleniny, chmele i v sektoru drůbeže.

„Od začátku ruské invaze Česká republika podporuje Ukrajinu a budeme v tom i nadále pokračovat. Uvolnění obchodu i tzv. trasy solidarity jsou zásadní nástroje pro globální potravinové zabezpečení. Je ale potřeba, aby trasy sloužily k tranzitu zemědělských produktů do zemí, které ukrajinskou produkci nutně potřebují. Je třeba nastavit jasná pravidla pro celou Unii. Debata k tomuto tématu byla velmi obsáhlá a já očekávám, že Komise přijde s celoevropským řešením, které bude fungovat dlouhodobě,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Komisař Wojciechowski na bilaterálním jednání potvrdil, že Evropská komise připravuje finanční pomoc ve výši 100 mil. EUR pro pět zemí, které přímo sousedí s Ukrajinou. Dopady zvýšených dovozů mají prokazatelný vliv na místní zemědělce. Současně Komise analyzuje sekundární dopady i na další členské státy.

„Jsem rád, že Komise pomůže zemědělcům v nejvíce postižených zemích. Pana komisaře jsem upozornil na to, že sekundární dopady má aktuální situace i na země, které s Ukrajinou nemají společnou hranici, včetně České republiky. Podle pana komisaře připadá pro tyto země v úvahu využití zbývající části zemědělské rezervy do výše 250 milionů euro. Komise bude ještě posuzovat dopady na jednotlivá odvětví a země. My jsme samozřejmě připraveni poskytnout veškeré nutné podklady,“ uvedl ministr Nekula.

Důležité je podle ministra uklidnit situaci na trzích, zmírnit obavy veřejnosti a omezit spekulace na trhu. Hlavním úkolem EU je zlepšit fungování dopravních cest, snížit přepravní náklady, koordinovat a kontrolovat přepravované zboží.

Ministři řešili také pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví. Cílem Evropské komise je vytvořit důvěryhodný certifikační rámec, který by motivoval ke zvýšenému ukládání uhlíku do půdy. Pokud se rámec dobře nastaví, může představovat zajímavý obchodní model i pro české zemědělce a lesníky. Návrh by měl podpořit inovativní technologie pohlcování uhlíku a udržitelná řešení pro hospodaření s ním. Česká republika podporuje veškeré snahy vedoucí k uhlíkové neutralitě a snížení znečišťování životního prostředí. Je ale nutné znát finanční dopady a nastavit celoevropská, mezinárodně uznávaná a transparentní pravidla certifikace.

Při pracovním obědě ministři řešili genomické techniky. Jde o nejmodernější a nejefektivnější způsob pro šlechtění rostlin odolných vůči škodlivým vlivům, které mohou snížit negativní dopady pěstování na životní prostředí.

„Je nutné vytvořit novou legislativu, která by umožnila využívat nejnovější vědecké poznatky. Evropská unie nemůže tyto produkty pouze dovážet, ale sama musí z moderních technologií profitovat. V Evropě musíme umožnit aplikaci stejných technik šlechtění, jaké mohou využívat všichni hráči na globálním trhu,“ řekl ministr Nekula. Návrhy legislativy předloží Evropská komise zřejmě letos v létě.

Tématem jednání bylo také označování medu. Některé státy požadují, aby se zavedla povinnost uvádět na etiketě každou zemi původu a její příslušný podíl ve směsích medu. Med se totiž často falšuje, proto členské státy vyzvaly Evropskou komisi, aby připravila řešení, jak tomu zabránit. Česká republika zavedení přísnějších pravidel pro označování medu na úrovni jednotlivých zemí podpořila.

Na programu jednání byly také biohospodářství a aktuální stav strategických plánů společné zemědělské politiky. Ministr Zdeněk Nekula se kromě komisaře Wojciechowského pracovně sešel s ministrem zemědělství Slovenska Samuelem Vlčanem a polským protějškem Robertem Telusem.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

25. duben 2023

Tisková zpráva – Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. Postup resortu je zcela transparentní. Veškeré informace, které k tématu zveřejňujeme, jsou dohledatelné a ověřitelné. Přesto se objevují zkreslená až lživá tvrzení. V tomto přehledu najdete odpovědi na nejrozšířenější hoaxy související s tímto tématem.

NEVĚŘTE LŽÍM, FALEŠNÝM ZPRÁVÁM, HOAXŮM A PODVODNÍKŮM!


LEŽ:
Do Česka se dováží obilí z Ukrajiny, které nesplňuje stanovené normy…
JAK TO JE?
V současnosti kontrolujeme vše, co se k nám z Ukrajiny přiveze. Kontroly neprokázaly žádné kontaminované zásilky. Obilí se z Ukrajiny do Česka dováží v malém množství. V loňském roce činily dovozy pšenice z Ukrajiny necelých 4 000 tun, tuzemská produkce ozimé pšenice je 4,8 milionu tun (5letý průměr), tedy tyto dovozy nepředstavují ani 0,1 % v porovnání s naší produkcí.
 

TZ - Obilí

 

LEŽ:
Zdraví občanů České republiky je ohroženo…
JAK TO JE?
Zdraví občanů není ohroženo. Pro ministerstvo je bezpečnost potravin dlouhodobě na prvním místě. Úroveň našich dozorových orgánů je na velmi vysoké úrovni. V případě, že by byla při kontrolách objevena zásilka, která by nesplňovala normy, byla by ihned zlikvidována.

LEŽ:
Výrobky z Ukrajiny nikdo nekontroluje…
JAK TO JE?
Kontroly potravin a komodit mají na starost 3 dozorové orgány. Za poslední týdny nenašly ŽÁDNÝ ZÁVADNÝ VZOREK Z UKRAJINY:
1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v posledních týdnech 55 vzorků obilovin a mlýnských obilných výrobků. Většinu tvoří potravinářská pšenice, několik vzorků žita, kukuřice a ječmene. Testuje také vzorky mlýnských obilných výrobků (mouky, vločky). Analýzy se provádějí na přítomnost více než 400 reziduí pesticidních látek, mykotoxinů, glyfosátu, těžkých kovů nebo kadmia.
2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje obiloviny pro krmné účely. V posledních dnech provedl 8 kontrol zemědělských produktů z Ukrajiny, určených na krmivo pro zvířata.
3) Státní veterinární správa (SVS) se zaměřuje na dovozy potravin živočišného původu včetně drůbežího masa a vajec. Zásilky z ostatních členských států EU jsou kontrolovány zejména v místech určení (nejčastěji logistických centrech a skladech obchodníků či zpracovatelů). Za celý loňský rok provedli veterinární inspektoři více než 1 500 kontrol zásilek drůbežího masa, nějakou závadu zjistili zhruba ve 3 % případů. Kontrol vajec provedli téměř 260. Závadu zjistili v šesti případech. Z Ukrajiny se do ČR dováží jen velmi malé množství drůbežího masa. Podíl dovozu z této země na dovozu stejné komodity z EU nedosahuje ani jednoho procenta. Nad rámec běžného dozoru běží na základě aktuálního dění od 3. 4. 2023 kontrolní akce zaměřená na kontrolu zásilek drůbežího masa a vajec původem z třetích zemí (včetně Ukrajiny). Do 19. 4. bylo odebráno 16 vzorků.

LEŽ:
Česká republika nezastavila dovoz ukrajinského obilí, protože je servilní vůči Evropské unii…
JAK TO JE?
Jednostranné zákazy ukrajinského obilí jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu EU i Světové obchodní organizace. ČR patří do Evropské unie. Situaci je potřeba vyřešit na celounijní úrovni, nikoliv každý stát jednotlivě. Chceme upravit fungování koridorů solidarity (Solidarity Lanes) a zajistit, aby se obilí z Ukrajiny dostalo do cílových destinací třetího světa a nebylo k dispozici spekulantům.

LEŽ:
Jak je možné, že u nás není zakázáno obilí, které zakázaly v okolních zemích, když způsobuje rakovinu…
JAK TO JE?
Dozorové orgány nezjistily žádné obiloviny a mlýnské výrobky s porušenou bezpečností pocházející z Ukrajiny. Nebylo tedy co zakazovat.

LEŽ:
Čeští zemědělci jsou ohroženi přebytkem ukrajinského obilí na trhu…
JAK TO JE?
Jde především o sekundární dopady na český trh způsobený přebytky obilí ve státech, které bezprostředně sousedí s Ukrajinou. Obchodní kontrakty se nesjednávají ze dne na den, na svou produkci mají zemědělci smlouvy dlouhodobě dopředu. Hraje zde roli také dopravní vzdálenost a transportní kapacita do ČR. Více jsou nyní limitující nízké cenové podmínky pro prodej tuzemského obilí mimo ČR kvůli přetlaku obilí v okolních státech.

LEŽ:
Mouku plnou pesticidů a plísní z Ukrajiny nabízejí obchody za akční cenu...
JAK TO JE?
Slovensko informovalo přes evropský Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který varuje všechny státy před nebezpečnými potravinami, o nevyhovujícím vzorku pšenice z Ukrajiny, který byl odebrán u provozovatele Mlýn Kolárovo a.s. Vzorek obsahoval zvýšené množství chlorpyrifosu – zjištěné množství 0,026 mg/kg (povolený limit 0,01 mg/kg). Z nevyhovující šarže pšenice byly vyrobeny 2 šarže Pšeničné mouky, které byly distribuovány na Slovensko a částečně do Maďarska.

Předmětné šarže nebyly distribuovány do ČR!

Jiné výrobky Mlýnu Kolárovo a.s. byly v jednom řetězci v akční nabídce, ale řetězec už je na základě informace zaslané z centrály odstranil z prodejní plochy a uložil do skladu. Ve skladu byly zjištěny 4 druhy mlýnských výrobků od daného výrobce. I když byly mouky blokovány (nenabízeny k prodeji), tak byly odebrány 4 šarže Pšeničné mouky hladké na laboratorní testy pesticidů a mykotoxinů.

LEŽ:
EU chce záměrně zlikvidovat naše zemědělství, proto v ČR skončilo ukrajinské obilí, které mělo původně jít do třetího světa…
JAK TO JE?
Obilí mělo primárně skončit v tzv. třetím světě. Přesto se část dostala do evropských zemí (nikoliv jen do České republiky). Je to tím, že obilí je levnější kvůli levnější pracovní síle na Ukrajině, je dočasně oproštěno od cla a náklady na kratší cestu jsou nižší. Levné obilí pak nakoupili různí obchodníci, nezřídka i překupníci a spekulanti. Levnému obilí pak dávají zpracovatelé přednost. Evropská unie se proto chystá podmínky vývozu obilí z Ukrajiny změnit.

LEŽ:
O kontrolách a jejich výsledcích jsou lidem podsouvány nepravdy jako za socialismu, pracovníci úřadů mají seznam potravin, o kterých ví, že jsou bezpečné, ale veřejnosti je nezpřístupní…
JAK TO JE?
Naše dozorové orgány velmi transparentně informují o výsledcích své kontrolní činnosti, a je to doložitelné na jejich webech (tiskové zprávy) a mnoha dalších informačních kanálech. Neprodleně a podrobně informují vždy, pokud zjistí komoditu a potravinu s porušenou bezpečností, ať už pochází z EU, ČR nebo ze třetí země. Poskytování takových informací spotřebiteli jsou pro dozorové orgány prioritní záležitostí.Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

  •  

 

25. duben 2023

Ministerstvo životního prostředí nabízí na svém webu český překlad Kchun-mingsko-montrealského globálního rámce pro biologickou rozmanitost, který je součástí Úmluvy o biologické rozmanitosti. Díky Globálnímu rámci uzavřenému během českého předsednictví Rady EU, významně vzroste podíl chráněných území na souši i na moři, vznikne robustní zdroj financování ochrany živé přírody a postupně se sníží množství používaných pesticidů.

Česká verze Globálního rámce, spolu s anglickým originálem a dalšími informacemi, je k dispozici na stránkách MŽP.

Dokument, schválený na Konferenci OSN o biodiverzitě 2022, je klíčovým strategickým vodítkem pro celosvětové společenství, jak zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti. Obsahuje ambiciózní cíle v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity i jejího udržitelného využívání. Rámec doplňují úzce související dokumenty, které nastavují mechanismus pro financování, soubor ukazatelů pro monitorování či posílený mechanismus pro plánování, sledování, podávání zpráv a hodnocení.

Na vyjednávání finální podoby nového globálního plánu se výrazně podíleli zástupci MŽP, kteří v období českého předsednictví Radě EU vedli delegaci Evropské unie a jejích členských států.

Další informace o Globálním rámci se dozvíte ve zprávě Svět se v Montrealu dohodl na záchraně a obnově živé přírody

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

25. duben 2023

V loňském roce veterinární dozor v České republice (ČR) nejvíce zaměstnávala likvidace dvou desítek ohnisek aviární influenzy (neboli ptačí chřipky) v chovech drůbeže.

Po čtyřech letech se do země navíc vrátil africký mor prasat. Významnou část práce nemalého počtu zaměstnanců Státní veterinární správy (SVS) zabraly úkoly a jednání spojená s předsednictvím ČR v Radě EU. SVS musela také akutně řešit situaci spojenou s uprchlickou krizí vyvolanou konfliktem na Ukrajině. Detailní pohled na činnost SVS v roce 2022 přináší následující publikace.

Zdroj: https://www.svscr.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2022-2/

25. duben 2023
Datum: 10.5.2023  10:00 – 13:00
Místo konání: Online prostřednictvím platformy Webex
Tématické zaměření akce: Představení návrhu nařízení o obnově přírody a jeho diskuse s odbornou veřejností
Cílová skupina: Webinář je určen široké zemědělské veřejnosti
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Dovolujeme si Vás pozvat na společný webinář Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství a odborné veřejnosti k představení návrhu nové unijní legislativy v oblasti podpory biologické rozmanitosti – nařízení o obnově přírody, který se uskuteční

10. května 2023 od 10:00 do 13:00 hodin

prostřednictvím online platformy Webex.

Máte-li o účast na webináři zájem, využijte registrační formulář na tomto odkazu https://docs.google.com, a to nejpozději do 5. května 2023.

Odkaz, na kterém bude možné se ke schůzce připojit, bude zaslán registrovaným účastníkům.

Přílohy

24. duben 2023

Tisková zpráva – Zaměstnanost v zemědělství je v posledních třech letech relativně stabilizovaná, předloni klesla pouze o 1 procento na 97 800 lidí. Ještě před pětadvaceti lety však v oboru pracovalo téměř dvojnásobně více lidí. Zemědělské podniky proto doplňují nedostatek českých zaměstnanců sezónními pracovníky ze zahraničí.

Zahraničních pracovníků v tuzemském zemědělství přibývá. Zatímco v roce 2014 pracovalo v tomto odvětví 7 540 cizinců, loni to bylo 23 092 lidí, z toho 40 % z Ukrajiny. Jejich příliv nebo odchod však loni na několik měsíců přerušil agresivní útok Ruska na Ukrajinu. Často u nás v zemědělství pracují také Slováci, Rumuni, Bulhaři a Maďaři.  

„V budoucnu se české zemědělství bez přílivu zahraničních pracovníků neobejde. Bez nich by nebylo mnoho zemědělských podniků schopno udržet rozsah výroby, protože nemohou sehnat dostatek českých zaměstnanců. Jsou to proto také cizinci, kterým za jejich velmi důležitou práci děkuji. I díky nim totiž máme na trhu dostatek potravin,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

V Česku evidovaly úřady práce na začátku dubna 254 891 volných pracovních míst, z nichž 7 173 bylo v oboru zemědělství a lesnictví. Nejvíce v živočišné výrobě, kde chybí především ošetřovatelé zvířat. V rostlinné výrobě zase scházejí lidé na sezonní práce na polích, sadech, vinicích a chmelnicích.

Generační obměna v českém zemědělství je ohrožena, proto je potřeba získávat a motivovat mladé zemědělce. V rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 jsou na to určeny dva základní programy (neboli intervence – podle Strategického plánu SZP):   

Program Zahájení činnosti mladého zemědělce usnadní farmářům začátky jejich podnikání tím, že s pomocí podpory mohou získat k podnikání prostředky například na nákup zemědělských nemovitostí, zejména pozemků, technologií, speciálních mobilních strojů a na investice pro zpracování vlastních produktů. Jde o jediný program, kde žadatelé získají peníze předem.

V rámci Doplňkové podpory příjmu získají mladí začínající zemědělci do 40 let příspěvek na hektar zemědělské půdy. Jde o doplňkový příjem po zahájení činnosti, který mladým začínajícím zemědělcům pomůže stabilizovat příjmy. Platba byla poskytována již v letech 2015–2022. Její sazba mezitím vzrostla z 886 korun na hektar v roce 2015 na 1 607 korun na hektar v roce 2022. Jde tak o dvojnásobek původní sazby.

„Chceme podporovat mladé zemědělce, abychom oboru zajistili generační obměnu. Každý zemědělec mladší 40 let už loni dostal k ostatním podporám z přímých plateb ještě přídavek více než 1 600 korun na hektar,“ uvedl ministr Nekula.

Mladí zemědělci budou také zvýhodňováni vyšší mírou podpory a výběrových kritérií v dalších investičních intervencích i pomocí poradenství a vzdělávání.


Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy

24. duben 2023

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na klamavou reklamu vyskytující se při nabídkách prodeje ovocných stromků a jahodníku.

V tiskovinách, ale i na internetu a na sociálních sítích se neustále objevují inzeráty na zaručeně sloupovité odrůdy ovoce odolné „nemocím a mrazu.“  „Zákazníkům se v nich slibuje, že jde o „prostorově nenáročné výpěstky, které každoročně plodí a poskytují zákazníkovi „Bio ovoce po celý rok.“

Většinou se jedná o nabídky firem, které komunikují prostřednictvím P.O.BOXU, a v inzerátu není uveden kontaktní telefon ani adresa provozovny, pouze formulář k napsání e-mailové zprávy. 

ÚKZÚZ upozorňuje potencionální zákazníky na skutečnosti, které neodpovídají tvrzeným údajům v těchto inzerátech. 

Informace o sběru velkého množství ovoce po celý rok je zavádějící, protože každý druh nebo odrůda plodí v jiném období v rámci roku, a období vlastní sklizně je krátké.  

Zmíněné reklamy již neříkají, jak intenzivně se o typ stromků musíte starat, jak často je hnojit a zalévat, abyste vůbec nějakého výsledku dosáhli. Je třeba vědět, že pěstování ovoce v nádobách vyžaduje značnou péči ze strany pěstitele. 

Většina těchto nabízených odrůd musí být z důvodu omezení růstu naštěpována na velmi slabě rostoucí podnoži. Upozorňujeme, že čím slaběji rostoucí podnož, tím menší je kořenový systém a tím výraznější potřeba pravidelných a dostatečných dodávek vody a živin, navíc se kořenový systém v nádobě snadno přehřívá. 

Primárně jsou tyto slabě rostoucí výpěstky určené pro intenzivní produkční výsadby, kde se počítá s využitím kapkové závlahy obohacené o živiny což je pro rostlinu zásadní. 

Rovněž uvedení informace, že není potřeba žádné “udržování,“ je v tomto případě také značně zavádějící. Stromky musíte naopak udržovat často více než jakékoliv jiné. Jsou takto nabízeny mnohdy odrůdy, které nemají dán sloupovitý charakter růstu geneticky.  

Pokud u nich chcete dosáhnout sloupovitého růstu, musíte je neustále zastřihovat a zaštipovat. Intenzita těchto zásahů se bude lišit podle způsobu pěstování, tedy zda bude výpěstek ve volné půdě nebo v květináči, a jak intenzivní bude závlaha a přísun živin.  

Mnohdy inzeráty tvrdí, že jsou nabízené odrůdy odolné vůči všem „nemocím.“ Například jsme tuto skutečnost zaznamenali v inzerátu, který nabízel jako sloupovitou odrůdu jabloně Idared, která trpí výrazně padlím jabloňovým a bez ochrany proti tomuto škodlivému organismu se pěstuje velmi obtížně. 

Dalším velkým tématem inzerátů je „pnoucí“ jahodník. Konkrétně odrůda „Mount Everest“, která je v inzerátech většinou nabízena jako pnoucí jahodník. Tato odrůda není schopna bez přichycení, nebo jinak řečeno ručního vyvazování, tvořit tzv. sloupy plné ovoce. Tato vlastnost je ověřena ÚKZÚZ formou vegetační zkoušky.  

ÚKZÚZ zveřejňuje informace o odrůdách a podnožích v Databázi odrůd ÚKZÚZ  a další podrobnosti na odkazu „Odrůdy.“  Na těchto místech si můžete mj. ověřit charakteristické vlastnosti odrůd před vlastním nákupem.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí ÚKZÚZ, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ

24. duben 2023

Dobrý den,

ráda bych Vás pozvala tiskovou konferenci Potravinářské komory České republiky – Potravinářský průmysl nepřesoluje…

Státní zdravotní ústav uvádí, že Češi solí 3x více než je doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a to je 5 g soli na osobu a den. Jsme tedy v Evropě lídry v solení? Testy potravin Potravinářské komory ČR ale ukazují, že výrobky českých potravinářů obsahují sůl v podobném množství jako jinde v Evropě. Kde se tedy bere tak vysoká spotřeba soli v České populaci?

Budeme se věnovat soli ve výživě, pozitivním a negativním aspektům, obsahu soli ve výrobcích českých potravinářů v obchodní síti v České republice, a srovnání s výrobky v okolních státech, reformulacím výrobců potravin, výsledkům testů Potravinářské kontroly v ČR, soli v zařízeních veřejného stravování, zejména ve školních jídelnách, Deklarace ke zdravému životnímu stylu a v neposlední řadě tématu sůl a výživová denzita, způsob stravování významně ovlivňuje zdraví jednotlivce.

Vystoupí:

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – hlavní hygienička ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR

Ing. Hana Střítecká, DiS., Ph.D., nutriční terapeutka, přednáší na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. konzultant pro oblast udržitelné výroby a spotřeby Potravinářské komory ČR, přednáší na VŠCHT Praha

Ing. Magda Hrubá, zodpovědná za testy Potravinářské komory České republiky

 

Prosím o potvrzení účasti na mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

 

 

 

Děkuji a přeji krásný den

Mgr. Helena Kavanová

Ředitelka pro marketing a komunikaci / Tisková mluvčí

Potravinářská komora České republiky®

Počernická 272/96

108 03  Praha 10 - Malešice

mobil: +420 737 287 024

24. duben 2023

Komise dnes navrhla revizi stávajících obchodních norem, jež platí pro řadu zemědělsko-potravinářských produktů, jako je například ovoce a zelenina, ovocné šťávy a džemy, med, drůbež nebo vejce. Na základě navrhovaných úprav by se mělo docílit toho, že se spotřebitelé budou moci informovaněji rozhodovat v zájmu zdravějšího způsobu stravování. Zároveň se má díky návrhům přispět ke snížení plýtvání potravinami.

Komise předložila mimo jiné tyto návrhy:

 • Označování původu: Jasnější pravidla pro povinné označování původu u medu, ořechů a sušeného ovoce, zralých banánů, jakož i naporcovaného, zpracovaného a krájeného ovoce a zeleniny (jako jsou balené salátové listy). V případě směsí a namíchaných produktů musí být na etiketě uvedena(y) země původu. Tím se zvýší transparentnost pro spotřebitele. Zároveň se tak podpoří produkce těchto produktů v EU.
 • Plýtvání potravinami: Navrhované úpravy se týkají i potravinového odpadu a obalových odpadů. Například tzv. „nevzhledné“ ovoce a zelenina (tj. s vnějšími vadami nicméně stále vhodné pro místní/přímou spotřebu) prodávané v místě a přímo producenty spotřebitelům má mít výjimku a nemuselo by tak obchodní normy splňovat. Díky zhodnocení tohoto ovoce a zeleniny v syrovém stavu by měli spotřebitelé širší nabídku čerstvých produktů za dostupnější ceny, přičemž výhody by to přineslo i producentům působícím v krátkých dodavatelských řetězcích. Prodávány mohou být rovněž určité produkty, jejichž kvalita byla snížena v důsledku přírodní katastrofy nebo jiných mimořádných okolností, a to za předpokladu, že je jejich spotřeba bezpečná.
 • Balení: Výrobky určené k darování mohou být od hlavních požadavků na označování osvobozeny. Tím se sníží administrativní zátěž a potřeba označování a hospodářským subjektům se usnadní možnost zapojit se do dárcovských aktivit. 
 • Ovocné šťávy: Ovocné šťávy bude možné označovat výrazem „bez přídavku cukrů“, aby bylo zřejmé, že na rozdíl od ovocných nektarů nemohou ze své podstaty obsahovat přidané cukry, což je skutečnost, o níž většina spotřebitelů neví. Kromě toho by vzhledem k rostoucí poptávce spotřebitelů po produktech s nižším obsahem cukru bylo povoleno uvádět na etiketě u nově formulované ovocné šťávy „ovocná šťáva se sníženým obsahem cukru“. V zájmu dalšího zjednodušení a přizpůsobení se preferencím spotřebitelů by se nyní vedle „kokosové šťávy“ mohl používat výraz „kokosová voda“.
 • Džemy a marmelády: Obsah ovoce v džemech se zvýší z 350 gramů na nejméně 450 gramů (na 550 gramů u výběrového výrobku) na kilogram hotového výrobku. Vzhledem k celkovému nárůstu podílu ovoce by tak byl spotřebitelům nabízen produkt s méně volnými cukry a větším množstvím ovoce, než je tomu v současnosti. Výraz „marmeláda“, který byl až dosud povolen pouze pro citrusové džemy, by nyní mohl být používán pro všechny džemy. Zavedla by se tak možnost uzpůsobit název produktu tomu, který je v dané lokalitě nejpoužívanější.
 • Vejce: Ve venkovních prostorách používaných v systémech produkce vajec ve volném výběhu by nyní mohlo být povoleno použití solárních panelů. Tím by se stimulovalo zvýšení dodávek energie z obnovitelných zdrojů. Kromě toho by označování vajec rovněž probíhalo přímo v zemědělském podniku, čímž by se zlepšila vysledovatelnost produktu.

Další postup

Na návrhy týkající se čerstvého ovoce a zeleniny, vajec a drůbeže se vztahují akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. K jejich znění se bude veřejnost moci vyjádřit po dobu jednoho měsíce. Poté budou akty v přenesené pravomoci přijaty a zaslány Evropskému parlamentu a Radě na přezkum v délce dvou měsíců. Komise je zveřejní na konci tohoto postupu. Návrhy týkající se džemů, marmelád, ovocných šťáv a medu jsou obsaženy ve směrnicích a budou před zveřejněním a vstupem v platnost podrobeny řádnému legislativnímu postupu spolurozhodování v Evropském parlamentu a Radě.

Současně Komise zašle Evropskému parlamentu a Radě zprávu s cílem přijmout v blízké budoucnosti nové obchodní normy pro cider a perry a pro označování původu luštěnin. Na tyto produkty se v současné době nevztahují žádné obchodní normy z nařízení o jednotné společné organizaci trhů.

Souvislosti

Obchodní normy EU jsou navrženy tak, aby zajistily stabilně vysokou kvalitu produktů, ochranu spotřebitelů a konzistentnost norem v rámci trhu EU. Usnadňují rovněž obchod se třetími zeměmi, neboť jsou již od 50. let 20. století v souladu se stávajícími normami na mezinárodní úrovni. Za posledních deset let došlo k výrazným změnám trhů s potravinami, a to v důsledku inovací i měnících se preferencí a obav ve společnosti a vyvíjející se poptávky spotřebitelů. Dnešní návrhy mají v souladu se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a s cíli udržitelného rozvoje OSN zajistit, aby mohly obchodní normy přispívat k propagaci a přijetí udržitelných produktů a zároveň řešit nové potřeby spotřebitelů a hospodářských subjektů.

Většina zemědělsko-potravinářských produktů musí splňovat obchodní normy EU nebo normy stanovené na mezinárodní úrovni, aby bylo možné je uvést na trhy EU a prodávat spotřebitelům. Obchodní normy upravují vnější charakteristiky produktů i ty vlastnosti, které vyplývají z konkrétních výrobních postupů, jako je obsah ovoce v džemech. Vztahují se jak na výrobky z EU, tak na dovážené produkty.

Další informace

Zpráva o posouzení dopadů revize obchodních norem EU pro zemědělské produkty za účelem zajištění přijetí a dodávek udržitelných produktů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění tzv. „snídaňové směrnice“, pokud jde o med, ovocné šťávy, ovocné džemy a kondenzované mléko

Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o budoucích obchodních normách pro cider a perry a pro luštěniny

Portál „Podělte se o svůj názor“: návrhy týkající se vajec a drůbeže

Portál „Podělte se o svůj názor“: návrhy týkající se ovoce a zeleniny

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu

Obchodní normy pro vejce

Obchodní normy pro drůbeží maso  

Citace


Verze pro tisk (PDF)

Kontakty pro média

 • Miriam GARCIA FERRER

  Telefon
  +32 2 299 90 75
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Thérèse LEREBOURS

  Telefon
  +32 2 296 33 03
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud nepracujete pro mediální organizaci, můžete se na EU obrátit prostřednictvím Europe Direct, a to písemně nebo telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11.
 
 
24. duben 2023

ČÍNA

Ondřej Plaček, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu,

Mob.: +420 702 176 276, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čínští vědci vyšlechtili novou odrůdu řepky olejky

Čínská akademie zemědělských věd tento týden oznámila průlom na poli výzkumu domácího pěstování řepky olejky. Na svých experimentálních polích v jihovýchodní Číně v provincii Jiangxi vypěstovali novou odrůdu řepky v kratším čase a s vyššími výnosy. Průměrný výnos činil 2,63 tun na hektar, což je o 26,5 procent více než u dalších populárních odrůd řepky pěstovaných v dané provincii. Růstový cyklus se oproti provinčnímu průměru podařilo zkrátit o pět dní.

Řepka olejka je v Číně nejvýznamnější olejninou a je zodpovědná za polovinu domácí produkce rostlinných olejů. V této oblasti je však Čína nadále závislá na dovozech. Svou domácí poptávku po rostlinných olejích je schopna uspokojit domácí produkcí pouze ze 30 procent, což vnímá jako svou strategickou slabinu. Nově vypěstovaná odrůda má dle čínských vědců potenciál významně přispět k posílení soběstačnosti. Kromě kratšího růstového cyklu se vyznačuje také dřívějším dosažením období plodnosti a větší odolností vůči chladu, díky čemuž by mohla být vyseta na polích, která obvykle v zimě leží ladem. Takových polí má Čína k dispozici zhruba 4,72 milionů hektarů. Čínští odborníci odhadují, že celostátní vysazování nové odrůdy řepky olejky v zimě může zvýšit její roční produkci o 11,25 milionů tun, řepkového oleje pak o 4,96 milionů tun. Celkově by se tak čínská soběstačnost u jedlých rostlinných olejů mohla zvýšit o 12 procent. Zimní pěstování řepky by navíc díky nižším teplotám omezilo škody na plodinách způsobené škůdci.

Zdroj: MZe ČR

24. duben 2023

Spojené arabské emiráty

Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí,

Mob.: + 420 602 768 207, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Emirátská potravinová sbírka během letošního Ramadánu přesáhla hodnotu 6 miliard korun

Iniciativa zvaná „Jedna miliarda jídel“, kterou založil Šejch Mohammed bin Rashid, vládce emirátu Dubaj, přesáhla hranici 6 miliard korun. Hlavním cílem iniciativy One Billion Meals je globální pomoc v boji s hladem.

Během každého Ramadánu probíhají finanční sbírky a je rozdáváno jídlo chudým, kteří si oslavy konce půstu nemohou dovolit. Oproti klasickým potravinovým sbírkám vybírá iniciativa od dárců peníze, které jsou uloženy a zhodnocovány v obchodovatelných fondech a postupně používány na pomoc ve více než 50 zemích.

Za rekordním výběrem letošního roku stojí rovněž několik doprovodných akcí. Jednou z nich je například dubajská dražba poznávacích značek osobních automobilů. Tato informace proběhla téměř v každém tisku, včetně toho českého, ale ne vždy bylo zmíněno, na co vydražené peníze jdou.

Aktuálním cílem bylo překonat hranici 1 miliardy dirhamů (asi 6 miliard korun). Ve chvíli, kdy to vypadalo, že se tak vysokou hranici nakonec překonat nepodaří, vložil sám Šejch Mohammed zbylých potřebných 250 milionů dirhamů (přes 1 miliardu korun) ze svého. Během letošního Ramadánu do sbírky přispělo 180 000 jednotlivců a firem.

24. duben 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – komunikace v angličtině

V Británii stoupá poptávka po lokálně pěstované zelenině

Podle průzkumu společnosti Ginsters vzrostla aktuálně v Británii poptávka po lokálně vypěstované zelenině o 15 %. Jedním z důvodů nárůstu této poptávky je i únorový všeobecný nedostatek ovoce a zeleniny na britském trhu.

Podle dalšího průzkumu společnosti Ginsters ze začátku letošního roku 47 % Britů přiznává, že má špatné nebo kusé znalosti o tom, jak se pěstuje zelenina, kterou nakupují a jedí. 20 % z nich ani nikdy nevidělo žádnou zeleninu růst. Více než polovina Britů také v průzkumu uvedla, že by si přála vědět více o tom, odkud potraviny, které konzumují, pocházejí a jak se pěstují. 85 % Britů se zároveň domnívá, že je potřeba se více zajímat o složení potravin, které jedí.

Nová studie společnosti Ocado z minulého týdne také zjistila, že více než dvě třetiny Britů chtějí letos jíst více sezónních produktů (ovoce a zeleniny), ale mnozí ani nevědí, kdy ve Spojeném království i v zahraničí jejich sezóna je.

Zdroj

21. duben 2023

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje podnikatele, kteří vyvážejí zvířata, zárodečné produkty, živočišné produkty, ale také rostliny a rostlinné produkty, že v průběhu letošního a příštího roku dojde ke změnám systému dovozu těchto komodit do Velké Británie. Návrh příručky, která nový systém podrobně popisuje, zveřejnila na svém webu vláda Spojeného království.

Zainteresované strany mohou k návrhu dokumentu až do 19. května 2023 zasílat své připomínky prostřednictvím online dotazníku. Britské úřady naplánovaly za účelem seznámení se s novým systémem dovozu řadu online seminářů. Jejich výčet společně s popisem a odkazem pro registraci najdete na výše uvedeném odkazu a také zde.

Nový systém dovozu by měl být zaváděn postupně během let 2023 a 2024 ve třech fázích popsaných níže. Jednou z plánovaných novinek je kategorizace dovážených komodit na základě jejich rizikovosti s tím, že každé kategorii bude náležet odlišný dovozní režim.

 • 31. 10. 2023 zavedení veterinárních osvědčení pro středně-rizikové komodity
 • 31. 01. 2024 zavedení kontrol u dovážených komodit v rozsahu závisejícím na příslušné kategorii
 • 31. 10. 2024 zavedení „Prohlášení o bezpečnosti“ (Safety and Security declaration) a systému Single Trade Window

Kategorie komodit (výčet komodit je zatím pouze orientační, kategorizace ještě není dokončena):

1) vysoce-rizikové komodity

 • živá zvířata, zárodečné produkty, živočišné produkty, na něž se mohou vztahovat ochranná opatření
 • veterinární osvědčení, prenotifikace (již v platnosti)
 • dokumentační kontrola
 • 100% identifikační a fyzická kontrola (na určitá zvířata se bude vztahovat výjimka ze 100% kontroly)

2) středně-rizikové komodity

 • syrové, chlazené a mražené maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší živočišné produkty pro použití v krmivech, rybí produkty a vodní živočichové dovážení jako produkty živočišného původu
 • veterinární osvědčení (od 31.10.2023), prenotifikace
 • dokumentační kontrola
 • 1-30 % identifikační a fyzická kontrola (v závislosti na typu komodity)

3) nízce-rizikové komodity

 • zpracované výrobky skladovatelné při pokojové teplotě jako jsou směsné produkty a některé masové konzervy, zpracované vedlejší živočišné produkty, určité rybí produkty a vodní živočichové dovážení jako produkty živočišného původu původem ze zemí s nízkým rizikem
 • komerční dokument, prenotifikace
 • není potřeba veterinární osvědčení ani fyzická kontrola na hranici
 • dovoz musí probíhat přes určená místa vstupu

SVS doporučuje vývozcům a dalším zainteresovaným subjektům se s návrhem příručky „Border Target Operating Model“ včas seznámit a zejména využít zmíněných seminářů, na nichž bude nový systém dovozu představen jak v obecné rovině, tak detailně, v závislosti na jednotlivých sektorech.

Pravidla pro vývoz do Velké Británie se poměrně výrazně změnila v souvislosti s vystoupením země z Evropské unie (tzv. BREXITEM). Aktuální pravidla pro obchod s veterinárním zbožím jsou popsána zde.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

21. duben 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hospodářská komora: Česká republika a celá Evropa se žene do obalové krize. Nehledí se přitom na lidské zdraví, životní prostředí ani podnikatele a spotřebitele

Praha, 21. dubna 2023Hospodářská komora dnes apelovala na české europoslance, aby zabránili obalové krizi. Ta propukne, pokud Evropský parlament schválí nové nařízení o obalech v navrhovaném znění. Podnikatelé přitom neprotestují proti základním principům minimalizace vzniku odpadů. Za rezignaci na odpovědnost označují, že celá Evropa má zavést pravidla pro výrobu a zpracování obalů, aniž se analyzovala škodlivost recyklovaných obalů na lidské zdraví nebo jejich dopad na životní prostředí.

 

„Spějeme ke zcela absurdní situaci. Europoslanci sice schválí nařízení, ale to nebude obsahovat klíčové parametry regulace. Ty mají být doplňovány až postupně a zaváděny na principu zkusme to, a když to půjde špatně, nebo to bude mít nečekané dopady, tak to zrušme. To je naprostá legitimace nezodpovědnosti, která rychle vyústí v obalovou krizi,upozorňuje předseda Sekce životního prostředí Hospodářské komory Jan Mraček.

Firmy totiž nebudou dostatečně dopředu vědět, do jakých technologií na výrobu a zpracování obalů mají investovat. Nařízení přitom klade nové požadavky na změnu technologií, postupů, logistiky, sběru a nakládání s obaly. Obalový materiál tak buď zdraží, nebo se stane nedostupný, což se promítne nejen do koncových cen, ale může nastartovat existenční problémy firem a jejich zaměstnanců.

Ve spotřebitelských kruzích přitom nařízení také zvyšuje obavy ohledně škodlivosti obalů na lidské zdraví, protože žádný plast nejde recyklovat donekonečna v původní potravinářské kvalitě.

 

„Používání recyklátu do plastů přicházejících do styku s potravinami je třeba v dlouhodobém hledisku řádně prozkoumat z pohledu zachování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin. Kdykoli v budoucnosti ale bude Komise oprávněná změnit požadavky na recyklovaný obsah obalů, pokud bude málo recyklátu, bude příliš drahý, nebo se jeho použití ukáže nevhodné či nebezpečné. Takové prostředí bude logicky demotivující pro recyklační firmy a ohrožuje jejich investice, ale nelze přece ani takto hazardovat se zdravím,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Recyklace odpadu na surovinu použitou při výrobě jakéhokoli výrobku je obvykle pro životní prostředí přínosem. Používání recyklovaného materiálu pro samotné obaly ale způsobuje problémy. Především při každé recyklaci je nutné vynaložit energii a dochází ke ztrátě materiálu. Nařízení ale předpokládá, že dostatečná kvalita pro potravinářské, kosmetické a farmaceutické obaly bude zajištěna pokročilými technologiemi recyklace, zejména tzv. chemické recyklace. Tyto technologie ale mají vyšší nároky na energii, ale i vyšší ztráty v procesu recyklace.

Hospodářské komoře proto vadí, že se Evropa nebude zabývat environmentální efektivitou uplatnění recyklátu z těchto technologií a arbitrárně je upřednostňuje v nejnáročnější aplikaci, jako jsou potravinářské obaly, a to i přes vyšší energetickou náročnost a menší účinnost. Navíc samotná Evropská komise uvádí, že tyto technologie ještě nejsou komerčně dostupné a vyzkoušené v praxi.

 

Hospodářská komora své výhrady k návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech sepsala na 15 stran. V nich také upozorňuje, že od České republiky se očekává, že stejně jako ostatní země sníží množství obalů na jednoho spotřebitele o 15 % navzdory tomu, že produkce takového odpadu je v jiných státech až třikrát vyšší. To podle Hospodářské komory české spotřebitele staví do podřadného postavení, protože to budou právě čeští spotřebitelé, kteří tak mají zajistit snížení evropského průměru. Hospodářská komora předpokládá, že státy s dvou či trojnásobnou spotřebou převážně z původní EU15 si svou produkci odpadu zachovají.

Hospodářská komora europoslance požádala, aby při projednávání návrhu nařízení nepřistoupili na stanovení individuálních cílů pro jednotlivé podniky a produkty, ale aby se zasadili o jejich změnu na národní cíle. Jen tak nebude návrh nařízení likvidační pro malé a střední firmy produkující obaly.

Poslankyně a poslance Evropského parlamentu Hospodářská komora pozvala na dnešní jednání v pražském Florentinu v návaznosti na jejich příslušnost ve výborech, které se návrhem zabývají (gesční výbor a výbory pro stanovisko).

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  www.komora.cz

 

21. duben 2023

Ministerstvo životního prostředí zve veřejnost, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR.

Díky veřejné konzultaci chceme zjistit názor občanů na politiku a strategii České republiky v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Podle dlouhodobých průzkumů veřejného mínění považuje většina obyvatel ČR probíhající změnu klimatu za zásadní hrozbu. A právě připravovaná Politika ochrany klimatu je základním strategickým dokumentem ČR v této oblasti a na jejím obsahu by tak měla být co nejširší shoda.

Veřejná konzultace probíhá formou strukturovaného dotazníku, který obsahuje několik otázek týkajících se názorů veřejnosti na cíle, celkové zaměření, priority ochrany klimatu. Výstupy z této konzultace ministerstvo využije jako jeden z podkladů pro přípravu aktualizace Politiky ochrany klimatu v ČR.

Veřejná konzultace je určena široké veřejnosti – od orgánů veřejné moci, přes akademickou sféru a další odbornou veřejnost či zástupce zájmových skupin a nestátních neziskových organizací až po jednotlivé občany.

Dotazník je na webu dostupný do 15. května 2023 .

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

21. duben 2023

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěli v novém přehodnocení k závěru, že expozice bisfenolu A (BPA) v potravinách představuje zdravotní riziko pro spotřebitele všech věkových skupin.

Odborníci úřadu EFSA zjistili potenciálně škodlivé účinky bisfenolu A na zdraví imunitního systému na základě rozsáhlého posouzení vědeckých důkazů a přispění poznatků z veřejné konzultace. V návaznosti na doporučení úřadu EFSA Evropská komise a vnitrostátní orgány projednají vhodná regulační opatření.

Bisfenol A (BPA) je chemická látka používaná v kombinaci s dalšími chemickými látkami k výrobě některých plastů a pryskyřic.

BPA se používá například v polykarbonátovém plastu, což je průhledný tuhý typ plastu používaný k výrobě dávkovačů vody, nádob na uchovávání potravin a opakovaně použitelných lahví na nápoje. Látka se také používá k výrobě epoxidových pryskyřic, které se používají v ochranných nátěrech a vnitřních vrstvách potravinových a nápojových plechovek a nádob.

Chemické látky, jako je BPA používaný v nádobách na potraviny, mohou ve velmi malém množství migrovat do potravin a nápojů, které jsou uvnitř nádob, a proto vědci úřadu EFSA pravidelně přezkoumávají bezpečnost těchto látek a zohledňují nové údaje.

Rozsáhlý soubor údajů

Dr. Claude Lambré, předseda Panelu EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky, uvedl: „Vědci panelu EFSA zkoumali bezpečnost BPA velmi podrobně po celá léta od prvního úplného posouzení rizik této látky v roce 2006.“

„Při tomto přehodnocení jsme pečlivě prozkoumali obrovské množství vědeckých publikací, včetně více než 800 nových studií zveřejněných od ledna 2013. To nám umožnilo zabývat se důležitými nejistotami ohledně toxicity BPA.“

„Ve studiích jsme pozorovali zvýšení množství jednoho typu bílých krvinek, tzv. pomocných T-lymfocytů, ve slezině. Ty hrají klíčovou roli v mechanismech naší buněčné imunity a jejich zvýšení by mohlo vést k rozvoji alergických zánětů plic a autoimunitních poruch,“ uvedl.

Odborníci panelu vzali v úvahu také další potenciálně škodlivé účinky, a to na na zdraví reprodukčního, vývojového a metabolického systému, které byly identifikovány v rámci hodnocení rizik.

Systematický přístup

Dr. Henk Van Loveren, předseda pracovní skupiny úřadu EFSA pro přehodnocení BPA, uvedl: „V rámci přehodnocování BPA bylo postupováno v souladu se zásadami systematického přístupu k imunitnímu systému: K posouzení velkého počtu studií zveřejněných od roku 2013, což je mezní bod pro naše předchozí hodnocení v roce 2015, jsme použili systematický a transparentní přístup. Dopředu jsme vypracovali protokol pro výběr a hodnocení všech důkazů za přispění zúčastněných stran a kompetentních úřadů členských států.“

„Naše závěry jsou výsledkem intenzivního procesu hodnocení, který trval několik let a který jsme dokončili s využitím podnětů získaných z dvouměsíční veřejné konzultace zahájené v prosinci 2021,“ dodal. 

Nižší práh pro příjem

V porovnání s předchozím hodnocením z roku 2015 odborný panel úřadu EFSA výrazně snížil tolerovatelný denní příjem (TDI) BPA, tedy množství, které lze denně přijímat po celý život, aniž by představovalo znatelné zdravotní riziko.

V roce 2015 stanovili odborníci EFSA dočasný TDI kvůli nejistotám v důkazech, které zdůraznily potřebu dalších údajů o toxikologických účincích BPA. Toto nové přehodnocení většinu těchto nedostatků odstranilo a zbývající nejistoty byly při stanovení TDI zohledněny.

Vědci úřadu EFSA stanovili TDI ve výši 0,2 nanogramu (0,2 miliardtiny gramu) na kilogram tělesné hmotnosti za den, čímž nahradili předchozí dočasnou úroveň 4 mikrogramy (4 miliontiny gramu) na kilogram tělesné hmotnosti za den.

Nově stanovená hodnota TDI je přibližně 20 000krát nižší.

Vystavení BPA

Porovnáním nového TDI s odhady dietární expozice BPA dospěli odborníci k závěru, že spotřebitelé s průměrnou i vysokou expozicí BPA ve všech věkových skupinách překračují nový TDI, což vyvolává obavy o zdravotní následky.

Ačkoli vědecký panel odborníků použil odhady expozice BPA z jejich hodnocení v roce 2015, je možné, že omezení, která zákonodárci EU zavedli po roce 2015 pro některá použití této látky, mohla snížit její příjem ve stravě. To znamená, že postup odborníků byl konzervativní.

Celkové zdravotní riziko pro jednotlivce může ovlivnit několik proměnných, včetně dalších stresových faktorů působících na lidský organismus, genetiky a výživy.

Společné zprávy

Kromě konzultací k návrhu vědeckého posouzení úřad EFSA v roce 2017 veřejně konzultoval i protokol popisující navrhovanou metodiku.

Vědci úřadu EFSA také diskutovali o metodice a zjištěních s dalšími vědeckými orgány, aby vyjasnili a/nebo vyřešili rozdíly, které se objevily, jako je například použití „mezních koncových bodů“, což jsou časné signály, které naznačují potenciální rozvoj nepříznivých účinků na zdraví.

V této souvislosti odborníci zveřejnili společné zprávy shrnující diskuse s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a německým Spolkovým institutem pro hodnocení rizik (BfR).

Podobné diskuse s partnery a zúčastněnými stranami napomáhají dalšímu rozvoji metodik hodnocení rizik, které úřad EFSA používá pro hodnocení bezpečnosti, s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a chápání potenciálních rizik.

Další kroky

Rozhodovací orgány EU, konkrétně Evropská komise a zástupci členských států, jsou zodpovědní za stanovení limitů množství chemické látky, která může migrovat z potravinových obalů do potravin.

Vědecké doporučení úřadu EFSA týkající se BPA bude nyní sloužit jako podklad pro diskusi zákonodárců EU o vhodných regulačních opatřeních, která je třeba přijmout na ochranu spotřebitelů. 


Přílohy

 • Re‐evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs – Scientific Opinion
 • Re‐evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs – Plain language summary

Zdroj: EFSA

20. duben 2023

Tisková zpráva – Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. Všechny dosavadní výsledky jsou v pořádku a neprokázaly obsah žádných zakázaných látek. Ochrana zdraví našich spotřebitelů je naší největší prioritou. Při řešení problému s vývozem ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit musí Evropská unie postupovat společně a koordinovaně.

„Náš systém kontrol patří k nejlepším na světě, i proto máme u nás dlouhodobě velmi vysokou kvalitu potravin. Chci všechny ubezpečit, že děláme detailní a intenzivní kontroly odebraných vzorků zemědělských komodit dovážených z Ukrajiny. Kontrolujeme ale samozřejmě i dovoz z dalších zemí. Pro mě je důležité, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení zdraví našich spotřebitelů. I proto ve zmíněných kontrolách budeme pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

V laboratořích Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se u každého vzorku dělá rozbor na přítomnost více než 400 účinných látek. Jde především o testy na přítomnost reziduí pesticidů, mykotoxinů, ale testuje se i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium. Parametry kvality a bezpečnosti jsou bez ohledu na původ průběžně sledovány dlouhodobě a systematicky v rámci celého trhu v ČR.

„Ohledně dovozů z Ukrajiny do České republiky je důležité nešířit zbytečnou paniku a opírat se o jasná data. Například ukrajinské pšenice se k nám v loňském roce dovezly 4 tisíce tun. Přitom naše celková produkce je zhruba 5 milionů tun, tedy tyto dovozy nepředstavují ani
0,1 procenta v porovnání s naší produkcí.
 Dá se říct, že v současnosti kontrolujeme vše, co se k nám z Ukrajiny přiveze,“ uvedl ministr Nekula.

Ministerstvo zemědělství chápe postoj zemí přímo sousedících s Ukrajinou, do kterých se ukrajinské zboží dostává ve větším množství. Nicméně jednostranné zákazy, které tyto země zavedly, nepovažuje za dobré řešení. Jsme na jednotném trhu a jako Evropská unie musíme postupovat koordinovaně. Je potřeba upravit fungování koridorů solidarity, tzv. Solidarity Lanes, a zajistit, aby se obilí z Ukrajiny dostalo do cílových destinací třetího světa a aby nebylo k dispozici spekulantům.

„Během víkendu jsem komunikoval i s komisařem pro oblast zemědělství Januszem Wojciechowským, abychom společně přišli s efektivním a dlouhodobým řešením. Uvítal jsem proto včerejší informaci od Evropské komise, která oznámila, že plánuje opatření, která by omezila dovoz ukrajinského obilí na unijní trh. O tématu budu v úterý jednat s panem komisařem i dalšími evropskými ministry zemědělství na jednání v Lucemburku,“ řekl ministr Nekula.

Ministr zemědělství vyzval všechny, aby, při podezření nebo důkazu o tom, že došlo k porušení zákonů v souvislosti s bezpečností potravin, případně s falšováním dokumentace převážených komodit, o tom poslali informaci na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., i anonymně. Příslušná inspekce podněty detailně prověří. Všechny dosud zkontrolované vzorky byly vyhovující. Pokud bude nalezen nevyhovující, bude celá zásilka kompletně zlikvidována.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odebrala v posledních týdnech 30 vzorků obilovin a mouky. Většinu tvoří potravinářská pšenice, několik vzorků kukuřice, žito a ječmen. Testuje také vzorky mouky. Analýzy stanovují přítomnost více než 400 reziduí pesticidních látek, mykotoxiny, glyfosát, těžké kovy, případně další rozbory dle analýzy rizika.

„Parametry bezpečnosti a kvality potravinářských obilných zrn a produktů z nich vyrobených, jako jsou například mouky, kroupy, vločky, dětské příkrmy a podobně, sledujeme dlouhodobě a systematicky v rámci celého trhu v České republice, a to bez ohledu na jejich zemi původu. Jen v letošním roce jsme v rámci pravidelného monitoringu cizorodých látek v potravinách provedli 64 rozborů na mykotoxiny a 26 rozborů na tropanové a námelové alkaloidy. Další rozbory provádíme v rámci mimořádných kontrol v posledních týdnech,“ řekl ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí kontroly v oblasti krmiv, a to od výroby, dovozu, přes skladování až po použití krmiva v chovech. Ročně odebere více než 1000 vzorků. V posledních dnech provedl 8 kontrol dovozů zemědělských produktů z Ukrajiny, určených jako krmivo pro zvířata.

„Tyto vzorky analyzujeme na obsah mykotoxinů, reziduí pesticidů a těžkých kovů. Dále provádíme i senzorické hodnocení včetně vyhodnocení botanické čistoty. Výsledky kontrol jsou prozatím vyhovující, v případě negativních zjištění budeme okamžitě činit potřebné kroky a informovat veřejnost,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka.

Kontrola dovozu potravin živočišného původu včetně importu drůbežího masa a vajec z ostatních členských států EU i třetích zemí je jednou z dlouhodobých priorit Státní veterinární správy (SVS). Zásilky jsou kontrolovány zejména v místech určení (nejčastěji logistických centrech a skladech obchodníků či zpracovatelů). Zásilky ke kontrole jsou vytipovávány na základě jejich povinného předchozího hlášení příjemci a provedené analýzy rizika.

„Na začátku dubna jsme spustili kontrolní akci, při které intenzivně kontrolujeme zásilky drůbežího masa a vajec ze zemí mimo EU. Odebrali jsme 16 vzorků, všechny dokončené testy jsou zatím v pořádku. V kontrolách budeme nadále pokračovat,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

20. duben 2023
Datum: 26.4.2023  9:00 – 12:00
Tématické zaměření akce: myslivost
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

POZVÁNKA - Ministerstvo zemědělství České republiky společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Vás tímto zve na seminář „Metodika odvození minimální výše lovu spárkaté zvěře“

Seminář se uskuteční ve středu dne 26. dubna 2023 od 9:00 do 12:00
na Ministerstvu zemědělství ČR.

Přílohy

20. duben 2023

Proměna české ekonomiky na moderní a nezatěžující životní prostředí sebou sice nese nutnost velkých investic, ale zároveň i velké množství příležitostí pro české firmy. Nárůst se dá očekávat především ve stavebnictví, dopravě, při budování nových kapacit obnovitelných zdrojů. Klíčové je smysluplně investovat dostupné zdroje a vytvořit čitelné prostředí pro byznys, shodli se na neformálním jednání ve Stockholmu ministři a ministryně životního prostředí EU se zástupci firem. Důležité je podle nich klást důraz na cirkulární ekonomiku. Jednání se účastnil jak ministr životního prostředí Petr Hladík, tak zástupce českého byznysu Patrik Luxemburk z firmy Stabilplastik.

„Na neformální radě jsme se zabývali hlavně biodiverzitou, jakým způsobem přistoupit k financování obnovy přírody a principy cirkulární ekonomiky. Jednání se účastnili zástupci byznysu z toho důvodu, aby do debaty vnesly zpětnou vazbu a upozornili na budoucí dopad evropské legislativy právě na podnikatelskou sféru,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Změna ekonomiky s sebou přinese také zásadní příležitosti pro firmy. Očekávat se dá výrazný nárůst výkonu v sektoru stavebnictví, tak aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů. To se netýká jen renovací a stavby nových budov, ale také výstavbu nových kapacit obnovitelných zdrojů. Podobný trend prudkého růstu se dá čekat také v odvětví automobilového průmyslu, které se zapojí do přechodu na klimaticky zodpovědnou mobilitu, jako je například výroba baterií. Debata mezi ministry životního prostředí a zástupci firem se také dotkla plastového odpadu jako materiálu pro další výrobu a cirkulární ekonomiky. Součástí české delegace byl zástupce firmy Stabilplastik, která se dlouhodobě věnuje materiálové recyklaci směsných plastových odpadů, ze kterých vyrábí přepravní palety a mobilní svodidla.

„I my se v našem byznysu potýkáme s tím, jak moc je omezený a nevyužitý český trh s recyklovanými materiály. Proto musíme dovážet naši vstupní surovinu – vytříděný směsný plast ze zahraničí, což částečně snižuje celkový environmentální efekt z pohledu cirkulární ekonomiky a do velké míry tak bohužel nejsou využity domácí druhotné suroviny, jejichž životnost je předčasně ukončena skládkováním či spalováním. Větší míry materiálové recyklace směsných plastů nelze dosáhnout bez podpory státu, a to především v podobě zajištění transparentního systému přerozdělování finančních prostředků směrem od původců odpadů, tedy výrobních firem, směrem k materiálové recyklaci a to tak, aby v ceně primárních surovin byly zohledněny veškeré environmentální náklady jejich těžby, i náklady na jejich opakovanou materiálovou recyklaci. Podpora výrobků z recyklátu pak může mít navíc třeba i podporu v podobě daňového zvýhodnění. Je ale především důležité, aby fungovala rozšířená odpovědnost výrobců, kteří musí nést odpovědnost za další ekologické nakládání s obaly. Jsem rád, že na tom se s ministrem životního prostředí shodujeme,“ říká Patrik Luxemburk z firmy Stabilplastik.

Zelené technologie jsou pro evropské a české firmy výhodné, představují možnost vývozu technologií do dalších zemích světa a tím se stávají zajímavými také pro byznys. Zejména snaha dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů je cesta, na kterou se postupně vydává téměř celý svět. Existuje tedy velká poptávka po celém světe právě po čistých technologiích. Pro firmy, zejména průmyslové podniky, to znamená posilovat jejich schopnosti adaptace na nové požadavky trhu, nové investice do inovací a technologií, zejména v oblasti digitalizace, cirkulárního hospodářství a snižování emisí skleníkových plynů.

Pro Českou republiku představuje zásadní výzvu, vedle hluboké proměny energetiky a odchodu od uhlí do roku 2033, také oblast odpadového hospodářství. Zejména se nedaří výrazně zvyšovat recyklaci materiálů, proto by ČR chtěla zkoumat i další možnosti využití jako je například chemická recyklace, možnosti daňového zvýhodnění výrobků využívajících recyklované materiály nebo další využití principů ekomodulace, tedy vyšší poplatky za obaly, které se špatně recyklují.

Další jednání se zaměřilo na specifickou oblast zapojení soukromého sektoru do ochrany biodiverzity. Byznys totiž bude hrát důležitou roli při plnění požadavků mezinárodní dohody na ochraně druhů, tzv. Kunmingsko-montrealského globálního rámce pro biologickou rozmanitost (GBF). Ten zahrnuje poměrně obsáhlou agendu pro firmy s 15 povinnými požadavky na podávání zpráv pro velké a nadnárodní společnosti a finanční instituce, včetně pravidelného monitorování, hodnocení a transparentního zveřejňování jejich rizik, závislostí a dopadů na biologickou rozmanitost.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

20. duben 2023

Tisková zpráva SZIF – Regionální potravina, která představuje druhou nejznámější značku kvality a původu potravin, zahajuje další ročník. Přitom ten předcházející znamenal rekord v nejvyšším počtu přihlášených výrobků, kterých bylo více než 1 700. Vysoký byl i počet přihlášených výrobců, který dosáhl více než 430. Administraci značky a související edukační a komunikační aktivity zabezpečuje Státní zemědělský intervenční fond (Fond). 14. ročník soutěže o značku Regionální potraviny startuje v dubnu. Hodnotitelské komise budou vybírat ty nejlepší potraviny napříč Českou republikou do konce června.

„Potvrzuje se, že Regionální potravina je značkou kvality, která si našla své místo jak mezi producenty, kteří usilují o její získání, tak i mezi spotřebiteli, kteří ji při svém nákupu vyhledávají,“ uvedla Eva Žákovská, vedoucí Oddělení marketingu značek kvality Fondu.

Za 13 ročníků soutěže o značku Regionální potravina přihlásili producenti více než 17 tisíc výrobků a z toho 1 357 výrobků získalo právo používat označení Regionální potravina na 4 roky. K počátku letošního roku tak mohou spotřebitelé nakoupit 424 výrobků s označením Regionální potravina, které pocházejí od 323 producentů. RP se účastní převážně mikropodniky do 10 zaměstnanců (56 %) a malé podniky s počtem do 50 zaměstnanců (29 %), pouze v 15 % se jedná o společnosti, které zaměstnávají 51-250 zaměstnanců.

„Na základě výzkumu agentury STEM/MARK, který proběhl v první polovině roku 2022, se ukázalo, že část respondentů je ochotná si za takový typ produktů připlatit a chápe, proč je cena vyšší než u standardní nabídky,“ řekla Eva Žákovská a doplnila „Jsme rádi, že spotřebitelé vnímají značku Regionální potravina jako to nejlepší, co mohou získat v rámci tzv. sousedství, tedy mohou mít produkty, které jsou čerstvé a zároveň kvalitní. Spotřebitelé také oceňují, že jsou výrobky přepravovány na menší vzdálenost, a to jak právě z pohledu čerstvosti, tak i snižování negativního dopadu na životní prostředí při dopravě.“

Za motivující pro nákup spotřebitelé mimo jiné vnímají i podporu menších producentů v regionu z pohledu podpory zaměstnanosti. Pětina respondentů uvedla, že je hrdá na kvalitní lokální produkci potravin.

Spotřebitelé také uvádí, že se s produkty označenými Regionální potravina mohou setkat i ve velkých prodejnách, supermarketech. „Zákazníci jsou samozřejmě také zvyklí potkávat se s těmito produkty na farmářských trzích, či nakupovat přímo u producentů ze dvora,“ doplňuje Žákovská. Nutnost trendu rozšiřování regionálních produktů ve standardní síti, potvrzují i nákupní zvyklosti zákazníků. 42 % respondentů uvádí, že za potravinami jezdí méně než 5 kilometrů. Větší vzdálenosti spojené s nákupem potravin jsou typické pro zákazníky z menších obcí, naopak obyvatelé velkých měst či příslušníci jednočlenných domácnosti nakupují potraviny v nejbližším okolí, téměř pětina respondentů dokonce tam, kam dojde pouze pěšky. Z průzkumu mezi držiteli značky dále vyplývá, že si vysoce cení fungování krajských koordinátorů z Regionální potraviny, marketingové podpory a také zvýšení prodejnosti svého zboží.


Eva Češpiva
Vedoucí Oddělení tiskového, tisková mluvčí SZIF

Zdroj: SZIF

Regionální potravina
Soutěž probíhá opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. Značku Regionální potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku
administruje. V současné době je oceněno 424 produktů od 323 výrobců. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Průzkum na téma Regionální potravina probíhal v květnu 2022 a jeho cílem bylo zmapování znalosti značek kvality a původu potravin v České republice. Respondenty byla populace ČR ve věku 15 – 55 let napříč všemi kraji na základě kvótního výběru. Celkem bylo realizováno 1 420 rozhovorů metodou CAWI, tedy dotazováním prostřednictvím webového formuláře. Grafické podklady jsou uvedené v příloze tiskové zprávy.

20. duben 2023

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 93/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Cílem novely vyhlášky je stanovení vzoru formuláře pro hlášení použití sedimentů na zemědělské půdě.

Platná vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě stanoví po dohodě s Ministerstvem životního prostředí podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů, limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit, požadavky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy rozboru sedimentů a půdy, včetně metod odběru vzorků.

Podle § 9 odst. 4 zákona o hnojivech jsou zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, povinni zaslat Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení podle prováděcího právního předpisu. Vzor tohoto hlášení stanoví novela vyhlášky v příloze č. 7.

Novela vyhlášky provádí § 9 odst. 11 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška je ve společné gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

19. duben 2023

Evropská komise pokračuje ve své snaze potírat greenwashing a zvýšit, resp. zaručit hodnověrnost „zelených tvrzení“ firem. Předložila proto k projednání návrh směrnice o environmentálních tvrzeních. Směrnice stanoví jasná pravidla pro jejich používání. Zajistí tak spotřebitelům přístup k důvěryhodným informacím o ekologických přednostech produktů. Návrh se nyní bude projednávat na úrovni Evropské rady a Evropského parlamentu. Po jeho schválení budou mít členské státy zhruba rok a půl na transpozici.

„Zelená tvrzení“ obchodníků jako například „triko vyrobené z recyklovaných plastových lahví“, „zásilka s kompenzovanou uhlíkovou stopou“, „obal vyrobený z 30 % recyklovaného plastu“ nebo „opalovací krém šetrný k oceánům“, budou muset být nezávisle ověřena a prokázána vědeckými důkazy. Pokud budou produkty nebo organizace srovnávány s jinými, srovnání musí být založena na prokazatelných informacích a datech. Návrh také upravuje používání ekoznaček. V současné době existuje nejméně 230 různých ekoznačení/certifikátů s velmi různou úrovní transparentnosti a kredibility. Nepřehledná situace vede ke zmatení a postupné ztrátě důvěry spotřebitelů. Návrh evropské směrnice proto nastavuje pravidla tak, aby dál bylo možné používat pouze stávající ekoznačky, které jsou nezávisle ověřované.

„Jako spotřebitelé se ztrácíme v záplavě zelených tvrzení a nemáme po ruce žádný detektor lži, kterým bychom ověřili, zda si zaslouží naši důvěru, nebo jsou jen prázdnými reklamními hesly. Vedle toho firmy, které skutečně investují do environmentálně šetrných řešení, se potýkají s nekalou konkurencí těch, kteří zvolí snadnou cestu greenwashingu. Snaha Evropské komise tuto nešťastnou situaci zpřehlednit, má smysl. V Česku jsou spolehlivým průvodcem po skutečně ekologických výrobcích a službách ekoznačky EU Ecolabel a Ekologicky šetrný výrobek, které jsou garantovány Ministerstvem životního prostředí. Ty splňují i podmínky nového návrhu Evropské komise,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„CENIA při certifikaci těmito ekoznačkami nezávisle ověřuje shodu s aktuálními a vědecky podloženými ekologickými kritérii. Produkty, které ekoznačku získají, tak získají ještě lepší podmínky na trhu a vyniknou mezi jinými, které byly na zeleno jen natřené,“ dodává Miroslav Havránek, ředitel CENIA.

Co to znamená v praxi? Návrh především přináší větší jistotu spotřebitelům, že pořízený produkt je skutečně ekologický. Naopak ti, kteří své firmy i produkty označovali za šetrné k přírodě jen v rámci líbivého marketingu bez prokázání tohoto tvrzení dle jasný pravidel, s tím budou muset skončit.

Návrh směrnice o zelených tvrzeních má zajistit, že

 • environmentální tvrzení budou spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná napříč EU
 • spotřebitelé budou ochráněni před nekalými obchodními praktikami označovanými jako greenwashing;
 • spotřebitelé budou sdělovány pouze ověřené informace, podpoří se tím i oběhová ekonomika v rámci EU;
 • budou existovat rovné podmínky pro podniky, pokud jde o uvádění environmentálních tvrzení.

Nejjednodušším způsobem, jak také potvrzení získat, je požádat si o ekoznačky udělované CENIA. ekoznacka.cz

Plné znění návrhu směrnice (v anglickém jazyce): zde

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

19. duben 2023

Již potřetí jsme na výstavě China International Consumer Products Expo 2023 v jihočínském Haikou.

Naše expozice byla rozdělená do dvou sekcí podle oborového zaměření. Na 72 metrech čtverečních se prezentovalo deset sklářských značek a ve druhém pavilonu o 63 metrech čtverečních se představilo sedm českých potravinářů. Český pavilon společně zorganizovali CzechTrade a Ministerstvo zemědělství.

Veletrh je největší akcí v regionu jižní Číny a přilehlých provincií s dováženými spotřebními produkty. Letos se koná 11.-15. dubna. Celá provincie Hainan funguje jako Free Trade Zone, kde mají firmy různé úlevy od dovozního cla, DPH, bezvízový styk, a podobně. V této bezcelní zóně vznikla řada obrovských nákupních center (outletů), kam se sjíždějí nakupující z celé Číny, aby zde nakoupili luxusní spotřební zboží bez dovozního cla. Součástí této vládní iniciativy bude i tento veletrh – China International Consumer Products Expo.

Českým exportérům přejeme mnoho úspěchů nejen na čínském trhu.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína (Šanghaj).

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/cesti-sklari-a-potravinari-se-predstavuji-na-vystave-hainan-expo

19. duben 2023

Ceny nahoru k rekordním hodnotám tlačí vybíjení celých chovů kvůli ptačí chřipce. Některé restaurace musí omezovat svou nabídku.

Japonští chovatelé drůbeže prohrávají svůj boj s ptačí chřipkou. Kvůli ní bylo od loňského října utraceno více než 14 milionů nosnic, což je na 10 % z celkového objemu chovu. Ohniska nákazy se sice v zemi s pravidelností objevovala během posledních tří let, ale až v posledním půl roce, kdy byla nemocí zasažena pětice velkochovů a každý s více než jedním milionem slepic, však získala situace na závažnosti. Ceny v posledních měsících narostly meziročně o 30 % a v některých prodejnách nejsou čerstvá vejce k sehnání.

Vedle běžných koncových zákazníků začíná situace dopadat i na provozovatele restaurací. Průzkum deníku Mainichi mezi 100 restauračními řetězci ukázal, že již 30 % z nich bylo s ohledem na rostoucí ceny nuceno omezit svou standartní nabídku, a to především u dezertů, palačinek a čínské kuchyně, pro kterou jsou vaječná jídla typická.

Pokračující šíření ptačí chřipky decimující chovy napříč zemí pak s sebou nese i otázku, zdali se Japonsku podaří udržet svou soběstačnost v produkci vajec. Ta se sice dlouhodobě pohybuje okolo 97 %, nedostatek komodity by nicméně do budoucna mohl znamenat nové exportní příležitosti. Ostatně poslední dostupná data ukázala, že mezi lednem 2022 a lednem 2023 vzrostl objem importovaných vajec o 0,74 %. Nejvíce se dovážela z USA, Německa, Číny a Tchaj-wanu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.

Zdroj: Asahi

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/japonsko-trapi-nedostatek-vajec

18. duben 2023

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

Výbor pro životní prostředí

2022

POZVÁNKA

podvýbor pro environmentální legislativu EU

si vás dovoluje pozvat na

KULATÝ STŮL

„Novela nařízení o F-plynech“,

který se koná v pondělí 24. dubna 2023 od 09:00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1,

v místnosti č. J 205

(ke vstupu do budovy Poslanecké sněmovny je třeba mít průkaz totožnosti)

Seminář bude přenášen online – sledovat jej můžete zde:

(Živé vysílání (psp.cz)

PROGRAM:

9:30                             Ing. Berenika Peštová, Ph.D., poslankyně,

předsedkyně podvýboru pro environmentální legislativu EU,

Úvodní slovo

Blok č.1:                      Shrnutí aktuálního stavu novely nařízení a pozice parlamentu EU

9:35-9:45                      Ing. Ondřej Knotek, poslanec Evropského parlamentu

9:45-9:55                      RNDr. Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu

9:55-10:55                    Diskuze

 

 

Blok č. 2:                     Důsledky nařízení pro výrobce

 

10:55-11:05                   Svaz průmyslu - Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, ředitel Sekce Hospodářské politiky,        

                                    Svaz průmyslu a dopravy ČR (za provozovatele)

                                   

11:05-11:15                   Tepelná čerpadla - Ing. Tomáš Habel, Environment Readiness Officer, Daikin    

Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

 

 

11:15-11:25                   Chladící zařízení Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel, APPLiA CZ – Sdružení     

                                    evropských výrobců domácích spotřebičů

 

 

11:25-11:35                   SOCR ČR, Romana Nýdrle, ředitelka pro obchod

 

11:35-11:45                   Mgr. Štěpán Stojanov, tajemník Svazu chladicí a klimatizační techniky

 

 

 

11:45-13:30                   Diskuze a závěr semináře

 

Drobné občerstvení bude k dispozici během celého konání kulatého stolu.

 

Upozornění: Semináře se mohou účastnit pouze pozvaní hosté.

Účast, prosím, potvrďte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=11

18. duben 2023

Tisková zpráva – Rybáři dostanou ve třech jarních výzvách žádostí o dotace 67 milionů korun. Za ně si budou moci pořídit například zařízení na zpracování ryb, zařízení nutné k hospodaření na rybnících u nově založených podniků a na vědecké inovace. Úplnou novinkou je možnost čerpat dotace na nákup přívěsu (maringotek) jako zázemí zaměstnanců např. při strojení rybníků a na partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podepsal Pravidla pro poskytnutí dotací.

Celkem 67 milionů korun mohou na jaře získat rybářské podniky v rámci 5., 6. a 7. výzvy z Operačního programu rybářství.

„Na základě žádostí samotných rybářů jsme letošní rybářské výzvy doplnili. Nově tak budou moci získat dotaci na navázání a budování partnerství s dalšími zeměmi. To jim pomůže při získávání zkušeností a případně i při obchodní spolupráci. Rybáři také budou moci letos poprvé získat dotaci na nákup přívěsů (maringotek). Ty využijí jako své zázemí například při takzvaném strojení rybníku, tedy přípravě výlovu, která u velkých chovných vodních ploch může trvat i několik týdnů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Ve výzvě Inovace mohou rybáři získat jako dotaci až 75 % na spolupráci s univerzitou a až 95 %, kdy je žadatelem univerzita, která spolupracuje s podnikem. Cílem je převést vědecké objevy do praxe, například otestovat nový výrobek nebo zlepšit technologický postup. Inovace mají zejména snížit dopady na životní prostředí (např. využití alternativních krmiv, jako jsou řasy) a také zavádět nové produkty a postupy. Výzva je určena podnikům, zpracovatelům, rybářským svazům, vysokým školám a výzkumným organizacím. Celkem je na ni připraveno 7 milionů korun.

Výzva Investice do akvakultury je zaměřená na zlepšení konkurenceschopnosti podniků a zachování tradiční akvakultury jako obnovitelného zdroje potravin. V rámci výzvy bude vyplaceno celkem 50 milionů korun, za ně si mohou rybářské podniky a svazy modernizovat či postavit rybník, sádky, líhně nebo si pořídit vybavení na chov ryb. Z dotace je možné také podpořit zařízení nutné k hospodaření na rybnících u nově založených rybářských podniků. Začínající rybáři budou mít při žádosti o dotaci preferenční výhodu. Výzvu mohou využít také provozovatelé na rekonstrukci, modernizaci nebo i výstavbu rybářské prodejny.

Výzva Zpracování produktů poskytne příspěvek na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci nebo na nákup zařízení pro zpracovny ryb. Podpora je určena pro mikro, malé a střední podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Na dotaci je připraveno 10 milionů korun.

OP Rybářství je financován z evropských a národních zdrojů. Příjem žádostí o rybářské dotace začne 25. dubna od 9 hodin a skončí 29. května ve 13 hodin. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+. Úplné znění Pravidel je k dispozici zde.

Vojtěch Bílý                                                                                                                               

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

18. duben 2023

Rostl především export. Pokles domácích nákupů kompenzovala spotřeba mimo domov v restauracích.

Made in Italy má ve světě obrovský ohlas a zájem o italské potraviny je stále vysoký. V loňském roce se velmi dařilo italskému vínu – prodeje dosáhly historického maxima a to téměř 14 miliard EUR.

Tahounem prodeje vína byl především 10% nárůst exportu po celém světě, který v roce 2022 dosáhl hodnoty 7,9 mld. eur. Domácí poptávka poklesla o 2,2 %, na druhou stranu ale došlo k silnému zotavení konzumace vín ve stravovacích jednotkách, a to i díky významnému růstu cestovního ruchu spojeného s ukončením pandemických omezení.

Itálie si udržuje světové prvenství ve výrobě vína, následuje ji Francie a poté Španělsko, dva hlavní konkurenti na mezinárodní úrovni. Na apeninském poloostrově aktuálně vyrábí víno přes 310 tisíc vinařství, která v loňském roce vyrobila 50,3 milionu hektolitrů vína. Celý sektor zaměstnává asi 1,3 milionu lidí. Kromě pracovníků ve vinařstvích a komerční distribuci je zaměstnáno také mnoho pracovníků v oborech navázaných na vinařský průmysl jako například ve sklářském průmyslu, výrobě korků, příslušenství, obalů, ale také ve výzkumu a školení či ve vinařské turistice, wellness a výrobě kosmetiky, ale třeba také ve výrobě bioenergie z vedlejších produktů při výrobě vína.

Sílu sektoru potvrdil i 55. ročník vinařského veletrhu Vinitaly, který se každoročně koná ve Veroně. Na veletrhu vystavovalo přes 4000  italských a zahraničních vystavovatelů z více než 30 zemí a veletrh navštívila tisícovka top nákupčích z 68 zemí.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.

Zdroj: Coldiretti

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/rekordne-roste-obliba-italskych-vin

18. duben 2023

Tisková zpráva – Jednostranné zákazy dovozu ukrajinského obilí, které zavedlo Polsko, Maďarsko a nejnověji Slovensko, jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace. Česká republika s jejich zavedením nepočítá, téma ale ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) intenzivně řeší s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Situaci je potřeba vyřešit na celounijní úrovni.

„V průběhu víkendu jsem téma dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny řešil přímo s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským, ptal jsem se ho, jaká bude reakce Evropské komise na oznámený zákaz dovozu ze strany Polska a Maďarska. Jednoznačně mi potvrdil, že podobná jednostranná opatření jsou nepřijatelná. Na příští týden mám s komisařem domluvenou schůzku v Lucemburku, kde chceme probrat další možnosti řešení a společný postup Evropské unie. Téma zařadíme také na jednání Rady ministrů zemědělství 25. dubna,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Česká republika zákaz dovozu ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny zatím neplánuje. V souvislosti s ochranou zdraví spotřebitelů však ČR zintenzivnila kontroly dovozu, například obiloviny určené k potravinářskému využití testujeme na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek, testy zatím neodhalily žádný závadný vzorek. Více ke kontrolám jsme psali včera zde.

„Ochrana zdraví českých občanů je pro mě absolutní priorita, proto v intenzivních kontrolách budeme nadále pokračovat a v případě pozitivního nálezu budeme likvidovat celé zásilky,“ uvedl ministr Nekula.

S ostatními unijními ministry zemědělství a Evropskou komisí chce ministr Zdeněk Nekula řešit také podobu fungování koridorů solidarity, tzv. Solidarity Lanes. Je důležité, aby maximálně přispívaly k vývozu ukrajinské zemědělské produkce do zemí mimo EU, což Česká republika prosazovala již v loňském roce během předsednictví v Radě EU. Je zřejmé, že tyto koridory plní svůj účel a výrazně pomáhají jak ke zlepšení odolnosti ukrajinské ekonomiky, tak k uklidnění situace na světových trzích s obilovinami včetně zajištění potravin pro rozvojové země. Důležité rovněž je, aby produkce dovážená do EU splňovala podmínky Unie na kvalitu a bezpečnost potravin pro spotřebitele.

„Je důležité, aby Evropská komise i jednotlivé země pečlivě monitorovaly dopady dovozu z Ukrajiny do EU včetně vlivu na trh Unie a domácí producenty. Jednostranné zákazy jednotlivých zemí ale nic nevyřeší. Musíme najít shodu v celé EU na pravidlech, za jakých bude probíhat tranzit zemědělských komodit z Ukrajiny do evropských přístavů, a aby z nich produkce dále směřovala do zemí mimo EU, které jsou na ukrajinské produkci závislé. Musí vzniknout politická dohoda mezi EU a Ukrajinou, která jasně nastaví pravidla tranzitu tak, aby každá zásilka kompletně dorazila do země mimo EU,“ řekl ministr Nekula.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství