1. březen 2023

Firma podepsala smlouvu na dodávku tří tisíc tun cukrové třtiny.

Spuštění cukrovaru Aksu je plánováno na březen a produkovat asi 40-50 tisíc tun třtinového cukru. Zařízení bylo modernizováno, byla instalována nová linka, probíhá zprovoznění. Oznámil to regionální akim Zhetysu Beibit Isabaev na setkání s obyvateli regionu Aksu.

Akim kraje upřesnil, že firma podepsala smlouvu na dodávku 3000 tun cukrové třtiny a na nádraží Alagide je připraven sklad na 7000 tun. S požadovaným objemem je závod připraven ke zpracování cukrové řepy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz

Autor: CzechTrade

Vydáno: 10. února 2023

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/cukrovar-v-kazasskem-aksu-obnovi-cinnost-v-breznu

28. únor 2023

Dočasná ochrana občanů Ukrajiny prchajících před válečným konfliktem, kteří o ni požádali a jež jim umožnila pobyt a volný přístup na trh práce v České republice je platná pouze do 31. 3. 2023.

Úvodem

Na základě zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Lex Ukrajina IV) dochází vzhledem k pokračování konfliktu na Ukrajině a na základě stanoviska Komise EU k prodloužení dočasné ochrany, a to do 31. 3. 2024. Je však nutné o toto prodloužení požádat, a to do 31. 3. 2023.

V článku Postup získání zaměstnání občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky jsme Vás podrobně informovali o povinnostech při příjezdu občanů Ukrajiny prchajících před konfliktem do České republiky, o možnostech získání dočasné ochrany a o následném postupu při získávání zaměstnání v České republice.

Nárok na prodloužení dočasné ochrany mají držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali v roce 2022. Jedná se o držitele víz s kódy: D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769 nebo D/VS/U.

Dočasná ochrana však nemůže být prodloužena osobám, kterým zanikla či byla odňata. Jakým způsobem je nutné pro získání takového prodloužení dočasné ochrany postupovat, se dozvíte v tomto článku.

Postup prodloužení dočasné ochrany

Vzhledem k tomu, že možnost prodloužení dočasné ochrany se týká velkého množství osob, je proces prodloužení rozložen do dvou fází, skládá se z (i) online registrace a následně z (ii) osobní návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra.

1. Online registrace
Zájemci o prodloužení dočasné ochrany mají povinnost se v období do 31. 3. 2023 zaregistrovat v online systému Ministerstva vnitra dostupném na adrese: https://prod.frs.gov.cz, do kterého je možné se připojit pouze z území České republiky.

V online systému zájemce o prodloužení dočasné ochrany musí uvést:

 • osobní údaje,
 • číslo platného cestovního dokladu nebo vízového štítku,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • aktuální adresu místa pobytu v České republice.

Po úspěšném provedení registrace bude doručeno na uvedený e-mail potvrzení o prodloužení dočasné ochrany do 30. 9. 2023.

V případě neprovedení online registrace ve stanovené lhůtě dočasná ochrana k 31. 3. 2023 zanikne.

2. Osobní návštěva Ministerstva vnitra
Po provedení online registrace je nutné si zajistit rezervaci termínu k osobní návštěvě na pracovišti Ministerstva vnitra, kam se musí občan Ukrajiny osobně dostavit nejpozději do 30. 9. 2023 za účelem převzetí nového vízového štítku.

K návštěvě Ministerstva vnitra není možné udělit plnou moc třetí osobě a je nutné doložit:

 • platný cestovní doklad (pokud však osoba nebude mít platný cestovní doklad, není to překážkou pro prodloužení dočasné ochrany), a
 • doklad o ubytování jako je například nájemní smlouva (doklad nemají povinnost předkládat osoby, které jsou ubytovány v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo osoby, které požádaly o dočasnou ochranu po 27. 6. 2022 a od té doby místo pobytu neměnily).

Převzetím vízového štítku bude dočasná ochrana prodloužena do 31. 3. 2024. V případě nepřevzetí vízového štítku zanikne dočasná ochrana k 30. 9. 2023.

Ověření pro zaměstnavatele
Prodloužení dočasné ochrany by mělo vést také k prodloužení volného přístupu na trh práce – k tomu ale musí být do 31. 3. 2023 schváleno prodloužení účinnosti zákona č. 66/2022 Sb. – stav legislativního procesu je možné sledovat zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=374.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby s udělenou dočasnou ochranou, by měli po svých zaměstnancích požadovat prokázání prodloužení dočasné ochrany, aby se nedopouštěli nelegálního zaměstnávání. Pokud totiž občanům Ukrajiny dočasná ochrana zanikne, ztrácí volný přístup na trh práce a nemohou tedy být v České republice legálně zaměstnáni.

V první fázi – tedy od 31. 3. 2023 do 30. 9. 2023 bude možné prodloužení dočasné ochrany prokazovat potvrzujícím e-mailem o prodloužení dočasné ochrany a platnost registrace ověřit přes odkaz: https://prod.frs.gov.cz/overeni-potvrzeni/.

Ve druhé fázi, tedy po 30. 9. 2023 se osoby budou prokazovat vyznačeným vízovým štítkem.

Postup pro osoby bez nároku na dočasnou ochranu
Občané Ukrajiny, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu mohou získat vízum za účelem strpění pobytu, které je nyní automaticky prodlouženo do 31. 3. 2024.

Po objednání na pracoviště Ministerstva vnitra bude těmto osobám vyznačen nový vízový štítek.

Držitelé takového víza, ale nemají přístup na volný trh práce a je tedy nutné, aby jim bylo uděleno pracovní povolení – o jeho prodloužení je nutné žádat nejpozději 30 dnů před jeho vypršením. K přístupu na trh práce musejí takoví držitelé víza žádat o povolení k výkonu práce v České republice.

V případě ostatních pobytových oprávnění jako jsou zaměstnanecké karty bude k prodlužování docházet standardním způsobem.

Závěr
Vzhledem k tomu, že dočasná ochrana pro občany Ukrajiny zanikne bez jejího prodloužení ke dni 31. 3. 2023, doporučujeme všem osobám, jimž byla dočasná ochrana udělena a stejně tak jejich zaměstnavatelům věnovat pozornost zajištění prodloužení dočasné ochrany.

Pokud bude dodržen výše uvedený postup pro prodloužení dočasné ochrany, budou moci občané Ukrajiny nadále pobývat a vykonávat práci na území České republiky.

V případě dotazů k tématu prodloužení dočasné ochrany či zaměstnávání cizinců a pracovnímu právu obecně, se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Kateřina Roučková, advokátní koncipientka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/zamestnavani-obcanu-ukrajiny/

28. únor 2023

Podle směrnice o tabákových výrobcích 2014/40/EU a potažmo dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a vyhlášky č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích musí výrobce a dovozce splnit informační povinnost
u tabákových výrobků, které uvádí na trh v ČR. Součástí oznámení jsou rovněž informace o seznamu složek, úrovni emisí či údaje týkající se objemů prodeje tabákových výrobků. Požadované informace jsou předávány SZPI prostřednictvím elektronické vstupní brány EU-CEG.

SZPI informace poskytnuté výrobci a dovozci tabákových výrobků zveřejňuje na svých internetových stránkách s výjimkou těch, které budou výrobcem nebo dovozcem označeny jako obchodní tajemství.

Příloha: Seznam tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření oznámených dle zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Předchozí verze:

TV_VEREJNOST_LISTOPAD_2022_CZ
TV_VEREJNOST_CERVENEC_2022_CZ
TV_VEREJNOST_KVETEN_2022_CZ
TV_VEREJNOST_UNOR_2022_CZ
TV_VEREJNOST_LISTOPAD_2021_CZ
TV_VEREJNOST_CERVEN_2021_CZ
TV_VEREJNOST_UNOR_2021_CZ
TV_VEREJNOST_LISTOPAD_2020_CZ
TV_VEREJNOST_RIJEN_2020_CZ
TV_VEREJNOST_KVETEN_2020_CZ
TV_VEREJNOST_LEDEN_2020_CZ
TV_VEREJNOST_RIJEN_2019_CZ
TV_VEREJNOST_CERVENEC_2019_CZ
TV_VEREJNOST_UNOR_2019_CZ
TV_VEREJNOST_RIJEN_2018_CZ

 

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/vybrane-komodity-tabakove-vyrobky-informacni-povinnost-pro-vyrobce-a-dovozce-tabakovych-vyrobku.aspx

27. únor 2023

Tisková zpráva – V letošní zatím mírné zimě hraboši prosperují a po třech letech se opět přemnožili. Kritická je situace zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZE) se domluvily na principu jejich hubení, který bude efektivní, ale zároveň neohrozí další živočichy. Zemědělci budou na udělenou výjimku hraboše hubit pouze cíleně pomocí vkládání přípravku do děr. Od MŽP dostanou dotaci, která jim nahradí zvýšené náklady na práci.

Bezpečnost zásahu proti přemnožení hraboše adresnou aplikací rodenticidů (přípravků na ochranu rostlin, kterými se hubí hraboši) se ověřila v letech 2019-2021. Ta umožnila lokálně snížit výskyt hrabošů, a tedy snížit škody na porostech. Zároveň potvrdila, že nedošlo k otravám jiných živočichů.

„Chceme chránit řadu druhů ptáků jako poštolek, káňat, sýčků, kalousů, ťuhýků, volavek, čápy, koroptve, bažanty, ale i zajíce, lišky, srnce nebo dokonce i domácí mazlíčky jako kočky a psy, proto je pro nás klíčová dohoda s resortem zemědělství, že na výjimky ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) bude povolována zvýšená a adresná aplikace do děr. Ať už se provádí ručně nebo strojem, jed jde cíleně pod povrch. Novým dotačním titulem budeme navíc kompenzovat zemědělcům jejich vícepráce s aplikací. Ze Státního fondu životního prostředí ČR proto poskytneme 40 milionů korun na pokrytí zhruba 80 tisíc hektarů zemědělské půdy. Parametry jsme nastavili na základě dat ÚKZÚZ za období hraboší kalamity před třemi lety. Přitom dotace na jeden hektar bude na základě expertních analýz ve výši 500 korun,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Nedopustíme, aby se opakovala kalamita s hraboši, jaká zemědělce postihla v roce 2019 a 2020. Chceme maximálně ochránit ostatní živočichy, proto neumožníme aplikaci přípravku rozhozem na povrch. Cílenou podporou pro zemědělce jim pokryjeme zvýšené náklady na boj s hrabošem, a zároveň nepoškodíme životní prostředí. Situace se nesmí podcenit, je třeba využít všechny dostupné a povolené metody ochrany k omezení výskytu tohoto škůdce,“ vyzývá zemědělce ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s tím, že jen za jaro 2020 vyplatil resort zemědělství na jednorázovou asanaci pozemků se zjištěným přemnožením hrabošů 35 milionů korun. Jde o zaplacení nákladů zemědělcům, kteří rodenticid aplikují.  

Ministerstvo zemědělství proto umožnilo rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši (https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_hrabos-vyjimka-nory-2023.html). Cílem je zabránit škodám na zemědělských plodinách. Minulý týden Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal nařízení o povolení použití zvýšené dávky přípravků na ochranu rostlin do nor. Toto nařízení platí od 21. února do 21. června 2023. V maximální možné míře ochrání ostatní živočichy, protože nejde o povrchové použití, ale o aplikaci do nor pod povrch.

Při kalkulaci sazby se vychází striktně z prokázaných a ověřených nákladů, které zemědělci doložili ÚKZÚZ při prokazování nákladů v rámci mimořádných rostlinolékařských opatření, které byly spojeny v minulých letech s aplikací přípravků proti hraboši rozhozem. 

Od kdy bude možné o kompenzace na práce v podobě dotací žádat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR„Žádosti začneme elektronicky přijímat od 6. března od 10 h přes Agendový informační systém (AIS SFŽP ČR). Administrace podpory bude rychlá a jednoduchá, klíčové pro nás bude udělení výjimky od ÚKZÚZ.“

Pravidla pro udělení výjimky

Uděluje ji ÚKZÚZ (https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/). Aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, např.  zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy a prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin.  Zemědělci musí aplikace přípravku nahlásit ÚKZÚZ nejpozději tři dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek nařízení.

Kontakt:
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

27. únor 2023

Tak už je tu rok dvacet tři. Něco skončilo, krom jiného i české předsednictví v Radě EU. Naše nedodělky i novou nápaditost přebírají Švédové. Mezi jednu z posledních z tuzemských předsednických akcí lze řadit konferenci organizovanou Ministerstvem zemědělství ve dnech 28.-29. listopadu 2022 v pražském Kongresovém centru. 

Pod vcelku již obvyklým názvem  „European Agri-Food Sustainability and Innovation“ se skrýval program rozdělený do šesti sekcí: 1. Strategie zabezpečení evropského zemědělství a potravinářské produkce, 2. Bezpečnost a udržitelnost zemědělsko-potravinářského odvětví, 3. Výzvy pro moderní zemědělství, 4. Panelová diskuse (věnovaná předchozím tématům, tedy „… evropské produkci potravin a krmiv a zhodnocení toho, kde se nacházíme a jaké překážky je třeba překonat, aby bylo dosaženo jejich bezpečné a udržitelné produkce..“, 5. Zemědělství šetrné ke klimatu a 6. Panelová diskuse (jak řešit dopady klimatu, hlavně sucha, k zajištění udržitelnosti zemědělsko-potravinářského systému, k využití nových genomických technik a dalších inovací). 

Program tematicky vskutku ambiciózní, takže celkem dvacet sedm řečníků, včetně devíti panelistů, se muselo dost vynasnažit, aby se s ním obstojně vypořádalo. Velké ocenění si nesporně zaslouží i čeští organizátoři zejména z odboru potravinové bezpečnosti MZe, vedeného ředitelkou Jitkou Götzovou. Mimo jiné i proto, že o potřebě se důstojně konferenčně prezentovat vědělo sice MZe už více jak rok předem, ale výběr konečného tématu byl poněkud zdlouhavý. Věnovat jipoměrně výrazně problematice „nových genomických technik a jejich potenciální roli zabezpečení evropské udržitelné produkce potravin“ se různým evropským autoritám zdálo být příliš novátorské, společensky či politicky citlivé a vůbec diskutabilní. Takže preferován byl  např. „wellness živočišných chovů“. 

Nicméně čas v těch dohadech rychle utíkal a nespokojenost odborné veřejnosti kolem příslušné evropské legislativy jednoznačně narůstá. A tak se tématu nových šlechtitelských technik (NBT) nedalo vyhnout. Prolnulo se nakonec do všech konferenčních sekcí, zaznělo už v samotném úvodu, mimo jiné i v „provokativním“ příspěvku našeho europoslance Martina Hlaváčka. Koneckonců přesvědčte se sami - jak anglickou, tak českou verzi videozáznamů můžete nalézt na webu MZe. Zdůraznil mimo jiné, že by tyto techniky mohly výrazně ulehčit situaci zemědělské evropské praxe v kontextu s realizací programu Green Deal, jenž sice nabízí vize a je provázen drakonickými požadavky, nikoliv však potřebné „nástroje“, tedy plodiny méně náročné na chemickou ochranu či výživu.

Snad by bylo vhodné zde připomenout, že noblesní strategie EU přijatá v létě 2021 pod názvem „From Farm to Fork“, tedy z farmy na vidličku, žádá zajistit kvalitu a bezpečnost evropských potravin mj. cestou  50% snížení aplikací pesticidů, 30% snížení průmyslových hnojiv – a převodu 25 % zemědělské půdy do systému organického zemědělství. Tedy nadále vylučujícího pěstování jakýchkoliv nejen geneticky modifikovaných (GM) ale i geneticky editovaných plodin.

Z programu sekce č. 2 si určitě poslechněte skvělé přednášky moravských expertů prof. Doležela a brzy již docenta Pečinky. Ze sekce č. 5 doporučuji zejména on-line prezentaci Mika Paustiana přímo z jeho rodinné farmy v Iowě - vyprávění o tom, jak už více let pěstuje vedle sebe podle potřeby plodiny GM i non-GM podle aktuálních přání zákazníků, jak suché klima s průvodní půdní erozí zvládá kombinací různých „suchovzdorných GM kukuřic“ či setím těch herbicid tolerantních do sklizených lánů jiné plodiny, s bezorebnou strategií. Značný zájem vzbudila i přednáška Petry Jorasch ze společnosti  Euroseeds, současně však také mluvčí EU pro témata aplikaci moderních šlechtitelských technik ve šlechtění rostlin. Ta zmínila i snahu příslušné komise stihnout návrh nové „biotechnologické legislativy“ tak, aby mohl být přijat ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2025. Leč realita nejspíš bude jiná. A evropská praxe se dočká prvních „NBT plodin“ tak za deset až patnáct let.

Už pár let ovšem různé referenční laboratoře EU pro ochranu zdraví obyvatel vypracovávají techniky, jimiž by se různí ilegálně „krisprovaní“ mutanti dali detekovat (viz mj.  přednáška Ursuly Vincent o „detekci produktů získaných prostřednictvím cílených mutagenních technik"). Nikoliv bez půvabu pak byl v naší 6. sekci kousek diskuse mezi již zmíněnou Petrou Jorasch a Francescem Mattinou (ředitelem Evropského odrůdového úřadu) na téma „zda už nám stejně po Evropě neputují odrůdy takto potajmu vyrobené“.  Závěr po mém soudu nejasný. Pusťte si z videa a odhadněte realitu.

Válka a klima už samy o sobě drasticky snižují potravinářskou i krmivářskou produkci. Realizace strategie „From Farm to Fork“ ji nejspíš sníží až o 23 %. GreenDealové normy pro rok 2030 se mají pro další dvě desetiletí ještě patřičně přitvrdit. Jak asi bude dál?                                

Autorský komentář prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc., emeritního profesora PřF UK v Praze

Autor: Biotrin.cz

Zdroj: https://www.biotrin.cz/evropske-zemedelstvi-v-pasti-green-dealu/?utm_source=zpravodaj&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Evropsk%C3%A9%20zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD%20v%20pasti%20Green%20Dealu

27. únor 2023
Středa 1. března 2023
HLAVNÍ PROGRAM (aula MENDELU):
XLIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2023“
Program je průběžně aktualizován.
8:35 – 9:00 Prezence
9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo
9:15 – 10:45 První blok vyžádaných přednášek
 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Klanica M. (Státní zemědělská a potravinářská inspekce): Výsledky a aktuální problematika úředních kontrol potravin provedených SZPI v roce 2022

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Beneš P. (MZe ČR): Spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin v roce 2023

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Pivoňka J. (VŠCHT v Praze, PK ČR): Udržitelná výroba masa a spotřeba masných výrobků

10:45 – 11:15 Diskuze a pauza na občerstvení
11:15 – 12:15 Druhý blok vyžádaných přednášek
 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Gabrovská D. (PK ČR): Inovace a reformulace v bezlepkových pekařských a cereálních výrobcích

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Bárta J. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Zpracování výlisků olejnatých semen na bílkovinné mouky a koncentráty a jejich uplatnění v potravinářských výrobcích (Bárta J., Bártová V., Jarošová M., Bedrníček J., Lorenc F., Stupková A., Smetana P., Kadlec J.)

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Šťastník O. (MENDELU): Výživa člověka začíná již u výživy zvířat

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Hřivna L. (MENDELU): Výzkum a vývoj v oblasti výroby čokoládových cukrovinek (Hřivna L., Kouřilová V., Dufková R.)

12:15 – 12:30 Diskuze a pauza na občerstvení
12:30 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek
 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Golian J. (SPU Nitra, Slovensko): Výživové údaje na obalech potravin a perspektiva označování Nutri-Score

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Baláš, J. (Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o.): Novinky ve využití mikroorganismů v masném průmyslu

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Cwiková O. (MENDELU): Mikrobiota olivového oleje obohaceného ochucující složkou (Cwiková O., Kácalová T., Jarošová A., Franke G., Soumarová T.)

 • https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/wcs/templates/design/css/img/li-c.png");">

  Dorotíková K. (VETUNI Brno): Srovnání mikrobioty rostlinných analogů masa s masnými produkty (Dorotíková K., Dušková, M., Kameník J.)

13:30 – 13:40 Diskuze
13:45 Ukončení přednášek konference, ocenění nejlepšího posterového příspěvku, odchod na oběd (budova O - 1. patro).
14:30-15:00 Diskuze a prohlídka posterů.
15:00-18:00 Možnost prohlídky ústavu technologie potravin.
18:00-22:00 Společenské posezení pro registrované účastníky konference a pozvané hosty. Ochutnávka a prezentace vzorků potravin z Ústavu technologie potravin (AF) z jejich poloprovozů. Budova O (1. patro).

8:00 - 16:00 Vývěsková sdělení v chodbě před aulou 
 
27. únor 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – komunikace v angličtině

Jak britské supermarkety řeší výpadek dodávek ovoce a zeleniny

Tento týden se zákazníci po celé Velké Británii setkávali s prázdnými regály v oddělení ovoce a zeleniny. Supermarkety Asda, Morrisons a Aldi nakonec vydaly množstevní omezení na některé druhy ovoce a zeleniny, které si spotřebitelé mohou najednou koupit.

Podle Britského maloobchodního konsorcia k situaci došlo v důsledku nízké úrody na jihu Evropy a v severní Africe. Konsorcium očekává, že narušení bude trvat několik týdnů, ale supermarkety mají zkušenosti se zvládáním potíží v dodavatelském řetězci a spolupracují se zemědělci, aby zajistily, že zákazníci budou mít přístup k široké škále čerstvých produktů.

Výpadky byly způsobeny špatným počasím v zahraničí, ale došlo také ke snížení například dodávek britských rajčat z důvodu raketově rostoucích nákladů na vytápění. Britská produkce rajčat je na nejnižší úrovni od počátku záznamů v roce 1985.

Nedostatek některých druhů ovoce a zeleniny ve Velké Británii řeší britské supermarkety následovně:

Asda - Dočasně omezuje nákup u vybraného sortimentu ovoce a zeleniny na tři kusy od každé položky na zákazníka. Týká se to balení rajčat, paprik, okurek, salátu, brokolice, květáku a malin.

Aldi - Diskontní prodejce také zavedl limity na nákup ovoce a zeleniny, přičemž zákazníkům bylo oznámeno, že si mohou koupit pouze tři balení najednou, a to kvůli špatným povětrnostním podmínkám v Evropě. Týká se to paprik, okurek a rajčat.

Morrisons - Omezuje nákup okurek, rajčat, salátu a paprik na dvě balení na zákazníka.

M&S - Se snaží zmírnit nedostatky maximálním využitím „alternativních dodavatelských cest“.

Tesco - Největší maloobchodní prodejce ve Velké Británii omezil prodej rajčat, paprik a okurek na tři kusy od každé položky na zákazníka.

Waitrose - Řetězec situaci pečlivě monitoruje, ale že v současné době neplánuje zavést omezení nebo limity.

Lidl - Diskontní prodejce uvedl, že v současné době neplánuje zavedení limitů.

Sainsbury's - Společnost, která patří mezi čtyři největší supermarkety s potravinami také potvrdila, že v současné době nezavádí žádné nákupní limity.

Zdroj

27. únor 2023

SRBSKO

Vladimír Váňa, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě

Mob.: +381 63 388931, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Srbsko i nadále podporuje budování vinařského průmyslu

Podle prohlášení srbské ministryně zemědělství se v Srbsku v průběhu několika posledních let zvýšil počet registrovaných vinařství o skoro 60 %. V roce 2022 zde bylo registrováno celkem 466 vinařství, která během sezóny 2021/2022 vyprodukovala téměř 30 mil. litrů vína (cca o třetinu více než za předchozí sezónu). Srbsko dlouhodobě podporuje rozvoj vinařského sektoru, a to formou státních dotací na nákup technologií pro zpracování či na zakládání nových vinic. Jen v letech 2019 – 2022 bylo v Srbsku vysázeno 953 ha nových vinic. Podle prohlášení srbského Ministerstva zemědělství hodlá Srbsko v podpoře pokračovat i v následujícím období, kdy bude možnost čerpat dotace nejen na nákup mechanizace (např. traktorů do vinic) nebo zařízení na zpracování vína, ale také na nákup sazenic, ochranu vinic nebo fungování sdružení výrobců (včetně podpory marketingových aktivit). Některé prostředky bude možné získat také z programu IPARD 3, který se v těchto měsících rozbíhá. Srbsko se tak pomalu dostává do pozice země se širokou nabídkou různorodých kvalitních vín především z menších rodinných vinařství. To by mělo do budoucna být základem pro novou nabídku turistických lákadel. Postupně se srbská vína začínají také více exportovat, a to především do zemí s početnější srbskou menšinou. Většímu rozšíření srbských vín ve světě zatím brání jejich poměrně vysoká cena a také relativně malé objemy, které jsou jednotliví vinaři schopni dodat v rámci jedné odrůdy a jednoho ročníku.

Do České republiky se zatím srbské víno ve větším množství nevyváží. Podle údajů ČSÚ se za loňský rok do České republiky dovezlo víno v hodnotě jen cca 225 000 Kč. Z České republiky do Srbska pak nebyl loni evidován vůbec žádný vývoz vína. Srbský trh lze doporučit zájmu českých firem, které by mohly hledat za podpory zemědělského diplomata cesty, jak se zde více uplatnit. Kromě mechanizace a technologií pro zpracování vína by se na srbském trhu mohly časem prosadit i některá česká vína. Tomu by mohl napomoci i fakt, že v České republice působí řada srbských občanů, kterým je kvalita tuzemských vín dobře známá.

24. únor 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) 27. února začne přijímat přihlášky do soutěží o Ceny ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Soutěžit mohou s výzkumy týkajícími se zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství během konání agrosalonu Země živitelka.

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit výsledky, které mají významný přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

„Bez vědy a výzkumu by nebyl možný pokrok. Aby výzkum takzvaně přinášel plody, musí vycházet z požadavků praxe a jeho výsledky musí být aplikovatelné v běžném životě. Z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství podporuje resortní výzkum, vývoj a inovace a na tyto činnosti poskytuje také finanční prostředky. Soutěže o ceny ministra mají vědce zejména motivovat k tvorbě kvalitních výstupů v daných tematických oblastech,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Přihlášené výsledky mohou mít různá zaměření, například na dlouhodobé ukládání uhlíku v zemědělské půdě, na prevenci hmyzích kalamit, na ochranu půdy před erozí, na zavádění precizního zemědělství do praxe a mnohá další.

Soutěž, kterou MZe vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, začne
27. února, přihlášky se přijímají do 20. března. Vítězové budou vyhlášeni v srpnu na výstavě Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství. Odměna za první místo je 100 tisíc korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun. Zúčastnit se mohou vědkyně a vědci se svými výsledky výzkumu a experimentálního vývoje.  Předložené výsledky budou hodnoceny zejména s ohledem na originalitu výsledku, uplatnitelnost a aktuálnost řešeného tématu. Soutěžící mladé vědkyně a vědci musí být mladší 35 let. S ohledem na sladění rodinného a pracovního života se vědkyním/vědcům prodlužuje stanovená hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené.

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství (zde).

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

24. únor 2023

Zatímco v již 13 státech Evropy je zálohování PET lahví a plechovek běžnou součástí každodenního života, Česko na svůj další krok směrem k cirkulární ekonomice stále čeká. Zákazníci vybraných prodejen řetězců Kaufland a Lidl si přesto mohou už nyní vyzkoušet, jak jednoduché je v obchodě vracet kromě skleněných lahví i další nápojové obaly a podpořit tak principy udržitelnosti. Pilotní projekt vychází z mezinárodní strategie REset Plastic obchodní skupiny Schwarz, jíž jsou Kaufland i Lidl součástí. Oba řetězce dlouhodobě usilují o snížení množství plastu ve všech svých divizích a o opětovnou využitelnost obalových materiálů.

Ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl napříč Českou republikou si zákazníci mohou ode dneška vyzkoušet systém zpětného odběru PET lahví a plechovek v praxi. Za vrácené obaly obdrží slevové kupony na různé sortimentní skupiny, jež budou moci následně uplatnit při svém nákupu. Oba maloobchodní lídři chtějí pomocí unikátního pilotního projektu podpořit myšlenku zavedení zálohového systému v České republice a zvýšit povědomí o možnostech udržitelného přístupu k životnímu prostředí. „Jak ukazuje praxe ze zahraničí, dobře nastavený systém zálohování chrání nejen životní prostředí před odpadky, ale efektivně zpracovává odpadovou surovinu k dalšímu užití. Tento společný projekt má za cíl dát zákazníkům možnost si systém zpětného odběru PET lahví a plechovek vyzkoušet před jeho samotným spuštěním v budoucnu v České republice,“ uvádí tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl. Jednorázové PET nebo hliníkové obaly dnes začaly přijímat výkupní automaty v prodejnách Kaufland v Praze – Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně. Lidl zapojil své provozovny ve Lhotecké ulici v Praze, ve Folmavské ulici v Plzni a v Trnkově ulici v Brně.

„Spuštěním pilotního projektu jsme vyslyšeli poptávku ze strany našich zákazníků a české společnosti, která už roky volá po zavedení zálohového systému na jednorázové nápojové obaly. Dle našich předpokladů společně dokážeme nashromáždit tisíce nápojových obalů měsíčně na jednu prodejnu,“ vysvětluje tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek bude v prvních šesti prodejnách v provozu na neomezenou dobu. Kaufland i Lidl zároveň do budoucna počítají s postupným rozšiřováním testování i do ostatních měst. Testovací projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek vychází z principů udržitelnosti, které Kaufland i Lidl uplatňují dlouhodobě. Například v rámci mezinárodní strategie REset Plastic obchodní skupiny Schwarz, jíž jsou oba řetězce součástí, se jen za poslední čtyři roky podařilo snížit množství plastů téměř o 6 000 tun. Skupina Schwarz se zároveň zavázala, že do roku 2025 sníží množství plastového odpadu nejméně o 20 % a všechny produkty vlastních značek bude nabízet výhradně v obalech z recyklovatelných materiálů.

Funkčním zálohovým systémem na PET lahve a plechovky v současnosti disponuje již celkem třináct evropských zemí včetně Slovenska. V České republice nyní Ministerstvo životního prostředí připravuje návrh zákona o zálohách, který by měl využití dnešního odpadu jako cenného surovinového zdroje zakotvit do právního řádu a legislativně umožnit plošné zálohování PET lahví, plechovek i dalších typů obalů. Součástí příprav zákona je i komplexní debata s experty, výrobci nápojů i obalů, obchodníky, obcemi i odpadovými firmami tak, aby systém byl co nejefektivnější. Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) chce MŽP návrh zákona předložit vládě do konce letošního roku. „Jako zásadní vnímám otevřený přístup celé společnosti a snahu dělat aktivní krok v cíleném nakládání s odpady domácností. Ministerstvo připraví návrh tak, aby všichni účastníci stávajícího systému našli svou roli a zároveň abychom postupně snižovali znečištění životního prostředí. Na příkladu Slovenska můžeme vidět, že úplně vymizely plechovky a PET láhve ve volné přírodě,“ uvedl náměstek Hladík. „Podle dat z roku 2020 jsme v celkové recyklaci obalových odpadů na desátém místě, stejné úrovně jako my dosahuje třeba Německo i s jeho zálohovým systémem. V recyklaci plastových obalů jsme na dvanácté příčce a míra sběru plastových lahví byla podle posledních dat 80 %. Před Ministerstvem životního prostředí stojí velká výzva,“ doplnil Hladík.

Kontakt pro média

Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu ČR, mob: 606946157, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tomáš Myler, tiskový mluvčí Lidlu ČR, mob.: 725 933 089, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

24. únor 2023
Úřad EFSA vydal Výroční zprávu za rok 2021

Foto: Shutterstock

Z nejnovějších údajů vyplývá, že množství reziduí veterinárních léčiv a dalších látek nalezených ve zvířatech a potravinách živočišného původu v Evropské unii nadále klesají, zároveň se zvyšuje úroveň dodržování předpisů.

Výroční zpráva úřadu EFSA za rok 2021 zahrnuje údaje nahlášené členskými státy EU*, Islandem a Norskem. Počet testovaných vzorků se oproti roku 2020 mírně zvýšil.

V roce 2021 činil podíl nevyhovujících vzorků 0,17 %, což je nejnižší hodnota zaznamenaná za posledních 12 let, kdy se nevyhovující vzorky pohybovaly v rozmezí od 0,19 % do 0,37 %. V roce 2020 činil tento údaj 0,19 %.

Celková úroveň podílu nevyhovujících vzorků u cílených vzorků (tj. vzorků odebraných za účelem odhalení nezákonného použití nebo kontroly nedodržení maximálních povolených množství) se rovněž snížila na 0,24 % ve srovnání s 0,27-0,35 % v předchozích čtyřech letech.

Výroční zpráva zahrnuje různé skupiny látek včetně hormonů, antibakteriálních látek, kontaminantů životního prostředí, zakázaných látek a jiných veterinárních léčiv.

Výsledky monitoringu si můžete podrobněji prohlédnout pomocí nového interaktivního nástroje EFSA pro vizualizaci dat.

Úplný soubor dat - obsahující přibližně 13 milionů analytických výsledků - je k dispozici v otevřeném úložišti Knowledge Junction úřadu EFSA, jehož cílem je zlepšit transparentnost, reprodukovatelnost a opakovanou použitelnost důkazů při posuzování rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

* Podle čl. 5 (odst. 4) a oddílu 24 přílohy 2 Protokolu o Irsku/Severním Irsku, který je nedílnou součástí Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, se požadavky EU na odběr vzorků vztahují také na Severní Irsko a pro účely této zprávy se odkazy na členské státy považují za odkazy na Spojené království, pokud jde o Severní Irsko.
 

Odkaz na Výroční zprávu EFSA za rok 2021 o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léčivých přípravků a dalších látek v živých zvířatech a živočišných produktech:

Zdroj: EFSA

23. únor 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) reaguje na aktuální diskuze k podmínce aktivního zemědělce, kterou je nutné splnit, aby měl žadatel nárok na dotace. MZe doplňuje další možnosti, jak může zemědělec prokázat, že aspoň 30 % jeho příjmů pochází ze zemědělství. Tím zemědělec projde tzv. příjmovým testem.

Za aktivního zemědělce jsou automaticky uznáni všichni žadatelé, kteří v loňském roce požádali o přímé platby nižší než 5000 euro (přibližně 120 tisíc korun). Pokud zemědělec požádal o jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a povinné ozelenění (greening), odpovídá to přibližně tomu, že hospodaří na pozemcích o velikosti 24 hektarů. Splnění podmínky aktivního zemědělce tak bude snadné i pro menší žadatele.

Jako aktivní zemědělci budou také automaticky posouzeni ti, kteří v předchozím roce hospodařili podle dotačních podmínek nad rámec základních zemědělských povinností. Stačí přitom, když splní jednu z nabízených variant. Konkrétně jsou aktivními ti zemědělci, kteří v předchozím roce žádali na alespoň 10 % z celkové výměry své zemědělské půdy o plodinové podpory, tedy o tzv. platby vázané na produkci. Mohli také na alespoň 30 % celkové výměry zemědělské půdy pěstovat obiloviny, olejniny nebo plodiny podporované platbou vázanou na produkci.

Další možností je žádost, podaná v předchozím roce na alespoň 10 % z celkové výměry zemědělské půdy, o podporu na produkci ovoce, révy vinné, zeleniny nebo jahodníku v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo žádost o podporu ekologického zemědělství, pokud zemědělec hospodaří na kultuře vinice, která činila nejméně 10 % z celkové výměry jeho zemědělské půdy.

Aktivním zemědělcem je automaticky také žadatel, který v předchozím roce, v období od 1. června do 30. září, splňoval průměrnou intenzitu chovu hospodářských zvířat nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy jako orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Odpovídá to zhruba 1 krávě nebo 6 ovcím chovaných na 3 hektarech.

MZe doplnilo specifický postup prokazování podmínky pro náročnější zemědělské obory jako je osivářství, šlechtění nebo školkařství. Tito žadatelé budou uznáni jako aktivní zemědělci na základě registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Žadatelé, kteří nenaplňují ani jedno z těchto kritérií, doloží splnění minimální hranice 30 % příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech povinnou přílohou k jednotné žádosti. Na výběr jsou dvě možnosti, první je doložení zprávy auditora potvrzující soulad s údaji, které o svých celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti uvede žadatel do formuláře vydaného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). To se však bude týkat pouhého 1 % ze všech zemědělců v ČR, tedy méně než 400 lidí.

Druhou možností je doložení daňového přiznání za poslední účetně uzavřené období spolu s daňovými a účetními doklady prokazujícími příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za shodné účetní období. Součástí této povinné přílohy k jednotné žádosti o dotaci je také soupis účetních dokladů. V současné době se dokončuje aplikace pro ověření naplňování podmínky aktivního zemědělce, která bude v nejbližší době k dispozici žadatelům na Portálu farmáře SZIF.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

23. únor 2023
Datum: 27.2.2023  15:30
Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65, 110 00 Praha 1
Kategorie: Tisková konference, brífink

Vážení zástupci médií,

ministr zemědělství Zdeněk Nekula
vás zve v pondělí 27. února 2023 v 15.30 hodin
na brífink po společném jednání se zástupci
Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR a SOCR
.

Na brífinku, jehož čas se může posunout s ohledem na průběh jednání,
vystoupí také ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala.

Akreditace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do pondělí 27. 2. 2023 do 10 hodin.

Přílohy

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/aviza-pro-tiskovy-servis/pozvanka-na-brifink-po-jednani-ministra.html

23. únor 2023

Tisková zpráva – Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát z rozpočtu ČR. Materiál dnes projednala vláda.

Příspěvky podle nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství získají včelaři na nákup nového technického vybavení, boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a na výstavy.

„Včelařství je zcela klíčové pro rozvoj zemědělství a vůbec pro dobré životní prostředí. Musíme mu poskytovat veškerou podporu, aby si včelaři pro svou práci mohli pořídit moderní vybavení a také, abychom přilákali ke včelaření mladou generaci a zajistili tak pokračování oboru,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Dotace pomohou zajistit vzdělávání pro chovatele včel, děti a mládež. Umožní také včelařům nakoupit si vybavení pro správnou péči o včelstva i pro kvalitní zpracování medu a včelích produktů. Pořídit si mohou například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady. U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20 %.

Z dotace proti včelím nákazám může chovatel pořídit léčiva proti varroáze (infekční onemocnění včel), spoluúčast je 50 %. Hlavním cílem opatření je zajistit dostatečné množství zdravých a silných včelstev.

Z příspěvku na kočování včelstev je možné opatřit si nakládací zařízení, přívěsy pro převoz včelstev a palety pro hromadný přesun. Kočování se včelstvy přispívá k efektivnímu využívání včelí pastvy v jednotlivých ročních období. Přemisťování včelstev zajistí opylování zemědělských plodin i využití včelí pastvy v přírodních ekosystémech, a to od předjaří až do podletí. Peníze vynaložené na tuto činnost tedy prospívají nejen včelařství, ale také zemědělství, ovocnářství a biodiverzitě krajiny. Maximální výše dotace bude 200 tisíc korun, míra kofinancování chovatele včel 20 %.

Opatření na analýzu včelích produktů popisuje podmínky pro poskytnutí dotace na analýzu včelích produktů, kterou provádějí akreditované laboratoře. Například fyzikálně-chemický rozbor medu bude podporován dotací ve výši 1300 korun nebo stanovení pylového profilu medu dotací ve výši 600 korun.

V České republice je podle aktuálních údajů (k dnešnímu dni, tj. 22. 2. 2023) celkem 65 752 včelařů, kteří se starají o 716 285 včelstev. Dříve mohli včelaři čerpat přibližně 65 milionů korun ročně, v současnosti je to 110 milionů ročně.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

22. únor 2023

Tisková zpráva 22. 2. 2023 – Potravinářská komora ČR již několik let varuje všechny zúčastněné strany, zemědělské ministry, celou vládu i další zástupce státní správy před možnými dopady Zelené dohody pro Evropu. „Green Deal“ a jeho dopady změní nevratně Evropu a nebude cesty zpět nebo jen za cenu extrémních výdajů. Bude stále obtížnější produkovat základní potraviny, chovat zvířata či pěstovat suroviny, na které jsme zvyklí. Vše budeme dovážet za vysoké ceny ze třetích zemí a bezpečnost a kvalita potravin významně poklesne.

Proč v Česku významně rostou ceny potravin, když celosvětový trend kráčí opačným směrem a potraviny již 10 měsíců v řadě zlevňují?

            Zemědělské a potravinářské podniky se stále potýkají zejména s vysokými cenami energií, hnojiv nebo pohonných hmot. Ne všechny podniky promítly růst nákladů do cen, navíc obchodní řetězce zároveň tlačí na snížení cen minimálně o 5 %.

"Vítáme aktivitu ÚOHS na poli zjišťovaní cen a přirážek u vybraných výrobků," řekla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. „Nechceme ale žádné regulace, ani zastropování cen nebo obchodních marží, jak ukazují negativní zkušenosti z Maďarska“, doplnila Večeřová. „Nesmíme ale zapomínat především na příčiny dramatického růstu cen potravin, a to jsou ceny všech vstupů – energií, obalů, plateb za odpady apod. tyto náklady se v současné době rozhodně nesnižují, tudíž očekávat významný pokles cen potravin není na místě.“

            U vývoje cen vepřového, hovězího masa a masných výrobků se ukazuje několik zásadních příčin, které mají podstatný vliv na změny v cenách konečných výrobků. „Ceny vepřového masa v únoru 2023 dosáhly na německé burze svého historického maxima“, řekl ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Hlavním ukazatelem je procentuální podíl jednotlivých vstupů na finální cenu masných výrobků. Do budoucna bude vliv Zelené dohody pro Evropu (Green deal) na produkci masa a masných výrobků v EU rozhodující.

            „Základem celé práce na Evropské zelené dohodě je zevrubná znalost dané problematiky a pochopení možných dopadů zavádění konkrétních cílů nejen odděleně, ale rovněž s ohledem na jejich kombinovaný dopad. V opačném případě není možné vyloučit ohrožení české zemědělsko-potravinářské produkce, soběstačnosti, další růst cen potravin, ani možné negativní dopady na zdraví obyvatelstva“ říká Adéla Paďourková, zástupkyně PK ČR v Bruselu.

            Potravinářská komora ČR proto apeluje na odmítnutí současného návrhu technických kritérii pro taxonomii v oblasti zemědělství a potravinářství a vytvoření prostoru pro jejich přepracování v souladu se současným vědeckým poznáním a s využitím zkušeností odborníků na zemědělskou produkci a zpracování potravin.

 

Společný dopis_taxonomie

Co je to taxonomie

Cenový vývoj masa a masných výrobků

Taxonomie_Adéla Paďourková

 

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

Jan Pivoňka, konzultant pro oblast udržitelné výroby a spotřeby Potravinářské komory ČR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Helena Kavanová, ředitelka pro marketing a komunikaci, tisková mluvčí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

22. únor 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství za rok od počátku konfliktu poskytlo Ukrajině trvanlivé potraviny v hodnotě téměř 10 milionů korun. Loni, během svého předsednictví, Česká republika také podpořila fungování takzvaných koridorů solidarity. Na ubytování uprchlíků rezort vynaložil 4,4 milionu korun.

„Ve čtvrtek 24. února 2022 se celý svět probudil do nové reality. Ruská invaze zcela změnila náš svět, otřásla našimi jistotami, mnozí se obávali možného nedostatku potravin a dalších problémů. Sami máme neblahou zkušenost z let 1938 a 1968, kdy jsme zůstali osamoceni, proto nejlépe víme, jak je podpora v boji proti zlu důležitá,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

KAMIONY S JÍDLEM

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra jsme ze Správy státních hmotných rezerv poskytli potravinovou pomoc. Celkem šlo o více než 120 tun trvanlivých potravin, jako jsou paštiky, těstoviny nebo sušené mléko. Dodávka potravin byla v hodnotě téměř 10 milionů korun.

KORIDORY SOLIDARITY

Česká republika v rámci svého předsednictví v Radě EU podpořila fungování a rozvoj takzvaných koridorů solidarity, kterými se vyváží zemědělské produkty z Ukrajiny přes EU do dalších zemí. Jedná se o alternativní trasy blokované námořní dopravy vedoucí po železnicích, silnicích a řekách. Díky nim nehrozí nedostatek potravin v rozvojových zemích a trh se zemědělskými komoditami je stabilizovaný. Komplexní dopady ruské agrese vůči Ukrajině, a to konkrétně na potravinové zabezpečení v EU i za jejími hranicemi, a situaci na zemědělských komoditních trzích, zařadilo české předsednictví na jednání Rady AGRIFISH.

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vyjednalo pomoc v podobě dodávky zemědělských traktorů a strojů pro ukrajinské zemědělce. Aktuálně se připravuje dodávka traktoru Zetor, následovat budou dodávky dalších zemědělských strojů.

PODPORA AKADEMIKŮ, VĚDCŮ A STUDENTŮ

Prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum poskytujeme podporu na začlenění ukrajinských vědkyň, vědců, studentek a studentů do řešitelských týmů. Od května 2022 bylo podáno celkem 13 žádostí o podporu od 9 vědeckých institucí ve výši 2,9 milionu korun.

UBYTOVÁNÍ PRO UPRCHLÍKY

Od začátku konfliktu na Ukrajině rezort vynaložil na ubytování uprchlíků, dovybavení ubytovacích prostor, hygienické potřeby, pohonné hmoty a energie celkem 4,4 milionu korun.


Ruská agrese na Ukrajině působí nepříznivě na další evropské státy, včetně České republiky, a to především v podobě zvýšení cen energií, které přinesly zdražování. V koordinaci s EU jsme pro naše zemědělce a spoluobčany připravili mnohá opatření zaměřená na řešení rostoucích cen a nedostatku dodávek.

MILIONY PRO TUZEMSKÉ ZEMĚDĚLCE

Díky iniciativě České republiky se během českého předsednictví podařilo najít vhodná řešení pro individuální pomoc členským státům. Pro nejohroženější sektory českého zemědělství jsme např. vyjednali mimořádnou podporu 831 milionů korun. Pomoc byla určena zemědělcům na posílení soběstačnosti citlivých zemědělských sektorů. K nim patří především chov prasat, drůbeže, mléčného skotu, a dále pěstování jablek nebo brambor.

POMOC NA PROVOZ POTRAVINOVÝ BANKÁM

V reakci na zhoršení finanční situace sociálně slabších skupin obyvatel jsme potravinovým bankám přidali navíc 20 milionů korun. V loňském roce tak tyto organizace získaly od Ministerstva zemědělství celkem 100 milionů korun.

POMOC S ENERGETICKOU KRIZÍ

Další pomoc zajišťují Lesy ČR. Nabízejí palivové dříví a prodávají ho veřejnosti ve všech regionech. Každý občan si může ročně koupit až 35 metrů krychlových dřeva. Dostupné je dřevo různé kvality i ceny.Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

22. únor 2023

Praha - Prostor pro snižování cen potravin v současné době není kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků. Novinářům to řekla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Náklady na výrobky se firmám podle komory meziročně zvedly o 50 až 80 procent a společnosti neměly prostor to promítnout do cen. Letos by ceny potravin mohly ještě mírně růst a postupně se stabilizovat v druhé polovině roku, uvedla komora.

 

Večeřová řekla, že i přes zastropované ceny energií platí podniky čtyřikrát více než v roce 2019 a stanovené maximální ceny energií jsou mnohem vyšší než v okolích zemích. Výrazné zdražování energií loni podle ní zasáhlo nejvíce malé a střední podniky, které nedostaly žádné kompenzace. Růst cen energií je podle Večeřové zasáhl proto, že nemají tak výhodné smlouvy s dodavateli jako velké podniky.

Večeřová uvedla, že kromě cen energií výrazně stoupaly také náklady na obaly, které zdražily o 30 až 40 procent. Upozornila na to, že firmy musí platit také poplatky za recyklaci, třídění a sběr odpadu, které se zvýšily o 35 procent.

Podle Večeřové by mohly ceny potravin letos ještě mírně růst, nemělo by již ale docházet k výrazným skokovým změnám. Diskutovat by se podle ní mělo o odstranění příčin zdražování potravin. "Vítáme, že Ústav pro ochranu hospodářské soutěže bude kontrolovat obchodní přirážky v celé vertikále u čtyř potravin. Počkejme si na výsledky," řekla.

Poznamenala také, že ceny v obchodech jsou enormně vysoké. "Přirážka je až 100 procent k tomu, co dodá dodavatel," řekla. Doplnila, že většina výrobků se neprodává za takzvaně regálovou cenu, ale v akcích. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza tento týden uvedl, že v akcích se nyní prodá 62 procent výrobků. Večeřová k tomu uvedla, že v akcích je obchodní přirážka 40 až 50 procent.

Prouza už dříve uvedl, že za pokračujícím zdražováním potravin v maloobchodě nestojí maloobchodní řetězce, ale zneužívání inflace a dominantního postavení ze strany dodavatelů.

Autor: ČTK

Vydáno: 22. února 2023

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pro-snizovani-cen-potravin-podle-komory-neni-prostor-kvuli-nakladum-firem/2329430

 
 
22. únor 2023

Zaměstnávání osob s sebou kromě nesporných výhod přináší i negativní konsekvence, přičemž jednou z nich je právě odpovědnost zaměstnavatele vznikající v souvislosti s pracovními úrazy zaměstnanců. Pokud dojde k pracovnímu úrazu zaměstnance, je zaměstnavatel povinen dodržovat zákonem stanovené postupy a současně zaměstnance patřičným způsobem odškodnit. O jaké zákonné postupy se jedná, či zda je zaměstnavatel skutečně povinen k náhradě škody či nemajetkové újmy za všech okolností, se dozvíte v tomto článku.

Pracovní úraz – předpoklad vzniku odpovědnosti

K tomu, aby byl zaměstnavatel za pracovní úraz odpovědný, musí se o pracovní úraz v prvé řadě skutečně jednat. Odpověď na to, co se pod tímto pojmem skrývá, nalezneme v § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), který pracovní úraz označuje jako „poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů“. Současně však musí být splněna podmínka, že k předmětnému úrazu musí dojít „při plnění pracovního úkolu“, či „v přímé souvislosti s ním“. Typicky se může jednat o úraz při obyčejném procházení zaměstnance po pracovišti, či při převlékání do pracovního úboru, a to i přestože se tak stalo mimo pracovní dobu zaměstnance. K pracovnímu úrazu může dojít i „pro plnění pracovního úkolu“, přičemž příkladem lze uvést spáchání fyzického útoku na zaměstnance vyvolaného jeho předešlým jednáním, a to opět bez ohledu na to, kdy přesně k předmětnému útoku došlo.

Zákoníkem práce jsou stanoveny další konkrétní případy, na základě kterých vzniká zaměstnavateli odpovědnost za škodu vzniklou pracovním úrazem, přičemž se jedná zejména o případy pracovních úrazů členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce a báňských záchranných sborů, či fyzických osob, které za předem stanovených podmínek napomáhaly, ať už při zásahu proti mimořádné události, při odstraňování jejích následků nebo při zvelebování obce.

Existuje i bohatá judikatura, která shora uvedené znění zákona rozšiřuje o další situace, ve kterých může k pracovnímu úrazu dojít. V této souvislosti lze mj. poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007, v němž soud dospěl k závěru, že pracovním úrazem může být i úraz, který se stal v rámci akce organizované zaměstnavatelem, jako je např. teambuilding akce, jejímž účelem je zejména budování a rozvíjení pracovního potenciálu zaměstnanců, a je tedy úzce propojena s plněním pracovních úkolů.

O pracovní úraz naopak nepůjde tehdy, pokud k němu dojde při cestě do zaměstnání či zpět, nebo také během pracovní cesty, avšak pouze za předpokladu, že zaměstnanec v předmětné době práci nevykonával. Může se tak například jednat o situaci, kdy si byl zaměstnanec předem prohlédnout místo výkonu práce pro nadcházející den.

Povaha odpovědnosti zaměstnavatele

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem je svou povahou odpovědností objektivní, a proto pokud byly naplněny shora uvedené předpoklady pro vznik pracovního úrazu, odpovídá zaměstnavatel za veškerou škodu, a to bez ohledu na vlastní zavinění. Zaměstnavatel je tak odpovědný i v případě, že dodržel veškeré povinnosti jemu vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).

Zaměstnavatelé by proto měli být s ohledem na povahu této odpovědnosti skutečně obezřetní a činit preventivní opatření za účelem minimalizace možného rizika vzniku jakýchkoli úrazů na pracovišti. Jedním z takových opatření je i zákonem stanovená povinnost zaměstnavatele sjednat si pojištění odpovědnosti, ze kterého jsou zaměstnancům hrazeny škody vzniklé mj. právě i v souvislosti s pracovním úrazem.

Konkrétní povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovního úrazu

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je zaměstnavatel po jeho řádném nahlášení ze strany zaměstnance[1] povinen v rámci jeho následného řešení dodržet zákonem stanovený postup, z něhož vyplývají zejména níže uvedené povinnosti stanovené § 105 zákoníku práce.

1. vyšetřovací povinnost

V prvé řadě je zaměstnavatel povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, který se zaměstnanci na pracovišti stal. Při takovém vyšetřování by se zaměstnavatel měl zejména zaměřit na spolupráci s poškozeným zaměstnancem, neboť jedině on mu dokáže poskytnout nejvěrohodnější informace o tom, co se skutečně stalo. Samozřejmě však za předpokladu, že je to s ohledem na zdravotní stav zaměstnance možné. Současně by měl zaměstnavatel vyslechnout i případné svědky dané události a dále k vyšetřování přizvat odborovou organizaci (pokud u zaměstnavatele působí) či zástupce pro oblast BOZP.

Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby místo pracovního úrazu zůstalo po celou dobu vyšetřování bez jakékoli změny, ledaže by měl k takové změně závažné důvody. Za takový důvod lze považovat zejména situaci, kdy by změna byla nezbytná za účelem předcházení další škodě.

2. evidenční povinnost

Zaměstnavatel je povinen pracovní úrazy evidovat prostřednictvím knihy úrazů a zaznamenávat tak do ní veškeré úrazy, tedy i ty, u nichž nebyla zaměstnanci způsobena pracovní neschopnost, nebo bylo již od počátku zřejmé, že úraz nelze kvalifikovat jako úraz pracovní. Kniha úrazů může být vedena jak v elektronické, tak i listinné podobě, přičemž by měla obsahovat údaje stanovené nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Jedná se tak o další právní předpis, kterému by měl zaměstnavatel kromě zákoníku práce věnovat náležitou pozornost, aby dodržoval veškeré těmito předpisy stanovené povinnosti a vyhnul se zejména hrozícím sankcím ze strany inspekce práce. Podle § 2 odst. 1 uvedeného nařízení by kniha úrazů měla obsahovat zejména údaje postiženého zaměstnance, identifikaci úrazu (čas a místo úrazu, jeho druh, zdroj atd.), jakož i počet zraněných či jména svědků.

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, který zaměstnanci přivodil pracovní neschopnost po více než 3 kalendářní dny či dokonce jeho smrt, je zaměstnavatel povinen vyhotovit o takovém pracovním úrazu navíc i záznam, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl. V tomto záznamu by měly být uvedeny zejména údaje o zaměstnavateli, postiženém zaměstnanci, o úrazu, ale také i vyjádření případných svědků.

Kopii záznamu o pracovním úrazu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci na vyžádání kdykoli vydat, přičemž pokud byla pracovním úrazem způsobena smrt, mají na jeho vydání právo i rodinní příslušníci zemřelého. Zaměstnavatel je dále povinen zaslat záznam příslušné veřejné zdravotní pojišťovně zaměstnance, přičemž dle povahy pracovního úrazu případně i dalším orgánům a institucím (např. oblastnímu inspektorátu práce či příslušnému útvaru PČR).

3. ohlašovací povinnost

Od povinnosti zaměstnavatele k zaslání záznamu je nutné odlišit povinnost ohlašovací, jakožto jednu z dalších povinností, kterou zaměstnavatel vůči příslušným orgánům a institucím má. V prvé řadě je zaměstnavatel povinen ohlásit vznik škodní události (jakožto i dalších povinných údajů stanovených § 8 vyhlášky ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) své smluvní pojišťovně. Oznamovací povinnost může zaměstnavateli v závislosti na povaze pracovního úrazu vzniknout i vůči dalším subjektům, a to např. územně příslušnému útvaru Police ČR v případě, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin, nebo příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud došlo k úrazu u fyzické či právnické osoby, který podléhá jeho kontrolní působnosti, a současně trvá-li hospitalizace poškozeného zaměstnance minimálně po dobu 5 dnů, nebo lze-li takovou dobu trvání s ohledem na zdravotní stav zaměstnance předpokládat.

Způsob, jakým bude ohlášení učiněno, ponechává zákoník práce již na uvážení samotného zaměstnavatele. V každém případě by si měl zaměstnavatel zvolit takový způsob, u kterého bude možné v případě potřeby řádné splnění této povinnosti prokázat.

Nesplněním některé z výše uvedených povinností se zaměstnavatel vystavuje riziku udělení pokuty ze strany státního úřadu inspekce práce, a to až do výše 400.000,- Kč. V určitých případech, zejména při neprovedení řádného vyšetření či nevyhotovení záznamu o pracovním úrazu, se může jednat dokonce až o pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

4. povinnost k přijímání preventivních opatření

Kromě shora uvedených povinností vztahujících se k řešení konkrétního nastalého pracovního úrazu, stanoví zákoník práce zaměstnavateli dále povinnost spočívající v následném přijímání opatření proti opakování pracovního úrazu. V tomto ohledu by se měl zaměstnavatel zaměřit zejména na výsledky provedeného vyšetřování, neboť právě zjištěné příčiny pracovního úrazu mu umožní určit vhodná preventivní opatření, jak opakování takového pracovního úrazu efektivně předcházet, nebo minimálně jej eliminovat.

Přijímání preventivních opatření by nemělo být zaměstnavateli podceňováno, a to nejen s ohledem na jejich nesporná pozitiva, ale i na hrozící sankce, které mohou dosahovat částek až do výše 2.000.000,- Kč.

Zproštění povinnosti zaměstnavatele k odškodnění pracovního úrazu

Nad rámec povinností stanovených § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu, ke kterým v souvislosti se vznikem pracovního úrazu došlo. Zaměstnanec může po zaměstnavateli požadovat zejména náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, jakož i další náhrady, které mu jsou zákoníkem práce přiznány. Nelze však vyloučit, že v praxi bude zaměstnanec požadovat i další náhrady zákoníkem práce neupravené, spočívající zejména v uplatnění nároku na náhradu další nemajetkové újmy.

K náhradě škody či nemajetkové újmy však nemusí být zaměstnavatel vždy automaticky povinen, neboť zákoník práce upravuje případy umožňující zaměstnavateli, ať už zcela či částečně, se této povinnosti zprostit. K úplném zproštění dojde tehdy, pokud se prokáže, že zaměstnanec porušil předpisy či pokyny týkající se BOZP, avšak jen za předpokladu, že zaměstnanec byl s takovými předpisy nebo pokyny BOZP řádně seznámen, přičemž současně byla jejich znalost a zejména jejich dodržování, zaměstnavatelem pravidelně kontrolovány.

Další případ úplného zproštění nastává v situaci, kdy ke vzniku škody či nemajetkové újmy došlo ze strany zaměstnance v důsledku opilosti či zneužitím návykových látek, a proto nebylo v možnostech zaměstnavatele takové škodě či nemajetkové újmě zabránit.

Částečné zproštění zaměstnavatele nastane pak tehdy, pokud výše uvedené skutečnosti budou pouze jen jednou z více příčin dané situace, přičemž tak existuje ještě další skutečnost, na které zaměstnanec nenese vinu a kterou mu nelze k jeho tíži přičíst. Stejně tomu bude i v případě lehkomyslného jednání zaměstnance, který si však musel být s ohledem na svoji kvalifikaci a zkušenosti vědom toho, že si může přivodit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání však nelze považovat běžnou neopatrnost či jednání vyplývající z rizika práce.

Závěr

Se vznikem pracovních úrazů na pracovišti zaměstnavatele je tak spojena nejen řada povinností, ale zároveň i nemalé peněžní sankce za jejich případné nedodržení. Nejen pro tyto důvody by tak mělo být v zájmu zaměstnavatele snažit se vzniku pracovních úrazů předcházet, minimálně jejich výskyt eliminovat. Zaměstnavatelům lze v tomto ohledu doporučit zaměřit se na preventivní opatření, a to zejména na pravidelné a dostatečné proškolování zaměstnanců v rámci BOZP a následnou kontrolu dodržování daných předpisů.


[1] Rovněž i zaměstnanec má v souvislosti s vznikem pracovního úrazu určité povinnosti, a to zejména povinnost spočívající v bezodkladném oznámení zaměstnavateli dle § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce, se kterou jsou spojeny i negativní důsledky při jejím nedodržení. S ohledem na téma tohoto článku však není této problematice věnována bližší pozornost.

Mgr. Kateřina Lansdorfová, advokátní koncipientka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

22. únor 2023

S příchodem Tří králů nastala dne 6. ledna 2023 účinnost velmi očekáváné a do této doby nejrozsáhlejší novely občanského práva, které se právě ve spojení s okamžikem její účinnosti přezdívá tříkrálová novela a/nebo v souvislosti s částí jejího obsahu také tlačítková novela. Publikována byla ve Sbírce zákonů pod č. 374/2022 Sb. (dále jen „Novela“).

Novela si především klade za cíl implementovat vybrané unijní směrnice, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019, o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, a směrnici 2019/771 ze dne 20. května 2019, o některých aspektech smluv o prodeji zboží. Rozsáhlá novelizace se promítla nejen do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) ale také do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoliv je Novela mediálně známá především pro vybrané změny, které přináší v oblasti práva ochrany spotřebitele (především změna pravidel pro slevové akce), v tomto článku se zabýváme další praktickou a neméně významnou novinkou pro podnikatele, kteří zejména vyvíjejí vlastní softwarová řešení a tyto poskytují svým zákazníkům. Novela totiž přináší zcela nový a pro Občanský zákoník doposud neznámý smluvní typ – smlouvu o poskytování digitálního obsahu.

Obecný úvod k novému smluvnímu typu

Smlouva o poskytování digitálního obsahu je upravena v ustanoveních § 2389a až 2389u Občanského zákoníku. Předmětem smlouvy o poskytování digitálního obsahu může být poskytování:

 • digitálního obsahu (ustanovení § 2389a odst. 1 Občanského zákoníku)
  digitálním obsahem se rozumí množina jakýchkoliv dat, vytvořených a poskytovaných v digitální podobě (digitální obsah). Typicky půjde o aplikace, počítačové programy, e-knihy nebo      digitální hry. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se však nevztahuje na některé vybrané služby, které jsou blíže vyjmenovány v ustanovení § 2389u v písm. (a) až (e) Občanského zákoníku; nebo
 • služby digitálního obsahu (ustanovení § 2389t Občanského zákoníku)
  službou digitální obsahu se rozumí služba, která uživateli umožňuje vytvářet, zpracovávat či uchovávat data v digitální podobě nebo k nim přistupovat, sdílet data v digitální podobě nahraná či vytvořená tímto nebo jiným uživatelem této služby a/nebo jakoukoli jinou interakci s těmito daty.

Vztah ke smlouvám o poskytování Software as a Service

S ohledem na dosavadní absenci úpravy smluvního typu, jehož předmětem by mohl být digitální obsah, uzavíraly smluvní strany ve vztahu poskytování digitálního obsahu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku obvykle nepojmenovanou smlouvu, jejímž předmětem bylo poskytování Software as a Service neboli softwaru jako služby (dále jen „SaaS“).

Předmětem smlouvy o poskytování SaaS je zpravidla poskytnutí digitálního obsahu – softwarových řešení, dostupných skrze internetový prohlížeč, která jsou zpravidla provozována na vzdáleném úložišti. Jde o elegantní způsob distribuce softwaru, při němž není nutné pro účely užívání aplikace tuto aplikaci stahovat a instalovat do zařízení uživatele – postačí pouhé připojení k internetu (příkladem můžeme uvést e-mailové aplikace, právní, studijní nebo účetní systémy, hudební a jiné další aplikace).

Novela přitom přináší zásadní změnu právě ve vztahu k těmto smlouvám o poskytování SaaS, jelikož nová ujednání smlouvy o poskytování digitálního obsahu se na ně již přímo vztahují a aplikují. Proto není již zcela na vůli smluvních stran ujednat si vlastní rozměry obsahu jejich smluvního závazku, jelikož příslušná ujednání o smlouvě o poskytování digitálního obsahu stanoví konkrétní práva a povinnosti smluvních stran a další povinnosti, které se nyní v souladu s ustanovením § 2389t Občanského zákoníku vztahují i na smlouvy o poskytování SaaS.

Systematika zákonné úpravy mezi podnikateli a podnikatelem a spotřebitelem

Pro účely identifikace případných nutných změn, jakož i rozlišení volnosti smluvních stran při úmyslu vyloučit některé zákonné ustanovení v rámci obsahu smlouvy o poskytování digitálního obsahu, je zcela zásadní, jedná-li se o vztah podnikatele a spotřebitele (dále také jen „B2C“) a/nebo vztah dvou podnikatelů (dále také jen „B2B“). Systematika nových ujednání v Občanském zákoníku je však pro rozlišení těchto režimů vstřícná, když výslovně stanoví, která ujednání se týkají výslovně spotřebitele, když:

 • Pododdíl 1 (§ 2389a – § 2389f Občanského zákoníku) aplikujeme na B2B i B2C právní vztahy;
 • Pododdíl 2 (§ 2389g – § 2389s Občanského zákoníku) aplikujeme pouze na B2C právní vztahy;
 • Pododdíl 3 (§ 2389t – § 3289u Občanského zákoníku) aplikujeme na B2B i B2C právní vztahy.

Zatímco pokud jsou oběma smluvními stranami podnikatelé, kteří mají smluvní volnost upravit si obsah svého závazku libovolně (např. vyloučit si některá zákonná ujednání tak, aby se v jejich smluvním vztahu neaplikovala), vztah podnikatele a spotřebitele je Občanským zákoníkem limitován – např. v souladu s ustanovením § 2389s odst. 1 Občanského zákoníku platí, že se nebude přihlížet k ujednáním obsaženým ve smlouvě o omezení nebo zániku práva uživatele, které bylo učiněno předtím, než uživatel vytkl vadu digitálního obsahu nebo prodlení s jeho zpřístupněním a/nebo než byl vyrozuměn o jeho změně. Lze uzavřít, že nelze předem vyloučit práva spotřebitele, která mu plynou z úpravy poskytování digitálního obsahu.

Společná ujednání pro B2B a B2C

Aktualizace digitálního obsahu

Poskytovatel je v souladu s ustanovením § 2389d odst. 1 Občanského zákoníku povinen digitální obsah aktualizovat v ujednaném rozsahu. Současně však dle odst. 2 téhož ustanovení platí, že vedle ujednaných aktualizací poskytovatel zabezpečí, že budou uživateli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby byl digitální obsah bez vad po dobu trvání závazku a že bude na jejich dostupnost upozorněn. Pokud však neprovede uživatel aktualizaci, na kterou byl upozorněn a která má sloužit k tomu, aby byl digitální obsah poskytován bez vad, nemá práva z vady, která vznikla v důsledku neprovedené aktualizace – jinak řečeno, pokud poskytovatel uživateli aktualizaci nabídne, on si ji však nestáhne, nebudou mu náležet práva z vadného plnění.

Technické části obsahu smluvního závazku (mimo jiné aktualizace softwaru) bývají upraveny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování digitálního obsahu, resp. smlouvy o poskytnutí SaaS. Je proto nutné identifikovat, k jakým aktualizacím se poskytovatel zavázal a pakliže mu to nevyhovuje, obchodní podmínky změnit – pokud by totiž aktualizace ve smluveném rozsahu neposkytoval, bude plnit vadně a uživateli budou náležet práva z vadného plnění.

Práva z vadného plnění

Poskytovatel v souladu s ustanovením § 2389c odst. 1 Občanského zákoníku odpovídá uživateli za to, že digitální obsah je po dobu trvání závazku bez vad. Projeví-li se vada za trvání závazku, je na poskytovateli, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován bez vad. Prokáže-li však poskytovatel, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu uživatele nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu, ačkoli byl uživatel na jeho potřebu před uzavřením smlouvy srozumitelně upozorněn, povinnost poskytovatele prokázat, že digitální obsah je poskytován bez vad, se nebude aplikovat.

V případě jednorázového plnění poskytovatel odpovídá v souladu s ustanovením § 2389f Občanského zákoníku za vady digitálního obsahu, které digitální obsah měl při zpřístupnění. Povinnost poskytovatele zabezpečit aktualizace tím není dotčena. Zákon v této souvislosti výslovně stanoví povinnost poskytovatele zabezpečit poskytování aktualizací po dobu, po kterou to uživatel může rozumně očekávat a současně pro to stanoví kritéria.

Pro účely objasnění, jakou podobu mohou mít vady digitálního obsahu, je nutné vymezit si náležitosti plnění a požadavky na vlastnosti a jakost poskytovaného digitálního obsahu, při jejichž nedodržení vznikají uživateli práva z vadného plnění. V obecné rovině lze tyto vlastnosti rozdělit dle následujících kritérií:

 • subjektivní kritéria
  jsou požadavky fungování či vlastnosti digitálního obsahu, které si mohou strany přímo ujednat, jako je například rozsah a popis poskytovaných služeb, kompatibilita a funkčnost, případně i aktualizace nad rámec povinné údržby. Tyto se mohou vyskytovat například i v dokumentech uživatelské podpory nebo pokynů použití apod. Pokud poskytovatel poskytne uživateli obsah, jenž nebude mít smluvené vlastnosti nebo funkčnost, nebo nebudou uživateli poskytnuty slíbené aktualizace, plní vadně a uživateli tím vznikají práva z vadného plnění.
 • objektivní kritéria
  jsou takové vlastnosti, které lze od konkrétního digitálního obsahu rozumně očekávat, byť nebyly výslovně ujednány, a jež jsou odvoditelné z druhu a účelu daného obsahu.

Speciální zákonná úprava ve vztahu ke spotřebiteli (B2C)

Nad rámec povinností uvedených výše, v ustanoveních 2389g až 2389p Občanského zákoníku jsou stanoveny další povinnosti pro podnikatele/poskytovatele, a to pro případ, kdy uzavírá smlouvu o poskytování digitálního obsahu se spotřebitelem (B2C).

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit v souladu s ustanovením 2389m odst. 1 Občanského zákoníku z důvodu neodstranění vady digitálního obsahu ze strany poskytovatele, dále v případě, pokud se vada projeví i po jejím odstranění nebo je-li vada podstatným porušením smlouvy. Obdobně jako u smluv uzavíraných distančním způsobem se spotřebitelem, i v případě smlouvy o digitálním obsahu bude mít spotřebitel také právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu, byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku – to však může působit praktické obtíže.

Lze si představit situaci, kdy si uživatel zakoupí digitální obsah poskytovatele, ten je mu ihned zpřístupněn, po 10 dnech bude chtít uživatel od smlouvy odstoupit a poskytovatel mu bude muset vrátit veškeré poskytnuté plnění. Za účelem zamezení potenciálního zneužití ze strany uživatele lze právo na odstoupení ve 14denní lhůtě vyloučit.

Poskytovatel tak může učinit, pokud si opatří od spotřebitele výslovný dobrovolný souhlas s tím, že mu bude digitální obsah poskytnut před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení, přičemž mu tak zanikne právo na odstoupení v dané lhůtě. Spotřebitel toto musí výslovně při uzavření smlouvy odsouhlasit – lze vhodně využít zaškrtávacího tlačítka (tick-boxu), v případě uzavírání smlouvy on-line.

Práva spotřebitele z vadného plnění

Zatímco Občanský zákoník ve vztahu k B2B vztahům určuje, že poskytovatel má poskytovat digitální službu bez vad, ve vztahu ke smlouvám se spotřebiteli (B2C) nalezneme úpravu detailnější. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 2389i Občanského zákoníku zejména odpovídá, že digitální obsah:

 • odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodný k účelu, pro který jej uživatel požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil; a
 • je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

Nad rámec výše uvedeného však Občanský zákoník klade na poskytovatele vybrané další požadavky, když stanoví, že poskytovatel odpovídá uživateli, že vedle ujednaných vlastností:

 • je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá;
 • digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat; a
 • digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.

Změny digitálního obsahu

Pokud bude chtít poskytovatel během trvání poskytování digitálního obsahu změnit některé jeho funkcionality (nikoliv obsah aktualizovat v zákonném či smluvním rozsahu), například přechod u on-line režimu do off-line režimu, způsob zobrazování nebo změnu některých funkcí, musí si v souladu se zákonem tuto možnost změny vyhradit ve svých obchodních podmínkách. Tyto změny je následně nutné konkrétně odůvodnit, například dodržováním zákonných požadavků, přidáním nových vlastností a funkcí nebo jejich vylepšení.

Pro možnost změny digitální obsahu pak v souladu s ustanovením § 2389q Občanského zákoníku v zásadě platí, že má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu a nejedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování digitálního obsahu bez vad, poskytovatel může digitální obsah změnit:

 • je-li to ujednání ve smlouvě spolu se spravedlivým důvodem pro takovou změnu;
 • nevzniknou-li uživateli změnou dodatečné náklady; a
 • oznámí-li uživateli změnu jasným a srozumitelným způsobem.

Aktualizace ve vztahu ke spotřebiteli

Ustanovení § 2389d odst. 2 Občanského zákoníku o tom, že vedle (smluvně) ujednaných aktualizací poskytovatel zabezpečí, že budou uživateli poskytovány nezbytné aktualizace, lze vyloučit ve vztahu ke spotřebiteli pouze za splnění podmínek uvedených v ustanovení 2389s odst. 2 Občanského zákoníku, které říká, že nezbytné aktualizace lze vyloučit pouze v případě, kdy poskytovatel před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil uživatele, že aktualizace poskytovány nebudou a uživatel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Pokud je služba uzavírána on-line (běžný způsob uzavření smlouvy o poskytování SaaS), lze souhlas prokazatelně získat například vhodným umístěním zaškrtávacího tlačítka (tick-boxu), kde díky zapsání uděleného souhlasu do databáze bude možné tento v případě nutnosti zpětně dohledat.

 

Závaznost Novely pro dříve uzavřené smlouvy

Smlouvy B2B

Pokud poskytovatel v rámci B2B smluvního vztahu uzavřel smlouvu s jiným podnikatelem před datem 6. ledna 2023, na povahu jejich smluvního vztahu nebude mít Novela vliv. Jestliže se tak dobrovolně nerozhodnou, Novela se na ně nebude aplikovat. Pakliže ale tito podnikatelé uzavřou smlouvou až po 6. lednu 2023, automaticky se na smluvní vztah uplatní nová ujednání Novely.

Smlouvy B2C

Bez ohledu na to, zda smlouvu poskytovatel se spotřebitelem uzavřel před a/nebo po účinnosti Novely, nová pravidla budou doléhat na předmětný smluvní vztah vždy, nezávisle na vůli smluvních stra

Závěr

Etablování nového smluvního typu – smlouvy o poskytování digitálního obsahu – se dotýká širokého spektra smluvních vztahů, které jsou uzavírány nejen mezi podnikateli, ale i mezi podnikateli a spotřebiteli. Především doposud velmi často uzavírané smlouvy o poskytování SaaS získávají právní rámec smlouvy o poskytování digitální služby a je nutno přistoupit k zohlednění tohoto faktu, a to ať již ve smlouvě samotné, nebo v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí těchto smluv. Nová pravidla pro uplatňování práv z vadného plnění, odstoupení od smlouvy, změnu digitálního obsahu a další zásadní témata tak bude nutné adresovat co nejdříve – změny jsou účinné již od 6. ledna 2023 a v případě smluv uzavřených se spotřebiteli se přímo aplikují i na smlouvy uzavřené před tímto datem.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se smluv o poskytování digitálního obsahu nebo dalších otázek souvisejících s danou problematikou, Vám jsme plně k dispozici, neváhejte se proto na nás obrátit.

Mgr. Tomáš Maux, advokátní koncipient – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ráchel Kouklíková, právní asistent – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

22. únor 2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zřídil za účelem zvyšování úrovně podpory kojení a zajištění bezpečného používání komerční mléčné výživy Komisi pro výživu kojenců a malých dětí. Komisi vede náměstek Josef Pavlovic a zasedají v ní zástupci ústředních orgánů státní správy, představitelé občanské a odborné veřejnosti a akademické obce. Dnes se uskutečnilo první z plánovaných setkání.

Kojení je jedním z klíčových faktorů v podpoře veřejného zdraví. Pro novorozené děti se jedná o biologickou normu. Kojení tedy s sebou nese řadu dalších benefitů jak pro kojence i starší děti, tak pro ženy samotné. Šetří veřejné rozpočty a chrání rovněž životní prostředí. Bohužel i přes to, že většina žen po porodu zahajuje kojení, klesá od roku 2003 podíl plně kojených dětí při odchodu z porodnice – v roce 2020 to bylo pouze 73,4 % plně/výlučně kojených dětí. Nyní Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že v 6 měsících se v ČR podíl výlučně kojených dětí pohybuje dlouhodobě pod 20 %, ač WHO i odborné společnosti doporučují plné kojení do 6 měsíců a následně se zaváděním stravy minimálně do 2 let věku.

Jedním z prvních úkolů, který Komisi čeká, je vytvoření strategie k plné implementaci programu WHO/UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative z roku 2018, která by měla být letos předložena vládě.  Mezi další úkoly patří například vytvoření minimálních standardů pro poskytovatele péče v oblasti kojení nebo podpory raného kontaktu dítěte s matkou a také implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění.

“Vzhledem k tomu, že Komise se zabývá jak kojením, tak i bezpečným používáním komerční mléčné výživy a jejím marketingem, klademe velký důraz na to, aby členové Komise, kteří hlasují o předložených návrzích, nebyli zatíženi žádným střetem zájmů. Z toho důvodu jsou všichni členové povinni deklarovat své případné střety zájmů, na jejichž podkladě jim následně může být omezeno hlasovací právo. Bohužel značná část odborných společností, které jsme zatím oslovili s žádostí o nominaci, nakonec žádného zástupce v Komisi nemá. Z doložených deklarací jsme například zjistili, že jsou dotyčné odborné společnosti sponzorované výrobci komerční mléčné výživy, tudíž jsme jejich střet zájmů vyhodnotili jako významný, přesto jsme je přizvali v roli hostů,” uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Seznam členů Komise a zastoupených organizací společně se zápisem z jednání najdete již brzy na ppo.mzcr.cz.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/komise-pro-vyzivu-kojencu-a-malych-deti-zrizena-ministrem-zdravotnictvi-dnes-zahajila-cinnost/

22. únor 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Aktuální stav legislativního návrhu pro zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.


 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál,

3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

22. únor 2023
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověří, v jaké části dodavatelsko-odběratelského řetězce dochází k největšímu nárůstu cen potravin. Zrychlené sektorové šetření se bude týkat tří až pěti základních potravin, výsledky budou k dispozici v řádu několika měsíců.

„Cílem šetření je zjistit, v jaké části vertikálního řetězce od prvovýrobců, přes potravinářské zpracovatele až po obchodníky došlo k největšímu navyšování marží a zda někde v tomto řetězci existuje dysfunkce, kterou by mohl Úřad řešit z hlediska pravidel hospodářské soutěže nebo významné tržní síly,“ uvedl k šetření předseda ÚOHS Petr Mlsna.

V této souvislosti je nutno připomenout pravomoci Úřadu, zejména skutečnost, že ÚOHS není cenový regulátor. Samotná vysoká cena některého výrobku nebo zjevně nepřiměřeně vysoká marže není přestupek proti soutěžnímu právu nebo proti zákonu o významné tržní síle. Úřad by musel najít důkazy o existenci kartelové dohody nebo zneužití dominantního postavení, případně zneužití významné tržní síly vůči dodavateli směřující přímo k navýšení ceny. Vysoká cena nebo marže může být indicií, že k takovému přestupku dochází, ale v žádném případě není jednoznačným důkazem.

V případě, že Úřad objeví známky možného protisoutěžního jednání nebo zneužití významné tržní síly, zahájí správní řízení, v jehož rámci mohou být pachatelům uloženy pokuty až do výše 10 % z ročního obratu.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/022

21. únor 2023

Dnem 15. 2. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 37/2023 Sb.

Vyhláška č. 37/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, doplnila rozdělení odběrných míst zákazníků pro distribuci plynu o skupinu B3 a změnila zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, kdy došlo k navýšení podílu bezpečnostního standardu dodávky v zásobnících plynu z úrovně 30 % na 45 % a prodloužení povinnosti udržovat bezpečnostní standard dodávky. 

Dostupná zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=37&r=2023

21. únor 2023

Pozvánka na první letošní tiskovou konferenci Potravinářská komora České republiky.
Co ovlivňuje ceny potravin?
Vystoupí:
Dana Večeřová, prezidentka Potravinářská komora České republiky
Radek Slanec, ředitel Českého svazu zpracovatelů masa
Adéla Paďourková, stálé zastoupení v Bruselu

K dispozici pro dotazy bude i Jan Pivoňka, konzultant pro oblast udržitelné výroby a spotřeby Potravinářská komora České republiky.

Akreditace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

21. únor 2023

Ministerstvo zemědělství a Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě zvou české firmy k účasti ve společné expozici na mezinárodním zemědělském veletrhu INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR, který se uskuteční ve dnech 20. – 26. května 2023 v Novém Sadu, Srbsko.

Veletrhu se mohou české firmy účastnit formou společného stánku podpořeného ze strany Ministerstva zemědělství ČR v rámci Projektu na podporu ekonomické diplomacie.

Mezinárodní zemědělský veletrh v Novém Sadu je jednou z nejvýznamnějších veletržních akcí Balkánu, která nabízí vstup pro firmy nejen na trh Srbska, ale i v okolních zemích. Veletrh je určen jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jedná se již o 90. ročník této úspěšné výstavy. V roce 2022 na veletrhu vystavovalo 1100 společností z 21 států na ploše 58 000 m2 a akci navštívilo více než 140 000 návštěvníků. Oficiálními partnerskou zemí letošního ročníku veletrhu je Itálie. Více informací o veletrhu naleznete zde.

Pro zájemce z řad českých podnikatelů zajistí Zastupitelský úřad v Bělehradě zázemí pro účast na společném českém stánku. Z prostředků projektu na podporu ekonomické diplomacie budou hrazeny společné výdaje (úhrada pronájmu výstavní plochy a registračního poplatku, dále pak úhrada stavby stánku a vybavení). Předpokládaná celková plocha stánku bude cca 55 m2. Firmy si samostatně hradí náklady spojené s fyzickou účastí na tomto veletrhu – cestovní náklady a ubytování zastupujících osob, dopravní a celní náklady na prezentované produkty a nadstandardní vybavení výstavního prostoru či individuální služby.

Vyplněnou přihlášku k účasti (viz. Příloha 1) ve společné expozici je nutno zaslat nejpozději do 20. 3. 2023 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii zástupci Ministerstva zemědělství na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Více informací o akci poskytnou Vladimír Váňa, zemědělský diplomat v Srbsku, tel. +381 63 388931 nebo Ondřej Misiaczek, teritoriální pracovník Ministerstva zemědělství, tel. +420 602 757 651.

Upozornění!

Finální rozhodnutí o konání oficiální účasti bude učiněno na základě dostatečného zájmu firem. V případě velkého zájmu je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství ČR.

Přílohy

21. únor 2023

Spustili jsme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Program péče o krajinu úspěšně funguje již sedmaadvacet let. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny a zajišťuje management cenných přírodních lokalit. Žádosti se podávají přes Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR).

„Blíží se jarní tah obojživelníků, kteří putují krajinou do míst, kde se rozmnožují. Mnohdy ale končí pod koly aut. Třeba na zabezpečení jejich cesty se dají využít právě finance z programu péče o krajinu,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: „Obce či majitelé pozemků mohou také žádat o peníze na ošetření významných a památných stromů, kosení luk a vyřezávání náletů, což zas napomáhá tomu, aby se v krajině udržely vzácné rostliny a hmyz. Příkladem mohou být květnaté louky nad Zvoníčkovem v Karlovarském kraji, kde kvete koniklec otevřený i plicník úzkolistý. Právě tam vloni z PPK putovalo více než 100 tisíc korun. Kromě toho v brzké době, na přelomu února a března, také rozšíříme mozaiku podpory péče o českou krajinu, a to výzvou v programu Národní plán obnovy – Podpora přirozených funkcí krajiny. Z ní zamíří dotace na vytváření krajinných prvků, tedy na opatření na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, alejí nebo remízů.“

AOPK ČR vyhlásila od 16. 2. 2023 výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu pro externí žadatele, a to v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Cílem Výzvy je podpora opatření směřujících k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, zajištění managementu cenných přírodních lokalit a podpora realizace dalších drobných neinvestičních opatření v krajině.

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba. V letošním roce se výzva zaměřuje pouze na oblasti podpory B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však 250 000 Kč. V roce 2023 je pro výzvu PPK B připraveno 29 milionů korun.

Žádosti je možné podávat od 16. 2. 2023 do 17. 3. 2023 na místně příslušném regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Formulář žádosti pro podání v rámci výzvy PPK B je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí ČR. Znění aktuální výzvy včetně všech dokumentů je k dispozici na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vloni se podpořilo pomocí PPK (B) celkem 582 projektů, na které bylo připraveno 40,7 mil. Kč. Jednalo se o projekty realizace péče o cenné biotopy (kosení, pastva) a realizace péče o krajinné prvky (péče o významné krajinné prvky, ošetření památných stromů).

Foto lokality Louky nad Zvoníčkovem: Radek Fišer, AOPK ČR

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

21. únor 2023

Konzumace čokolády je ve Vietnamu stále okrajovou záležitostí. Kakaovník se do Vietnamu dostal teprve na konci 19. století a v posledních letech se jeho pěstování i výroba kakaa rozšiřuje. Kakao je však většinou určeno na export. Důvodem, proč se ve vietnamské tradiční kuchyni nesetkáváme s kakaem, je údajně jeho hořkost.

Malá spotřeba čokolády je dle mého názoru spojená i s poměrně vysokou cenou na trhu. Pultové ceny zahraničních tabulkových čokolád se cenově pohybují od 50 Kč za 100 g a produkty několika místních čokoládoven jsou mizerné.

Změnu na trhu s cukrovinkami u čokolády přinesla až firma Marou. Za dnes jednoznačně nejznámější značkou čokolády na vietnamském trhu stojí nápad dvou Francouzů, Samuela Maruta a Vincenta Mourou, kteří se potkali ve Vietnamu v roce 2010.

Vincent Mourou měl zkušenosti z reklamní agentury, Samuel Maruta z oblasti bankovnictví a finančnictví. Později v roce 2011 založili společnost na výrobu čokolády s názvem Marou Faiseurs de Chocolat. Počátky výroby probíhaly doma v kuchyni s mixérem, troubou a dortovými formami. Přesto se firma stala jedním z prvních řemeslných výrobců čokolády v Asii a jednou z mála na světě, která vyrábí čistou hořkou čokoládu přímo tam, kde se pěstuje kakao. Všech sedm čokolád Marou získalo v roce 2022 mezinárodní ocenění.

První obchod s názvem Maison Marou byl otevřen v roce 2016 v centru Ho Či Minova Města a druhý obchod o rok později v Hanoji. Nyní firma oznámila, že zvýší počet svých obchodů ze současných osmi na šestnáct. Obchody nabízí cukrovinky, kávu a jiné nápoje. V Marou věří v potenciál vietnamského trhu a ví, že asijští zákazníci oceňují exkluzivitu a ceny od 200 Kč za 100 g tabulkové čokolády nejsou překážkou.

Tempo expanze společnosti je pozoruhodné. Kromě excelentního marketingu a PR se firmě podařilo přesvědčit fond soukromé investiční společnosti Mekong Capital, aby v r. 2021 investoval do výroby čokolády Marou desítky mil. USD. Mekong Capital spravuje ¼ mld. USD a zaměřuje se zejména na prosperující vietnamské podniky ve spotřebním průmyslu.

Zpracoval:

Luboš Marek

místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu

Tel: +84 904 099 562, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

20. únor 2023
Vzhledem k vývoji v oblasti prodeje potravinářských a zemědělských produktů považuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za nutné upozornit nejen jednotlivé podniky v tomto sektoru, ale i profesní svazy a sdružení na skutečnost, že zveřejňování informací o budoucích cenových krocích může být považováno za porušení pravidel hospodářské soutěže.

Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu cen potravin a zemědělských produktů, mají spotřebitelé jednoznačné právo být informování o tom, co k nárůstu ceny vedlo a jakým způsobem se na zvýšení ceny podílela prvovýroba, zpracovatel, distributor či maloobchodní prodejce.

Neznamená to však, že se subjekty na tomto trhu mohou navzájem, případně prostřednictvím médií, informovat o tom, jaké budou jejich budoucí cenové kroky a o jaké částky hodlají své zboží zdražit. Podobné jednání může být Úřadem označeno za porušení pravidel hospodářské soutěže a pokutováno, a to až do výše 10 % z obratu podniku, případně obratu členů sdružení, které se podobné nedovolené cenové koordinace dopustilo.

Podnikatelé musí svou cenovou strategii stanovovat individuálně, bez koordinace se svými konkurenty a bez signalizování budoucích cenových kroků. Spotřebitelé však mají být zpětně informováni, proč k navýšení ceny došlo.

Podrobněji k protisoutěžnímu jednání sdružení soutěžitelů také zde

Tiskové oddělení ÚOHS
23/21

20. únor 2023
Podle odborníků z úřadu EFSA nepředstavuje kombinovaná expozice mědi ze všech zdrojů pro obyvatele EU zdravotní riziko.

 

Měď je základní mikroživinou pro všechny živé organismy včetně člověka. Příliš mnoho nebo příliš málo mědi ve stravě může vést k zdravotním problémům. Měď je přirozeně přítomna v mnoha potravinách a do potravinového řetězce se dostává také v důsledku použití v organických i konvenčních pesticidech, krmivech a potravinářských přídatných látkách i jako živina v obohacených potravinách a potravinových doplňcích.

Nadměrné zadržování mědi v těle může být v průběhu času pro člověka toxické, postižena jsou zejména játra. Vědecký výbor úřadu EFSA dospěl k závěru, že při příjmu do 5 mg denně se nepředpokládá zadržování mědi, a stanovil přijatelný denní příjem (bezpečnou úroveň) 0,07 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti pro dospělou populaci. V návaznosti na to stanoví odborníci na výživu úřadu EFSA akceptovatelný příjem i pro mladší věkové skupiny.

Odborníci EFSA poprvé u této látky určili expozici ze všech dietárních i nedietárních zdrojů. K příjmu mědi významně přispívají přirozeně se vyskytující základní hladiny mědi v potravinách a složkách potravin a dlouhodobé používání měděného nádobí a měděných trubek. Přispění pesticidů, potravinářských a krmných aditiv nebo hnojiv je však zanedbatelné.

Kojenecká a pokračovací výživa se významně podílí na dietární expozici mědi u kojenců a batolat. Nepříznivé účinky expozice mědi u dětí se však neočekávají vzhledem k vyšším nárokům dětí na živiny potřebné pro růst.

V předchozím hodnocení se odborníci EFSA věnovali nedostatku mědi a adekvátnímu příjmu pro všechny věkové skupiny.


Vědecké práce:

Více informací:

Zdroj: Total copper intakes below new safe level | EFSA (europa.eu)

 

Autor: KM EFSA

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/celkovy-prijem-medi-nepredstavuje-zdravotni-riziko.aspx

20. únor 2023
Autor: KM EFSA
27. vědecké kolokvium EFSA, Brusel+on-line, 11.-12. 5. 2023

Nedávný pokrok v oborech, jako je tkáňové inženýrství, buněčné kultury a syntetická biologie, otevřel cestu novým technologickým přístupům a produktům v zemědělsko-potravinářském odvětví. Mezi nimi vynikají potraviny živočišného nebo rostlinného původu získané z buněčných kultur a potravinové složky vyrobené přesnou fermentací.

V systému EU vyžadují tyto druhy výrobků povolení před uvedením na trh v rámci různých sektorových regulačních rámců zahrnujících vědecké poradenství EFSA, jako jsou nařízení o nových potravinách a nařízení o potravinářských přídatných látkách. Proto je nezbytné, aby metodiky hodnocení rizik a odborné znalosti EFSA v této oblasti držely krok s tímto technologickým vývojem.

Tímto vědeckým kolokviem by EFSA chtěl svést dohromady odborníky a stakeholdery, aby diskutovali o probíhajících trendech a výzkumu v této oblasti a o požadavcích na to, aby hodnocení rizik prováděné EFSA odpovídalo svému účelu.

Cílem kolokvia je:

- identifikovat odvětví zemědělsko-potravinářského systému, která jsou relevantní pro potraviny a složky potravin získané z buněčných kultur;
- zhodnotit současný stav pokud jde o relevantní koncepce, technologie a odvozené produkty;
- diskutovat o nových bezpečnostních a metodických aspektech a jejich dopadu na přístupy EFSA k hodnocení rizik. 

Registrace

Registrace je otevřená do 30. března 2023.

Registrační formulář obsahuje také několik otázek o vašich odborných znalostech a zájmu o kolokvium, které pomohou úřadu EFSA lépe definovat obsah, který bude během akce projednáván.

Aby bylo zajištěno vyvážené zastoupení všech zainteresovaných a odborných skupin, vyhrazuje si EFSA právo prověřit registrace a vybrat účastníky pro osobní účast. Registrovaní budou po uzavření registrace informováni, zda je jejich osobní účast potvrzena.

Osobní účast je omezena na maximálně 100 účastníků, včetně přednášejících a dalších odborníků, které EFSA již určil. Další výběr zajistí dostatečné zastoupení různých odborných oblastí, jakož i zastoupení všech skupin zúčastněných stran a geografickou vyváženost.

Základní logistické informace

Zasedání se koná v Bruselu v Belgii ve dnech 11.-12. května (1,5 dne). Po potvrzení účasti obdrží účastníci vybraní k osobní účasti další podrobnosti.

Plenární zasedání budou přenášena přes internet. Odkaz ke sledování webového přenosu bude zpřístupněn blíže k události.

Akce bude probíhat v angličtině. Překlad nebude zajištěn.

Účast na akci je bezplatná. Účastníci si musí hradit cestovní náklady a náklady na ubytování, pokud je EFSA nevyzve.

Pro další informace a přímý přístup k registračnímu formuláři navštivte webové stránky EFSA.

Zdroj: EFSA