Novela zákona o ekologickém zemědělství

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 247/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely zákona je především adaptace na nařízení EP a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Novela zákona dále provádí adaptaci na nařízení EP a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách.

Novela zákona o ekologickém zemědělství v rámci adaptace na výše uvedené předpisy EU zejména:

  • zavádí elektronickou databázi ekologicky chovaných zvířat,
  • upřesňuje okruh subjektů, majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství,
  • v rámci snížení administrativní zátěže prodlužuje délku platnosti certifikátů bioproduktů v návaznosti na četnost kontrol na 2 roky (ze stávajícího 1 roku),
  • nahrazuje termín „osvědčení o původu bioproduktu“ v praxi již užívaným termínem „certifikát bioproduktu“,
  • zařazuje osivo a další rozmnožovací materiál rostlin do kategorie „bioprodukt“, zatímco podle dosud platné právní úpravy spadal do kategorie „ostatní bioprodukt“,
  • upravuje skutkové podstaty přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob.

Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace novela zákona například:

  • nahrazuje termín „ekologický podnikatel“ v praxi již užívaným termínem „ekologický zemědělec“;
  • upřesňuje způsob označování bioproduktů, certifikovaných na území ČR, vnitrostátním logem pro ekologickou produkci;
  • umožní zveřejnění vzoru žádosti o registraci v systému ekologického zemědělství na internetových stránkách ministerstva.

Součástí změn je i drobná novela zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která mimo jiné nově také vede seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná, a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách.

Novela veterinárního zákona

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem novely zákona je reagovat na nařízení EP a Rady (EU) 2016/429 z 9. 3. 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), které je účinné od 21. 4. 2021. Toto nařízení navazuje na již existující evropskou právní úpravu oblasti zdraví zvířat a představuje obecný právní rámec, který bude postupně vyplněn přijetím prováděcích nařízení.

Dalším cílem novely zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona.

Novela zákona rovněž nad rámec adaptace uvedených nařízení

•           doplňuje právní úpravu centrální evidence psů a stanoví související povinnosti chovatelů psů a soukromých veterinárních lékařů;

•           ruší povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit krajské veterinární správě a povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje, což přispěje ke snížení administrativní náročnosti.

Součástí zákona je dále například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení.

Novela zákona o ochraně chmele

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 248/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely zákona je modernizovat evidenci chmelnic a její vazbu na kontrolní procesy a nově formulovat požadavky na podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic.

Novela zákona umožní Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ)

•           provádět kontroly chmelnic zaměřené na ověření údajů uvedených v evidenci chmelnic,

•           zahájit řízení o provedení aktualizace evidence z moci úřední v případě, že zjistí nesoulad mezi údaji uvedenými v evidenci a skutečností, a dále

•           usnadnit aktualizaci vzorů dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona jejich zveřejněním na internetových stránkách ÚKZÚZ.

Novela zákona rovněž pokračuje v adaptaci na příslušné nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ověřování chmele a chmelových produktů, především s cílem zakotvit úpravu oblasti týkající se ověřování chmele a chmelových produktů přímo v zákoně, nikoliv jen ve vyhlášce.