5. duben 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo často kladené dotazy k výkladu nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (nařízení vlády č. 5/2023 Sb.) a k výkladu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny (nařízení vlády č. 463/2022 Sb.).


Rozdělení smluv a zákazníků (§ 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.)

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 a sjednaná cena elektřiny/plynu je přímo závislá na ceně elektřiny/plynu na krátkodobých trzích s elektřinou/plynem, přičemž po 7. září 2022 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o zvýšení obchodní přirážky?

Jedná se o smlouvu typu A, u níž se jednotkový základ pro výpočet kompenzace určí podle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 5/2023 Sb., tj. jako pro smlouvu uzavřenou po 7. září 2022. Podle § 3 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 5/2023 Sb. totiž platí: „Dojde-li dohodou smluvních stran ke změně smlouvy v části týkající se ceny elektřiny nebo plynu nebo doby trvání závazku ze smlouvy nebo ke změně smlouvy spočívající v rozšíření výčtu odběrných míst, považuje se den sjednání dohody za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení.“

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud měl zákazník do 31. prosince 2022 právo zadávat dodavateli elektřiny/plynu pokyny k nákupu procentuální části sjednaného diagramu spotřeby elektřiny nebo plynu, tohoto práva však nevyužil, a pro rok 2023 tak platí za sjednanou cena elektřiny/plynu, jejíž výše je přímo závislá na ceně elektřiny/plynu na krátkodobých trzích s elektřinou/plynem?

Jedná se o smlouvu typu A.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 na dobu neurčitou s cenou elektřiny/plynu jinou než fixní (kterou je dodavatel elektřiny/plynu oprávněn jednostranně změnit)?

Nejsou-li naplněny obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H, pak se jedná o smlouvu typu B. Oznámí-li dodavatel elektřiny/plynu u smlouvy typu B změnu ceny elektřiny/plynu, typ smlouvy se v souladu s § 3 odst. 4 větou první nařízení vlády č. 5/2023 Sb. nemění.   

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud je cena elektřiny/plynu sjednaná odkazem na ceník, podle kterého je cena stanovena jako vážený průměr ceny zajištěné v roce 2022 a ceny dosažené na spotovém trhu navýšený o obchodní přirážku?

Podle toho, zda byla smlouva uzavřena před 7. zářím 2022, nebo po 7. září 2022, se jedná o smlouvu typu B nebo C, neboť se jedná o smlouvu s jinou než fixní cenou elektřiny/plynu. Současně popsané smluvní cenové ujednání nevykazuje jednoznačně znaky smlouvy typu A, F, G nebo H.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud u smlouvy typu B uzavřené před 7. zářím 2022 dojde po 7. září 2022 k automatickému prodloužení doby trvání závazku na dobu určitou opět s cenou elektřiny/plynu jinou než fixní?

Stále se bude jednat o smlouvu typu B. V uvedeném případě se totiž stále jedná o smlouvu s cenou jinou než fixní uzavřenou před 7. zářím 2022 (vzhledem k tomu, že k prodloužení doby trvání závazku došlo automaticky na základě samotné smlouvy, a nikoliv na základě dodatku ke smlouvě, nemění se datum uzavření smlouvy pro účely nařízení vlády č. 5/2023 Sb.). Došlo-li současně s prodloužením doby trvání závazku ke změně ceny, pak § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. výslovně stanoví, že oznámí-li dodavatel u smlouvy typu B změnu ceny, typ smlouvy se nemění.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 s cenou elektřiny/plynu jinou než fixní a po 7. září 2022 došlo ke změně doby trvání závazku bez výslovného souhlasu zákazníka na dobu určitou a ke změně ceny elektřiny/plynu na cenu jinou než fixní?

Smlouva je stále smlouvou typu B. Vzhledem k tomu, že právo dodavatele elektřiny/plynu změnit dobu trvání závazku bez výslovného souhlasu zákazníka bylo ve smlouvě sjednáno dopředu, tj. ke změně doby trvání závazku nedošlo na základě sjednání dodatku ke smlouvě, zůstává i datum uzavření smlouvy stejné, tj. do 7. září 2022, a proto nedochází ke změně typu smlouvy.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 s fixní cenou elektřiny/plynu a následně, stále před 7. září 2022, došlo ke změně doby trvání závazku bez výslovného souhlasu zákazníka na dobu určitou a ke změně ceny elektřiny/plynu na cenu jinou než fixní?

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena do 7. září 2022 a pro rok 2023 platí, že je sjednána na dobu určitou a s cenou elektřiny/plynu jinou než fixní, jedná se o smlouvu typu B (doba trvání závazku zde není podstatná).

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 s cenou elektřiny/plynu jinou než fixní a zákazník po 7. září 2022 využije opci přidávat do již uzavřené smlouvy odběrná místa, aniž by došlo ke změně ceny nebo jiných smluvních ujednání?

Nejsou-li naplněny obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H a nebyla-li dodávka elektřiny/plynu do dalších odběrných míst zákazníka sjednána dodatkem k původní smlouvě, pak se v období po využití opce zákazníka jedná o smlouvu typu B. Datum uzavření smlouvy v tomto případě totiž zůstává stejné, tj. před 7. září 2022, neboť smlouva od počátku obsahovala právo zákazníka přidávat do smlouvy nová odběrná místa).

Byla-li dodávka elektřiny/plynu do dalších odběrných míst zákazníka sjednána dodatkem k původní smlouvě, pak se, nejsou-li naplněny obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H, ve vztahu k těmto novým odběrným místům jedná o smlouvu typu C a ve vztahu k původním odběrným místům o smlouvu typu B. Dané pravidlo je upraveno v § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 a po 7. září 2022 došlo k uzavření dodatku ke smlouvě, na jehož základě byla doba trvání závazku od 1. ledna 2023 změněna na dobu neurčitou a cena elektřiny/plynu byla změněna na cenu jinou než fixní tak, že ji stanovuje dodavatel elektřiny/plynu?

V období po uzavření dodatku ke smlouvě se jedná o smlouvu typu C, tedy smlouvu s jinou cenou elektřiny/plynu než fixní uzavřenou po 7. září 2022, neboť je nutné vycházet z nového data uzavření smlouvy. Podle § 3 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 5/2023 Sb. totiž platí, že den sjednání dohody (uzavření dodatku ke smlouvě) mj. o změně ceny elektřiny/plynu se považuje za den uzavření smlouvy jako takové. Podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. potom platí, že dojde-li v průběhu trvání závazku ze smlouvy ke změně jeho obsahu v části týkající se některého z obsahových znaků rozhodných pro rozdělení smluv, považuje se smlouva ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu toho typu podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., kterému vymezením obsahových znaků odpovídá (není-li stanoveno jinak).

Doba trvání závazku není v případě smlouvy typu C podstatná.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 na dobu neurčitou, avšak vždy se sjednávanou fixní cenou elektřiny/plynu na určité období, a po 7. září 2022 byl uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož předmětem je nová výše fixní ceny elektřiny/plynu?

Jedná se buď o smlouvu typu D, nebo o smlouvu typu E. Den sjednání dohody mj. o změně ceny elektřiny/plynu se podle § 3 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 5/2023 Sb. považuje za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení, což je ale v případě smlouvy typu D nebo E podstatné jen z hlediska způsobu výpočtu jednotkového základu pro výpočet kompenzace podle § 5 odst. 6 nebo 7 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Doba trvání závazku v případě smlouvy typu D nebo E podstatná není.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 s fixní cenou elektřiny/plynu a po 7. září 2022 došlo ke změně doby trvání závazku bez výslovného souhlasu zákazníka na dobu určitou a ke změně ceny elektřiny/plynu na cenu jinou než fixní?

V období do změny trvání závazku a cenového ujednání se jedná o smlouvu typu D a v období po změně trvání závazku a cenového ujednání, není-li cena elektřiny/plynu nově přímo závislá na ceně elektřiny/plynu na krátkodobých trzích s elektřinou/plynem, se jedná o smlouvu typu B. Pravidlo, že smlouva typu D, u níž dojde v období po 7. září 2022 ke změně doby trvání závazku z doby určité na dobu neurčitou nebo ke změně fixní ceny na cenu jinou než fixní (ne však spotovou), se ode dne účinnosti změny obsahu závazku považuje za smlouvu typu B, je upraveno v § 3 odst. 4 větě druhé nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 a po 7. září 2022 byla zákazníkovi oznámena nová cena elektřiny/plynu, která je přímo závislá na výsledné ceně, za níž dodavatel elektřiny/plynu komoditu (kombinací forwardových a spotových nákupů) nakupuje?

Podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. platí, že dojde-li v průběhu trvání závazku ze smlouvy ke změně jeho obsahu v části týkající se některého z obsahových znaků rozhodných pro rozdělení smluv, považuje se smlouva ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu toho typu podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., kterému vymezením obsahových znaků odpovídá (není-li stanoveno jinak).

Vycházíme-li z předpokladu, že cena je ve smlouvě se zákazníkem sjednaná jako cena jiná než fixní a současně smlouva nesplňuje obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H, pak se v období po oznámení nové ceny jedná buď o smlouvu typu B, nebo o smlouvu typu C. Pokud byla smlouva uzavřena před 7. září 2022 a po 7. září 2022 byla zákazníkovi pouze oznámena změna ceny, aniž by došlo k uzavření nové smlouvy nebo dodatku ke stávající smlouvě, pak podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. platí, že se jedná o smlouvu typu B. Naopak bylo-li cenové ujednání změněno na základě uzavření nové smlouvy nebo dodatku ke stávající smlouvě, pak se jedná o smlouvu typu C, neboť je nutné vycházet z nového data uzavření smlouvy (den sjednání dohody mj. o změně ceny elektřiny/plynu se podle § 3 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 5/2023 Sb. považuje za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení).

 1. O jaký typ smlouvy se jedná, pokud smlouva byla uzavřena po 7. září 2022 s jinou cenou elektřiny/plynu než fixní, ale dodavatel elektřiny/plynu již většinu množství elektřiny/plynu zajistil před 7. září 2022?

Nejsou-li naplněny obsahové znaky smlouvy typu A, F, G nebo H, pak se jedná o smlouvu typu C. Jedním ze znaků smlouvy, které jsou rozhodné pro posouzení toho, do jakého typu smlouvy ve smyslu § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. je možné smlouvu zařadit, je datum sjednání smlouvy se zákazníkem, nikoli však datum nákupu komodity. Určitou výjimku představuje ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., podle kterého platí, že předcházela-li dohodě smluvních stran o celém obsahu smlouvy dohoda o ceně elektřiny/plynu nebo přijetí cenové nabídky zákazníkem, považuje se za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení tento dřívější den. Pokud by tedy např. cenová nabídka byla zákazníkem přijata před 7. září 2022, bylo by možné danou smlouvu považovat za smlouvu typu B.

 1. Platí, že u smlouvy typu D se nerozlišuje, zda byla uzavřena před nebo po 7. září 2022? 

Pro zařazení smlouvy do smlouvy typu D nezáleží na tom, zda byla smlouva uzavřena před nebo po 7. září 2022, podstatné je jen to, zda je cena elektřiny/plynu sjednaná jako fixní. Den uzavření smlouvy je u smlouvy typu D rozhodný až pro určení jednotkového základu pro výpočet kompenzace – podle § 5 odst. 6 písm. a) nebo b) nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

 1. V jakých typických případech se jedná o smlouvu typu E?

Podle § 3 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. je smlouvou typu E „smlouva s fixní cenou elektřiny nebo plynu na období dodávky elektřiny nebo plynu nejdříve od 1. ledna 2023 a nejpozději do 31. prosince 2023 uzavřená se zákazníkem pro odběrné místo typu 1, popřípadě pro odběrné místo typu 2, pokud sjednané plnění podle smlouvy pro odběrné místo typu 1 zahrnuje rovněž dodávku elektřiny nebo plynu do odběrného místa typu 2 téhož zákazníka“. Vymezení tohoto typu smlouvy cílí na smlouvy, na jejichž základě je dodávána elektřina/plyn do více odběrných míst (např. poboček) jednoho zákazníka, z nichž některá odběrná místa jsou připojena na hladině nízkého napětí, alespoň jedno odběrné místo je však vždy připojené na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí.

 1. Platí pravidlo podle § 3 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 5/2023 Sb. o změně dne uzavření smlouvy v případě uzavření dodatku ke smlouvě pro jakýkoliv dodatek k jakékoliv smlouvě? 

V zásadě ano, týká-li se dohoda smluvních stran některé ze změn smlouvy uvedených v § 3 odst. 2 větě druhé nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Dané ustanovení současně obsahuje výjimku, kdy dochází-li na základě dodatku ke smlouvě pouze k rozšíření výčtu odběrných míst beze změny smlouvy v části týkající se ceny elektřiny nebo plynu nebo doby trvání závazku ze smlouvy, považuje se den sjednání dohody za den uzavření smlouvy pouze ve vztahu k těmto novým odběrným místům. Další výjimkou je pravidlo zakotvené v § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., podle kterého se smlouva typu D uzavřená do 7. září 2022, u níž v období po 7. září 2022 dojde ke změně trvání závazku ze smlouvy z doby určité na dobu neurčitou nebo ke změně fixní ceny elektřiny nebo plynu na cenu jinou než fixní (nehledě na to, zda na základě dodatku ke smlouvě, jednostranného právního jednání dodavatele elektřiny/plynu či např. ze zákona), považuje ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu typu B.

 1. Jaké „obsahové znaky“ mají být pro účely ustanovení § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. posuzovány, případně s jakými vahami? 

Na mysli se mají obsahové znaky, jejichž prostřednictvím jsou vymezeny jednotlivé typy smluv v § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. - tj. typ cenového ujednání (fixní cena elektřiny/plynu, cena elektřiny/plynu jiná než fixní, cena elektřiny/plynu přímo závislá na ceně elektřiny/plynu na krátkodobých trzích s elektřinou/plynem), doba trvání závazku (na dobu určitou nebo neurčitou), období dodávky elektřiny/plynu, typ odběrného místa (odběrné místo typu 1 nebo 2) a způsob postupného nákupu elektřiny/plynu zákazníkem (v případě smluv typu F, G a H). Obdobně se za takový znak musí posuzovat i datum uzavření smlouvy, byť se formálně nejedná o obsahový znak, ale jedná se o kritérium určující typ smlouvy.

 1. Jaký je z hlediska kompenzace dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu nejlepší postup při změně zákazníka v odběrném místě? 

Lze doporučit, aby – je-li to možné – byla při změně zákazníka v odběrném místě původní smlouva postoupena na nového zákazníka, a nikoliv aby byla uzavírána nová smlouva. V případě postoupení smlouvy dochází totiž toliko ke změně subjektu závazku, který však jako takový trvá dále s původním obsahem. Pokud je tedy smlouva postoupena, nemění se ani datum uzavření smlouvy ani jiný znak rozhodný pro kategorizaci smlouvy podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Naopak je-li uzavřena nová smlouva, je s tím pro dodavatele elektřiny/plynu spojeno riziko ekonomické ztráty, neboť při kategorizaci smlouvy podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. i následném způsobu výpočtu jednotkového základu pro výpočet kompenzace podle § 5 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. je v takovém případě nutné vycházet z nového data uzavření smlouvy.

Jednotkový základ pro výpočet kompenzace (§ 5 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.)

 1. Co se rozumí pod pojmy, se kterými pracuje při výpočtu jednotkového základu pro výpočet kompenzace u smlouvy typu C ustanovení § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.? Má se „tržní spotovou cenou elektřiny/plynu“ na mysli skutečná nákupní cena dodavatele elektřiny/plynu?

Tržní spotová cena elektřiny je v § 2 písm. b) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. definovaná jako „cena elektřiny dosažená v obchodní hodině na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh“ a tržní spotová cena plynu je v § 2 písm. c) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. definovaná jako „cena plynu ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro plynárenský den pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ pro plyn v Kč/MWh“. Přirážky jsou pak uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. a stanovenou cenou se rozumí zastropovaná cena podle § 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Za použití těchto hodnot se v případě smlouvy typu C na základě § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vypočítá jednotkový základ pro výpočet kompenzace, ten se následně podle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vynásobí příslušným množstvím elektřiny v každé obchodní hodině, resp. množstvím plynu v každý plynárenský den za kalendářní měsíc a součet těchto součinů dává dohromady dílčí základ měsíční kompenzace za dané odběrné místo a daný typ smlouvy. Součet vypočítaných dílčích základů měsíční kompenzace za všechna odběrná místa a typy smluv podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. snížený o přijatou mimořádnou zálohu za daný měsíc, a případně snížený o absolutní hodnotu měsíční kompenzace za předcházející měsíc, byla-li záporná, potom podle § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. dává dohromady měsíční kompenzaci za příslušný měsíc.

 1. Lze mít za splněnou podmínku podle § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., že měl dodavatel elektřiny/plynu k 31. říjnu 2022 zajištěn nákup elektřiny/plynu na bázi forwardových produktů nejméně na 80 % předpokládané spotřeby zákazníků se smlouvou typu B na rok 2023, pokud daný nákup elektřiny/plynu nezajistil dodavatel elektřiny/plynu sám, ale zajistil jej pro něj jiný dodavatel elektřiny/plynu?

Ano. Má-li dodavatel elektřiny/plynu na základě smlouvy uzavřené s jiným dodavatelem elektřiny/plynu sjednáno, že pro něj tento jiný dodavatel elektřiny/plynu uskuteční nákup elektřiny/plynu na bázi forwardových produktů v požadované výši (80 % předpokládané spotřeby zákazníků se smlouvou typu B na rok 2023) a ke stanovenému datu (do 31. října 2022) a tyto nákupy elektřiny/plynu jsou přímo určitelné jako nákupy pro daného dodavatele elektřiny/plynu, pak je splněna uvedená podmínka pro uplatnění zjednodušeného postupu pro určení jednotkového základu pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny/plynu.  

 1. Jaká konkrétní výše referenční ceny elektřiny/plynu má být použita při výpočtu jednotkového základu pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny/plynu u smlouvy typu E podle § 5 odst. 7 písm. b) nařízení vlády č. 5/2023 Sb.?

Referenční cena elektřiny/plynu pro smlouvy typu E podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. se určí podle data uzavření smlouvy (výběr řádku) a délky sjednané fixace ceny elektřiny/plynu (výběr sloupce).

 1. Lze u smlouvy typu F nebo G aplikovat referenční koeficienty podle přílohy č. 3 nebo 4 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., i když smluvně sjednané koeficienty jsou vázané na jiný burzovní index?

Referenční koeficienty, se kterými pracují přílohy č. 3 a 4 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., nelze porovnávat s koeficienty vázanými na jiné burzovní indexy. U smlouvy typu F a G je vždy nutné splnit alespoň jednu ze dvou podmínek (přímé porovnání sjednaných koeficientů nebo ověření stanoveným výpočtem ceny) podle části B přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., resp. části A přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., aby se referenční cena elektřiny/plynu mohla rovnat sjednané ceně. Pokud ani jedna z uvedených podmínek splněna není, je nutné každý měsíc ověřovat, že sjednaná cena nepřesahuje referenční cenu vypočtenou postupem podle části C přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 5/20223 Sb., resp. části B přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 5/20223 Sb. V případě, že sjednaná cena přesahuje vypočtenou referenční cenu, určí se jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny/plynu u smlouvy typu F a G uzavřené po 7. září 2022 do 31. prosince 2022 jako rozdíl vypočtené referenční ceny elektřiny/plynu a stanovené ceny elektřiny/plynu.

 1. Platí, že se v případě dodávky plynu, v souvislosti s níž vzniká dodavateli plynu povinnost zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, aplikují vyšší přirážky k ceně plynu podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. než v případě dodávky plynu, v souvislosti s níž dodavateli plynu povinnost zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu nevzniká?

Ano. V případě dodávky plynu, v souvislosti s níž vzniká dodavateli plynu povinnost zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, jsou tyto náklady dodavatele plynu zohledněny v příslušných přirážkách k ceně plynu podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely měsíční kompenzace (§ 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.)

 1. Je již dostupný detailní popis postupu při kalkulačním propočtu ceny elektřiny/plynu pro účely měsíční kompenzace?

Metodika kalkulačního propočtu ceny elektřiny nebo plynu pro účely měsíční kompenzace podle § 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zatím zpracována nebyla.

 1. Určí se kalkulační propočet ceny elektřiny/plynu podle § 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. jako průměr jednotkových čistých předpokládaných ročních nákladů na nákup elektřiny nebo plynu pro všechny zákazníky se smlouvou typu B?

Ne, nelze průměrovat jednotkové čisté předpokládané roční náklady na nákup elektřiny nebo plynu mezi zákazníky se smlouvou typu B, kteří mají cenu elektřiny/plynu sjednanou odkazem na různé ceníky. Kalkulační propočet ceny elektřiny/plynu se tedy určí jednotlivě vždy pro skupinu zákazníků se smlouvou typu B s cenou elektřiny/plynu sjednanou odkazem na stejný ceník.

 1. Ustanovení § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. pracuje s „předpokládanými ročními náklady a tržbami souvisejícími s vypořádáním obchodů“. Vzhledem k tomu, že se tyto údaje mění v čase, mají se při kalkulačním propočtu ceny elektřiny/plynu pro účely měsíční kompenzace použít údaje k 7. září 2022?

Pro daný měsíc se použije vždy aktuálně známý odhad podle toho, jak se vyvíjí ceny nakupované elektřiny/plynu a spotřeba. Toto pravidlo vyplývá z § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., podle kterého „do tržeb souvisejících s vypořádáním obchodů patří také výnosy z prodeje elektřiny nebo plynu po 7. září 2022 v rámci daného produktového portfolia s respektováním změny velikosti portfolia bez vícenákladů na odchylku“. Z uvedeného vyplývá, že při výpočtu měsíční kompenzace po dubnu 2023 (za období ledna až března 2023 je možné použít jeden kalkulační propočet, protože se měsíční kompenzace za tyto měsíce počítá až v dubnu 2023) se kalkulační propočet provádí každý měsíc při výpočtu měsíční kompenzace.    

 1. Jak má při kalkulačním propočtu ceny elektřiny pro účely měsíční kompenzace podle § 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. postupovat výrobce elektřiny dodávající do místa spotřeby elektřinu prostřednictvím přímého vedení, který z povahy věci nemá žádné „náklady na nákup elektřiny“?

Podle § 5 odst. 12 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. platí, že jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení se určí v závislosti na typu smlouvy přiměřeně podle § 5 odst. 2 až 10 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Slovo „přiměřeně“ vyjadřuje volnější vztah mezi ustanovením § 5 odst. 12 a § 5 odst. 2 až 10 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Pro kalkulační propočet ceny elektřiny pro účely měsíční kompenzace podle § 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v případě výrobce elektřiny dodávajícího do místa spotřeby elektřinu prostřednictvím přímého vedení to konkrétně znamená, že namísto „nákladů na nákup elektřiny“ použije hodnotu nákladů na výrobu elektřiny.

Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace (§ 7 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.)

 1. Jak se postupuje při výpočtu měsíční kompenzace?

Nejprve se v závislosti na typu smlouvy a odběrného místa, resp. místa spotřeby určí podle § 5 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny/plynu. Za použití jednotkového základu v Kč/MWh se následně postupem podle § 7 odst. 2 anebo 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vypočítá dílčí základ měsíční kompenzace za dané odběrné místo / místo spotřeby a typ smlouvy a dodávky elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance v Kč. Poté se postupem podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vypočítá dílčí základ měsíční kompenzace za všechna odběrná místa / místa spotřeby se stejným typem smlouvy a dodávkou elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance opět v Kč. Součet dílčích základů měsíční kompenzace za všechna odběrná místa / místa spotřeby se stejným typem smlouvy a dodávkou elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance, případně snížený o přijatou mimořádnou zálohu za daný měsíc a o absolutní hodnotu měsíční kompenzace za předcházející měsíc, byla-li záporná, nakonec podle § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. určuje celkovou výši měsíční kompenzace dodavatele elektřiny/plynu.

 1. Jak konkrétně má být podle § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. stanovena měsíční spotřeba elektřiny/plynu u odběrných míst s měřením typu C?

Ustanovení § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. záměrně stanoví využití měsíčních dat pro vyhodnocení odchylek, aby bylo možné využít známá data, a Energetický regulační úřad případně mohl provést kontrolu. Vypořádání rozdílu mezi skutečně odebraným množstvím elektřiny/plynu a měsíční verzí dat V1 bude předmětem novely nařízení vlády č. 5/2023 Sb., jejíž příprava je plánovaná zhruba v polovině roku 2023. Záměrem je, aby veškeré rozdíly byly vypořádány do konce dubna 2024.

Konkrétní postup stanovení měsíční spotřeby elektřiny/plynu u odběrných míst s měřením typu C je následující: Výpočet vychází pouze z odhadu roční spotřeby daného odběrného místa evidovaného v systému OTE, a.s. (skutečná data z měsíčních odečtů nelze použít, neboť by pak docházelo ke směšování údajů z odhadovaných a skutečných údajů a byla by ztížena možnost kontroly). Z odhadované roční spotřeby se následně určí spotřeba pro odběrné místo a konkrétní hodinu (v případě elektřiny), resp. den (v případě plynu), a to pomocí přepočtených typových diagramů dodávky a koeficientu zbytkového diagramu určeného pro síť evidovanou u odběrného místa.

 1. Co se rozumí „dodávkou za místo spotřeby“ podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.?

Ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. nepracuje s pojmem „dodávka za místo spotřeby“, ale „dílčí základ měsíční kompenzace … za místo spotřeby“. Ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. navazuje na ustanovení § 5 odst. 12 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., které určuje způsob výpočtu „jednotkového základu pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení“, jehož výsledkem je tedy x Kč/MWh. Za použití jednotkového základu v Kč/MWh se následně postupem podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vypočítá dílčí základ měsíční kompenzace za dané místo spotřeby (jednotkový základ pro výpočet kompenzace se u jednotlivých míst spotřeby může lišit v závislosti na typu smlouvy) v Kč a poté se postupem podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vypočítá dílčí základ měsíční kompenzace za všechna místa spotřeby se stejným typem smlouvy (příp. i za všechna odběrná místa se stejným typem smlouvy, dodává-li výrobce elektřiny některým zákazníkům elektřinu nikoliv prostřednictvím přímého vedení, ale jako obchodník s elektřinou nakupující elektřinu na trhu, přičemž zákazník tuto elektřinu v odběrném místě odebírá ze soustavy) opět v Kč. Součet dílčích základů měsíční kompenzace za všechna místa spotřeby / odběrná místa se stejným typem smlouvy, případně snížený o přijatou mimořádnou zálohu za daný měsíc a o absolutní hodnotu měsíční kompenzace za předcházející měsíc, byla-li záporná, nakonec podle § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. určuje celkovou výši měsíční kompenzace výrobce elektřiny.

 1. Má se v případě výroby elektřiny z černého uhlí z kombinované výroby elektřiny a tepla počítat dílčí základ měsíční kompenzace dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení za místo spotřeby podle § 7 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 5/2023 Sb., nebo se má použít hodnota 0, která je výsledkem výpočtu podle § 7 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 5/2023 Sb.?

Pokud je výsledkem rozdílu stropu tržního příjmu / hodnoty podle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. a stanovené ceny elektřiny 0, nejedná se sice technicky vzato o „kladný rozdíl“, se kterým počítá § 7 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 5/2023 Sb., smyslem ustanovení však skutečně bylo, aby, pokud výsledkem výpočtu podle § 7 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. je 0, byla tato hodnota brána jako nižší z hodnot pro dílčí základ měsíční kompenzace za místo spotřeby. Jinými slovy, smyslem je, aby v tomto případě kompenzace výrobci elektřiny poskytovaná nebyla. Hodnota 5 000 Kč/MWh pro výrobu elektřiny z černého uhlí z kombinované výroby elektřiny a tepla uvedená v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vyjadřuje totiž limitní nákladovou cenu (s přiměřeným ziskem) pro takové výrobny elektřiny, tj. cenu, která by měla pokrývat náklady výrobce elektřiny na výrobu elektřiny a přiměřený zisk, a proto nelze dojít k závěru, že by se v tomto případě měla jako dílčí základ měsíční kompenzace za místo spotřeby použít hodnota vypočítaná podle § 7 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 5/2023 Sb.  

Žádost o úhradu měsíční kompenzace (§ 10 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.)

 1. Musí každý dodavatel elektřiny/plynu podávat žádost o úhradu měsíční kompenzace s náležitostmi podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. a současně uvádět údaje podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.?

Žádost o úhradu měsíční kompenzace je oprávněn podat každý dodavatel elektřiny/plynu, který dodává elektřinu/plyn do odběrného místa nebo místa spotřeby za stanovenou cenu. 

Žádost o úhradu měsíční kompenzace má podobu podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. a společně s ní dodavatel elektřiny/plynu předává OTE, a.s. údaje v operátorem trhu stanoveném formátu podle přílohy č. 8 anebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Příloha č. 8 a příloha č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. konkrétně stanoví seznam údajů poskytovaných dodavatelem elektřiny/plynu samostatně za dodávky elektřiny a plynu pro ta odběrná místa / místa spotřeby, do nichž v daném měsíci dodával elektřinu/plyn za stanovenou cenu, zvlášť za každý typ a podkategorii smlouvy, a případně i za dodávky elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance. Strukturace údajů o dodávkách elektřiny/plynu v příloze č. 8 a příloze č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vychází z přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., která je agregovanou podobou údajů uvedených v příloze č. 8 a příloze č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. (přičemž příloha č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. obsahuje navíc údaje za ta odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodavatel elektřiny/plynu nedodává elektřinu/plyn za stanovenou cenu).

Současně platí, že pokud dodavatel elektřiny/plynu dodává více zákazníkům elektřinu/plyn za cenu sjednanou s odkazem na stejný ceník, v jednom regionu typového diagramu a ve stejné třídě typového diagramu dodávky v elektroenergetice, resp. ve stejné distribuční síti v plynárenství, pak i detailní údaje podle přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vyplňuje agregovaně (viz také poznámku pod čarou č. 1 v příloze č. 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.).

Dále také viz otázka č. 14.

 1. Musí být v podkladu podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zasílaném společně s žádostí o úhradu měsíční kompenzace uvedeny i údaje za ta odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodavatel elektřiny/plynu v daném měsíci dodával elektřinu/plynu nikoliv za stanovenou, ale za sjednanou cenu? 

Ne. Žádost o úhradu měsíční kompenzace musí obsahovat údaje za všechna odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodavatel elektřiny/plynu v daném měsíci dodával elektřinu/plyn za stanovenou cenu, a v souladu s § 10 odst. 4 písm. e), resp. odst. 5 písm. e) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. i některé údaje za odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodával elektřinu/plyn za sjednanou cenu, zatímco v podkladu podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zasílaném společně s žádostí o úhradu měsíční kompenzace dodavatel elektřiny/plynu v souladu s § 10 odst. 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. uvádí jen údaje za odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodával elektřinu/plyn za stanovenou cenu.

 1. Uvádějí se v žádosti o úhradu měsíční kompenzace údaje za jednotlivá odběrná místa nebo vždy souhrnně za typ odběrného místa / místa spotřeby a typ smlouvy?

Žádost o úhradu měsíční kompenzace má podobu podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. a společně s ní dodavatel elektřiny/plynu předává OTE, a.s. údaje podle přílohy č. 8 anebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Příloha č. 8 a příloha č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. konkrétně stanoví seznam údajů poskytovaných dodavatelem elektřiny/plynu samostatně za dodávky elektřiny a plynu pro ta odběrná místa / místa spotřeby, do nichž v daném měsíci dodával elektřinu/plyn za stanovenou cenu, zvlášť za každý typ a podkategorii smlouvy, a případně i za dodávky elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance. Strukturace údajů o dodávkách elektřiny/plynu v příloze č. 8 a příloze č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vychází z přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., která je agregovanou podobou údajů uvedených v příloze č. 8 a příloze č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. (přičemž příloha č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. obsahuje navíc údaje za ta odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodavatel elektřiny/plynu nedodává elektřinu/plyn za stanovenou cenu).

Současně platí, že pokud dodavatel elektřiny/plynu dodává více zákazníkům elektřinu/plyn za cenu sjednanou s odkazem na stejný ceník, v jednom regionu typového diagramu a ve stejné třídě typového diagramu dodávky v elektroenergetice, resp. ve stejné distribuční síti v plynárenství, pak i detailní údaje podle přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. vyplňuje agregovaně (viz také poznámku pod čarou č. 1 v příloze č. 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.).

 1. Žádost o úhradu měsíční kompenzace se podává každý měsíc, ale u odběrných míst s roční periodou odečtu nejsou známé skutečné údaje o spotřebě elektřiny/plynu. Jaké údaje se mají při vyplnění žádosti o úhradu měsíční kompenzace použít a jak bude řešen rozdíl oproti skutečným údajům?

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v § 7 odst. 1 stanoví, jaká výše spotřeby elektřiny/plynu je základem pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace. V případě odběrných míst s neprůběhovým měřením určí dodavatel elektřiny nebo plynu pro odběrné místo množství elektřiny v obchodní hodině nebo množství plynu v plynárenském dni z údajů pro stanovení spotřeby elektřiny nebo plynu daného odběrného místa použité pro měsíční vyhodnocení odchylek.  V praxi je tedy nezbytné použít tato data, a to jak za odběrná místa odečítaná měsíčně, tak za odběrná místa s ročním cyklem odečtu a výpočtem měsíční spotřeby elektřiny/plynu na základě předpokládané/plánované roční spotřeby a typových diagramů dodávky.

Rozdíly mezi údaji použitými v rámci měsíčního vyhodnocení odchylek  a případnými opravami v rámci tzv. závěrečného měsíčního vyhodnocení odchylek, a zejména pak rozdíl u clearingu za skutečné odečty ročně odečítaných odběrných míst nejsou v nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v tuto chvíli řešeny a budou spolu s nastavením závěrečného vypořádání kompenzací předmětem novely nařízení vlády č. 5/2023 Sb., jejíž příprava je plánovaná přibližně v polovině roku 2023.  

 1. Musí být v žádosti o úhradu měsíční kompenzace uvedeny i údaje za ta odběrná místa, která snižují výslednou výši kompenzace?

Ano, žádost o úhradu měsíční kompenzace musí obsahovat údaje za všechna odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodavatel elektřiny/plynu v daném měsíci dodával elektřinu/plyn za stanovenou cenu, a v souladu s § 10 odst. 4 písm. e), resp. odst. 5 písm. e) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. i některé údaje za odběrná místa / místa spotřeby, do nichž dodával elektřinu/plyn za sjednanou cenu.

 1. Pokud je sjednaná cena elektřiny/plynu ve stejné výši jako stanovená cena, mají být údaje za daná odběrná místa / místa spotřeby uvedeny v žádosti o úhradu měsíční kompenzace podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. i v podkladu podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zasílaném společně se žádostí o úhradu měsíční kompenzace?

Pokud je cena elektřiny/plynu skutečně sjednaná ve stejné výši jako stanovená cena, pak v daném případě dodavatel elektřiny/plynu nedodává do odběrných míst / míst spotřeby elektřinu/plyn za stanovenou, ale za sjednanou cenu. Stanovená cena elektřiny/plynu totiž podle § 19e odst. 1 energetického zákona platí za ujednanou, jen pokud je sjednaná cena elektřiny/plynu vyšší než stanovená cena. To znamená, že dodavatel elektřiny/plynu uvádí údaje za daná odběrná místa / místa spotřeby v souladu s § 10 odst. 4 písm. e), resp. odst. 5 písm. e) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. jen v žádosti o úhradu měsíční kompenzace podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., ne už v podkladu podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zasílaném společně se žádostí o úhradu měsíční kompenzace.

 1. Pokud je ve smlouvě sjednaná spotová cena elektřiny/plynu a průměrná cena elektřiny/plynu za měsíc je nižší než stanovená cena, mají být údaje za daná odběrná místa / místa spotřeby uvedeny v žádosti o úhradu měsíční kompenzace podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. i v podkladu podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zasílaném společně se žádostí o úhradu měsíční kompenzace?    

V případě spotových produktů se sice v souladu s § 19e odst. 2 energetického zákona vyhodnocuje to, zda je dodávka elektřiny/plynu realizována za stanovenou nebo sjednanou cenu, až po skončení zúčtovacího období, které může být různě dlouhé, avšak § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. stanoví, že pro účely výpočtu dílčího základu měsíční kompenzace se posuzuje, zda bylo dodáváno za stanovenu cenu, za každý kalendářní měsíc (§ 7 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. stanoví toto pravidlo výslovně jen pro odběrná místa typu 2, neboť u odběrných míst typu 1 je zúčtovacím obdobím v praxi právě kalendářní měsíc). To znamená, že pro účely výpočtu kompenzace v uvedeném případě dodavatel elektřiny/plynu v daném měsíci nedodával elektřinu/plyn za stanovenou, ale za sjednanou cenu, a proto údaje za daná odběrná místa / místa spotřeby uvádí v souladu s § 10 odst. 4 písm. e), resp. odst. 5 písm. e) nařízení vlády č. 5/2023 Sb. jen v žádosti o úhradu měsíční kompenzace podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb., ne už v podkladu podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zasílaném společně se žádostí o úhradu měsíční kompenzace.

 1. Podle vysvětlivek u přílohy č. 7 a 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. se mají počty odběrných míst za jednotlivé typy a podkategorie smluv uvádět podle stavu k prvnímu dni v měsíci. V takovém případě ovšem nebudou vykazované počty odběrných míst odpovídat skutečnému počtu odběrných míst, za něž bude dodavatel elektřiny/plynu žádat o úhradu měsíční kompenzace. Je to takto v pořádku? 

Ano, při přípravě přílohy č. 7 a 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. byl vzat v potaz fakt, že vykazované počty odběrných míst nebudou odpovídat skutečnému počtu odběrných míst, za něž bude dodavatel elektřiny/plynu žádat o úhradu měsíční kompenzace.

 1. Uvádí se v žádosti o úhradu měsíční kompenzace v případě smlouvy typu A vážený průměr cen elektřiny/plynu nebo pro každé odběrné místo jednotlivé hodinové/denní ceny, které převyšují stanovenou cenu? 

V případě spotových produktů se sice v souladu s § 19e odst. 2 energetického zákona vyhodnocuje to, zda je dodávka elektřiny/plynu realizována za stanovenou nebo sjednanou cenu, až po skončení zúčtovacího období, které může být různě dlouhé, avšak § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. stanoví, že pro účely výpočtu dílčího základu měsíční kompenzace se posuzuje, zda bylo dodáváno za stanovenu cenu, za každý kalendářní měsíc (§ 7 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. stanoví toto pravidlo výslovně jen pro odběrná místa typu 2, neboť u odběrných míst typu 1 je zúčtovacím obdobím v praxi právě kalendářní měsíc). To znamená, že pro účely výpočtu kompenzace uvádí dodavatel elektřiny/plynu v žádosti o úhradu měsíční kompenzace podle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. a, je-li průměrná cena za měsíc vyšší než stanovená cena, i v podkladu podle přílohy č. 8 nebo přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb. zasílaném společně se žádostí o úhradu měsíční kompenzace jako sjednanou cenu vážený měsíční průměr spotových cen elektřiny/plynu a sjednaných přirážek, kde vahami jsou spotřeba elektřiny v jednotlivých hodinách, resp. spotřeba plynu v jednotlivých dnech.

 1. Má dodavatel elektřiny/plynu podávat žádost o úhradu měsíční kompenzace, i když je součet dílčích základů měsíční kompenzace za odběrná místa a typy smluv a dodávky elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby záporný?

Pokud je součet dílčích základů měsíční kompenzace za všechna odběrná místa a typy smluv a dodávky elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby, do kterých je dodávána elektřina z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení, záporný, resp. pokud je tato hodnota za daný měsíc sice kladná, ale po započtení záporné kumulované měsíční kompenzace za předcházející měsíc (nepodal-li dodavatel elektřiny/plynu žádost o úhradu měsíční kompenzace za více předcházejících měsíců, potom kumulovaná měsíční kompenzace za předcházející měsíc zahrnuje případné záporné kompenzace za více předcházejících měsíců) záporná, dodavatel/elektřiny plynu z povahy věci o úhradu měsíční kompenzace nežádá, ale postupuje podle ustanovení § 10 odst. 7 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Podá-li přesto dodavatel elektřiny/plynu žádost o úhradu měsíční kompenzace se zápornou hodnotou, OTE, a.s., k ní nepřihlíží.

 1. Nicméně v dalších měsících musí dodavatel elektřiny nebo plynu, pokud podá žádost o úhradu měsíční kompenzace s kladnou částkou, poskytnout v operátorem trhu stanoveném formátu údaje dílčích základů měsíční kompenzace za odběrná místa a typy smluv a dodávky elektřiny/plynu dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby i za měsíce, za které žádost dříve nepodal nebo se k ní nepřihlíželo (viz otázka č. 14).Pokud dodavatel elektřiny/plynu udělá v žádosti o úhradu měsíční kompenzace nebo v podkladu zasílaném společně s žádostí o úhradu měsíční kompenzace chybu, může ji nějak opravit? 

Oprava se provede až v závěrečném vypořádání kompenzací. Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. nepočítá se zasíláním opravných žádostí o úhradu měsíční kompenzace. V případě, kdy ERÚ vyjádřil pochybnosti k žádosti o úhradu měsíční kompenzace nebo k podkladu zasílaném společně s žádostí o úhradu měsíční kompenzace, lze chybu napravit postupem dle nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v rámci nové žádosti.

 1. Jaký je postup při žádosti o úhradu měsíční kompenzace, pokud do odběrného místa dodávají elektřinu/plyn dva dodavatelé elektřiny/plynu?   

Žádost o úhradu měsíční kompenzace je oprávněn podat každý dodavatel elektřiny/plynu, který dodává elektřinu/plyn do odběrného místa / místa spotřeby za stanovenou cenu. Nezáleží tedy na tom, zda do odběrného místa / místa spotřeby zákazníka dodává elektřinu/plyn ještě další dodavatel elektřiny/plynu, nebo nikoliv.

 1. Jaký je postup při vypořádání mimořádné zálohy na kompenzaci?   

Mimořádná záloha, pokud bylo o ní dodavatelem elektřiny nebo plynu zažádáno, by měla být vypořádána v rámci žádosti o měsíční kompenzaci za příslušný měsíc (leden, únor nebo březen 2023). V případě, že měsíční kompenzace za leden, únor nebo březen 2023 podle § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. nabude záporné hodnoty, tedy mimořádná záloha převyšuje hodnotu měsíční kompenzace, o kterou by obchodník s elektřinou nebo plynem žádal, pokud by mu mimořádná záloha pro příslušný měsíc nebyla poskytnuta, obchodník s elektřinou nebo plynem vrátí absolutní hodnotu měsíční kompenzace za příslušný měsíc, nejvýše však ve výši mimořádné měsíční zálohy za příslušný měsíc, a to do 28. dubna 2023.   

Pokud dodavatel elektřiny nebo plynu nepodá do 24. dubna 2023 žádost o úhradu měsíční kompenzace za leden, únor nebo březen 2023, ale byla mu poskytnuta mimořádná záloha na měsíční kompenzaci za příslušný měsíc, obchodník s elektřinou nebo plynem je povinen vypořádání mimořádné zálohy provést tak, že vrátí poskytnutou mimořádnou zálohu za příslušný měsíc operátorovi trhu, a to do 28. dubna 2023.

V případě, že ERÚ sdělí pochybnosti o správnosti výpočtu a měsíční kompenzace za leden, únor nebo březen 2023 podle § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. nabude záporné hodnoty, tedy mimořádná záloha převyšuje hodnotu měsíční kompenzace, o kterou by obchodník s elektřinou nebo plynem žádal, pokud by mu mimořádná záloha pro příslušný měsíc nebyla poskytnuta, dodavatel elektřiny nebo plynu vrátí zbývající část absolutní hodnoty měsíční kompenzace za příslušný měsíc, nejvýše však ve výši mimořádné měsíční zálohy za příslušný měsíc, a to do 5 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu měsíční kompenzace. Nepodá-li dodavatel elektřiny nebo plynu novou žádost do 22. května 2023, dodavatel elektřiny nebo plynu vrátí zbývající část absolutní hodnoty měsíční kompenzace za příslušný měsíc, nejvýše však ve výši mimořádné měsíční zálohy za příslušný měsíc do 22. května 2023.

V případě, že ERÚ zakáže poskytnutí úhrady měsíční kompenzace zčásti nebo zcela, vrátí dodavatel elektřiny nebo plynu poskytnutou mimořádnou zálohu za příslušný měsíc operátorovi trhu nebo její zbývající část mimořádné zálohy do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Vrácení dodavatel elektřiny nebo plynu provede na bankovní účet OTE, a.s., ze kterého mimořádnou zálohu obdržel.

 1. Jaký je postup při podávání žádosti v případě, pokud obchodník s elektřinou nebo plynem nepodá žádost o úhradu měsíční kompenzace za jeden nebo více po sobě následujících kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, ze který žádá o kompenzaci?   

Pokud obchodník s elektřinou nebo plynem nepodá žádost o úhradu měsíční kompenzace za jeden nebo více po sobě následujících kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, za který obchodník s elektřinou nebo plynem podává žádost o úhradu měsíční kompenzace, musí poskytnout údaje podle §10, odstavce 7 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. za předcházející měsíce jednotlivě za každý měsíc zvlášť, i v případě, že za tyto předcházející měsíce kompenzaci nežádá, a to způsobem vyplnění příslušného formuláře v systému Operátora trhu dle specifikace zveřejněné Operátorem trhu.

 1. Má operátor trhu do výpočtu výše dotace na kompenzaci, o kterou žádá ministerstvo podle § 12, odst. 2 Nařízení č. 5/2023, zahrnovat měsíční kompenzace, které nabyly záporné hodnoty z důvodů vrácení mimořádných záloh?    

Operátor trhu žádá za uplynulý kalendářní měsíc ministerstvo o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací ve výši součtu všech kladných hodnot měsíčních kompenzací obchodníků s elektřinou a plynem, kteří podali žádost za kalendářní měsíc podle § 10 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Záporné hodnoty kompenzací, kdy mimořádná záloha za příslušný měsíc převýšila součet dílčích základů měsíční kompenzace navýšených o DPH, operátor trhu vrátí ministerstvu poté, co obchodníci s elektřinou a plynem tyto finanční prostředky uhradí na bankovní účet operátora trhu.

Provozovatel lokální distribuční soustavy jako dodavatel elektřiny/plynu

 1. Má na kompenzaci dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu právo i dodavatel elektřiny/plynu, který je současně provozovatelem lokální distribuční soustavy a sám odebírá elektřinu/plyn, které následně dodává dále svým zákazníkům, za stanovenou cenu?

Žádost o úhradu měsíční kompenzace je oprávněn podat každý dodavatel elektřiny/plynu, který dodává elektřinu/plyn do odběrného místa nebo místa spotřeby za stanovenou cenu. Předně však provozovatel lokální distribuční soustavy, který nakupuje elektřinu/plyn za účelem jejich dodávky svým zákazníkům, nemá právo na dodávku elektřiny/plynu za stanovenou cenu vůči svému dodavateli elektřiny/plynu, neboť v takovém případě provozovatel lokální distribuční soustavy není zákazníkem, který by nakupoval elektřinu/plyn pro své vlastní konečné užití v odběrném místě, ale vystupuje jako obchodník s elektřinou/plynem. Provozovatel lokální distribuční soustavy má právo na dodávku elektřiny/plynu za stanovenou cenu elektřiny/plynu jen v rozsahu své vlastní spotřeby ve svých vlastních odběrných místech.

 1. Má na kompenzaci dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu právo i zákazník, který odebírá elektřinu/plyn a následně je dodává dále svým zákazníkům za stanovenou cenu, pokud v budoucnu získá licenci na distribuci elektřiny/plynu?

Žádost o úhradu měsíční kompenzace je oprávněn podat každý dodavatel elektřiny/plynu, který dodává elektřinu/plyn do odběrného místa nebo místa spotřeby za stanovenou cenu. V daném případě však zákazník podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g), resp. § 62 odst. 1 písm. f) energetického zákona nakoupenou komoditu odebranou ze soustavy pouze tzv. přeúčtovává dalším osobám. Tyto další osoby tak nejsou zásobeny z (lokální) distribuční soustavy, nejedná se o dodávky elektřiny/plynu do odběrného místa, a proto tyto další osoby nemají právo na dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu, v důsledku čehož ani zákazník, který jim elektřinu/plyn přeúčtovává, nemá právo na kompenzaci dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu. Dojde-li v budoucnu k jinému nastavení vztahů, nebude to mít vliv na již uskutečněné dodávky elektřiny/plynu.

Jinými slovy, kompenzace se vztahují pouze na dodávky elektřiny/plynu za stanovenou cenu realizované dodavatelem elektřiny/plynu, nikoliv na přeúčtování odebrané elektřiny/plynu.

Závěrečné vypořádání kompenzací

 1. Jak se bude v závěrečném vypořádání kompenzací pracovat s kalkulačním propočtem ceny/elektřiny pro účely měsíční kompenzace?

Mechanismus závěrečného vypořádání kompenzací zatím není upravený, bude předmětem novely nařízení vlády č. 5/2023 Sb., jejíž příprava je plánovaná přibližně v polovině roku 2023. V závěrečném vypořádání kompenzací se bude posuzovat celé období, ve kterém dodavatel elektřiny/plynu dodával elektřiny/plyn zákazníkům za stanovenou cenu.

 1. Bude se při závěrečném vypořádání kompenzací dorovnávat případná ztráta dodavatele elektřiny/plynu, případně bude muset dodavatel elektřiny/plynu vracet rozdíl, pokud celková suma poskytnutých kompenzací bude převyšovat jeho náklady na pořízení elektřiny/plynu?

Mechanismus závěrečného vypořádání kompenzací zatím není upravený, bude předmětem novely nařízení vlády č. 5/2023 Sb., jejíž příprava je plánovaná přibližně v polovině roku 2023.

V obecné rovině se však nepředpokládá, že by závěrečné vypořádání kompenzací mělo spočívat ve vyrovnání skutečných nákladů dodavatele elektřiny/plynu na dodávku elektřiny/plynu za stanovenou cenu, ale mělo by představovat vypořádání uhrazených měsíčních kompenzací a upřesnění spotřeby v odběrných místech podle hodnot spotřeby použitých pro závěrečné měsíční vypořádání odchylek.

 1. Ve smlouvě se zákazníkem je sjednáno, že po skončení roku 2023 dojde ke zpětnému upřesnění ceny za dodávku elektřiny/plynu (podle skutečné výše nákladů), která se uplatní na veškeré dodávky elektřiny/plynu v roce 2023. V závislosti na výsledné ceně elektřiny/plynu – bude možné podat zpětně žádost o dodatečnou kompenzaci, případně bude dodavateli elektřiny/plynu vznikat povinnost vrátit část obdržené kompenzace?

V uvedeném případě se jedná o velmi specifický typ smlouvy. Pokud budou splněny podmínky § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. (tj musí se navýšit hodnoty podle písm. a) nebo c) maximálně do výše ceny podle písm. b)), tak při závěrečném vypořádání kompenzací bude vypořádávaný i rozdíl mezi předběžnou a výslednou cenou a bude provedeno i samotné posouzení, která z cen uvedených v § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. (referenční, smluvní, určená podle kalkulačního propočtu) se použije pro výpočet kompenzace. Pokud by po konci roku 2023 došlo naopak ke zpětnému snížení ceny, bude dodavatel elektřiny/plynu povinen zpětně přepočítat poskytnutou kompenzaci a případný rozdíl vrátit. Konkrétní postupy a termíny pro oba případy budou předmětem novely nařízení vlády č. 5/2023 Sb., jejíž příprava je plánovaná přibližně v polovině roku 2023.    

 1. Jaký bude postup v případě, že při závěrečném vypořádání kompenzací vyjde záporná hodnota celkové výše kompenzace?

Mechanismus závěrečného vypořádání kompenzací zatím není upravený, bude předmětem novely nařízení vlády č. 5/2023 Sb., jejíž příprava je plánovaná přibližně v polovině roku 2023.

Povinnost odvodu DPH

 1. Vztahuje se na kompenzace poskytované dodavatelům elektřiny/plynu podle nařízení vlády č. 5/2023 Sb. povinnost odvodu DPH?

Ano, kompenzace poskytované dodavatelům elektřiny/plynu podle nařízení vlády č. 5/2023 Sb. podléhají povinnosti odvodu DPH podle zákona o DPH. Problematika DPH byla projednaná s Ministerstvem financí, které zaujalo stanovisko, že kompenzace poskytované dodavatelům elektřiny/plynu jsou ve smyslu zákona o DPH úplatou od třetí osoby přijatou v souvislosti s původním dodáním elektřiny/plynu zákazníkům. Přijetím kompenzace dochází ke změně základu daně (jeho navýšení) ve smyslu ustanovení § 42 zákona o DPH. V případě, že příjemcem plnění je konečný spotřebitel a dodání proběhlo v běžném daňovém režimu, pak dodavatel elektřiny/plynu výši celkové kompenzace zatíží daní na výstupu. Ovšem ve vztahu mezi OTE, a.s., a dodavatelem elektřiny/plynu při výplatě kompenzace k poskytování zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH nedochází. Dodavatel elektřiny nebo plynu ani OTE, a.s., si vzájemně při výplatě kompenzace nevystavují daňové doklady. OTE, a.s., vystavuje pouze zúčtovací doklad pro účely účetnictví.

 1. Vztahuje se povinnost odvodu DPH i na mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci?

Ano, platí stejný režim jako pro odvod DPH z měsíční kompenzace.

 1. Jak se postupuje při odvodu DPH z poskytnuté kompenzace v případě zahraničního dodavatele elektřiny/plynu (neusazeného v ČR), jehož dodávky energií zákazníkům jsou účtovány v tzv. režimu reverse charge?

Poskytnutá kompenzace bude z hlediska DPH podléhat stejnému režimu jako dodání elektřiny/plynu finálnímu zákazníkovi, tj. tzv. reverse charge režimu. DPH k měsíční kompenzaci bude dopočítávat a vyplňovat sám dodavatel elektřiny/plynu v žádosti o úhradu měsíční kompenzace.  Ve vztahu mezi OTE, a.s., a dodavatelem elektřiny/plynu při výplatě kompenzace k poskytování zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH nedochází. Dodavatel elektřiny nebo plynu ani OTE, a.s., si vzájemně při výplatě kompenzace nevystavují daňové doklady. OTE, a.s., vystavuje pouze zúčtovací doklad pro účely účetnictví.  

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb.

 1. Co se rozumí „jednotkovou výší prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě“?

Jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v Kč/MWh je vymezena v § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. jako „rozdíl mezi výší ceny elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku, kterou stanoví Energetický regulační úřad pro provozovatele distribuční soustavy cenovým předpisem upravujícím ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny pro rok 2023, a stanovené ceny elektřiny na ztráty podle § 3 odst. 1“. Ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. pak odkazuje na „výši ceny elektřiny v Kč/MWh pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku stanovené pro provozovatele distribuční soustavy cenovým předpisem upravujícím ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny pro rok 2022“. Jinými slovy, jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě se rovná rozdílu mezi cenou za nedodržení účiníku stanovenou pro rok 2023 a pro rok 2022.

Pro doplnění uvádíme, že v případě dodávky plynu na ztráty se jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě určí odlišně, a sice v souladu s § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. jako „rozdíl mezi výší ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě sjednané provozovatelem distribuční soustavy pro dodávky plynu na ztráty plynu pro příslušný kalendářní měsíc, nejvýše však 2 550 Kč/MWh, a výší stanovené ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě podle § 3 odst. 3“.

 1. Jaký je postup při výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v případě, že jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě určená podle § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. je vyšší než sjednaná cena?

V současnosti platí úprava podle § 8 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. Vzhledem však k výraznému poklesu ceny elektřiny na trhu v porovnání s podzimem 2022 a vzhledem k tomu, že někteří dodavatelé elektřiny dodávající elektřinu na ztráty neměli nakoupenou elektřinu podle oceňovacího vzorce uvažovaného Energetickým regulačním úřadem při stanovení regulované ceny služby distribuční soustavy, bude pro následující měsíce mechanismus výpočtu kompenzace upraven obdobně, jako je tomu v současnosti v případě dodávky plynu na ztráty za stanovenou cenu.

5. duben 2023

Potravinářská komora ČR reagovala na vyjádření NKÚ již v červnu loňského roku. Naši reakci najdete zde:

PK ČR v rámci projektu Kvalita z Evropy – Chutě s příběhem nepochybila. Obsahem VŘ byl výběr nejvhodnější agentury pro realizaci vlastního projektu PK ČR a nikoliv konkrétního projektu agentury. Protože v době realizace VŘ nebyla známa konečná cena projektu schvalovaná EK, byla soutěžena smlouva o smlouvě budoucí. Smlouva s vybraným uchazečem tak nebyla uzavřena na vyšší cenu plnění, jednalo se  o změny kurzu EUR vůči české koruně a úpravy původního projektu na základě požadavků EK. Ve smlouvě s vybraným dodavatelem služeb, proto bylo uvedeno toto ustanovení. Celková cena díla dle projektu je podle smlouvy stanovena v eurech a celková částka se může v průběhu realizace měnit v závislosti na kurzových změnách.

Žádost o poskytnutí dotace jakož i navazující rozhodnutí byly kalkulovány v Eurech, ale propláceny v korunách. Ve smlouvě tedy byla mimo jiné uvedena možnost změny ceny plnění v návaznosti na změnu kurzu. Jednoduše řečeno, pokud by koruna posílila, pak bychom se jako žadatelé mohli dostat do situace, kdy bychom z obdržené dotace nebyli schopni pokrýt poměrnou část cen plnění.

Projekt jako takový byl poskytovatelem dotace (SZIF), ministerstvem zemědělství a příslušnými orgány EK schválen bez výhrad jak v oblasti finančního, tak věcného plnění, což nakonec ve své správě připouští i NKÚ včetně toho, že prostředky byly použity účelně a efektivně a cílů projektu bylo v rozhodující míře dosaženo.

Současně se připojujeme k reakci Agrární komory ČR, která považuje v této souvislosti za  zavádějící především výroky týkající se rozdělování dotačních podpor v zemědělství a potravinářství.

https://www.akcr.cz/txt/reakce-ak-cr-na-vyrocni-zpravu-nku-2022

 

Výroční zpráva NKÚ - 2022

Mgr. Helena Kavanová

Ředitelka pro marketing a komunikaci / Tisková mluvčí

Potravinářská komora České republiky®

Počernická 272/96

108 03  Praha 10 - Malešice

mobil: +420 737 287 024

5. duben 2023

Tisková zpráva – Nová pravidla pro zemědělství v EU letos přinášejí změny. Dotace budou podporovat hospodaření s ohledem na přírodu, prevenci a ochranu před změnami klimatu, posílení konkurenceschopnosti, rozvoj venkova, vědu a výzkum i generační obměnu v zemědělství. Zemědělci budou letos podávat jednotnou žádost o hlavní dotace od 17. dubna.

Evropské zemědělství by se mělo v příštích pěti letech rozvíjet tak, aby zajistilo obyvatelům dostatek zdravých potravin, pečovalo o přírodu a zároveň pomáhalo zvýšit konkurenceschopnost zemědělců a potravinářů. Patří to k cílům nového Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP) do roku 2027.

„Změny v novém období jsou náročné, proto pro zemědělce pořádáme webináře, které je seznamují s novinkami pro podání jednotné žádosti. Pomáhat jim bude také všech 65 regionálních pracovišť Státního zemědělského intervenčního fondu. Cílem SZP je podpořit odolné a udržitelné zemědělské odvětví, které může přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. V příštích pěti letech tak naše zemědělství získá zhruba 200 miliard korun z unijního a českého rozpočtu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Hlavní zemědělskou dotací jsou přímé platby, jsou plně hrazeny ze zdrojů Evropské unie.

„Kromě už zavedených dotací, jako je základní platba na plochu nebo podpora citlivých komodit, se od letošního roku nově zavádí platba pro malé zemědělce, doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost a takzvaná ekoplatba. Přímé platby tak více přispějí k rozvoji menších zemědělských farem a zároveň budou motivovat k šetrnějším postupům hospodaření,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Jednotnou žádost začnou zemědělci podávat 17. dubna. Kromě přímých plateb je standardně v rámci jednotné žádosti umožněno podávat žádost také na environmentální opatření rozvoje venkova. Jde například o dotace pro mladé zemědělce do 40 let, na hospodaření s ohledem na klima a životní prostředí, na pěstování ovoce a zeleniny, na dobré životní podmínky zvířat, péči o lesy, na agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství nebo v oblastech s přírodními omezeními.

„V následujícím období bude podpora zacílena na trvale udržitelné způsoby hospodaření jako je ekologické zemědělství a agroenvironmentálně-klimatická opatření, na která je vyčleněno asi 29 miliard korun. Dále také do chovů a na lepší životní podmínky zvířat. Novinkou jsou dotace na očkování prasat proti infekčním nemocem. Na to chovatelé můžou v příštím období získat 2 miliardy korun. Nadstandardní podmínky v chovech zajistí dotace 3,7 miliardy korun. Zvířata tak budou žít ve větším komfortu a v souladu se svými přirozenými potřebami,“ řekl ministr Nekula.

Průměrně vyřídí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jako platební agentura Ministerstva zemědělství, za rok více než 30 tisíc jednotných žádostí.

„Vyřizování takového množství žádostí je náročné, ale Státní zemědělský intervenční fond je profesionální platební agenturou s dlouholetou zkušeností. V minulém programovém období jsme zvládli administraci stovek dotačních titulů, opatření a podopatření, zvládneme tedy i nové programové období zemědělské politiky,“ uvedl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

Na dotace poskytované na základě jednotné žádosti navazují ve společné zemědělské politice další příspěvky ve formě projektových intervencí. Jsou zaměřené na investice do zemědělských podniků (na stavby a pořízení technologií je do roku 2027 připraveno 9,6 miliardy korun).

„Novou zemědělskou politikou chceme vzbudit zájem mladých lidí o obor, proto jsou přichystány dotace na nákup strojů a zařízení pro precizní zemědělství. Zemědělci si za ně budou moci pořídit například systémy využívající družicové polohové systémy, jako je asistované automatické řízení traktoru, polní roboty, nebo investice do živočišné výroby, kam spadají zejména různé typy robotických zařízení. Maximální výše jedné dotace, kterou bude možné získat, je 30 milionů korun,“ řekl ministr Nekula.  

Další projektovou intervencí jsou dotace investic do zpracování zemědělských produktů (na zařízení pro výrobu krmiv, potravin, balení a sklady je připraveno 4,7 miliardy korun), na zahájení činnosti mladého zemědělce (na realizaci podnikatelských plánů bude poskytnuto asi 2,7 miliardy korun na období) a na inovace při zpracování zemědělských produktů (na provozní výdaje dostanou zemědělci a potravináři zhruba 190 milionů korun na období). Pomocí projektových intervencí se budou vyplácet i příspěvky do lesního hospodářství (zhruba 4,2 miliardy korun na nákup lesních technologií, obnovy kalamitních ploch nebo vodohospodářská opatření v lesích). Žádosti o dotace projektových intervencí bude možné podávat přibližně od července letošního roku.

Poznámka: částky v korunách jsou orientační, jsou ovlivněny aktuálním kurzem koruny vůči euru.

Jednotná žádost 2023

V programovém období 2023–2027 se změní některá pravidla nárokových dotací. V přímých platbách je nově definována základní podpora příjmu pro udržitelnost, tzv. BISS platba, která představuje stabilizační příjem pro aktivní zemědělce obhospodařující minimálně 1 hektar zemědělské půdy. Nově je také zaváděna redistributivní podpora poskytovaná všem žadatelům na prvních 150 ha. Podporu malých zemědělců přináší samostatný dotační titul určený pro žadatele hospodařící na zemědělské výměře do 10 hektarů. Podporu obdrží žadatel na první čtyři hektary.

Nová jsou také celofaremní ekoschémata. Základní ekoplatba je zaměřená na podporu postupů prospěšných pro životní prostředí a udržitelnost, prémiová platba podporuje navíc neprodukční plochy a posílenou ochranu vodních toků. Podle schváleného Strategického plánu musí být všichni žadatelé aktivními zemědělci. Tuto podmínku splní na základě administrativních kritérií téměř 99 % žadatelů, zbývajících pouhých 400 žadatelů podmínku naplní příjmovým testem. Novou povinností je i doložení transparentnosti, která má identifikovat majetkovou propojenost právnických osob a vymezovat ovládající a ovládané osoby.

Významnou novinkou bude monitoring zemědělských ploch prostřednictvím družic. Jde o inovativní způsob prověřování naplnění dotačních podmínek. Žadatelé budou mít přístup do nového Portálu AMS, v němž získají přehled o dílech půdních bloků a k nim navázaným žádostem o dotaci, Portál je také upozorní na povinnost naplnit dotační podmínku. A hlavně zde budou informace o výsledcích monitoringu ploch prostřednictvím družic. Žadatel tak uvidí v tzv. semaforu, zda dotační podmínku naplnil (zelená barva) či nenaplnil (červená barva). V případě, že družice neposkytne dostatečné informace, zobrazí se oranžová barva a žadatel bude moci s pomocí mobilní aplikace GTFoto poslat geotagovanou fotografii prokazující splnění podmínky. Aplikace bude pro žadatele zdarma pro systémy iOS i Android. Zasláním fotografie tak může žadatel Fondu doložit, že podmínku splnil. V případě, že žadatel podmínku nenaplní, má možnost reagovat a provést změnu žádosti, a tím si minimalizovat negativní dopady na výši dotace.

„Jde o spravedlivý nástroj na ověřování splnění dotačních podmínek, protože monitoring se týká všech žadatelů ve stejném čase. Zároveň pro zemědělce zjednoduší kontroly na místě. Portál AMS a mobilní aplikace GTFoto budou přístupné po podání jednotné žádosti, tedy v době, kdy budou přicházet první výsledky monitoringu dotačních podmínek, které žadatel musí plnit,“ upřesnil Petr Dlouhý.

Zahájení nového programového období znamená již tradičně zvýšenou zátěž při zpracování žádostí.

„Připravili jsme více než 50 seminářů pro žadatele, na nichž mohou získat veškeré informace potřebné k jejímu podání. Také je připraveno 65 regionálních pracovišť. Žadatelé se mohou objednat na návštěvu na daném pracovišti na přesný čas. Tato podpora spolu s podáním žádosti výhradně elektronicky přes Portál farmáře znamená pro žadatele velkou úsporu času,“ řekl Petr Dlouhý

Žádost se podává pouze elektronicky přes Portál farmáře. Přihlášky se zadávají od 17. dubna do 15. května. Žadatel může poslat žádost ještě 15 dní po termínu, ale jako sankce se mu přiznaná dotace zkrátí o 1 % za každý den.

Doplňující informace

Strategický plán a jednotlivá dotační opatření: https://www.szif.cz/cs/szp23

Harmonogram seminářů a webinářů: harmonogram seminářů 2023

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

5. duben 2023

SZPI poskytuje k využití příručku, v níž jsou shrnuty základní povinnosti  hospodářských subjektů, které vyrábí, dováží, distribuují nebo uvádějí na trh tabákové výrobky. Příručka uvádí přehled požadavků, k jejichž kontrole je SZPI příslušná. Za závazné informace je vždy nutné považovat platná znění předmětných právních předpisů.

aktualizováno: duben 2023

 

Přílohy

 


4. duben 2023

Česko potřebuje posílit ochranu zemědělské půdy, a to včetně její schopnosti uchovávat vodu a živiny. Ministerstvo životního prostředí proto v souladu s programovým prohlášením vlády představuje novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Nově dochází ke zdůraznění ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy před zábory pro plošné rozsáhlé záměry obchodu, skladování či fotovoltaických elektráren. Půda je cenná nejen pro úrodu, kterou poskytuje, ale též i pro své mimoprodukční funkce. Krajinné prvky jako skupina dřevin, stromořadí nebo mokřady se proto stanou nově součástí zemědělské půdy. Zároveň úpravou zákona vznikne prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích, vinicích a ovocných sadech což umožní zachovat schopnost potravinové soběstačnosti, při současné podpoře energetické nezávislosti farem. Během dubna novelu předloží ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na projednání vládě.

„Za poslední dekády jsme si zastavěli krajinu obřími sklady a nákupními centry, které mnohdy leží i na té produkčně nejcennější půdě, která je jedním z nejvzácnějších zdrojů života. Novelou o ochraně zemědělského půdního fondu tomu dáváme zákonnou stopku,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zvýší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy

Půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany (podle Bonitované půdně ekologické jednotky tzv. BPEJ) jsou na území České republiky ty nejhodnotnější. Novela zákona o ochraně ZPF zavádí zákaz využít zemědělskou půdu této kvality pro záměry obchodu nebo skladování o rozsahu větším než jeden hektar a dále zákaz využít tyto půdy pro fotovoltaické elektrárny. Díky legislativní úpravě dojde k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy. Plošnou ochranu kvality zemědělské půdy znásobí i řada navrhovaných změn orientovaných na zmírnění eroze, přičemž mezi ty nejvýznamnější patří podpora realizace krajinných prvků na zemědělské půdě a dále možnost využívat nejkvalitnější půdy zařazené do I. či II. třídy ochrany, jako plantáž dřevin na energetické využití. V obou případech jsou to prvky, které mají pozitivní vliv odolnost krajiny vůči působení erozních událostí.

Nově zvýhodní drobné krajinné prvky a posílí respekt k jiným než produkčním funkcím půdy

„Půda se musí chránit a udržovat v dobrém stavu i pro další generace. Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vody zvládly co nejlépe dopady probíhající změny klimatu. Chceme proto zlepšit její kondici a zlepšit druhovou pestrost zemědělské krajiny,“ řekl ministr Hladík s tím, že význam zemědělské půdy není jen v její schopnosti produkovat. „Současná legislativa chrání environmentální funkce půdy, jakou je třeba zadržování vody, jen omezeně, i to naší novelou zákona o ochraně ZPF chceme napravit,“ vysvětluje ministr Hladík.

Krajinné prvky jako skupina dřevin, stromořadí či mokřady plní řadu ekologických funkcí, zejména protierozní a hydrologickou, a mimo jiné pozitivně prospívají biodiverzitě krajiny. Nově proto budou považovány za součást zemědělské půdy, na které se nachází. Nebude tak nutné pro jejich realizaci půdu odnímat, což sníží administrativní zátěž a zároveň přispěje k obnově druhové pestrosti zemědělské krajiny. Připravovaná úprava zákona o ochraně ZPF chce zajistit náležitou ochranu environmentálních funkcí zemědělské půdy, proto dochází též k úpravě definice zemědělského půdního fondu, aby lépe reflektovala nejenom produkční, ale i environmentální hodnotu zemědělské půdy.

Konec velkých fotovoltaických elektráren na nejhodnotnější zemědělské půdě

V reakci na probíhající klimatickou změnu, snahu o rozšiřování kapacity obnovitelných zdrojů energie a vývoj nových řešení výroben elektřiny ze slunečního záření přichází návrh novely o ochraně ZPF s definicí tzv. agrovoltaické výrobny elektřiny.

„Dvojnásobné využití sluneční energie, tak vnímám fotovoltaiku nad vinicemi, chmelnicemi nebo ovocnými sady. Je to perspektivní tah pro rozšiřování obnovitelných zdrojů energie a posilování energetické soběstačnosti zemědělců. Tato specifická zemědělská produkce přináší mnoho dalších vedlejších výhod jako ochranu před nadměrným slunečním svitem, výparem, poškození plodin přívalovým deštěm nebo kroupami. Jsem rád, že se skrz legislativní úpravy zákona o ochraně ZPF vydáváme společně s Ministerstvem zemědělství touto cestou,“ dodává ministr Hladík s tím, že novela zamezí rozvoji velkých fotovoltaických elektráren na hodnotné zemědělské půdě. „Panely tak nebude možné umístit přímo na půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Solární elektrárny, které na této půdě mají povolený dočasný zábor, by po jeho vypršení měly skončit,“ dodal ministr Hladík.

„Na zemědělské půdě se má především hospodařit. To bude také základní podmínka pro systémy tzv. agrovoltaických elektráren, jejichž postupný rozvoj chceme umožnit v sadech, vinicích nebo chmelnicích. Zde bude muset být ale v první řadě zajištěna zemědělská produkce a ta bude moci být v takovém případě kombinována s výrobou elektřiny pomocí solárních panelů. Pak nebude půda vyjímána ze zemědělského půdního fondu. Panely na výrobu elektřiny budou moct být umístěny nad zemědělskými kulturami nebo v řadách," řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Agrovoltaické elektrárny je ideální instalovat na trvalých kulturách, jako jsou chmelnice, vinice a ovocné sady, vyžadují méně intenzivní zemědělské práce a jsou méně náchylné na stínění než jednoleté plodiny. To umožňuje snadnější začlenění solárních panelů do zemědělského prostředí a minimalizuje negativní dopady na výnosy plodin. Agrovoltaika bude umístěna tak, aby nepřekážela zemědělskému obhospodařování daného pozemku. Zemědělská půda se navíc kvůli realizaci agrovoltaické výrobny elektřiny nebude odnímat s tím, že zemědělská činnost bude představovat převažující využití pozemku.

Podrobnosti samotného řešení agrovoltaického zařízení, jako je například výčet druhů zemědělské kultury na zemědělském půdním fondu vhodných pro agrovoltaiku, maximální výkon instalovaných solárních panelů či podrobnosti následné rekultivace, bude specifikovat prováděcí předpis k novele zákona o ochraně ZPF. Tím bude společná vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že návrh novely zákona o ochraně ZPF předloží vládě v dubnu letošního roku, následně projde materiál standardním legislativním procesem. Novela by měla nabýt účinnosti nejdříve začátkem roku 2024.

Prezentace k novele zákona o ochraně ZPF (PDF, 3 MB

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. duben 2023

 

Máte zájem představit své produkty na tureckém trhu? Ministerstvo zemědělství a Generální konzulát ČR v Istanbulu vás zvou k účasti na veletrhu WorldFood Istanbul 2023 (Turecko), který se koná ve dnech 6. – 9. září 2023.

Jedná se aktuálně o nejprestižnější mezinárodní veletrh potravin a nápojů v Turecku. Vystavovatelé na tomto veletrhu patří k předním producentům a pokrývají širokou škálu nejenom v sektoru potravin, nápojů a přidružených odvětvích, ale i ve zdravotnickém zboží a logistice.

Vaše účast na veletrhu bude finančně podpořena formou projektu na podporu ekonomické diplomacie ČR.

V případě zájmu o účast zašlete vyplněnou závaznou přihlášku  (viz příloha) na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 5. dubna 2023.

Bližší informace a přihlášku k účasti naleznete v přiložených dokumentech.

Přílohy

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/pozvanka-k-ucasti-na-mezinarodnim-3.html

3. duben 2023

Vítání jara, oslava plodnosti a zrození nového života. Tak by se daly ve zkratce popsat jedny z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce, které se kvapem blíží. Tyto svátky se ale pojí také s konzumací kvalitních pokrmů, kterých bude v každé domácnosti víc než požehnaně. A není to jen o vejcích, která každého při pomyšlení na Velikonoce napadnou jako první.

O Velikonoční neděli, nazývané také Boží hod velikonoční, končí takzvaný čtyřicetidenní půst. Období, během něhož bychom měli do našeho jídelníčku zařadit odlehčené pokrmy. Základem postních pokrmů jsou vařené obiloviny, luštěniny, vařená zelenina nebo například kvašené zelí. Tedy jídla, která nejsou hutná a jsou pro náš organismus dobře stravitelná a zdravá. Tento půst zahajuje Popeleční středa jako jeden ze dvou nejpřísnějších postních dnů v roce.

Dalším dnem půstu je Velký pátek, kterým naopak postní období končí a přicházejí Velikonoce. Během těchto dvou dnů by se měli věřící podle tradice nasytit pouze jedním hlavním jídlem a vyhnout se masu. Maso jako takové by se nemělo objevovat ani v průběhu oněch čtyřiceti dnů.

Období, během kterého si především věřící doslova odříkali, je vystřídáno stoly plnými lahodných pokrmů a všeho, co nám matka příroda do této doby mohla nadělit. Čerstvé bylinky v podobě kopřiv či petržele, kuřata, vejce, mazance a samozřejmě nádivky. Tyto pokrmy patří neodmyslitelně k Velikonocům a prakticky v každé rodině se některý z nich objeví.

Tradiční pokrmy během Velikonoc

Škaredá středa

Jak už samotný název tohoto dne napovídá, mělo by se jednat o pokrmy, které jsou na první pohled „škaredé, nepovedené nebo například potrhané“. Ideálně tak můžeme připravit různé zeleninové placky. Dobrým tipem jsou například bramboráky.

Věděli jste, že…

Není brambora jako brambora. Na trhu se zeleninou můžeme v současné době pořídit pestrou škálu různých brambor. Jak se v nich ale vyznat?

- Varný typ A (zelené označení) je vhodný především na saláty. Tyto brambory je ideální vařit ve slupce.

- Varný typ B (červené označení) se využívá především na přílohy.

- Varný typ C (modré označení) je ideální především na bramborové kaše, do těsta, na knedlíky nebo na zmíněné bramboráky. Tento typ má tendenci se rozvařit a obsahuje vyšší procento škrobu.

Zelený čtvrtek

Jistě znáte tu krásnou jarní zelenou barvu, která se začne objevovat v korunách stromů, na loukách či na keřích. Na tento den by se v kuchyni měly objevit čerstvé bylinky a saláty. Dobrým tipem může být jarní salát z mladého špenátu, nádivka z mladých kopřiv nebo karbanátky z kapusty, oceněné logem Klasa.

Věděli jste, že…

Špenát je právem považovaný za jeden z nejzdravějších druhů zeleniny, a to pro svůj vysoký obsah vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a různých antioxidantů. Špenát lze konzumovat konzervovaný, sekaný nebo mražený. Hodí se jako příloha k různým druhům masa, je ale možné na něm stavět hlavní pokrm. Například slaný závin plněný listovým špenátem s česnekem a sýrem balkánského typu.

Velký pátek

Postní den, během kterého bychom se měli vyhnout všem pokrmům, obsahujícím maso. Věřící se na Velký pátek povětšinou nasytí pouze jedním hlavním jídlem. Na tento den se nejčastěji připravují lehké a levné pokrmy. Vhodným jídlem tak může být například tradiční zelňačka.

Věděli jste, že…

Kysané zelí je jednou z našich nejzdravějších a v sezóně zároveň nejlevnějších

a nejdostupnějších potravin. Je velmi bohaté na betakaroten, vitaminy C, B, E, K, na minerální látky a stopové prvky. Obsahuje bakterie mléčného kvašení a řadu fytochemikálií, které mají pozitivní účinky na trávení a zdraví konzumenta. Kysané zelí je nedílnou součástí například oblíbených halušek a mnoha dalších receptů, třeba slaných štrúdlů, šneků z listového těsta, krkonošského kysela nebo tradiční zelňačky.

Bílá sobota

Čtyřicetidenní půst skončil a jednotlivé tabule se mohou začít zdobit oku lahodícími pokrmy. Pečou se mazance či jidáše. Aby se dodržela tradice, do těsta se často přidávala smetana nebo tvaroh kvůli barvě.

Věděli jste, že…

Aby mohl výrobek nést označení „smetana“ musí být vyroben z mléka s obsahem tuku vyšším než 10 procent. Šlehačku lze ušlehat ze smetany, která obsahuje více než 30 procent tuku. Pokud budete chtít koupit čerstvou smetanu, platí, že žádná ze smetan není zcela „čerstvá“. Všechny výrobky jsou ošetřeny pasterací, která je nutná z důvodu zdravotní nezávadnosti, přičemž pasterované mléčné výrobky si uchovávají vyšší výživové hodnoty a příjemnější chuť, protože jejich tepelné ošetření bylo šetrnější.

Boží hod velikonoční

Na tento den se začalo připravovat maso. Důraz byl kladen na pečeného beránka, který na slavnostním stole nesměl chybět. Postupem času se tato tradice změnila na pečeného beránka ze sladkého těsta. A místo tradičního kůzlečího a telecího se připravuje například maso drůbeží.

Věděli jste, že…

Na obalu výrobku se u kuřecího masa musí povinně uvádět země původu. Jednotlivé země

(i v rámci EU) mohou mít totiž jiné způsoby zpracování, což může ovlivňovat kvalitu masa. Kuřata mohou být například chlazena vodou a v mase je pak vyšší množství absorbované vody, za kterou platíte cenu jako za maso. Což v případě českých kuřat není možné.

Velikonoční pondělí

Až samostatné Velikonoční pondělí je ve znamení vajíček. Vejce představuje nový život

a o tom přece Velikonoce jsou. Připravují se vejce natvrdo, barví se, vyrábí se z nich vaječné pomazánky nebo se přidávají do velikonočních nádivek.

Věděli jste, že…

Ideální prostředí pro vejce je teplota v rozmezí 5–8 °C. Také je nevystavujte prudkým teplotním změnám, při kterých dochází k možnosti tvorby plísně. „Kvůli kolísající teplotě nenechávejte vejce v boxu dvířek lednice. Ukládejte je špičkou dolů, kde se nachází póry, kterými přijímají kyslík. Vejce rozhodně neomývejte, abyste neodstranili jejich ochranný obal,“ vysvětluje Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

Pokud se rozhodnete pro dodržování velikonočních zvyků, nebo si jen budete chtít připravit některý z tradičních pokrmů, vždy doporučujeme při výběru jednotlivých surovin hledat loga kvality Klasa, Regionální potravina nebo BIO. Pouze tak budete mít jistotu, že kupujete kvalitní a prověřené potraviny.

Autor: akademiekvality.cz

Vydáno: 20. března 2023

Zdroj: https://www.akademiekvality.cz/clanek/velikonoce-jsou-za-dvermi-hospodynky-by-mely-zbystrit

3. duben 2023

V květnu 2023, po 20 letech od posledního podobného projektu, začne rozsáhlá roční studie „Národní individuální spotřeba potravin v ČR“. 

Bude se hodnotit nutriční profil osob v naší populaci, expozice (příjem živin) a zdravotní rizika. Lze očekávat velmi zajímavé výsledky, protože  poslední studie se konala před 20 lety. Sběr dat začne 1. 5. 2023 a potrvá celý rok, a to mezi respondenty ze všech sociálních skupin a z celého spektra věku. Zapojí se asi 3000 osob od 1 roku do 75 let.

Data budou využita pro kotrolní orgány (OOVZ, SVS, SZPI). Zajímavé srovnání poskytně jistě i s dalšími zeměmi v EU. Studie vychází z Akčního plánu, z Usnesení vlády, ze dne 16. března 2022 č. 200, „o Akčním plánu realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030“.

Studii financuje MZ ČR a realizuje SZÚ (CZVP).

Podívejte se na jednoduchou infografiku.

 

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 1.4.2023

Infografika NISP26

Zdroj: https://szu.cz/aktuality/narodni-individualni-spotreba-potravin-v-cr-nisp-26/

3. duben 2023

JAPONSKO

Irena Leopoldová, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Tokiu,

Mobil CZ a WhatsApp +420 773 743 880, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nárůst vývozu zemědělských produktů z Fukušimy

Vývoz zemědělských produktů vypěstovaných a zpracovaných v prefektuře Fukušima, kterou zasáhlo před 12ti lety velké východojaponské zemětřesení a následná havárie jaderné elektrárny, vykazuje rychlý nárůst. Jedná se o vývoz alkoholických nápojů především saké. Dále pak broskví, které zaujímají nejvyšší podíl mezi japonskými broskvemi prodávanými na trzích jihovýchodní Asie. Podíl broskví vypěstovaných ve Fukušimě dosahuje 50 % mezi japonskými broskvemi prodávanými v Thajsku, Indonésii a Kambodži. Podepsána byla také dohoda s nejmenovanou sítí supermarketů v USA o významných dodávkách rýže. Obnoveny byly také vývozy hrušek do Vietnamu a polosušených kaki do zemí jako je Thajsko a Spojené Arabské Emiráty. Také saké vyrobené ve Fukušimě přitahuje v zahraničí stále větší pozornost. V únoru navštívili Japonsko nákupčí pěti amerických společností, aby dohodli nové dodávky fukušimského saké do USA. Mimochodem, právě saké z Fukušimy získalo nejvyšší počet zlatých ocenění v nedávné celostátní soutěži.

Kvůli slabému jenu a trendu, kdy stále více zemí a regionů uvolňuje omezení dovozu potravinářských výrobků z Fukušimy zavedená po jaderné katastrofě, se očekává, že vývoz ve fiskálním roce 2022 (končícím v březnu) bude vyšší než v rekordním roce 2021. Tehdy se vývoz navýšil oproti předchozímu roku o 77 % na 773 milionů jenů.

3. duben 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – komunikace v angličtině

Britský projekt na vývoj robotického sklízecího systému pro rajčata a jahody

Britská vláda finančně podpořila projekt Agri-OpenCore vedený producentem potravin APS Produce. Projekt se zaměřuje na vývoj komerčních robotických systémů pro sklizeň rajčat a jahod a klade si za cíl dosáhnout stejné rychlosti sběru a nákladů, jaké mají lidé. Nový projekt má řešit akutní nedostatek sezónní pracovní síly v britském ovocnářském sektoru.

Výzkumníci se snaží vývoj maximálně urychlit, ale zatím neexistuje žádný robotický sklizňový systém, jehož rychlost by se vyrovnala lidskému sběru. V roce 2022 přitom v Británii z důvodu nedostatku pracovních sil zůstalo nesklizeno velké množství plodin, což vedlo k velkému plýtvání.

V rámci projektu Agri-OpenCore, za nímž stojí řada zemědělských technologických společností a univerzit, vznikne první otevřená vývojová platforma pro robotickou sklizeň na světě. V rámci platformy bude zprostředkován standardizovaný přístup k základnímu robotickému softwaru a hardwarovým komponentům, což umožní rychlou adaptaci v průmyslu a akademické sféře. Výzkumníci doufají, že projekt povede k rychlejšímu využití dostatečně spolehlivé robotické technologie v zemědělství.

Zdroj

 

3. duben 2023

ČÍNA

Ondřej Plaček, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu,

Mob.: +420 702 176 276, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Potíže se sušeným mlékem na čínském trhu

Problémy producentů sušeného mléka začaly již v minulém roce, kdy poptávku utlumily proticovidové restrikce, rostoucí náklady na výrobu, ale i klesající porodnost, která vede k poklesu zájmu o dětskou výživu. Zpravodajský portál Caixin Global uvádí, že provozní příjmy největšího čínského výrobce sušeného mléka China Feihe v roce 2022 poklesly o 6,4 procent oproti roku 2021. Tyto problémy se přelily i do roku 2023 a doprovází je i cenová válka mezi jednotlivými výrobci. Někteří šli v porovnání s minulým rokem s cenami dolů o více než deset procent. Někteří výrobci mlékárenských produktů se snaží nízkou poptávku kompenzovat vývojem produktů pro jiné segmenty trhu. Snaží se zkusit své štěstí u výživy pro seniory, ale také u pet foodu.

Tato situace bude mít pravděpodobně dopad i na čínský dovoz mléka a mlékárenských produktů. Expertka z Rabobank, Mary Ledman, očekává, že čínské mlékárenské importy za první čtvrtletí meziročně poklesnou, druhé čtvrtletí by však mohlo už přinést zvýšený zájem o nákupy ze zahraničí a druhá polovina roku by mohla zaznamenat jejich mírný meziroční nárůst.

Přestože proticovidová opatření byla v Číně již zrušena, k oživení ekonomické aktivity zejména drobných podnikatelů dochází jen pomalu. Na druhou stranu vklady čínských domácností u bank v loňském roce vzrostly o rekordních 2,6 bilionů USD, což je dobrý předpoklad pro letošní růst spotřeby. Mnozí spotřebitelé však raději zůstávají obezřetní, a kromě prudkého zvýšení spotřeby v době oslav čínského nového roku na přelomu ledna a února se očekává, že se situace začne zlepšovat až v druhé půli roku.

31. březen 2023

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2023 již desátý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců, a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci. Inovace jsou rozděleny pro rok 2023 do následujících kategorií:

 1. Bezpečnost a kvalita potravin
 2. Reformulace roku
 3. Potraviny pro osoby se specifickými požadavky na výživu
 4. Evropské inovace

Přihlášení výrobků do soutěže bude probíhat od 31. 3. do 30. 6. 2023.

Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách soutěžePravidla soutěže byla pro rok 2023 upravena a to v článku 2 „Podmínky účasti v soutěži“ v bodech 1 a 2.

 1. Soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem na území České republiky, který uvádí přihlašovaný potravinářský výrobek na trh v ČR (dále jen „přihlašovatel“). Přihlašovaný výrobek musí být vyráběn na území ČR.
 2. Soutěže se může rovněž zúčastnit subjekt se sídlem na území České republiky, který je součástí korporace vyrábějící přihlášený výrobek na území jiného státu v rámci EU. Výrobky musí být v době podání přihlášky a po celou dobu soutěže uváděny na trh v České republice. Přihlášené výrobky podle tohoto bodu soutěží v samostatné kategorii s názvem „Evropské inovace“.

Dále byl doplněn maximální počet přihlášených výrobků od jednoho výrobce na tři výrobky s výjimkou produktové řady. Na základě této změny byla také upravena přihláška pro rok 2023.

Přihláška zde: http://soutez.foodnet.cz/index.php/prihlaska

Více informací zde: http://soutez.foodnet.cz/index.php/aktuality/89-potravinarska-komora-vyhlasuje-10-rocnik-souteze-cena-pk-cr-o-nejleps

31. březen 2023

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/224/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 32, 03/02/2023, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2023/233/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 626)  
OJ L 32, 03/02/2023, s. 123
Prováděcí nařízení 2023/308/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/403/EU, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek jelenovitých mezi členskými státy 
OJ L 40, 10/02/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/312/EU ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 834)  
OJ L 40, 10/02/2023, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2023/343/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1034)  
OJ L 48, 16/02/2023, s. 26
Rozhodnutí 2/2020/EHP
 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/280]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 2
Rozhodnutí 3/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/281]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 5
Rozhodnutí 4/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/282]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 9
Rozhodnutí 5/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/283]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 12
Rozhodnutí 6/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/284]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/373/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 51, 20/02/2023, s. 40
Nařízení 2023/361/EU ze dne 28. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro používání určitých veterinárních léčivých přípravků pro prevenci a tlumení některých nákaz uvedených na seznamu  
OJ L 52, 20/02/2023, s. 1
Nařízení 2023/411/EU, kterým se mění nařízení 2019/1871/EU, pokud jde o použití referenčních hodnot pro opatření u nitrofuranů a jejich metabolitů 
OJ L 59, 24/02/2023, s. 8

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/216/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AGR2 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 30, 02/02/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/223/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 32, 03/02/2023, s. 5
Nařízení 2023/334/EU, kterým se mění přílohy II a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 47, 15/02/2023, s. 29
Prováděcí nařízení 2023/364/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „IPA Family 1“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 50, 17/02/2023, s. 28
Nařízení 2023/377/EU, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, chizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 55, 22/02/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/402/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 56, 23/02/2023, s. 1
Nařízení 2023/409/EU ze dne 18. listopadu 2022, kterým se mění nařízení 2019/1009/EU, pokud jde o minimální množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech s makroživinami 
OJ L 59, 24/02/2023, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 2023/372/EU, kterým se stanoví pravidla pro zaznamenávání, uchovávání a sdílení písemných záznamů o úředních kontrolách prováděných na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, nouzové plány pro plavidla pro přepravu hospodářských zvířat pro případ mimořádných situací, schvalování plavidel pro přepravu hospodářských zvířat a minimální požadavky na místa výstupu 
OJ L 51, 20/02/2023, s. 32

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

Prováděcí nařízení 2023/255/EU o obnovení povolení naringinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 870/2012/EU
OJ L 35, 07/02/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/256/EU o povolení přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 jako doplňkové látky pro psy a přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení: NBF Lanes s.r.l.) 
OJ L 35, 07/02/2023, s. 15
Prováděcí nařízení 2023/257/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2022/1412/EU o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 35, 07/02/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/263/EU o povolení sepiolitického jílu jako doplňkové látky pro přežvýkavce určené k produkci mléka, odstavené a výkrmové prasatovité, lososovité a výkrm kuřat 
OJ L 37, 08/02/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/341/EU o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 26/2011/EU
OJ L 48, 16/02/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/366/EU o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce, o jeho povolení pro okrasné ptactvo, o změně prováděcího nařízení 306/2013/EU, prováděcího nařízení 787/2013/EU, prováděcího nařízení 2015/1020/EU, prováděcího nařízení  2017/2276/EU a o zrušení nařízení 107/2010/EU a prováděcího nařízení 885/2011/EU (držitel povolení Kemin Europa N.V.) 
OJ L 50, 17/02/2023, s. 59

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Nařízení 2023/207/EU ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění nařízení 2018/848/EU, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce 
OJ L 29, 01/02/2023, s. 6

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

Prováděcí nařízení 2023/267/EU, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium ovatum Engl. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení 2017/2470/EU
OJ L 39, 09/02/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/415/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 1126)  
OJ L 59, 24/02/2023, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2023/416/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 94100 (MON-941ØØ-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 1135)  
OJ L 59, 24/02/2023, s. 25

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Prováděcí rozhodnutí 2023/234/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy podle nařízení 952/2013/EU, pokud jde o použití jiných způsobů výměny a uchovávání informací než metod elektronického zpracování dat pro účely oznámení o předložení zboží týkajícího se zboží vstupujícího na celní území Unie (oznámeno pod číslem C(2023) 662)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 217
Prováděcí rozhodnutí 2023/235/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy podle nařízení 952/2013/EU, pokud jde o použití jiných způsobů výměny a uchovávání informací než metod elektronického zpracování dat pro účely oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla (oznámeno pod číslem C(2023) 663)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 220
Prováděcí rozhodnutí 2023/236/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy podle nařízení 952/2013/EU, pokud jde o použití jiných způsobů výměny a uchovávání informací než metod elektronického zpracování dat pro účely prohlášení pro dočasné uskladnění zboží, které není zbožím Unie, předloženého celním orgánům (oznámeno pod číslem C(2023) 664)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 223
Prováděcí rozhodnutí 2023/237/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy pro použití jiných způsobů pro výměnu a uchovávání informací týkajících se celního prohlášení pro zboží vstupující na celní území Unie podle článků 158, 162, 163, 166, 167, 170 až 174, 201, 240, 250, 254 a 256 nařízení 952/2013/EU, kterým se stanoví celní kodex Unie, než metod elektronického zpracování dat (oznámení pod číslem C(2023) 667)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 226
Prováděcí nařízení 2023/254/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU, pokud jde o některá technická pravidla týkající se správy celních kvót
OJ L 35, 07/02/2023, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2023/244/EU ze dne 26. ledna 2023, kterým se přijímá šestnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2023) 607)
OJ L 36, 07/02/2023, s. 384
Nařízení 2023/330/EU ze dne 22. listopadu 2022, kterým se mění a opravuje nařízení 2022/126/EU, kterým se doplňuje nařízení 2021/2115/EU o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1
OJ L 44, 14/02/2023, s. 1
Nařízení 2023/398/EU ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o rozšíření možností činit celní prohlášení ústně nebo jakýmkoli jiným úkonem považovaným za celní prohlášení, zrušení platnosti prohlášení ve zvláštních případech a upřesnění výměny informací pro vstupní souhrnná celní prohlášení 
OJ L 54, 22/02/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/403/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/2447/EU, pokud jde o poskytování informací pro vstupní souhrnná celní prohlášení a analýzu rizik pro účely zabezpečení a bezpečnosti při vstupu zboží, a kterým se doplňuje Ukrajina na seznam zemí poskytujících závazky ručitele za účelem tranzitu 
OJ L 56, 23/02/2023, s. 18

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/268/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 39, 09/02/2023, s. 5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

Prováděcí nařízení 2023/383/EU, kterým se mění nařízení 2870/2000/ES, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin, a kterým se zrušuje nařízení 2009/92/EHS, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
OJ L 53, 21/02/2023, s. 3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNAZdroj: Úřední věstník EU,  1. – 28. 2. 2023

31. březen 2023

Cookies jsou již dnes zcela běžnou součástí internetového prohlížení a architektury většiny moderních internetových stránek. Snad i proto se oblast cookies a jejich právní regulatorika stále vyvíjí, zejména ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů jejich prostřednictvím.

Zásadní změnu v této oblasti přinesl zákon č. 374/2021 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), od jehož účinnosti nově platí, že cookies může provozovatel webu používat pouze se souhlasem návštěvníka (tzv. princip opt-in), až na níže uvedené výjimky.

Článek poskytuje souhrn právní úpravy užívání cookies a praktické tipy zejména pro provozovatele webových stránek, bez ohledu na to, zda je jím drobný podnikatel a/nebo velká společnost.

Co jsou cookies a proč jsou důležité pro provozovatele

Soubory cookies jsou krátké textové soubory (stopy uživatele) ukládané na jakékoliv podporované zařízení uživatele při návštěvě webových stránek. Tyto soubory zpravidla obsahují informace o uživateli a jeho činnosti na dané webové stránce např. jazykové preference, přihlašovací údaje nebo záznamy o aktivitě a chování návštěvníka na webových stránkách – přitom na tyto informace je nutné pohlížet optikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) jako na osobní údaje.

Samotné používání souborů cookies na webových stránkách může být pro uživatele i pro provozovatele užitečné. Soubory cookies slouží k ukládání informací o uživatelích a jejich interakci s webovými stránkami, což umožňuje personalizaci obsahu a zlepšuje tak uživatelskou zkušenost. Nicméně, používání souborů cookies má také své nevýhody, jako jsou například rizika související s ochranou osobních údajů.

Provozovatel by měl být transparentní ohledně používání souborů cookies a umožnit uživatelům volbu, zda chtějí být sledováni nebo ne. To znamená, že provozovatel musí informovat uživatele o používání souborů cookies a získat od nich souhlas, nebo nabídnout možnost odmítnutí používání souborů cookies. Pokud provozovatel používá soubory cookies pro cílení reklam, musí také zajistit, aby uživatelé měli možnost odmítnout takové zpracování svých osobních údajů.

Pokud se provozovatel rozhodne pro používání souborů cookies, musí dodržovat pravidla stanovená GDPR a zajistit, aby uživatelé byli informováni o tom, jaké údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem jsou používány – tohoto docílí kombinací dvou nástrojů, a to informačním dokumentem o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies (Cookies Policy) a správně nastavenou funkčností cookies a souvisejících pluginů spolu s řádně implementovanou cookies lištou či oknem.

Cookies Policy

Cookies Policy je informační dokument, který slouží k informování uživatelů o tom, jaké údaje jsou zpracovávány pomocí souborů cookies a jakým způsobem jsou tyto údaje používány. Tento dokument by měl být přístupný na webových stránkách provozovatele (zpravidla v zápatí webových stránek) a měl by být snadno dostupný pro uživatele.

Hlavním cílem Cookies Policy je poskytnout uživatelům transparentní informace o tom, jaké údaje jsou zpracovávány pomocí souborů cookies, a umožnit jim tak rozhodování o svém soukromí a o tom, zda chtějí být sledováni nebo ne, případně v jakém rozsahu.

Cookies Policy by měla obsahovat například informace o tom, jaké druhy souborů cookies jsou používány, jak dlouho jsou uchovávány, a jaké údaje jsou jejich prostřednictvím získávány. Ačkoliv se jedná fakticky o právní dokument, měl být srozumitelný a jednoduchý, aby byl pro uživatele snadno čitelný.

Kromě poskytování informací o zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies by Cookies Policy měla obsahovat také informace o tom, jak uživatelé mohou uplatňovat svá práva v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů podle GDPR. To znamená, že uživatelé by měli být informováni o tom, že mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, právo na výmaz osobních údajů a další práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Je důležité, aby provozovatel dodržoval stanovená pravidla v oblasti ochrany osobních údajů a aby informace poskytnuté v Cookies Policy byly aktuální a přesné. Pokud se provozovatel rozhodne pro změny v Cookies Policy, měl by o těchto změnách informovat uživatele a zajistit, aby uživatelé byli informováni o nových podmínkách zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies.

Cookies lišta

Cookies lišta je nástroj používaný na webových stránkách k informování uživatelů o používání souborů cookies a poskytování možnosti pro jejich správu.

Cookies lišta je důležitá pro zajištění souladu s GDPR a musí být správně implementována, aby byla efektivní.

V zásadě se cookies lišty skládají z několika základních prvků:

 • prvním z nich je zpravidla textová zpráva, která informuje uživatele o používání souborů cookies na webových stránkách. Tato zpráva musí být snadno čitelná a musí obsahovat jasný popis účelu používání souborů cookies a jakým způsobem jsou tyto soubory používány;
 • druhým prvkem cookie lišty jsou interaktivní tlačítka, jejichž pomocí uživatel může spravovat své preference ohledně souborů cookies. Tato tlačítka by měla umožnit uživatelům odmítnout používání volitelných souborů cookies, nebo umožnit uživatelům upravit své preference ohledně používání souborů cookies na dané webové stránce, případně akceptovat všechny soubory cookies najednou.

Kromě toho musí být cookie lišta snadno viditelná a umístěna na místě, kde uživatelé mohou lehce najít informace o používání souborů cookies. Měla by být umístěna na každé stránce webového místa a měla by zůstat na místě, dokud uživatel nevyjádří své preference ohledně používání souborů cookies. Při implementaci cookie lišty je třeba zajistit, aby byla zobrazena na všech stránkách webu, na kterých jsou používány cookies, a aby obsahovala relevantní informace o používání cookies.

Cookies lišta by měla vždy jednoduchou a dostupnou formou odkazovat na Cookies Policy.

Jak správně implementovat cookie lištu?

Správná implementace cookie lišty zahrnuje dodržování zásad transparentnosti, uživatelské volby a ochrany osobních údajů. Provozovatel by měl zajistit, aby uživatelé měli možnost snadno zavřít nebo ignorovat cookie lištu a měli jasný a srozumitelný popis toho, co se stane, pokud cookies povolí nebo ne.

Provozovatel by se měl naopak vyhnout veškerým neetickým praktikám (Dark Patterns), které zahrnují účelové ztížení zavření cookie lišty nebo použití triků, aby uživatelé povolili cookies bez jejich vědomí – např. skryté nastavení cookie souhlasu nebo povinnost přijetí souborů cookies pro přístup na webovou stránku jsou v rozporu s GDPR a mohou vést k sankcím.

Dalším příkladem neetické praxe může být používání matoucího jazyka nebo nesprávného umístění cookie lišty, například na místě, kde ji uživatelé mohou snadno přehlédnout nebo mylně považovat za součást banneru nebo reklamy. Provozovatel by se měl vyvarovat takových praktik a zajistit, aby uživatelé měli skutečnou možnost volby a přístupu k důležitým informacím o souborech cookies a jejich použití.

Nejčastější vady cookies lišty a výběr rozhodnutí

Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor v  oblasti ochrany osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) a který dodržování zásad obsažených v GDPR kontroluje, vydal v roce 2022 tiskovou zprávu, ve které konstatuje, že mezi hlavní nedostatky, které byly historicky zjištěny, patří především používání netechnických cookies bez souhlasu, příliš dlouhá platnost cookies, chybějící možnost nesouhlasu s využitím netechnických cookies, nesprávná kategorizace cookies, absence konkrétních informací o používaných cookies, rozdílná viditelnost tlačítek pro souhlas a nesouhlas s využitím netechnických cookies, nesprávná klasifikace souborů cookies, informace o cookies v cizím jazyce a cookie lišta, která může znesnadňovat čtení webových stránek.

Je to právě ÚOOÚ, který dohlíží na plnění pravidel zpracovávání osobních údajů a dodržování veškerých povinností dle GDPR i ve vztahu k  provozovatelům.

Níže pro ilustraci přikládáme výběr zajímavých rozhodnutí ÚOOÚ, na kterých lze ilustrovat, že se ÚOOÚ dodržováním zásad zpracovávání osobních údajů získaných prostřednictvím souborů cookies v detailu zabývá. ÚOOÚ provádí kontroly ze své vlastní iniciativy či případně na základě podnětů od veřejnosti. Pokud dojde ke konstatování porušení, je fyzická či právnická osoba ÚOOÚ seznámena s výsledkem kontroly a je jí poskytnut čas na nápravu, přičemž v případě neuposlechnutí dochází k uložení sankce, jejíž výše závisí na závažnosti porušení.

Jedním z příkladů, kde ÚOOÚ shledal porušení v souvislosti s využíváním cookies, je rozhodnutí se sp. zn. UOOU-03120/19. Provozovatel webové stránky v tomto případě řádně nesdělil uživatelům webových stránek další příjemce jejich osobních údajů (v případě předávání osobních údajů třetím stranám) a neuvedl dobu uložení cookies. Současně, v tomto konkrétním případě nedošlo ze strany provozovatele k aktualizaci cookies policy od roku 2013, což ÚOOÚ shledal též za pochybení.

ÚOOÚ dále provedl kontrolu se sp. zn. UOOU-00374/20, při které shledal porušení ve způsobu plnění informační povinnosti provozovatelem webové stránky – kontrolovaná osoba měla sice zpracované zásady ochrany osobních údajů a cookie policy, ale měla je uložené pouze v záložce Kontakty, aniž by uživatel webové stránky byl na toto umístění upozorněn. Pro uživatele webové stránky tak nebyly informace snadno dohledatelné, nadto nebyly informační dokumenty aktuální a obsahovaly odkazy na již neúčinné právní předpisy.

Závěrem kontroly evidované pod sp. zn. UOOU-00686/20 konstatoval ÚOOÚ porušení možnosti svobodného souhlasu či nesouhlasu s používáním statistických a marketingových cookies a následným zpracováváním osobních údajů tím, že kontrolovaný subjekt považoval prosté prohlížení webové stránky jako udělený souhlas ke zpracovávání. Zejména pak nelze akceptovat nastavení webové stránky takovým způsobem, že uživatel může na webové stránce setrvat pouze pokud souhlasí s používáním cookies. Takto daný souhlas není považován za svobodně udělený souhlas v souladu s GDPR.

Evropský kontext

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, nejvyšší dozorový úřad v oblasti GDPR (dále jen „EDPB“), vydává pravidelně mimo jiné pokyny, doporučení, osvědčené postupy a zprávy týkající se spolupráce v oblasti GDPR a jeho prosazování. Začátkem roku 2022 přijal pokyny k právům subjektu údajů na přístup, jejichž cílem je analyzovat různé aspekty práva na přístup a upřesnit, jak je třeba právo na přístup uplatňovat v různých situacích. Pokyny objasňují také rozsah práva na přístup, informace, které musí provozovatel poskytnout, formát žádosti o přístup, hlavní postup pro poskytování přístupu a vysvětlují pojem zjevně nedůvodných a nepřiměřených žádostí. Tyto pokyny tvoří základ pro prosazování vnitrostátními orgány pro ochranu údajů v každém členském státě EU.

Dalším relevantním a významným dokumentem je Zpráva o práci pracovní skupiny pro cookie lišty z ledna 2023, která představuje nejčastější problémy spolu s tím, jak se jim mohou provozovatelé webu vyhnout. Mezi zmíněné body patří: předem zaškrtnutá políčka, barevné rozlišení tlačítek, snadné odvolání souhlasu, možnost odmítnutí cookies aj.

V evropském právním prostředí je judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) bohatší a jeho rozhodnutí jsou klíčová pro výklad norem platného práva.

rozhodnutí C-673/17 („Planet 49“) SDEU v roce 2019 rozhodl mimo jiné o neplatnosti souhlasu poskytnutého prostřednictvím předem zaškrtnutého políčka, jelikož se nejedná o aktivní souhlas, i když je uživateli zachována možnost použití cookies odmítnout. Pasivita uživatele může být považována za souhlas pouze u nezbytných cookies. Dále v rozhodnutí SDEU specifikoval informační povinnost, kdy je nutné uživatele webové stránky informovat také o funkční době jednotlivých používaných cookies a dalších příjemcích, což se reflektuje nejčastěji v Cookies Policy;

rozhodnutí C-592/19 („Orange Romania“) SDEU stanovuje, mimo nutnosti aktivního souhlasu, možnost svobodně odmítnout shromažďování a uchovávání snadným způsobem, za který není považováno vyplnění dodatečného formuláře deklarujícího odmítnutí;

rozhodnutí C-311/19 („Schrems II“) týkající se přenosu osobních údajů z Evropské unie do USA, jejichž úroveň ochrany osobních údajů soud shledal jako nedostatečnou, a stejně tak i mechanismy jako je Privacy Shield. Dopad v oblasti cookies je znatelný u identifikátorů zařízení nebo v případě IP adres předávaných do třetích zemí. Obecně musí být zajištěna dostatečná ochrana těchto údajů v souladu se standardy stanovenými v GDPR, což se týká i použití služeb jako Google Analytics. V důsledku tohoto rozhodnutí musí provozovatelé webových stránek, kteří používají služby jako je Google Analytics, zajistit, aby byla při přenosu osobních údajů zajištěna dostatečná úroveň ochrany. Pokud toto není možné, mohou být nuceni zcela odstranit používání takových služeb na svých webových stránkách.

Doporučení a závěr

Téma cookies a ochrany osobních údajů jsou důležitými otázkami, které se týkají jak provozovatelů webových stránek, tak jejich uživatelů.

Pro zajištění dodržování předpisů na ochranu osobních údajů je nezbytné sledovat aktuální právní úpravu a pravidelně aktualizovat Cookies Policy v souladu s nejnovějšími požadavky a normami GDPR a mít správně implementovanou cookie lištu, a to nejen technicky, ale také textově.

Více obecných informací na téma cookies naleznete v námi již publikovaných článcích dostupných zde: https://www.peytonlegal.cz/?s=cookies.

Mgr. Tomáš Maux, advokátní koncipient – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner– Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tereza Benešová, právní asistentka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: www.peytonlegal.cz

30. březen 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách. Závěrem hodnocení je, že vystavení evropských spotřebitelů nitrosaminům, sloučeninám, které mohou vznikat v potravinách při jejich přípravě a zpracování, vyvolává zdravotní obavy.

Nitrosaminy jsou reakčními produkty nitrosačních činidel (např. dusitany, oxidy dusíku nebo sekundární aminy) a mohou se tvořit v různých potravinách za podmínek zpracování v přítomnosti těchto reaktantů. Nitrosaminy byly zjištěny např. v uzených masných výrobcích, zpracovaných rybách, pivu a jiných alkoholických a nealkoholických nápojích, sýrech, sójové omáčce, olejích, zpracované zelenině a lidském mléce. Vznikají také tepelným zpracováním a jejich obsah v potravinách se tepelným zpracováním zvyšuje, přičemž relativně vysoké obsahy jsou pozorovány v masných a rybích výrobcích. Jedná se o látky s genotoxickými a karcinogenními vlastnostmi.

Úřad EFSA hodnotil ve vědeckém stanovisku toxicitu nitrosaminů pro zvířata a člověka, odhadl dietární expozici obyvatelstva Evropské unie (EU) nitrosaminům a posoudil rizika pro lidské zdraví obyvatelstva EU v důsledku odhadované expozice z potravy. Z hlediska výskytu nitrosaminů (ve významném množství) v potravinách se EFSA v rámci hodnocení zaměřil na 10 karcinogenních nitrosaminů vyskytujících se v potravinách.

Nejdůležitější skupinou potravin, která přispívá k expozici nitrosaminům, je maso a masné výrobky. Z hodnocení vyplývá, že expozice evropských spotřebitelů deseti genotoxickým a karcinogenním nitrosaminům v potravinách vyvolává obavy o zdraví u všech věkových skupin.

Stanovisko úřadu EFSA bude sdíleno s Evropskou komisí, která s členskými státy EU projedná, jaká opatření v rámci řízení rizika jsou zapotřebí.


Vědecké stanovisko úřadu EFSA:

Zdroj: EFSA

29. březen 2023

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Cílem je uvést pravidla podmíněnosti do souladu s novými právními předpisy EU pro období SZP od roku 2023.

Pravidla podmíněnosti představují základní podmínky v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Tato pravidla zahrnují povinné požadavky na hospodaření stanovené na základě přímo aplikovatelných unijních nařízení nebo národních právních předpisů a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

Součástí nařízení vlády jsou dále minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Nařízení vlády přímo navazuje na nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.

29. březen 2023

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2023 již desátý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců, a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci. Inovace jsou rozděleny pro rok 2023 do následujících kategorií:

 1. Bezpečnost a kvalita potravin
 2. Reformulace roku
 3. Potraviny pro osoby se specifickými požadavky na výživu
 4. Evropské inovace

Přihlášení výrobků do soutěže bude probíhat od 31. 3. do 30. 6. 2023.

Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách soutěžePravidla soutěže byla pro rok 2023 upravena a to v článku 2 „Podmínky účasti v soutěži“ v bodech 1 a 2.

 1. Soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem na území České republiky, který uvádí přihlašovaný potravinářský výrobek na trh v ČR (dále jen „přihlašovatel“). Přihlašovaný výrobek musí být vyráběn na území ČR.
 2. Soutěže se může rovněž zúčastnit subjekt se sídlem na území České republiky, který je součástí korporace vyrábějící přihlášený výrobek na území jiného státu v rámci EU. Výrobky musí být v době podání přihlášky a po celou dobu soutěže uváděny na trh v České republice. Přihlášené výrobky podle tohoto bodu soutěží v samostatné kategorii s názvem „Evropské inovace“.

Dále byl doplněn maximální počet přihlášených výrobků od jednoho výrobce na tři výrobky s výjimkou produktové řady. Na základě této změny byla také upravena přihláška pro rok 2023.

Přihláška zde: http://soutez.foodnet.cz/index.php/prihlaska

Více informací zde: http://soutez.foodnet.cz/index.php/aktuality/89-potravinarska-komora-vyhlasuje-10-rocnik-souteze-cena-pk-cr-o-nejlepsi-inovativni-potravinarsky-vyrobek

29. březen 2023

DHA je omega-3 mastná kyselina (MK) důležitá pro vaše dítě už během těhotenství a samozřejmě i v průběhu celého života. DHA je živina, která má zásadní význam pro růst, strukturu a vývoj mozku a oka. Mozek i sítnice potřebují DHA, aby se správně formovaly a fungovaly. DHA se během těhotenství čerpá z tělesného tuku a krevních zásob matky. Po porodu předávají kojící maminky DHA svému dítěti prostřednictvím mateřského mléka.

Všímejte si, zda máte ve své stravě dostatečné množství DHA. Těhotné a kojící ženy by měly denně přijímat alespoň 100‒200 mg DHA, případně 250 mg DHA + EPA (EFSA, 2023). Může to být z ryb nebo doplňků stravy založených na  rybím tuku. U vegetariánů je možné použít zdroj z řas. U doplňků stravy si přečtete složení. Doplňků je velké množství. Ideální je zdroj z lékárny.

Omega-3 jsou DHA, EPA, DPA

Ve studiích je z omega-3 mastných kyselin zaměřena pozornost především na kyselinu dokosahexaenovou (DHA) a eikosapentaenovou (EPA). DHA a EPA jsou součástí buněčné membrány. Často se započítává i další kyselina dokosapentaenová (DPA). Mají zásadní funkci pro metabolizmus. DHA je nezbytná pro stavbu mozku a sítnice, společně s EPA hrají roli i v prevenci chronických zánětů u matky, později i u dítěte. DHA a EPA jsou substráty pro syntézu tzv. pro-resolventních mediátorů zánětu. Hrají klíčovou roli při řešení a vyrovnávání zánětlivého procesu, a tím mohou mj. chránit DNA před poškozením. Kromě toho omega-3 MK s dlouhým řetězcem soutěží o enzymy s omega-6 MK, z nichž vznikají prozánětlivé eikosanoidy (odvozené od kyseliny arachidonové). Eikosanoidy, které se tvoří z omega-3 MK, jsou naopak protizánětlivé. Je tedy cílem jich mít v dietě dostatek.

Vývoj u dítěte do 2 roků

Před časem jsme popisovali, že je pro maminky výhodné si hlídat dostatečný příjem DHA s ohledem na správný vývoj kojence – vývoj mozku, očí (sítnice) a podpora imunitního systému. Příjmem DHA může kojící maminka ovlivnit vývoj mozku svého dítěte až do věku 2 let. Doporučený obsah DHA v mateřském mléce by měl být 0,2 – 0,5 % z celkového tuku (z MK). Dítě má z dostatečného příjmu DHA pak výhody pro správný kognitivní vývoj (chování, učení, regulace emocí aj.).

Obsah DHA v tělesném tuku a buněčných membránách

Omega-3 MK v mateřském mléce pochází zhruba ze 70 % z tělesného tuku, zbytek je z diety. Ke změně množství DHA v  zásobním tuku, respektive ve vašich membránách, dochází zhruba za 2-3 měsíce, pokud budete přijímat dostatek DHA. Omega-3 index, tj. poměr sumy DHA+EPA+DPA
(kys. dokosapentaenová, může představovat až 25 %) vůči sumě ostatních MK v membránách buněk, se doporučuje v rozmezí 8 až 12 %. Optimální index se popisuje okolo 10 %, ale 8 % je považován za dostačující. Hodnota nad 12 % už může přinášet některá zdravotní rizika (může se snížit počet trombocytů – min. 150 109/litr). V ČR jsou obvykle průměrné hodnoty asi 4,5 %. Zdrojem EPA a DHA v dietě jsou především  tučné ryby (rybí tuk), jejich doporučená frekvence konzumace je 2–3x týdně.

Měření u maminek

V náhodném pilotním panelu jsme měli 24 maminek. Analýz se zapojilo 18 kojících matek. Studie probíhala od listopadu 2022 do února 2023. Průměrný věk maminek byl 31 roků. Průměrný věk kojenců byl cca 10 měsíců. Hmotnost maminek byla v průměru asi 66 kg, výška asi 167 cm. BMI bylo v průměru 23,5 kg/m2, tedy v normálním/doporučeném rozsahu. Většina maminek měla VŠ vzdělání. 61 % kojících žen v souboru pravidelně jedlo doplňky stravy obsahující EPA a DHA. Ryby pravidelně (1-2x týdně) konzumovala pouze jedna respondentka. Statisticky nebyl soubor žen reprezentativní vzhledem k obecné populaci v ČR.

Hodnota omega-3 indexu v kapilární krvi u maminek

K výše uvedenému doporučenému rozsahu omega-3 indexu (8‒12 %) se přiblížila pouze 1 maminka, která měla index 7,1 %. Ostatní dosahovaly v průměru asi 5,7 %. I to je dobrý výsledek, protože v naší populaci jsou průměrné hodnoty okolo 4,5 %.

Poměr omega-6 / omega-3

Hodnoty poměru omega-6 / omega-3 se doporučují do 5 : 1. Ideální hodnoty by měly být spíše 2‒3 : 1. Doporučeného poměru dosáhla opět pouze jediná maminka. Průměr poměru u všech 18 maminek byl 5,8 : 1. Je to hodnota sice zvýšená, ale pořád ještě dobrá. Průměrná hodnota je u dospělých osob v ČR je 7,3 : 1 (v rozmezí 3–14 : 1). Hodnoty omega-3 indexu a poměru mega-6 a omega-3 u kojících žen znázorňuje graf č. 1 (galerie).

Obsah DHA v mateřském mléce

Z analyzovaných MK v mateřském mléce jsme se zaměřili na hodnoty DHA. Minimální doporučená hodnota (FAO/WHO, 2017) je 0,2 % z tuku (MK) mateřského mléka. Výsledek v našem souboru byl překvapivě dobrý. Byly to maminky, které měly evidentně zájem o své zdraví, protože v porovnání s běžnou populací, konzumovaly doplňky stravy s obsahem EPA a DHA. 11 z 18 maminek dosáhlo hodnoty DHA 0,2 % a více. EPA a DPA ještě zvyšují celkovou hladinu omega-3 MK. My ale míříme na DHA, která je zásadní pro morfologii a správnou funkci mozku. Výsledek je popsaný v grafu č. 2 (galerie).

Jaké jsou hodnoty DHA v mateřském mléce v jiných zemích

Diety jsou různé. „Západní dieta“, chudá na ryby, má za následek, že mléko kojící ženy obsahuje v průměru 0,14 % DHA (a 0,05 % EPA), v sumě MK. Díky „Středozemní dietě“ pak mléko kojících žen obsahuje v průměru 0,6 % DHA (0,3 % EPA). Je to velký rozdíl (USA, 2016).

Jaká je situace v ČR?

Aktuální plošný monitoring u kojících žen by byl jistě užitečný. Pokud budou finance, pokusíme se o měření u většího počtu maminek. Poslední přehled máme ze studie SZÚ publikované v roce 2018. Doporučení pro minimální obsah DHA v mateřském mléce nesplnilo téměř 50 % žen.

Poděkovaní

Jsme velmi vděční všem maminkám, které nám poskytly biologické vzorky pro diagnostiku. Výsledky jsou cenné pro další monitoring pro zdraví populace.

(Tato práce je podpořena MZ ČR – RVO, Státní zdravotní ústav – SZÚ, 75010330, roky 2022-2023).

Literatura dostupná u autorů.

IV CZVP SZÚ studie 2022-2023

Řešitel: Ruprich, J.

Koordinace, chemické analýzy: Řehůřková, I. Měřínská, Z.

Komunikace s respondenty, zpracování v tabulkách: Bischofová, S. – Vysloužilová, M. – Jandlová, M.

CZVP SZÚ Brno, 25. 3. 2023

Fotogalerie:

29. březen 2023

Řím - Italská vláda chce zakázat použití masa produkovaného v laboratoři, aby tak chránila gastronomické dědictví země. Italské firmy by na základě navrhované normy nesměly vyrábět potraviny nebo krmivo pro zvířata kultivací buněk či tkání získaných z obratlovců, informovaly dnes zahraniční agentury. Takové výrobky by se v Itálii podle návrhu ministra zemědělství Franceska Lollobrigidy nesměly prodávat a nesměly by se do ní dovážet ani z ní vyvážet. Rozhodovat o návrhu normy bude ještě parlament.

 

Tomu, kdo by nové předpisy nedodržel, by hrozila pokuta mezi 10.000 a 60.000 eur (236.300 až 1,4 milionu korun) a zabavení zboží. Laboratorně vyráběným surovinám bývá přisuzován velký potenciál při výrobě jídel, která vypadají a chutnají jako maso, ale není třeba kvůli nim porážet zvířata. Nicméně agentura Reuters píše, že nacionalistická vláda premiérky Giorgii Meloniové se zavázala chránit italskou kuchyni před technologickými inovacemi, které považuje za škodlivé. Resort zemědělství přejmenovala na ministerstvo zemědělství a potravinové suverenity. Řím také usiluje o to, aby byla italská kuchyně zapsaná na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podle ministra Lollobrigidy potravinářské suroviny vyvinuté v laboratořích ohrožují tradiční vazbu mezi zemědělstvím a potravinami.

"Výrobky z laboratoří podle našeho názoru nezaručují kvalitu, blahobyt ani ochranu naší kultury a tradice," řekl po dnešním zasedání vlády Lollobrigida, vysoce postavený člen strany Bratři Itálie premiérky Meloniové.

Nejde o první krok současné italské vlády proti nekonvenčním potravinám. Minulý týden oznámila, že připravuje dekrety, podle kterých budou muset být výrobky obsahující mouku z hmyzu označeny a opatřeny informacemi o možných zdravotních rizicích spojených s jejich konzumací. V obchodech je chce vykázat do speciálně označených regálů.

Šéf zemědělského svazu Coldiretti Ettore Prandini tažení vlády proti "umělému masu" uvítal. "Lži o potravinách z laboratorních misek potvrzují strategii nadnárodních koncernů, které se prostřednictvím šikovných marketingových tahů snaží změnit stravovací zvyklosti založené na kvalitě a tradici," řekl podle agentury APA. Podle něj nejde o maso, ale o synteticky vyráběný produkt, který vzhledem k vysoké náročnosti na vodu není šetrný k životnímu prostředí.

Naopak ochránci zvířat z organizace LAV říkají, že laboratorně kultivované maso představuje dobrou alternativu k intenzivnímu chovu a porážení zvířat. Vládní plány jsou podle nich "ideologickým, nevědeckým křížovým tažením proti pokroku", píše Reuters.

Autor: ČTK

Vydáno: 28. března 2023

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/italie-vyhlasila-valku-masu-kultivovanemu-v-laboratori-odporuje-pry-tradici/2345093

29. březen 2023

Největší zpracovatel rýže v Africe má zájem dodávat své zboží do EU.

V rámci strategie organického růstu uzavřela Lagos Commodities and Futures Exchange (LCFE) obchodní dohodu se společností Imota Rice Mill se záměrem posílit zpracování rýže a v budoucnu se zaměřit i na export rýže do EU a ostatních afrických zemí.

Společnost Imota Rice Mill, podporovaná vládou státu Lagos, je největší společností na zpracování rýže v Africe a třetí největší na světě, s instalační kapacitou 32 megatuny za hodinu.

Jelikož tato společnost chce dodávat loupanou rýži a další rýžové produkty do Evropské unie, objevuje se zde příležitost i pro české importéry, kteří prozatím nakupují rýži od asijských či jihoamerických zemědělců.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.

Zdroj: www.vanguard.com

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/nigerie-chce-posilit-zpracovani-ryze

29. březen 2023

Společné expozice se účastnilo 14 českých výrobců se širokou paletou potravin a nápojů. S prezentací pomáhala i agentura CzechTrade.

Veletrh Foodex Japan je předním světovým potravinářským veletrhem, jenž se mezi producenty potravin a nápojů těší nejen pověsti vstupní brány na japonský trh, ale i místa, kde lze získat nové obchodní kontakty i pro další asijské trhy. Kvůli protipandemickým opatřením a přísnému režimu na japonských hranicích byly sice poslední tři ročníky akce buďto přímo zrušeny (Foodex 2020) či proběhly v omezeném, hybridním režimu prakticky bez účasti zahraničních vystavovatelů (Foodex 2021, Foodex 2022). Letošní iterace proběhla bez jakýchkoliv omezení a pořadatelům se podařilo vrátit akci úroveň a kvalitu předpandemických ročníků.

Foodexu Japan 2023 se účastnilo přes 2200 firem, jež se prezentovaly v 2800 stáncích. Více než polovinu výstavní plochy tvořila mezinárodní sekce, na které vystavovali účastníci ze sedmi desítek zemí, a to individuálně či v jednom ze 39 národních stánků.

Na akci se po tříleté pauze prezentovala i Česká republika. Na jejím stánku bylo přítomno 14 firem. Přijely prezentovat svou produkci - energetické tyčinky, čokolády, víno, whisky či jiné alkoholické nápoje. Český stánek byl sice svou polohou v zadní částí prostřední výstavní haly méně exponovaný než velké národní prezentace Itálie a Španělska, i tak se po celou dobu konání veletrhu těšil čilému ruchu. Navštívily ho nižší tisíce z 73 789 unikátních návštěvníků veletrhu.

Českou expozici tradičně organizovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Tokiu. Na akci byli přítomni i zástupci tokijské kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest. Ti na stánku zastupovali klienta, jenž nebyl schopen v daný termín vyslat na akci svého vlastního zástupce.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.

Zdroj: Japan Management Association

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/ceske-firmy-se-prezentovaly-na-nejvetsim-asijskem-potravinarskem-veletrhu

29. březen 2023
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrole bezpečnosti potravin bylinný čaj s téměř 15x překročeným limitem pro přítomnost pyrolizidinových alkaloidů. Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mohou mít předmětnou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali.

Potravina je označena: Energie – bylinná čajová směs, balení 1 kg, datum minimální trvanlivosti: 12/24, označení šarže: „Batch Nr. 0172081222“, výrobce: BYLINY Mikeš s.r.o., Číčenice 114, 387 71 Číčenice.

Analýza v akreditované laboratoři SZPI ve vzorku potvrdila přítomnost pyrolizidinových alkaloidů (suma) v množství 2929 µg/kg (mikrogramů na kilogram), maximální přípustné množství právní předpis stanovuje na 200 µg/kg. Provozovatel tím porušil Nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

Pyrolizidinové alkaloidy jsou látky se známými negativními účinky na lidské zdraví.

S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
28. březen 2023

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a plateb na znevýhodnění specifická pro konkrétní oblasti (Natura 2000) podmiňují plněním stanovených požadavků a podmínek standardů DZES.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023, s výjimkou ustanovení týkajících se

 • možnosti vyčlenění jako neprodukční plochy ochranný pás podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví (§ 2 odst. 2 písm. l),
 • střídání plodin na orné půdě (§ 10 odst. 1) a
 • podmínek pro neprodukční plochy úhor s porostem - založení porostu, ponechání porostu a zákaz aplikace přípravků na ochranu rostlin, kalů a hnojiv (§ 12 odst. 4 písm. b) až d)),

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Odkaz na uvedené nařízení vlády, které upravuje povinné požadavky na hospodaření (PPH) a podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

28. březen 2023

Velikonoce dávají jasný důvod, proč by se měla rodina sejít u společného stolu, říká v rozhovoru vedoucí Oddělení dějin a středověku Historického ústavu Akademie věd Eva Doležalová. Hovoří v něm o dodržování velikonočních tradic a symbolech těchto svátků.

Autor: Zprávy z Ministerstva zemědělství, číslo 3/2023 str. 5

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/file/720934/Zpravy_z_MZe_03_2023.pdf

28. březen 2023

Jedním z velkých problémů současné společnosti jsou odpady. Jak si s nimi dokážeme poradit v České republice? 

Český statistický úřad sleduje odpadovou problematiku ze dvou úhlů – produkce a nakládání. Produkce odpadů zahrnuje veškerý odpad vzniklý na území
České republiky v daném časovém úseku, včetně produkce sekundárního odpadu (odpad ze zpracování odpadu). Nakládáním s odpady se rozumí využití
a odstraňování odpadů. 

Autor: Tomáš Horák

Zdroj: 3/2023, časopis Statistika a My, str. 12 - 14

28. březen 2023

Manila/Rabat - Lalaine Basaová používá cibuli k přípravě jarních závitků ve svém cateringovém podniku severně od Manily. Teď ale kvůli růstu cen na Filipínách změnila recept a používá poloviční množství. Fatima z marockého hlavního města Rabatu pak cibuli a rajčata kvůli vysoké ceně už nekupuje. Jako matka tří dětí místo toho k přípravě pokrmu tažín používá artyčoky. Zkušenosti těchto dvou žen, které od sebe dělí více než 12.000 kilometrů, ukazují, jak globální krize v zásobování potravinami nabírá znepokojivý obrat a ohrožuje dostatek surovin důležitých pro výživu po celém světě, píše agentura Bloomberg.

 

Ceny pšenice a obilí v posledních měsících klesly, což zmírnilo obavy o přístup k některým základním potravinám. Kombinace několika faktorů ale nyní otřásá trhem se zeleninou, která je základem zdravé stravy. A v první linii je skromná cibule. Ceny se prudce zvyšují, což zvyšuje inflaci a země přimělo podniknout kroky k zajištění dodávek. Maroko a Turecko zastavily část vývozu, stejně jako Kazachstán. Filipíny nařídily vyšetřování možných kartelů.

Omezení se však netýkají pouze cibule. Organizace spojených národů (OSN) a Světová banka (SB) tento měsíc varovaly, že se týkají i mrkve, rajčat, brambor a jablek. Prázdné regály po slabé úrodě v jižním Španělsku a severní Africe donutily britské supermarkety omezit nákupy některých druhů ovoce a zeleniny.

Cibule je základní přísadou vaření po celém světě a po rajčatech, která jsou technicky vzato ovoce, je nejvíce konzumovanou zeleninou na světě. Ročně se jí vyprodukuje zhruba 106 milionů tun - zhruba stejně jako mrkve, tuřínu, chilli papriček, paprik a česneku dohromady. Používá se do všeho možného a ve Spojených státech je od roku 1958 dokonce zakázáno s cibulí obchodovat, po pokusu trh monopolizovat.

K prudkému růstu cen přispělo několik skutečností. Jsou to katastrofické záplavy v Pákistánu, mrazy, které poškodily úrodu ve Střední Asii, a válka na Ukrajině. V severní Africe pak zemědělci bojují s velkým suchem a s růstem nákladů na osivo a hnojiva.

Špatné počasí zasáhlo zejména marocké pěstitele. Fatima v Rabatu uvádí, že ceny zeleniny jsou "nehorázně vysoké" i po zákazu posílat cibuli a rajčata do západní Afriky, který vláda zavedla v únoru. "Jíme více čočky, bílých fazolí a bobů a brzy se spokojíme s rýží," dodává Fatima.

Na trhu v centru Rabatu pracuje už více než 30 let prodavač zeleniny Brahim. Obchody jdou podle něj teď pomalu. "Myslel jsem si, že zeleninu na kusy kupují jen svobodní muži, hlavně ztroskotanci," říká 56letý Brahim. "Teď jsem vděčný, když vidím, jak mě lidé, kteří u mého stánku nakupují deset, 15, 23 let, žádají přerývaným hlasem o jedno rajče, jednu cibuli, jednu bramboru. Lidé jsou na pokraji svých sil."

Na Filipínách v posledních měsících nedostatek cibule doplnil nedostatek všechno - od soli až po cukr. Ceny se dostaly tak absurdně vysoko, že krátce stála více než maso, takže letušky byly přistiženy, jak ji pašují z Blízkého východu. Vláda podpořila dovoz, aby zpomalila inflaci, která je nejvyšší za 14 let.

"Používám ty nejmenší kousky cibule," říká 58letá Basa. Už skoro 30 let vlastní podnik v provincii Bulacan, který se zabývá přípravou pokrmů pro narozeniny a svatby. "Musíme se přizpůsobit, protože nechci příliš zvýšit ceny a přijít o zákazníky," říká.

V Kazachstánu prudký růst cen přiměl úřady k čerpání strategických zásob. Ministr obchodu také lidi vyzval, aby nekupovali uprostřed paniky cibuli po pytlech, aby byl dostatek cibule v supermarketech. Navíc země přistoupila k zákazu vývozu. Ten zavedly v posledních měsících také Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán, který je díky svému národnímu pokrmu kurutob největším světovým konzumentem cibule na hlavu. Z dalších zemí Ázerbájdžán zavádí omezení prodeje a Bělorusko bude vydávat licence na vývoz.

Protože náklady na nákup zeleniny a ovoce bohatých na živiny se prudce zvyšují, zatímco příjmy s tímto růstem nedrží krok, stává se zdravá strava nedostupnou. Podle nejnovějších údajů OSN si zdravou stravu nemohou dovolit více než tři miliardy lidí. Tento počet bude celosvětově stoupat a výživa se stane mnohem důležitější pro vládní úvahy, říká výzkumník zaměřený na nová rizika společnosti Chatham House Tim Benton. Nazývá to "nutriční časovanou bombou," která pomalu vybuchuje.

Zatímco mnohé vlády ochotně dotují dovoz pšenice nebo mouky, aby obyvatelé zůstávali spokojení, podpora pěstitelů je omezená. Výsledkem toho je, že svět produkuje příliš mnoho škrobových obilovin, cukru a rostlinných olejů, ale jen asi třetinu potřebného množství ovoce a zeleniny, upozorňuje Benton.

Stejně jako chléb, i cibule prokázala potenciál vyvolat občanské nepokoje. V Indii, kde se její vývoz léta s přestávkami zakazoval, byly vysoké ceny uváděny jako příčina prohry Indické lidové strany v roce 1998 v Dillí. O dvě desetiletí později současný premiér Naréndra Módí v kampani za znovuzvolení prohlásil, že zemědělci jsou jeho nejvyšší prioritou. Zdůraznil přitom rajčata, cibuli a brambory.

"Pro mnoho zemí jsou to právě tyto a další věci, na kterých záleží, pokud jde o udržení spokojenosti obyvatelstva. Je to v jistém smyslu špička ledovce," dodává Benton.

 
28. březen 2023

BIOTRIN – Jahody jsou v současné době jedním z celosvětově nejoblíbenějších druhů ovoce. Jejich obliba a produkce za posledních 30 let značně vzrostla především ve východních regionech. Pro ilustraci, v současnosti zhruba polovina světové produkce jahod pochází z Číny. Produkce běžných odrůd jahod je však do značné míry závislá na klimatu, jahodníkům se nejlépe daří v mírném klimatickém pásu. V důsledku poptávky jsou pak jahody nákladně exportovány do teplejších regionů, což samozřejmě přináší další finanční náklady a emise. Z těchto důvodů se zdají být poměrně lukrativní nové odrůdy jahod odolné vůči vyšším teplotám vyvinuté singapurskou firmou Singrow.

Firma Singrow se nejprve zaměřovala na pěstování jahod v hydroponiích, později však hydroponické jahodářství doplnila různými technikami genové manipulace (především technikami markerem-usnadněného křížení a CRISPR-Cas9) pro přípravu nových odrůd. Specifickými úpravami bylo u těchto nových odrůd dosaženo vyšší odolnosti k vysokým teplotám a suchu a násobně zvýšených výtěžků. Kromě toho plody geneticky upravených jahodníků dozrávají rychleji. Při pěstování ve vhodných podmínkách mohou být sklízeny po cca sto dnech namísto běžných šesti měsíců.

Primárním cílem bylo snížení nákladů na produkci a nepříznivých environemntálních dopadů. Vzhledem k tomu, že jsou jahody navíc plody nutričně velmi bohaté, by takto upravené odrůdy dle Singrow dále mohly přispět k boji s potravinovou krizí v Africe a tropických regionech Asie. Stejné či obdobné modifikace navíc mohou být použity pro zvýšení odolnosti a výtěžků dalších plodin, na což je se Singrow zaměří v rámci dalšího výzkumu. 

Zdroje:

Zdroj článku: BIOTRIN

27. březen 2023

Britská Asociace obchodů se smíšeným zbožím (ACS) varovala, že by v UK mohlo ukončit provoz až zhruba 7 000 prodejen se smíšeným zbožím, pokud vláda nepodnikne kroky ke snížení jejich nákladů na energie.

Pokud totiž prodejny uzavíraly smlouvy na energie ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2022, kdy ceny energií dosahovaly svého vrcholu, znamenalo to pro ně až ztrojnásobení nákladů na energie. Protože se tyto smlouvy obvykle uzavírají na dobu určitou (12 až 24 měsíců), jsou během této doby ceny fixní.

ACS odhaduje, že v Británii funguje přibližně 7 000 obchodů se smíšeným zbožím, které vlastní nezávislí majitelé a které se v současné době dostaly do potíží právě z důvodu nevýhodných smluv na energie. To ohrožuje pracovní místa přibližně 46 000 pracovníků. Při pohledu do budoucna se ACS domnívá, že by řešením bylo, kdyby britská vláda v roce 2023 poskytla dotčeným prodejnám dodatečnou podporu 10 000 liber na jednotlivou provozovnu a nařídila dodavatelům, aby umožnily ukončení zafixovaných kontraktů na energie.

Pozn: Do nezávislých maloobchodních prodejen nebo menších sítí se vyváží i potraviny a nápoje z ČR. Ohrožení existence těchto prodejen tak může mít dopad i na tyto vývozy.

Zdroj

Zpracoval:

Paul Wilkins
místní zástupce ČR pro agro-potravinářství ve Velké Británii
Tel.: +44 749 533 9811, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

27. březen 2023

V červenci 2022 vydalo OECD dokument věnující se důsledkům válečného konfliktu na Ukrajině na země OECD, v lednu 2023 pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se nedostatkem pracovníků v zemědělsko-potravinářském sektoru.

The implications for OECD regions of the war in Ukraine

Za posledních 30 let se černomořský region stal významným globálním dodavatelem obilovin a olejnin. Nyní však válka na Ukrajině zasahuje do dodavatelského řetězce potravin a ovlivňuje i chování spotřebitelů daleko od konfliktní zóny. Např. dovozy pšenice do severní Afriky a na Střední východ pocházely více než z poloviny právě z černomořského regionu. Při nutném posilování odolnosti se tak k pokračující diverzifikaci dodavatelských řetězců přidává trend regionalizace dodavatelských řetězců, což může vést k přesunům výroby blíže k místům spotřeby. Roste potřeba pochopení postavení jednotlivých regionů v globálních hodnotových řetězcích. Je proto důležitější než kdy jindy využít transformační potenciál regionů při snahách o dlouhodobější odolnost vůči komplexním otřesům trhu. Hospodářské a sociální dopady války na Ukrajině po celém světě budou pravděpodobně dlouhodobé a regionálně asymetrické (viz zvýšení potravinové nejistoty především v některých afrických zemích nebo hlavní expozice zemí střední Evropy vůči vlnám uprchlíků). Předběžné hodnocení těchto dopadů z regionální perspektivy přináší tedy vhledy do aktuální problematiky.

Labour and skills shortages in the agro-food sector

Řízení zemědělských podniků vyžaduje velkou rozmanitost dovedností u zaměstnanců i zaměstnavatelů. Vedle strukturálních změn (zejm. růst velikosti podniků), technologického pokroku (zavádění robotiky, automatizace, digitálních aplikací) nebo požadavků spotřebitelů (dobré životní podmínky zvířat, ekologická stopa, kvalita potravin aj.) musí být zohledněna především biologie rostlin a hospodářských zvířat. Mezi sektorovými potřebami a nabídkou pracovních sil a dovedností je stále větší nesoulad , tedy nedostatek málo i vysoce kvalifikované pracovní síly. Zemědělství a potravinářství vykazuje nejvyšší míru tohoto nesouladu ze všech hospodářských odvětví. Navzdory tomu zemědělská produkce i produktivita rostou. V poslední dekádě sice došlo v mnoha zemích OECD k nárůstu počtu žáků a studentů zemědělského zaměření, ale zápisy do zemědělského terciárního vzdělávání jsou ve srovnání s jinými odvětvími stále nízké. Roste také závislost sektoru na dočasných námezdních pracovních silách, jejichž zdrojem je často migrace. V Nizozemsku tato dlouhodobá závislost vytvořila nejistotu v dodavatelském řetězci a obavy ohledně potřeby větší sociální ochrany pracovníků. EU očekává v následujícím desetiletí pokles zaměstnanosti v odvětví o 13 % s tím, že dále poroste podíl zahraničních sezónních a dočasných pracovníků.

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
+420 221 812 310

  •  

 

27. březen 2023

Evropská komise vydala dne 22. března 2023 nový návrh společných pravidel na podporu oprav výrobků.

 

Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že 77 % Evropanů cítí osobní odpovědnost za opatření k omezení změny klimatu. Vyřazené výrobky jsou často životaschopným zbožím, které lze opravit, ale často jsou předčasně vyřazovány. Spotřebitelé však často považují opravu za obtížnou.

Evropská komise vydala dne 22. března 2023 nový návrh společných pravidel na podporu oprav výrobků. Tento návrh směrnice má přinést úspory spotřebitelům a podpořit cíle Zelené dohody pro Evropu mimo jiné snížením objemu odpadu. Návrh směrnice má zjednodušit a usnadnit opravu namísto výměny zboží. Návrh směrnice by měl navíc přinést oživení v opravárenském odvětví a současně motivaci výrobců a prodávajících k využívání udržitelnějších obchodních modelů.

Návrh zavádí pro spotřebitele nové „právo na opravu" jednak v rámci zákonné záruční doby, ale také po uplynutí zákonné záruční doby.

Více informací k návrhu směrnice, souvisejícím politikám a relevantní dokumenty lze dohledat na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_23_1794.

Návrh směrnice EU o společných pravidlech na podporu oprav zboží (v angličtině) můžete stáhnout na tomto odkazu: https://commission.europa.eu/document/afb20917-5a6c-4d87-9d89-666b2b775aa1_en.

Zdroj: MPO