Co je potřeba k zahájení výroby a prodeje potravin z pohledu Vaší instituce?

SZPI kontroluje výrobu pouze u potravin jiného než živočišného původu. Dozor nad výrobou potravin živočišného původu je plně v kompetenci Státní veterinární správy ČR - www.svscr.cz
Výroba a prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. Pojem PPP pro SZPI nově zahrnuje i provozovny společného stravování.
Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:
 • Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.
 • Registrace: Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář: Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti. Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší společnosti. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na našem webu v rubrice „Organizační struktura“.
Základní povinnosti provozovatelů společného stravování:
Základní povinností provozovatelů společného stravování je zejména povinnost oznamovací, kterou mají nikoli vůči SZPI, nýbrž vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, a to v souladu s § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Hygienická pravidla - veřejné stravování

Provozovatelé společného stravování mohou využít příručku hygienických pravidel pro oblast veřejného stravování ke stažení. Jedná se o materiál Codex Alimentarius, který má charakter doporučení. Tento dokument nemá oficiální právní status.

Seznam základních právních předpisů týkajících se výroby a uvádění potravin do oběhu: 
Evropské předpisy:
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy  týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění - nařízení stanoví, mimo jiné, požadavky na potravinářské prostory a jejich vybavení
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění
 • Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění
České předpisy:
 • Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin

České předpisy jsou dostupné ve Sbírce zákonů (platná znění).
Některé předpisy je možné dohledat také na našich webových stránkách v rubrice Právní předpisy. Odkaz na rubriku Právní předpisy je uveden zde. Znění evropských předpisů najdete např. na adrese http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm.

Informace k označování potravin

Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona č. 110/1997 Sb. a nařízení (EU) č. 1169/2011 najdete zde.

Komentáře a výklad nařízení (EU) č. 1169/2011 najdete v informačním materiálu s názvem: „Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“, který je ke stažení zde.

Více zde: https://www.szpi.gov.cz/clanek/dotazy-podnikatelu-zahajeni-cinnosti-oznacovani.aspx