27. září 2022
atum: 28.11.2022  9:30 – 29.11.2022  14:00
Místo konání: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 - Nusle
Tématické zaměření akce: Strategie zabezpečení evropské zemědělské a potravinářské produkce
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)


Hlavními tématickými okruhy konference jsou:

 • Strategie zabezpečení evropské zemědělské a potravinářské produkce
 • Bezpečný a udržitelný potravinářsko-zemědělský sektor
 • Výzvy moderního zemědělství – např. nové genomické techniky
 • Chytré zemědělství šetrné ke klimatu


Na konferenci vystoupí zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Ministerstva zemědělství USA (USDA), členských států, nevládních organizací, vědečtí odborníci z českých univerzit a další.

Registrace bude otevřená od 19. září 2022 a bude možná prostřednictvím internetových stránek českého předsednictví v Radě Evropské unie (www.eu2022.cz). Informace naleznete také na www.bezpecnostpotravin.cz.

Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním překladem.

Těšíme se na setkání s vámi!

Přílohy

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/akce/mezinarodni-vedecka-konference-european-1.html

 

27. září 2022

A. Povinnosti chovatelů

Chovatelé psů

Ve veterinárním zákoně je již nějakou dobu zakotvena povinnost čipovat psy, ale vzhledem k výkladovým nejasnostem a navazujícím problémům v praxi byla upravena a upřesněna v § 4.  Nově se uvádí, na které chovatele se povinnost čipování nevztahuje (chovatelé pokusných zvířat, dodavatelé pokusných zvířat nebo uživatelé pokusných zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenská policie nebo obecní policie, pokud jde o psy používané k plnění úkolů obecní policie).

V § 4a a 4c se dále stanovují kompetence k provádění označování zvířat. Kromě soukromého veterinárního lékaře je nově umožněno čipovat zvířata v zájmovém chovu a vydávat pas zvířete v zájmovém chovu vysokým školám s magisterskými studijními programy z oblasti veterinárního lékařství a hygieny. Uvedený identifikační doklad, který umožňuje zjistit totožnost zvířete a zkontrolovat jeho nákazový status, je nově právně chráněn jako veřejná listina.

Chovatelé včel

Chovatelé včel nejsou nadále povinni hlásit případy úhynů více než 25 procent včelstev. Povinnost hlášení úhynů souvisejících s podezřením na nákazu dostatečně ukládá chovateli § 11 veterinárního zákona (chovatel musí neprodleně oznámit KVS podezření na výskyt nákazy). Včelař má také možnost podat podnět krajské veterinární správě (KVS), pokud pojme podezření na otravu včelstev chemickými přípravky na ochranu rostlin.

Dosavadní oznamovací povinnost chovatele hospodářských zvířat (podnikatele) ohlásit na KVS nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti je z veterinárního zákona vypuštěna. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise v přenesené pravomoci zakotvují povinnosti provozovatelů, mezi něž patří také povinnost chovatele hospodářských zvířat (podnikatele) registrovat svůj chov – „zařízení“. Vyjmenované typy zařízení podléhají schválení.

Zrušuje se povinnost chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje (§ 6). Zrušen je rovněž dosud používaný vzor veterinárního osvědčení.

POZOR povinnost vyšetření na MVP stanovené MKZ před přemístěním včelstev zůstává!

Chovatelé hospodářských zvířat

 • 5a a 5b stanovuje obecnou povinnost subjektů požádat o schválení nebo registraci a svěřuje kompetenci k registraci nebo schvalování, včetně pozastavení nebo odejmutí schválení krajským veterinárním správám (KVS). Zároveň stanovuje subjekty, na které se tato povinnost nevztahuje:
  – chovatelé evidovaných zvířat podle plemenářského zákona, kteří jsou povinni evidovat svá hospodářství podle plemenářského zákona
  – osoby podle § 13a odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání, které mají oznamovací povinnost podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

KVS nadále registruje:                                                                                                           

– zařízení provozovatelů podle čl. 84 nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/429  („Provozovatelé provozující zařízení, jež chovají suchozemská zvířata či odebírají, vyrábějí, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty“)

– dopravce podle čl. 87 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a podle čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 („Dopravci chovaných kopytníků, kteří tato zvířata přepravují mezi členskými státy, nebo mezi členským státem a třetí zemí“)

– provozovatele svodu zvířat podle čl. 90 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 („Provozovatelé provádějící nezávisle na zařízení svody chovaných kopytníků a drůbeže, včetně těch, kteří zvířata nakupují nebo prodávají“).

 • 5b upravuje povinnosti provozovatele zařízení akvakultury nebo skupiny zařízení akvakultur (pojmy „zařízení akvakultury“ nebo „skupina zařízení akvakultury“ nahrazují dříve používané pojmy „produkční podnik akvakultury“ a „zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury“).

V novém ustanovení §5c se zakotvuje obecná kompetence, která umožní krajské veterinární správě schvalovat soukromé veterinární lékaře pro zařízení, pro která to příslušné předpisy EU budou v konkrétních případech vyžadovat.

Provozovatel, který chová hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, je nově v souladu s §5d povinen požádat krajskou veterinární správu o registraci svého zařízení.

Zařízení a provozovatelé registrovaní nebo schválení v souladu s dosavadními právními předpisy před dnem použitelnosti nařízení (EU) 2016/429 se považují za registrované či případně schválené v souladu s uvedeným nařízením (nová úprava tedy nepřinese nové administrativní povinnosti dosavadním subjektům).

B. Centrální evidence psů

Aktuálně schválená novela veterinárního zákona zavádí poprvé v České republice centrální evidenci psů, která má v jiných státech EU již své pevné místo. Problematika byla řešena s ohledem na finanční, technickou a legislativní stránku a v blízké budoucnosti lze očekávat náročné období související se zaváděním této povinnosti. Tvorba, provoz i aktualizace dat v systému bude výzvou jak pro provozovatele registru, tak pro kompetentní orgány, samosprávy obcí, soukromé veterinární lékaře i samotné chovatele.

Správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů (dále jen „CEP“) bude Komora veterinárních lékařů. CEP nebude veřejně přístupný. Do CEP bude mít přístup soukromý veterinární lékař za účelem zápisu údajů nebo nahlížení do něj pro potřebu plnění povinností stanovených tímto zákonem, orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působnosti v rozsahu stanoveném postupem podle zákona o základních registrech a chovatel psa za účelem zápisu čísla svého telefonu nebo nahlížení do evidence v rozsahu údajů vedených o tomto chovateli a jím chovaném psu (veterinární zákon, § 5e odst. 1).

 

CPřemístění a přeprava zvířat

Ruší se pojem shromažďovací středisko – nově se označují tyto subjekty jako zařízení pro svody kopytníků nebo zařízení pro svody drůbeže podle čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 („zařízení pro svody kopytníků a drůbeže, z nichž jsou zvířata přemísťována do jiného členského státu nebo která přijímají zvířata z jiného členského státu“).

Zrušuje se povinnost dopravce, který je držitelem povolení k přepravě skotu, prasat, ovcí nebo koz, žádat krajskou veterinární správu o schválení prostor pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků.

 • 7 odst. 3 týkající se dopravních prostředků byl zrušen – podrobnější pravidla týkající se požadavků na dopravní prostředky a kontejnery a podrobnější požadavky na biologickou bezpečnost přepravy zvířat stanovují nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 (požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů).

Nově se formulují také kompetence příslušných orgánů v oblasti přemísťování zvířat, živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží mezi členskými státy EU, včetně povolování výjimek. Ustanovení § 8a zakotvuje kompetence příslušných orgánů k povolení výjimek z veterinárních požadavků na přemísťování – zákon i nadále obecně svěřuje tuto kompetenci krajským veterinárním správámÚstřední veterinární správa povoluje, a i v budoucnu bude povolovat, výjimky pro specifické, zákonem vyjmenované účely (přemísťování pro vědecké účely nebo v blízkosti hranic pro rekreační účely, sportovní a kulturní akce nebo za účelem pastvy nebo práce, či přemísťování zárodečných produktů do genových bank v jiném členském státě).

Nově je stanoveno (§ 8 odst. 3), aby vodní živočichové přemísťovaní z jiného členského státu byli v České republice vypuštěni do volné přírody, pouze pokud splňují podmínky uvedené v čl. 199 nařízení (EU) 2016/429. Znamená to, že vodní živočichové musí pocházet z oblasti úředně prosté nákazy uvedené na seznamu nákaz, která se vztahuje k přemísťovanému druhu.

Ustanovení § 9a a 9b, týkající se dosavadních shromažďovacích středisek a obchodníků s hospodářskými zvířaty (osob, které jako podnikatelé přímo nebo nepřímo nakupují a prodávají skot, prasata, ovce či kozy), bylo ze zákona vypuštěno. Podmínky činnosti zařízení pro svody kopytníků a drůbeže stanovuje čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429. V případě, že obchodníci se zvířaty fyzicky nevlastní žádné hospodářství (stáj), budou nově registrováni podle čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 jako provozovatelé provádějící svody nezávisle na zařízení.

D. Nákazy a jejich tlumení

Vzhledem k terminologickému sjednocení právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů ČR pro nákazy, byl v celém textu veterinárního zákona nahrazen dosud používaný výraz „zdolávání nákaz“ výrazem „tlumení nákaz“.

V návaznosti na nové nařízení (EU) 2016/429 se určuje, že Státní veterinární správa (§10) je v ČR orgánem příslušným k výkonu dozoru ve smyslu čl. 26 až 28 nařízení (EU) 2016/429 a příslušného nařízení komise v přenesené působnosti a vykonává státní veterinární dozor zaměřený na včasné odhalení nebezpečných nákaz uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Problematika hlášení nákaz Komisi a členským státům je nově komplexně upravena nařízením (EU) 2016/429 a příslušnými dalšími nařízeními Komise. Do ustanovení § 10a zákona se dále vkládá související kompetence Ústřední veterinární správy hlásit výskyt nákaz také Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE/WOAH).

Orgánem příslušným k vypracování návrhů programů ozdravování některých nebezpečných nákaz zvířat (§10b) se stanovuje Ústřední veterinární správa, která také předkládá Komisi návrhy programů ozdravování zvířat ke schválení v souladu s čl. 31 nařízení (EU) 2016/429 a zprávy v souladu s čl. 34 tohoto nařízení.

 • 13 týkající se MVO (mimořádných veterinárních opatření) se přizpůsobuje novému nařízení, přičemž ustanovení, která jsou v nařízení obsažena, byla z textu zákona vypuštěna. V případě podezření z výskytu nebezpečné nákazy popř. potvrzení výskytu nebezpečné nákazy postupuje KVS v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz) a (EU) 2020/689 (pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy) nebo podle předpisů Evropské unie upravujících opatření v případech nemocí přenosných ze zvířat na člověka (tzv. zoonózy). Znamená to, že nový právní rámec se na zoonózy vztahuje, ale nejsou jím dotčena zvláštní pravidla stanovená pro zoonózy v jiných předpisech, aplikovaných přednostně. Znamená to, že např. při potvrzování výskytu salmonel se přednostně postupuje podle nařízení EP a Rady (ES) č. 2160/2003, které umožňuje vycházet ze vzorku odebraného chovatelem.

Dosavadní ustanovení § 17 se zrušuje, neboť při změně nebo ukončování opatření k tlumení nákazy budou příslušné orgány postupovat podle nařízení (EU) 2016/429.

E. Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy

Nařízení (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise již neodlišují tzv. obchodování mezi členskými státy, ale stanoví podmínky přemísťování zvířat nebo živočišných produktů. Podle nařízení se tedy mají úřední kontroly provádět shodně, pokud jde o vnitrostátní kontroly, tak i v rámci obchodování mezi členskými státy.

V § 28 je dále nově zakotvena kompetence krajských veterinárních správ plnit úkoly stanovené nařízením, které se týkají oznamování přemísťování zvířat, vodních živočichů nebo živočišných produktů z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů nebo živočišných produktů v případě jejich přemístění do jiného členského státu.

F. Státní správa ve věcech veterinární péče

Elektronická evidence vzorků v rámci metodiky kontroly zdraví

Nová právní úprava ukládá schváleným veterinárním lékařům povinnost využívat ve stanovených případech webovou aplikaci sloužící k elektronické evidenci vzorků odebraných soukromými veterinárními lékaři schválenými krajskou veterinární správou pro provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů stanovených v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (§ 61).

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat

V§ 64d jsou stanoveny kompetence osob k provádění fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Dosud bylo stanoveno vyhláškou 342/2012 Sb. Novelou je upřesněno, že provádět fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat je oprávněna osoba se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou podle § 59a odst. 1 písm. f) pouze v případě, že získá profesní kvalifikaci „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“. Profesní kvalifikace „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“ byla vytvořena a schválena v roce 2019, přičemž autorizovanou osobou je pro uvedenou kvalifikaci Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. (AFRZČR,z.s., http://asofyrez.cz/).

Seznam nákaz

Příloha č. 2 k veterinárnímu zákonu v současnosti uvádí výčet nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původců.

Příloha 2 zahrnuje:

 • nákazy uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 – toto nařízení uvádí definice kategorií nákaz A, B, C, D a E a stanoví, že pravidla pro prevenci a tlumení nákaz určená pro nákazy uvedené na seznamu nákaz podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se použijí na kategorie nákaz uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu a pro skupiny druhů uvedených na seznamu, jež jsou zmíněny v tabulce v příloze prováděcího nařízení,
 • ostatní nákazy považované z odborných důvodů v podmínkách ČR za nebezpečné,
 • nákazy uvedené v rozhodnutí Světové organizace pro zdraví zvířat č. XXXI ze dne 27. května 2004 o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich hlášení

Nákazy kategorie „A“ jsou definovány jako vysoce přenosné nákazy s nejvážnějšími dopady na zdraví zvířat, veřejné zdraví, hospodářství, společnost nebo životní prostředí v Unii. Běžně se v Unii nevyskytují a jakmile jsou zjištěny, je nutné přijmout okamžitá opatření k eradikaci.

Nákazy kategorie „B“ jsou středně až vysoce přenosné nákazy endemické povahy, vyskytující se na celém území nebo na části území Unie, s významným dopadem na hospodářství Unie. Při výskytu je nutné je tlumit ve všech členských státech za účelem eradikace v celé Unii.

Nákazy kategorie „C“ jsou takové, u nichž je potřeba přijmout opatření s cílem zamezit jejich šíření do oblastí (členských států) úředně prostých nebo ozdravujících od dané nákazy.

Nákazy kategorie „D“ jsou definovány jako nákazy, u nichž je možné snížit riziko šíření (v důsledku jejich zavlečení do Unie nebo přemísťování zvířat mezi členskými státy) pomocí opatření týkajících se přemísťování zvířat a produktů.

Nákazy kategorie „E“, nad nimiž je nutné vykonávat dozor – každý členský stát si stanoví podmínky pro dozor v souvislosti s pravidly stanovenými AHL.

Příloha č. 3 k veterinárnímu zákonu nově obsahuje seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro účely poskytování náhrady nákladů a ztrát.

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se seznam nákaz pro účely poskytnutí náhrady nákladů a ztrát chovatelům a dalším subjektům stanoveným veterinárním zákonem nově zakotvuje ve zvláštní příloze k tomuto zákonu. Jedná se o náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z vyjmenovaných nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci.

 

G. Změny v oblasti veterinární hygieny a vedlejších živočišných produktů

Změna definice ochranné lhůty (§ 3 odst. 1 písmeno t)).

Doba, po kterou mohou v těle zvířete a jeho produktech přetrvávat zbytky (rezidua) léčiva  tzv. ochranná lhůta je nově definována odkazem na evropskou legislativu. Znění bylo změněno tak, aby byly zahrnuty i látky zhodnocené na základě akceptovatelného denního příjmu (ADI), které nemají stanoveny limity zmíněné v původním znění definice.

Potraviny vrácené z obchodní sítě (§ 18 odst. 4).

Nově se povinnost vyžádat si souhlas a podmínky zpracování vrácených potravin vztahuje na veškeré živočišné produkty ve všech fázích uvádění na trh (dříve potraviny živočišného původu vráceny z obchodní sítě – obchodní síť není nijak definována).

Generické ochranné lhůty (§ 19 odst. 2).

Ochranné lhůty pro maso, mléko, vejce a ryby (28 dnů pro maso, 7 dnů pro mléka a vejce a 500 stupňodnů pro ryby) pro případ použití léčivých přípravků mimo rozhodnutí o jejich registraci se ruší. Nová pravidla pro ochranné lhůty jsou zde odkazem na evropskou legislativu (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6). Dále je doplněn odkaz na evropskou legislativu v případě podezření nebo zjištění nesouladu se stanovenými pravidly pro používání nebo rezidua povolených, zakázaných nebo nepovolených látek s farmakologickým účinkem (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090). 2

Domácí porážka skotu (§ 21 odst. 2).

Počet kusů skotu poraženého domácí porážkou se omezuje na 3 kusy skotu mladšího 72 měsíců ročně. Jedná se o změnu, kdy stanovený limit 3 kusy skotu za rok se týká i zvířat mladších 12 měsíců.

Osoby zprostředkovávající uvádění živočišných produktů na trh (§ 22 odst. 2 a 3).

Termín „osoba zprostředkovávající“ byl nahrazen výrazem „osoba, která se podílí na uvádění na trh“. Jedná se pouze o jazykovou úpravu, která nikterak nemění smysl a dosavadní užívání tohoto ustanovení (z právní praxe vyplynula nezbytnost zamezit zaměňování zprostředkovatele podle veterinárního zákona s podobně znějícím označením dle občanského zákoníku).

Prodej malého množství vajec v automatu (§ 27a).

Nově je umožněno prodávat malá množství vajec přímo chovatelem i prostřednictvím prodejního automatu. Tento automat je nutné registrovat (obdobně jako u prodeje malého množství syrového mléka). Prodej potravin prostřednictvím automatu, který není činěn přímo chovatelem, nespadá do kompetence SVS.

Zahrabání koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku (§ 40).

Bylo upřesněno, že zahrabávaní kadáverů zvířat na vlastním pozemku se netýká pouze koní jako doposud, ale koňovitých obecně, tedy i například oslů, mul nebo poníků. Dále pak došlo k upřesnění, co je považováno za zvíře v zájmovém chovu v případě zahrabání kadáveru chovatelem na vlastním pozemku – mezi zájmová zvířata v tomto případě nepatří například kadávery šelem nebo jiných savců patřících mezi druhy vyžadující zvláštní péči. Ruší se povinnost chovatele označit místo zahrabání kadáveru koně po dobu 10 let.

Ostatní novelizační body:

V § 53 odstavci 5 je ošetřeno právo kontrolované osoby na druhé odborné stanovisko, kdy se v případě kontroly prodeje na dálku vzorek pro druhé odborné stanovisko neposkytuje.

 • 53 odstavec 7 ošetřuje poskytování náhrad za odebrané vzorky. Jsou zde vyjmenovány případy, kdy se náhrada poskytuje – vzorky odebrané při prodeji potravin živočišného původu, které splňují legislativní požadavky nebo vzorky pořízené při kontrolním nákupu, které nelze vrátit kontrolované osobě, a které splňují legislativní požadavky. O náhradu musí kontrolovaná osoba požádat dle stanovených legislativních pravidel.

V § 53b je nově umožněno zastírat skutečnou totožnost inspektora při kontrolním nákupu a při převzetí zásilky je provozovatel kurýrní společnosti povinen inspektorovi takto pořízenou zásilku předat za stanovených podmínek.

 • 53c ošetřuje kontrolní nákup. Uvádí, že při provádění kontrolního nákupu nedochází k uzavření smlouvy mezi jednotlivými stranami. Skutečnost, že se jednalo o kontrolní nákup musí být do stanovené lhůty oznámena kontrolované osobě. Dále je zde uvedena povinnost vrátit kontrolní nákup v dané lhůtě kontrolované osobě, pokud to povaha předmětu umožňuje. Jsou zde ošetřeny náklady spojené s vrácením předmětu kontrolního nákupu. Občanský zákoník se v tomto případě nepoužije.

 

H. Vývoz kontrolovaného zboží do třetích zemí

V §38b, odst 1. přibyla pro vývozce nová povinnost, a sice že k vývozu zvířat označovaných podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 154/2000 Sb.) předloží vývozce k žádosti o vydání veterinárního osvědčení identifikační doklady zvířat, jsou-li podle plemenářského zákona vydány.

Novinkou je dále ustanovení § 38b, odst. 2, které uvádí časové lhůty, ve kterých je potřeba žádat o vydání veterinárního osvědčení k vývozu.

O vydání veterinárního osvědčení je vývozce povinen požádat ve lhůtě nejméně

a) 2 pracovních dnů přede dnem předpokládaného odeslání zvířat, jde-li o zvířata, u kterých již byly provedeny zdravotní zkoušky nezbytné pro vydání veterinárního osvědčení, nebo živočišných produktů nebo krmiv, u nichž již byla provedena požadovaná laboratorní vyšetření nezbytná pro vydání veterinárního osvědčení, nebo zárodečných produktů, nebo

b) 5 pracovních dnů přede dnem předpokládaného odeslání zvířat, živočišných produktů nebo krmiv v ostatních případech.“.

V § 38b, odst. 11, 12 a 13 jsou nově uvedeny podrobnosti k  držení zvířat v karanténě před jejich vývozem do zemí mimo EU.

I. Různé

V § 70 se prodloužila lhůta pro podání žádosti k poskytnutí nákladů a ztrát (za utracení či poražení zvířat v rámci nařízených opatření k tlumení nákaz) z 6 týdnů na 8 týdnů. 

Zdroj: SVS

27. září 2022

Tisková zpráva – Úspěšný boj s virem afrického moru prasat (AMP) je možný pouze za předpokladu, že veřejnost bude dostatečně informovaná o rizicích a preventivních opatřeních v boji s touto nemocí. Na dnešní ministerské konferenci k AMP v Bruselu to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj je nutné nastavit jasná pravidla pro boj s nákazou a účelně je komunikovat i vymáhat. Konference se zúčastnila i eurokomisařka Stella Kyriakides.

„S virem afrického moru prasat se Evropa potýká už 15 let. Přesto je stále jedním ze zásadních faktorů odpovědných za šíření nákazy do nových oblastí člověk. Důkazem jsou zejména skokové posuny nákazy na vzdálenosti i stovek kilometrů tak, jak tomu bylo i v případě České republiky. Následné vymýcení afrického moru prasat na našem území bylo velmi nákladné a náročné,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Africký mor prasat představuje vážnou globální hrozbu pro chovatele prasat, navazující zpracovatelský průmysl a obchod, ale také pro populaci prasat divokých a životní prostředí. Zejména vývoj nákazové situace v posledních měsících dokazuje, že nejde o problém pouze několika zasažených členských států, ale celé Evropské unie.

„Za dobu, kdy se s virem v Evropě potýkáme, jsme se naučili mnohé o jeho vlastnostech, způsobu šíření i možnostech, jak tomuto patogenu čelit. V řadě oblastí se podařilo zavést účinnou ochranu chovů domácích prasat, ve dvou členských státech se dokonce podařilo nákazu vymýtit. Česká republika je jedním z nich, přesto nemůžeme ani na chvíli polevit v naší ostražitosti, protože vir se Evropou nadále šíří,“ uvedl Nekula.

Klíčovou podmínkou boje s AMP je jeho včasné odhalování, a to v populaci divokých i domácích prasat. To je možné pouze v případě, že veřejnost bude mít alespoň základní znalosti o nemoci. Profese přicházející do kontaktu s prasaty, jako jsou chovatelé prasat, myslivci, veterináři, pracovníci biologických či asanačních služeb pak musí umět včas rozpoznat onemocnění a přijímat odpovídající opatření v případě podezření na výskyt nákazy.

„Bohužel veřejnost si závažnost problému příliš neuvědomuje. Pokud bychom s nemocí nebojovali, hrozil by úplný zánik chovů prasat v Evropě. Pravidla biologické bezpečnosti chovů ale neznají ani někteří chovatelé. Zkušenosti z řady členských států ukazují, že rizikové jsou zejména malé chovy prasat. Přitom zavlečení afrického moru prasat do těchto chovů má silně negativní dopad na celý sektor chovu prasat v celé oblasti,“ upozornil český ministr zemědělství.

Evropa proto musí hledat způsoby a cesty, jak nejúčinněji dostat relevantní informace o rizicích spojených s africkým morem prasat k různým skupinám obyvatel. Pozitivním příkladem může být informační kampaň Evropského úřadu pro bezpečnost potravin s názvem „Zastavme africký mor prasat“. Podle ministra Nekuly je však třeba dělat mnohem více – nastavit jasná pravidla pro boj s nákazou a účelně je komunikovat i vymáhat.

„Úspěšný boj s nákazou je neslučitelný s aktuálním snižováním finanční podpory členským státům. Zajištění adekvátních finančních zdrojů je z hlediska provádění přísných opatření, edukačních kampaní a sledování výskytu nákazy naprosto nezbytné,“ řekl ministr Nekula.

Ocenil však význam spolupráce, sdílení informací a zkušeností, ale i koordinaci postupu mezi jednotlivými členskými státy a Evropskou komisí. Zatímco tíhu kontrolních a eradikačních opatření (tj. směřujících k vymýcení choroby) nesou především nákazou zasažené členské státy, osvěta, zvyšování biologické bezpečnosti a včasné odhalování nových míst s výskytem nákazy je dle českého ministra úkolem pro všechny. Na dnešní ministerskou konferenci k AMP navazuje zítřejší jednání ředitelů veterinárních správ členských zemí EU v Praze. Setkání je rovněž zaměřeno na africký mor prasat jako vážnou evropskou nákazu.

Africký mor prasat je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění prasat divokých i domácích všech plemen a věkových kategorií, které ve více než 90 % končí smrtí prasete. Nemoc není přenosná na člověka. V současnosti je výskyt AMP u domácích nebo divokých prasat hlášen u 14 evropských států. Výskyt AMP v daném regionu způsobuje značné problémy chovatelům prasat a navazujícímu zpracovatelskému průmyslu, což vždy vede k výrazným finančním nákladům a ekonomickým ztrátám – jedná se zejména o utracení a likvidaci prasat v ohniscích, omezení obchodování v rámci vnitřního trhu nebo v rámci členských států a třetích zemí nebo dokonce k potravinové krizi.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 •  
27. září 2022

Rekordní zdražování elektřiny i plynu na řadu firem zřejmě teprve dopadne. Ukázal to zářijový průzkum Svazu průmyslu a dopravy mezi 114 zejména průmyslovými podniky. Z šetření vyplývá, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi 20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % firem. Více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Řada firem dostala násobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly doposud zvyklé.

Takřka dvě třetiny firem, které se zúčastnily průzkumu SP ČR, mají pro letošní rok zafixovanou cenu elektřiny. U plynu má na letošek zajištěnou cenu 69 % podniků. Pouze polovina firem, které mají cenu elektřiny nebo plynu fixovanou na letošní rok, má cenu za podobných podmínek jako v roce 2021. Druhá polovina firem má fixace za mnohonásobně vyšší ceny. Pouze jedné třetiny dotázaných firem se navýšení cen elektřiny a plynu dosud výrazně nedotýká.

Příští rok ale můžou mít firmy s cenami energie větší problémy. Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že jen 20 % firem má zafixovanou cenu elektřiny i na rok 2023. U plynu pak má ceny na příští rok zajištěno 22 % podniků. „Z našeho průzkumu jednoznačně vyplývá, že vysoké ceny energie na řadu firem teprve dopadnou a mohou s nimi mít velké problémy. Je proto potřeba, aby vláda rychle hledala další možnosti mimořádných opatření pro podniky - velkoodběratele energie a zároveň vyjednala prodloužení pomoci dle Dočasného krizového rámce na celý příští rok, která je zatím schválena pouze do konce letošního roku, a upravila její parametry. Letos má zatím ještě část firem ceny fixované. Pomoc budou potřebovat hlavně příští rok,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SPCR pruzkum energie 2022 02

O tom, že největší problémy s nárůstem cen energie na průmysl teprve dopadnou, svědčí i zkušenosti firem s vyjednáváním kontraktů na příští rok. Více než dvě třetiny oslovených podniků uvedly, že se setkaly s problémy při vyjednávání smluv o dodávkách na rok 2023. „Některé firmy dostaly od dodavatele například několikanásobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly dosud zvyklé. Takto vysoké ceny se budou dále negativně odrážet v inflaci, dostupnosti vstupů a celkové ekonomické situaci České republiky,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Z průzkumu také vyplývá, že už letos platily firmy za elektřinu i plyn průměrně více jak dvojnásobek oproti loňskému roku*.

FIRMY SE S ENERGIÍ SNAŽÍ ŠETŘIT

V reakci na rekordní zdražování elektřiny i plynu se průmyslové podniky snaží co nejvíc energie uspořit. Právě investice do energetických úspor patří mezi nejčastější opatření, ke kterým firmy v reakci na zdražování energie přistoupily. „Řada firem také byla nucena promítnout zdražování energie do cen své produkce, pouze malé části podniků se to ale podařilo v plné výši. Takřka polovina firem kvůli vysokým cenám energie omezila plánované investice. To může být do budoucna ovšem problém, protože firmy omezením investic do svého rozvoje mohou ztratit konkurenceschopnost,“ připomíná Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SPCR pruzkum energie 2022 01

Ve snaze ušetřit náklady na energii firmy v následujících měsících nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 % oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem. Čtvrtina firem bude také v rámci úspor energie modernizovat svou otopnou soustavu.

Snaha uspořit plyn naráží u řady firem na technologické i jiné překážky. „Více než tři čtvrtiny dotazovaných firem, které používají plyn ve výrobních technologiích, nebyly schopny omezit jeho spotřebu, protože rychlá náhrada plynu není v jejich zařízeních technicky možná. To se týká například skláren, keramiček nebo jiných podobných provozů, “ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PARAMETRY PRŮZKUMU

Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnil ve dnech 6. až 14. září 2022 a zúčastnilo se ho 114 zejména průmyslových podniků.


*Pozn.: Průměr je daný včetně firem s fixací, u respondentů byl vysoký rozptyl uvedených hodnot.

 

Autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vydáno: 22. září 2022

Zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/15599-drahe-energie-na-firmy-dopadnou-zejmena-v-pristim-roce

27. září 2022

Práce přesčas je jedním z institutů pracovního práva, jehož výkon připouští zákoník práce pouze ve výjimečných případech, přičemž je s ním tak spojena i řada právních konsekvencí, které mohou při nesprávném způsobu dodržování zákonných pravidel nastat.

Mezi taková pravidla se řadí zejména stanovení rozsahu práce přesčas, způsob její evidence či způsob odměňování, kdy při jejichž nedodržení se zaměstnavatel může vystavit mj. riziku sankcí ze strany inspektorátu práce.

Jedním z případů, kdy byl zaměstnavatel shledán vinným za spáchání přestupku v souvislosti se sjednaným způsobem odměňování zaměstnance za práci přesčas, se ve svém nedávném rozhodnutí zabýval Nejvyšší správní soud – ten se však přiklonil na stranu zaměstnavatele, neboť neshledal předem sjednané odložení splatnosti dosažené mzdy za práci přesčas v rozporu se zákonem. Více již dále v našem článku.

Práce přesčas

K naplnění definice práce přesčas dochází při splnění dvou základních kumulativních kritérií, dle kterých musí být taková práce:

 1. vykonávána jednak na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem a zároveň
 2. nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a mimo rámec rozvrhu pracovních směn (s výjimkami u zkrácených úvazků).

Přikázat práci přesčas může zaměstnavatel pouze ze závažných provozních důvodů, s výjimkou u těhotných žen a pracujících mladistvých, u nichž nelze sjednat práci přesčas ani po vzájemné domluvě.

Při nařizování práce přesčas musí zaměstnavatel dodržet zákonem stanovený rozsah, dle kterého práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce, přičemž práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno, se do něj nezapočítává. Uvedený limit je možné překročit, avšak pouze na základě dohody se zaměstnancem, a to nanejvýš o dalších 266 hodin v kalendářním roce.

Zaměstnavatel je dále povinen práci přesčas evidovat jakožto jednu z odpracovaných dob v souladu s § 96 zákoníku práce, jejíž evidenci musí vést u všech svých zaměstnanců bez rozdílu (tj. i u zaměstnanců ve vedoucích funkcích), a to i v případě, že se práce přesčas nezahrnuje do shora uvedeného ročního limitu v důsledku poskytnutí náhradního volna zaměstnanci.

Způsob, jakým se zaměstnavatel rozhodne práci přesčas evidovat, ponechává zákon na jeho uvážení, evidence však musí být v každém případě průkazná a odpovídat skutečnosti. V případě, že by byla práce přesčas prokázána, nikoli však její přesný rozsah, může soud určit výši nároku zaměstnance na odměnu za práci přesčas dle vlastního uvážení.[1]

Způsob odměňování a splatnost dosažené mzdy

Práce přesčas musí být vzhledem ke své výjimečné a nestandartní povaze zaměstnanci vhodným způsobem kompenzována.

Za její výkon tak zaměstnanci kromě tzv. dosažené mzdy (tj. mzdy, na kterou vzniklo zaměstnanci za dobu výkonu práce přesčas právo) náleží příplatek, který činí nejméně 25 % průměrného výdělku. Namísto příplatku se může zaměstnavatel se zaměstnancem rovněž dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. Dosaženou mzdu je však zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit vždy, tj. při obou formách kompenzace práce přesčas.

Doba splatnosti dosažené mzdy se dle komentářové literatury řídí ustanovením § 141 zákoníku práce upravující splatnost mzdy nebo platu obecně, dle kterého je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, resp. ve kterém byla práce přesčas vykonána.

Odložení splatnosti mzdy z pohledu Nejvyššího správního soudu

Dobou splatnosti dosažené mzdy se zabýval Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“), a to ve svém nedávném rozsudku ze dne 25. 8. 2022, sp. zn. 6 Ads 138/2022. V daném případě uzavřel zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu, na základě které byla splatnost dosažené mzdy odložena, a to až na okamžik, kdy zaměstnanec bude čerpat náhradní volno, popř. kdy mu bude uhrazen příplatek namísto náhradního volna.

Smyslem dohody bylo poskytnout zaměstnanci výhodu spočívající v zajištění pravidelného přísunu mzdy, neboť pokud by mu byla dosažená mzda vyplácena dle zákonné úpravy, náležela by zaměstnanci za období, v němž by čerpal náhradní volno, nižší základní mzda.

Uvedeným jednáním byl však zaměstnavatel shledán ze strany oblastního inspektorátu práce vinným za spáchání přestupku (konkrétně dle § 256 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce), neboť dle inspektorátu neposkytl zaměstnanci dosaženou mzdu za práci přesčas řádně a včas, tj. v souladu s § 141 odst. 1 zákoníku práce. Uložená pokuta činila nakonec částku 50.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se správní soud v první instanci přiklonil na stranu zaměstnavatele, podal inspektorát práce kasační stížnost k NSS, ve které i nadále argumentoval kogentní povahou § 141 odst. 1 zákoníku práce, od které není možné se dle jeho názoru s ohledem na znění § 4a odst. 1 zákoníku práce odchýlit.

NSS však v rámci svého posouzení dospěl k opačnému závěru, přičemž jednoznačně stanovil, že ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce je dispozitivní povahy, a proto jeho odchýlení se od něj v uvedeném případě nesnižuje zvláštní zákonné ochranné postavení zaměstnance, které mu § 4a zákoníku práce přiznává.

NSS tak poukázal na to, že dohoda byla se zaměstnancem uzavřena dobrovolně, neboť došlo k pouhému posunutí o dobu přiměřenou (nikoli tak o krácení), a proto z takového jednání není možné dovozovat, že by zaměstnanci bylo přiznáno méně práv.

Současně NSS uvedl, že vzhledem k tomu, že dohodou nedošlo k odložení splatnosti mzdy za práci vykonanou ve standardní době, nýbrž za mzdu za práci přesčas, tzv. dosaženou mzdu, nebyl tak ani narušen požadavek na pravidelné vyplácení mzdy ve smyslu čl. 12 odst. 1 Úmluvy o ochraně mzdy.

Předmětnou dohodu tak NSS zhodnotil za zcela v souladu s normami pracovního práva, a proto pokud zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci dosaženou mzdu v jiném, se zaměstnancem dohodnutém termínu splatnosti, nebyly materiální znaky přestupku dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona o inspekci práce naplněny.

Závěr

V případě, že je zaměstnanci nařízena ze strany zaměstnavatele práce přesčas, představuje odložení splatnosti dosažené mzdy za její výkon výhodu pro zaměstnance, neboť je mu tím zaručen pravidelný přísun mzdy po celou dobu trvání pracovního poměru, tedy i v období, ve kterém je oprávněn k čerpání náhradního volna namísto příplatku.

K tomu, aby byla taková dohoda sjednána v souladu se zákonem, připomínáme, že její uzavření se zaměstnancem musí být vždy dobrovolné, přičemž termín k výplatě dosažené mzdy by měl být sjednán v přiměřené době, nejpozději však do doby, kdy bude náhradní volno zaměstnancem čerpáno.

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s dohodou či potřeby pomoci s její přípravou se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Mgr. Kateřina Lansdorfová, advokátní koncipientka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

[1] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2878/2009.

 

 

Autor: www.peytonlegal.cz

Vydáno: 27. 09. 2022

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/prace-prescas-a-odlozeni-splatnosti-mzdy/

27. září 2022
 

Dne 26. 9. 2022 si Česká republika povolila výjimku vyplývající z přílohy VIII části I oddílu A bodu 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající ve zvýšení mezních hodnot stanovených v příloze VIII části I oddílu A bodě 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 o 0,5 %.

Pro vinařský rok 2022/2023 je povoleno zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu na:

 • 3,5 % objemových ve vinařské zóně A (Čechy); a
 • 2,5 % objemových ve vinařské zóně B (Morava).

Zvyšování přirozeného obsahu alkoholu v % obj. se provádí enologickými postupy podle přílohy VIII části I oddílu B a D nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013.

B. Postupy obohacování

 1. Zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových podle oddílu A se provádí pouze těmito postupy:
 1. v případě čerstvých vinných hroznů, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení přídavkem sacharózy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu;
 1. v případě hroznového moštu přídavkem sacharózy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu nebo částečným zahuštěním včetně reverzní osmózy;
 1. v případě vína částečným zahuštěním chladem.
 1. Postupy uvedené v bodu 1 se navzájem vylučují, pokud jsou víno nebo hroznový mošt obohaceny zahuštěným hroznovým moštem nebo rektifikovaným moštovým koncentrátem a je vyplacena podpora podle článku 103y nařízení (ES) č. 1234/2007.
 1. Přídavek sacharózy podle bodu 1 písm. a) a b) může být proveden pouze suchým cukřením a výhradně v těchto oblastech:
 1. vinařské zóně A;
 1. vinařské zóně B;
 1. Přídavek zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu nemůže mít za následek zvýšení původního objemu rozdrcených čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného moštu nebo mladého vína v procesu kvašení o více než 11 % ve vinařské zóně A, o 8 % ve vinařské zóně B a o 6,5 % ve vinařské zóně C.
 1. Zahuštění hroznového moštu nebo vína, které byly podrobeny postupům uvedeným v bodu 1,
 1. nesmí vést ke snížení původního objemu těchto výrobků o více než 20 %;
 1. bez ohledu na oddíl A bod 2 písm. c) nesmí zvýšit přirozený obsah alkoholu těchto výrobků o více než 2 % objemová.
 1. Postupy uvedené v bodech 1 a 5 nesmí zvýšit celkový obsah alkoholu u čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení nebo vína:
 1. ve vinařské zóně A na více než 11,5 % objemových;
 1. ve vinařské zóně B na více než 12 % objemových;
 1. Odchylně od bodu 6 mohou členské státy:
 1. červeného vína zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu u výrobků uvedených v bodu 6 až na 12 % objemových ve vinařské zóně A a na 12,5 % objemových ve vinařské zóně B;
 1. zvýšit celkový obsah alkoholu v procentech objemových u výrobků uvedených v bodě 6 určených k výrobě vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením na mez stanovenou členskými státy[1].

D. Postupy

 1. Každý z postupů uvedených v oddílech B a C, s výjimkou přikyselování a odkyselování vína, je povolen pouze v případě, že se provádí za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle čl. 75 odst. 2 v okamžiku zpracování čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení na víno nebo na jiný nápoj odvětví vína určený k přímé lidské spotřebě, kromě šumivého vína nebo šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, ve vinařské zóně, ve které byly sklizeny použité čerstvé vinné hrozny.
 1. Zahušťování vín musí proběhnout ve vinařské zóně, ve které byly sklizeny použité čerstvé vinné hrozny.
 1. Přikyselování a odkyselování vína může probíhat pouze ve vinařské zóně, ve které byly hrozny použité k výrobě daného vína sklizeny.
 1. Každý z postupů uvedených v bodech 1, 2 a 3 se musí nahlásit příslušným orgánům. Totéž se vztahuje na množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo sacharózy, které mají za účelem výkonu svého povolání v držení fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, zejména pak producenti, stáčírny, zpracovatelé a obchodníci, která má určit Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle čl. 75 odst. 2, ve stejné době a na stejném místě jako čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo sudové víno. Oznámení těchto množství však může být nahrazeno záznamem do evidence vstupů a využití zásob (pozn. tím není zproštěna povinnost dle § 14a zákona č. 321/2004 Sb.).
 1. Každý z postupů uvedených v oddílech B a C musí být uveden v průvodním dokladu podle článku 147, na jehož základě byly takto ošetřené výrobky uvedeny do oběhu.
 1. S výjimkou odchylek odůvodněných výjimečnými povětrnostními podmínkami se postupy uvedené v oddílech B a C nesmějí používat:
 1. po 1. lednu ve vinařské zóně C;
 1. po 16. březnu ve vinařských zónách A a B a provádějí se pouze u takových výrobků, které pocházejí ze sklizně bezprostředně předcházející těmto termínům.
 1. Bez ohledu na bod 6 se však zahušťování chladem a přikyselování a odkyselování vína mohou provádět v průběhu celého roku.

Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce MZe a ke stažení v příloze.

Příloha: Zvyšování přirozeného obsahu alkoholu_OOP.pdf
 


[1] § 3 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb. umožňuje vínům s označením původu (jakostní víno odrůdové, známkové, VOC) z hroznů révy vinné sklizených v České republice zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových; avšak tato možnost se nevztahuje na jakostní vína s přívlastkem (viz § 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb.), u těch je zvyšování cukernatosti zakázáno.

 

Přílohy

 Autor: SZPI
27. září 2022

Tisková zpráva – Zemědělskou výrobu a logistiku v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, zemědělské aspekty průmyslových emisí, rybolovná práva pro rok 2023 nebo označování potravin řešili dnes ministři zemědělství EU na Radě v Bruselu. Jednání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), zasedání se zúčastnil také ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyi.

„Globální potravinové zabezpečení je ohroženo bezprecedentní a barbarskou ruskou agresí. Lidé na celém světě jsou závislí na včasném přístupu k ukrajinské zemědělské produkci, proto jsou členské státy Evropské unie odhodlány pokračovat v pomoci při přepravě pšenice, kukuřice a dalších obilovin spotřebitelům v zemích mimo Evropskou unii. Budeme nadále rozvíjet logistiku pro ukrajinský export a propojovat podniky, abychom lépe uspokojili nabídku a poptávku po zemědělské produkci z Ukrajiny,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Částečné znovuotevření ukrajinských přístavů je sice pozitivní a celkové ceny obilovin během léta poklesly, ale situace na Ukrajině i mimo ni zůstává složitá. Aby export komodit přes tzv. solidární trasy z Ukrajiny byl ještě efektivnější, zřídila EU síť kontaktních míst v členských státech a Platformu pro navazování obchodních kontaktů mezi EU a Ukrajinou. Jde o fórum, které spojuje ukrajinské zemědělce, logistické a dopravní subjekty a odběratele zemědělských produktů spolu s vnitrostátními orgány EU i Ukrajiny. Platforma nyní sdružuje více než 700 podniků v EU a na Ukrajině s cílem nalézt řešení pro vývoz zemědělských komodit z Ukrajiny.

Právě zlepšení logistiky při vývozu ukrajinských zemědělských komodit pozemní cestou zmínil ve svém vystoupení ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyi. S ohledem na nejistou situaci ohledně námořních tras je důležité mít k dispozici dostatečnou kapacitu zejména na železničních koridorech. Podle ukrajinského ministra je velký problém vytíženost železničních koridorů do přístavů v Německu, evropské ministry rovněž požádal o pomoc se zajištěním dostatku kontejnerů na převoz zemědělských komodit. Zmínil také vybudování produktovodů na rostlinný olej, kterými by bylo možné plynule z Ukrajiny rostlinné oleje exportovat.

Ministři dnes také zahájili debatu o rybolovných právech pro příští rok v souvislosti s konzultacemi mezi Spojeným královstvím, Norskem a pobřežními státy. „Ve druhém pololetí každého roku se stanovují rybolovné kvóty pro jednotlivé členské státy na příští rok ve vodách EU a vodách třetích zemí. ČR jako vnitrozemský stát povede tuto diskuzi, která je důležitá i pro potravinové zabezpečení, protože odlov ryb ke konzumaci je zásadní pro většinu států EU. Zároveň je nutné toto řešit i z hlediska udržitelnosti a péče o moře a oceány. Diskuze s mimo unijními zeměmi hrají v tomto procesu klíčovou roli,“ uvedl ministr Nekula. K dojednání finálních podmínek pro jednotlivé státy by mělo dojít v prosinci tohoto roku.

Během pracovního oběda ministři zemědělství a eurokomisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides diskutovali o označování potravin a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které Evropská komise (EK) nyní připravuje. Členské státy se shodly, že je nezbytné, aby byl pro spotřebitele zachován přístup k jasným a spolehlivým informacím. Stejně zásadní je průběžně vzdělávat spotřebitele, aby uvedené informace využívali při výběru složení stravy. Ohledně návrhu na povinné nutriční označování na přední straně obalu potravin je nutné vyčkat na hodnocení dopadů EK. K dalšímu posunu v diskuzi může dojít na konferenci věnované tomuto tématu, kterou pořádá předsednictví 10. listopadu tohoto roku v Bruselu.

EK se dnes také vyjádřila k revizi směrnice o průmyslových emisích. Ta zahrnuje asi 50 000 velkých průmyslových zařízení a intenzivních zemědělských chovů hospodářských zvířat v EU. Tato zařízení musí dle směrnice splňovat emisní podmínky za použití nejlepších dostupných technik specifických pro jednotlivé činnosti. Podle předloženého návrhu by nově směrnice měla zahrnovat zejména podniky, které se zabývají intenzivním chovem prasat a drůbeže, zahrnut by byl i skot, na který se dosud podmínky nevztahovaly. Podle řady členských států by rozšíření působnosti směrnice mohlo mít negativní dopad především na malé a střední podniky, tedy v mnoha případech na rodinné farmy.

Dalšími tématy, kterým se ministři věnovali, byly problematika velkých šelem, návrh na doplnění dopadové studie k pesticidům nebo populace úhoře. V rámci zasedání se na pracovní schůzce sešel ministr zemědělství Zdeněk Nekula s ukrajinským kolegou Mykolou Solským.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

27. září 2022

Česká technologická platforma pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní veterinární správa ČR a Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma
Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, nové hrozby nákaz u volně žijící
zvěře, zákon o myslivosti a legislativní novinky
který se bude konat
dne 19. října 2022
v aule VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55


Program naleznete zde.
Při registraci účastníků semináře bude vybírán registrační poplatek ve výši 350 Kč. V ceně je zahrnuto vložné a občerstvení během celého semináře.
Registrace je možná na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

27. září 2022
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021.

Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří též biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit – patří sem půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí.
Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech, stejně jako návazné sledování kontaminantů v surovinách nutných pro jejich výrobu a ve složkách životního prostředí tyto suroviny ovlivňujících, plně přispívá ke snaze zajistit výrobu zdravotně nezávadných potravin, určených jak k domácí spotřebě, tak i na vývoz.

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí bylo v roce 2021 odebráno a analyzováno v rámci monitoringu cizorodých látek 2006 vzorků. U 15 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 0,75 % nevyhovujících. Procento vzorků se zjištěným nadlimitním nálezem cizorodé látky v roce 2021 je nižší ve srovnání s rokem 2020 (1,1 %).

Státní veterinární správou bylo v roce 2021 v rámci monitoringu reziduí a kontaminantů provedeno celkem 95181 vyšetření, což je o 2200 vyšetření více než v roce 2020. V hodnoceném roce bylo celkové zastoupení nevyhovujících nálezů 0,04 %, což je nepatrně nižší hodnota ve srovnání s rokem 2020 (0,05 %) a s rokem 2019 (0,06 %). Za podstatná zjištění lze považovat významné snížení počtu případů reziduí veterinárních léčiv – antimikrobik u hospodářských zvířat individuálně ošetřovaných, naopak nepříznivé je opětovné zjištění reziduí nepovolené látky – malachitové zeleně (a její metabolické formy) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů.

V rámci cílené kontroly a monitoringu krmiv bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v roce 2021 odebráno a vyhodnoceno 629 vzorků krmiv, nevyhovujících bylo 15 vzorků (2,4 % hodnocených krmiv). Z tohoto počtu bylo 1 krmivo se závažnou nejakostí více deklarovaných parametrů, 1 krmivo falšované, 1 krmivo křížově kontaminované reziduem léčiva, indikující nutnost zvýšení účinnosti dekontaminace výrobního zařízení po medikacích, a rovněž bylo zachyceno 12 vzorků šarží krmiv s ohroženou bezpečností, u kterých byla provedena opatření pro zabránění dalšího používání a jejich stažení z trhu.

27. září 2022

Datum a čas: 5.10.2022 11:30 - 12:20
Místo: Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, Česká národní expozice, pavilon P, číslo stánku 10,11
Událost: seminář/konference

REGISTRACE ZDE

Seminář nabídne potřebné informace k vládním programům ekonomické migrace a aktuální situaci v oblasti zaměstnávání cizinců i v kontextu dění na Ukrajině. Seminář je určen především přímým zaměstnavatelům, kteří hledají odpovědi na otázky, jak legálně zaměstnat kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí a také dalším subjektům, jež mají zájem se blíže seznámit s problematikou ekonomické migrace do ČR.

V případě zájmu se neváhejte registrovat vyplněním registračního formuláře do 4. října 2022.

Organizátor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program:

-             Aktuální situace v oblasti zaměstnávání cizinců i v kontextu dění na Ukrajině

-             Informace o vládních programech ekonomické migrace

-             Program klíčový a vědecký personál

-             Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

-             Program kvalifikovaný zaměstnanec

26. září 2022

Spojené arabské emiráty

Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí,

Mob.: + 420 602 768 207, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Investice ze SAE stále častěji míří do potravinářských firem

Emirátské investiční společnosti našly zájem ve světových zemědělských a potravinářských firmách. Pokračuje tak trend, který začal již během pandemie a od té doby sílí. Jelikož v čele téměř všech hlavních investičních firem je někdo z vládnoucí emirátské rodiny, dá se předpokládat, že jde o plnění celonárodní strategie.

Nejnovější zprávou je nabídka IHC, giganta pod správou královské rodiny, na odkoupení 30% podílu kolumbijské společnosti Grupo Nutresa. Z pohledu IHC jde o zaměření na úplně nová teritoria a obory, jako jsou právě potraviny a zemědělství. V letošním roce také investovali většinu svých aktivit do obnovitelných zdrojů energií. Grupo Nutresa není v oboru žádný nováček, hodnota firmy se nyní pohybuje kolem 4 miliard USD a vlastní 70 značek distribuovaných ve více než 60 zemích.

Jak bylo řečeno, nejde v poslední době o ojedinělé zaměření. Investiční společnosti se sídlem v emirátském hlavním městě Abú Dhabí investují v potravinářství do celé škály odvětví. Před nedávnem šlo například o akvizici státního fondu ADQ, který koupil podíl agropodniku Louis Dreyfuss a přidal většinový podíl v ovocnářské firmě Unifrutti. Dalším případem může být nejnovější přírůstek do portfolia Mubadala Capital, která se zaměřila na K-Mac Enterprises, druhý největší provozovatel fastfoodových restaurací v USA.

Dalších příkladů je mnoho a jen dokazují, že ve spojení se zemědělstvím a potravinářstvím o SAE ještě hodně uslyšíme. Rostoucí zisky a bezbřehé investice do dalších firem, podpořené státní strategií zaměřenou na potravinovou bezpečnost, dělají z této země zajímavého budoucího partnera pro podnikání.

Zdroj: MZe ČR

26. září 2022

JAPONSKO

Irena Leopoldová, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Tokiu,

Mobil CZ a WhatsApp +420 773 743 880, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kampaň usilující o zvýšení spotřeby alkoholu v Japonsku pod palbou kritiky

Japonský trh s alkoholickými nápoji se zmenšuje v důsledku demografických změn, jako je klesající porodnost, stárnutí populace a změny životního stylu v důsledku pandemie. Japonská vláda proto vyhlásila celostátní soutěž, která má po velkém propadu daňových příjmů z alkoholu povzbudit mladé lidi k jeho větší konzumaci. Kampaň „Sake viva“ pořádaná Národní daňovou agenturou (NTA) vyzvala osoby ve věku 20 až 39 let, aby přišli s podnikatelskými nápady, kterými by se zvrátil trend klesající spotřeby alkoholu, a zatraktivnilo by se jeho pití.  NTA vyzvala soutěžící k vymýšlení nových produktů, designu a způsobů propagace domácího pití s cílem stimulovat poptávku mezi mladými lidmi. Účastníci byli rovněž vyzváni, aby prozkoumali metody prodeje s využitím virtuální reality. Soutěžící posílali své náměty do začátku záři, v říjnu budou finalisté pozváni na konzultace, po nichž se v listopadu v Tokiu uskuteční finálové kolo. Vítěz získá podporu pro obchodní využití svého plánu.

Po zveřejnění soutěže se NTA dostala pod palbu kritiky. Mnozí kritizovali myšlenku státem podporované propagace nezdravého alkoholu mezi mladými lidmi a ptali se, proč byla vůbec pořádána. Upozorňovali také na rozpor s požadavkem vlády, aby se restaurace zdržely podávání alkoholu v době pandemie. Důvod je vysvětlován následovně. Zákon o zřízení ministerstva financí, pod který spadá NTA uvádí, že jejím úkolem je „zdravý rozvoj odvětví alkoholických nápojů“. Dnes tvoří daň z alkoholu pouze 1,7 % z celkových daní, v roce 1980 činila 5 %, ale od počátku éry Meidži až po začátek éry Šowa (1868 – 1926) byla hlavním zdrojem příjmů a tvořila 20 – 30 %. Z tohoto důvodu se v minulosti objevily snahy o zlepšení podmínek výrobců alkoholu s cílem zajistit stabilní daňové příjmy. Na daňových úřadech v regionech pracují specializovaní hodnotitelé, kteří analyzují a hodnotí kvalitu piva, saké, vína a šóčú. NTA již nějakou dobu organizuje a sponzoruje také akce zaměřené na alkohol.

Skutečnost, že zákon definuje podporu producentů alkoholických nápojů jako úkol státní daňové správy, je sama o sobě zastaralá. Ale kampaň Sake viva! je projektem, který se zaměřuje na kulturní aspekty výroby a spotřeby alkoholu a vzhledem k tomu, že propagovat alkoholický průmysl není snadné, bude zajímavé, s jakými nápady soutěžící přijdou.

Zdroj: JapanTimes, Mainichi,

 

Zdroj: MZe ČR

26. září 2022

LIBANON

Petr Sochor, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu,

Mob.: 00961 70 258 310, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ministerstvo zemědělství Libanonu aktivně hledá možnosti zlepšení postavení malých farmářů

Pomocí nového podpůrného programu se Libanon snaží poskytovat nezbytné vybavení včetně omezené finanční pomoci. Zejména organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) staví do popředí své aktivity na podporu malých rodinných farem. Program podpory drobných farmářů s přispěním FAO byl uveden v činnost v těchto dnech s cílem distribuce poukázek, každé v hodnotě USD 300,- na nákup základních zemědělských vstupů. Pro tento projekt bylo vybráno celkem 28 745 drobných zemědělců, kteří splnili kritéria způsobilosti. FAO také podpořila schéma distribuce poukázek vydané Světovým potravinovým programem (WFP) v rámci zemědělského projektu financovaného Evropskou unií. Tento program cílil na 3554 farmářů, Tento projekt je snahou zmírnit dopady bezprostřední ekonomické a finanční krize, které Libanon v současné době čelí. Zásadním problémem Libanonu je všude přítomná korupce a elitářství, které se projevují v tom, že státní pomoc většinou končí u velkoobchodníků místo u drobných farmářů. Představitelé státu veřejně rádi proklamují, že jsou si vědomi klíčové role malých zemědělců, kteří přispívají ke snižování chudoby a zlepšování potravinové bezpečnosti země.  Při rozdělování finančních prostředků však na nejvíce potřebnou kategorii zemědělců často zapomínají a dávají přednost velkoobchodníkům.

Zdroj: MZe ČR

23. září 2022

Ministerstvo životního prostředí České republiky spustilo nový účet na Twitteru v anglickém jazyce. Účet byl zřízen za účelem informování o novinkách a událostech v rámci českého předsednictví.

Twitterový účet v českém jazyce má ministerstvo již několik let, naleznete ho pod názvem @mzpcr . Nyní je možné sledovat dění týkající se Ministerstva životního prostředí také v anglickém jazyce na novém twitterovém účtu: @MoE_CZ.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

23. září 2022

Státní veterinární správa (SVS) varuje spotřebitele před italskými klobásami, které se prodávaly i v České republice. Je zde nebezpečí, že by mohly obsahovat zdravotně závadné bakterie listérie. Zákazníci těchto produktů v prodejně v Chrášťanech u Prahy nakoupili více než 50 kg. Pokud výrobek mají doma, neměli by jej konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu.

O přítomnosti rizikových produktů na českém trhu obdržela SVS informace prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF). Italské dozorové orgány informovaly ostatní členské státy Evropské unie o preventivním stahování zmíněných výrobků v souvislosti s případy onemocnění způsobenými listériemi na území Itálie.

Tři různé druhy italských klobás od téhož italského výrobce Agricola Tre Valli Soc.Coop A.R.L byly dle výsledků šetření v prodeji v jediné prodejně v ČR: Max Food SE, Za Tratí 235, 252 19 Chrášťany. Do jiných prodejen nebyly distribuovány. Do ČR bylo dovezeno 123,75 kg drůbežích klobás. Z tohoto množství se podařilo stáhnout z prodeje    68,4 kg. Zbývajících více než 55 kg se prodalo. I vzhledem k datům spotřeby mohou mít větší či menší část tohoto množství zákazníci doma.

Identifikace výrobku:
Název: Klobásy: Wudy Classico 250 g; Wudy Formggio 150 g; Wudy Grill 250 g
Výrobce: Agricola Tre Valli Soc.Coop A.R.L.
Příjemce zásilky: Max Food SE, Za Tratí 235, 252 19 Chrášťany
Datum minimální spotřeby (DMT): stahují se výrobky s těmito DMT – 21 9.2022, 27.9.2022, 15.10.2022, 23.10.2022, 25.10.2022, 30.10.2022, 31.10.2022, 1.11.2022, 11.11.2022, 12.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022

Baktérie Listeria monocytogenes mohou způsobovat onemocnění zvané listerióza. Do lidského organismu se mohou dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených či skladovaných potravin. Zdravý jedinec se obvykle s nízkými dávkami listerií vypořádá bez problémů. Nebezpečí však mohou tyto baktérie představovat pro osoby s oslabenou imunitou, staré lidi, děti a těhotné ženy. Množení baktérií lze v případě potravin živočišného původu předcházet správným skladováním potravin. Zde je zejména důležité dodržovat datum spotřeby a skladovat potraviny za teplot doporučených výrobcem. Baktérie pak spolehlivě likviduje dostatečná tepelná úprava potravin.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

22. září 2022

Společnost SAFE zahájila kampaň "Na cestě k lepšímu označování výživových hodnot na přední straně obalu pro spotřebitele" s cílem zvýšit povědomí o současné nedostatečné účinnosti nejpoužívanějšího evropského označování výživových hodnot na přední straně obalu.

Evropská komise v současné době zvažuje několik typů nutričního značení na přední straně obalu (FOPNL) s cílem vytvořit harmonizovaný systém značení ve všech členských státech, přičemž mezi zvažovanými možnostmi je i Nutri-Score.

Označení Nutri-Score však přináší různé problémy, které by v případě, že by bylo zvoleno v rámci harmonizovaného systému FOPNL v EU, představovalo pro veřejné zdraví velké riziko. SAFE se proto zasazuje o podporu přijetí lepšího systému na ochranu evropských spotřebitelů.


V příloze níže naleznete novou tiskovou zprávu SAFE - Safe Food Advocacy Europe, která shrnuje některá nejdůležitější zjištění zprávy SAFE o Nutriscore.

Mezi hlavní zjištění zprávy patří například, že srovnávací analýza Nutriscore s jinými systémy označování odhalila, že výsledky Nutriscore se často jeví jako mnohem příznivější ve vztahu k ultra zpracovaným výrobkům nebo výrobkům s vysokým obsahem cukru/sodíku/kalorií. Nutriscore změnil svůj algoritmus pro řadu kategorií, čímž nepřímo přiznal předchozí nedostatky, ale nedokázal plně vyřešit stávající problémy. Nutriscore nezohledňuje stupeň zpracování výrobků, čímž zvýhodňuje ultrazpracované potravinářské výrobky. Součástí zprávy jsou i další zjištění.

 

Celá tisková zpráva v anglickém jazyce.

Autor: SAFE - Safe Food Advocacy Europe

Zdroj: https://www.safefoodadvocacy.eu/wp-content/uploads/2022/09/SAFE-Nutriscore-Press-release-.pdf

22. září 2022

Ideální klimatické prostředí a tradiční zemědělské zázemí dělají z Peru jednoho z největších producentů kávy na světě. Silná stránka Peru tkví v organických a speciálních kávách, po kterých v posledních letech strmě roste světová poptávka.

Pěstování kávy je v Peru rozmanité odvětví. Působí tu více než 230 tisíc rodin, které plně využívají lokální podmínky pro produkci kávy ve velmi vysoké kvalitě. Káva je tak zdrojem zaměstnání pro více než dva miliony Peruánců a je nejvíce exportovaným zemědělským produktem. 

Velký počet malých zemědělců vytváří konkurenční prostředí, díky kterému se zvyšuje nejen produktivita, ale také kvalita zrn.

Mnoho farmářů se v posledních letech začíná orientovat na pěstování organické kávy, které se v Peru ročně vyprodukuje okolo 120 tisíc tun, z nichž více než 95 % je vypěstováno právě drobnými zemědělci.

Několik z místních producentů bylo možné zahlédnout na festivalu kávy Villa Rica, který se konal od 31. srpna do 4. září v Limě. Návštěvníci měli možnost ochutnat nejen vzorky místní kávy, ale také různé výrobky z ní, jako například sirupy nebo sladkosti.

Zdroj: https://larazon.pe/

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Peru.

Autor: CzechTrade

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/peru-je-svetovy-lidr-v-pestovani-organicke-kavy

21. září 2022
Datum: 10.11.2022  9:30 – 17:00
Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
Organizátor: Potravinářská komora České republiky
Počernická 272/96, 10800 Praha 10
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tématické zaměření akce: potraviny
Cílová skupina: odborná i laická veřejnost
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Srdečně zveme, na výroční konferenci Výboru pro udržitelnou a etickou produkci
při České technologické platformě pro potraviny,

Cesta potravinářského průmyslu směrem k udržitelnosti
která se uskuteční

10. listopadu 2022 od 9:30 hodin
v Národním zemědělském muzeu, velký sál 3.patro,
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Záštitu nad konáním konference převzali:

 • předseda Zemědělského výboru PSP ČR Ing. Michal Kučera,
 • ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula,
 • Ministerstvo životního prostředí,
 • ministr pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

Program konference bude výhledově přiložen.
Registrace nutná. Účast není zpoplatněna.

Svoji účast potvrďte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 5. listopadu 2022.

Přílohy

21. září 2022
Datum: 24.9.2022  10:00 – 17:00
Místo konání: Náměstí města Mikulov
Organizátor: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.
Nemocniční 1852/53, 78701 Šumperk
Adresa WWW: www.pro-bio.cz
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 583 216 609
Tématické zaměření akce: Biopotraviny
Kategorie: Výstava, veletrh

Přijměte pozvání na festival tuzemských BIO vín spojený s ochutnávkou vynikajících BIO sýrů a dalších výrobků v biokvalitě z ekofarem napříč celou ČR. Pro návštěvníky je připravena například vinná a sýrařská tržnice, levandulová kavárna a mnoho dalšího. Více informací najdete na webových stránkách svazu PRO-BIO.

20. září 2022

Tisková zpráva 20. 9. 2022 V úterý se v Praze uskutečnil Kulatý stůl k prioritám PK ČR v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Potravinářská komora České republiky (PK ČR) ve spolupráci se Stálým zastoupením PK ČR v Bruselu představila hostům aktuální témata týkající se Revize nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Zejména značení výživových hodnot na přední straně obalu, ochrana názvů masa a masných výrobků a dovoz potravin ze třetích zemí.

 

Komora před časem upozornila dotčená ministerstva na aktivity propagující rostlinné nápoje do škol, jako alternativu mléka a mléčných výrobků. Odpovědi ministra zemědělství, ministra zdravotnictví i předsedy zemědělského výboru PSP ČR reagovaly, že dlouhodobě podporují ochranu tzv. „vyhrazených názvů“ mléčných výrobků podle nařízení o jednotné organizaci trhu a usilují o rozšíření a ochranu názvů dalších tradičních výrobků, např. masa a masných výrobků.

 

Toto je jeden z příkladů, kdy může docházet ke klamání spotřebitele. Zákazník získává dojem, že rostlinný nápoj je alternativou k mléku. Většina rostlinných náhražek svojí výživovou hodnotou neodpovídá výživové hodnotě živočišných produktů. Jsou to zpravidla vysoce průmyslově zpracované potraviny, při jejichž výrobě se používá řada přídatných látek, a v řadě případů nemusí poskytovat v dostatečném množství některé důležité makro i mikronutrienty. „Je podstatné si uvědomit, že se jedná o naprosto jiný výrobek“, upřesňuje Jan Pivoňka, konzultant pro oblast udržitelné výroby a spotřeby PK ČR.

Prezidentka PK ČR Dana Večeřová představila další okruhy problémů, vysvětlila pozici komory a nabídla možná řešení. „Vytržení jednotlivostí z kontextu za účelem snadné komunikace a získání konkurenční výhody, vede k řešením, která jsou často ekonomicky zcela nesmyslná a zatěžují životní prostředí mnohem více než stávající přístup. Nabízí se tedy například otázka, zda se v rámci veganského způsobu stravování neřadí udržitelnost na vyšší příčku důležitosti než příznivost vlivu potraviny na lidský organismus“, zdůraznila Dana Večeřová.

V současné době dochází k rozvoji trhu s imitacemi živočišných potravin, které mají podobné senzorické vlastnosti, ale významně odlišnou výživovou hodnotu. Potraviny živočišného původu jsou prezentovány jako nezdravé, neetické a ohrožující životní prostředí. Doporučujeme přijetí národních předpisů a současně změnu evropského nařízení č. 1169/2011 a pro ochranu názvů dalších potravin živočišného původu.

V otázce označování na přední straně obalů (nejznámější je dnes systém NUTRI-SCORE) doporučujeme, aby schválený systém byl dobrovolný, jednotný, založený na vědeckém základě a nehodnotící potraviny na dobré a špatné. Preferujeme systém založený na pozitivní motivaci a zohledňující i stupeň zpracování potravin.

Navrhovaný systém (NUTRI-SCORE) diskriminuje celé skupiny potravin bez ohledu na obvyklý způsob konzumace, propaguje vysoce zpracované potraviny, které WHO považuje za rizikové a nezohledňuje další mikronutrienty (vitaminy a minerální látky). Systém kategorizuje potraviny na zdravé a nezdravé a ignoruje životní styl spotřebitelů, v konečném důsledku může ohrozit zdravotní stav obyvatel.

„Podle názoru Ministerstva zemědělství je dosavadní povinné značení nutričních hodnot dostatečné. Proto zavádění nového povinného systému nepodporujeme, a v případě NUTRI-SCORE jej považujeme za nešťastné, jelikož dojde k rozdělování potravin na dobré a špatné. Nejde hodnotit potravinu jako celek, důležité je podávat informaci o zastoupení jednotlivých živin v ní. Takové údaje jsou pro spotřebitele užitečné, aby se mohl správně rozhodnout o výběru potravin. A takové údaje už naši spotřebitelé mají,“ řekl Jindřich Fialka, náměstek Sekce potravinářství Ministerstva zemědělství ČR.

V Evropě jsou implementována nejpřísnější produkční pravidla pro potraviny na světě. Navrhujeme úpravu cílů Farm to Fork s ohledem na udržitelnost tak, aby nedošlo ke zhoršení konkurenceschopnosti evropských producentů, dalšímu zdražení potravin a ohrožení potravinového zabezpečení EU z důvodu stále se zvyšujícího objemu dovozu potravin ze třetích zemí.

Pozvání přijaly europoslankyně Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová a europoslanec Martin Hlaváček. Kulatého stolu se zúčastnil Michal Kučera, předseda Zemědělského výboru PSP ČR, Jindřich Fialka, náměstek pro řízení Sekce potravinářství MZe ČR a Jiří Šír, náměstek pro řízení Sekce EU a zahraničních vztahů MZe ČR.

Za Potravinářskou komoru ČR vystoupila prezidentka PK ČR Dana Večeřová, Jan Pivoňka, konzultant pro oblast udržitelné výroby a spotřeby PK ČR a Adéla Paďourková, stálé zastoupení PK ČR v Bruselu.

 

Tisková zpráva ke stažení 

 

 

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

Martin Hlaváček, europoslanec za ANO, skupina Renew Europe

Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM, Levice v Evropském parlamentu - GUE/NGL

Michaela Šojdrová, europoslankyně za KDU-ČSL, poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Veronika Vrecionová, europoslankyně za ODS, skupina Evropských konzervativců a reformistů

20. září 2022

V roce 2012 spustila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) spotřebiteli velmi žádanou službu – web potravinynapranyri.cz (PnP). Za deset let zde SZPI informovala spotřebitele o zjištění 5 752 šarží nevyhovujících potravin, z toho 2 664 nebezpečných, 1 690 falšovaných a 1 398 nejakostních.

Jedná se o evropsky unikátní projekt v rychlosti zpřístupnění informace spotřebitelům a v míře detailnosti – u každé potraviny je uveden její název, výrobce, šarže, prodejce, typ pochybení a fotodokumentace.

Zájem spotřebitelů byl od počátku mimořádný, během prvních 24 hodin si stránku zobrazilo 200 000 unikátních návštěvníků, kteří si zobrazili 4 miliony položek. Právě hlasy spotřebitelů přinesly projektu cenu českého internetu Křišťálová lupa a ocenění Mobilní aplikace roku.

„Za deset let fungování se Potraviny na pranýři se všemi svými odnožemi staly nedílnou součástí tuzemského trhu s potravinami, pomáhají spotřebitelům činit kvalifikovaná rozhodnutí a kultivují výrobce i prodejce.“ uvádí ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula.

„Přes počáteční odmítání ze strany části provozovatelů jsou Potraviny na pranýři respektovány a využívány i samotnými provozovateli mj. pro monitorování situace na trhu.“ zdůrazňuje ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

SZPI projekt průběžně rozšiřuje o mnoho odnoží. V roce 2013 Potravinářská inspekce zahájila provoz mobilní aplikace PnP, kterou si stáhlo 71 000 uživatelů pro operační systémy Android a iOS (a dříve i Windows). Kromě přehledu kontrolních zjištění zde mohou spotřebitelé podávat podněty.

Informace i o vyhovujících potravinách naleznou spotřebitelé na PnP od roku 2013 v sekci Tematické kontroly. Zde SZPI zveřejňuje výsledky uzavřených kontrolních akcí s přehledem všech vyhovujících i nevyhovujících vzorků.

V roce 2015 byla SZPI pověřena kontrolou provozoven společného stravování (restaurace, kavárny, rychlé občerstvení atd.) a zároveň na PnP otevřela sekci Uzavřené provozovny. Tam spotřebitelé naleznou detailní informace o provozovnách, které inspektoři SZPI uzavřeli pro neakceptovatelnou hygienickou situaci.

SZPI s projektem PnP míří i na mladší spotřebitele, kteří upřednostňují komunikaci na online sociálních sítích. V roce 2014 proto SZPI spustila profil PnP na Facebooku (36 500+ sledujících uživatelů) a Twitteru (5 200+ sledujících uživatelů) a od roku 2016 na Instagramu (cca 2 000 sledujících uživatelů).

Potravinářská inspekce se mnoho let a se vrůstající intenzitou věnuje kontrole online forem prodeje, zejména e-shopům, prodeji přes sociální sítě, internetovým bazarům apod. V roce 2019 SZPI na PnP zprovoznila sekci Rizikové weby, kde spotřebitele varuje před e-shopy závažně porušujícími právní předpisy ČR a EU, jež zpravidla sídlí mimo EU a dle dosud platného právního rámce vůči nim nebylo možné přijmout adekvátní opatření.

Novela zákona o potravinách (č. 146/2002 Sb.) účinná od 1. 10. 2022 pověřila Potravinářskou inspekci pravomocí nařídit blokaci webových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo s obsahem závažně porušujícím právní předpisy. Blokaci musí provést všichni poskytovatelé služby přístupu k internetu v ČR do 15 dnů od uvedení na „seznamu blokovaných internetových stránek“. Tyto stránky budou mj. uvedeny na PnP v sekci Rizikové weby se zdůrazněním, že jde o stránky v ČR blokované.

Pravomoc nařídit blokaci uvedených webů přispěje k řešení dlouhodobého problému, kdy provozovatelé webů registrovaných mimo EU mohli cílit na tuzemského spotřebitele nabídkou zboží v českém jazyce, za české koruny a možností zasílat zboží do ČR, přičemž nebylo možné je donutit dodržovat právní předpisy ČR a EU. Prostřednictvím podnětů ke kontrole si na porušování svých práv stěžovalo významné množství tuzemských spotřebitelů.

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí

20. 9. 2022

 
20. září 2022
Risk Assessment Research Assembly, Berlín, 7. prosince 2022

RARA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel registraci k účasti na shromáždění RARA (Risk Assessment Research Assembly), které se bude konat 7. prosince 2022 v Berlíně.
Nenechte si ujít příležitost zapojit se do této networkingové akce a vyjádřit se k tomu, jak může bezpečnost potravin podpořit udržitelné potravinové systémy a Zelenou dohodu pro Evropu!
Uzávěrka registrace je do půlnoci 24. října 2022. Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, doporučujeme nečekat na poslední chvíli.

Představení RARA
Aby podpořil soulad mezi financováním výzkumu na národní úrovni a na úrovni EU, svolává EFSA poskytovatele finančních prostředků, tvůrce politik/rozhodovací orgány a přední výzkumné pracovníky v oblasti bezpečnosti potravin, aby společně ukázali, jak mohou výsledky výzkumu podpořit dosažení cílů udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro Evropu.
Akce je významnou příležitostí ke shromáždění a sdílení znalostí a výzkumných potřeb mezi klíčovými aktéry. Můžete se vyjádřit k budoucímu směřování veřejného financování a výzkumu v oblasti hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni EU.
Po úvodním RARA v roce 2018 se bude jednat o druhé shromáždění k výzkumu v oblasti hodnocení rizik.
V rámci jednodenní akce se uskuteční několik plenárních zasedání, která nabídnou mezinárodní pohledy a panelové debaty, a tři paralelní zasedání, která umožní hlubší diskusi a interakci.

Podrobný program naleznete zde.

Kdo by se měl shromáždění zúčastnit?
Konference je určena národním poskytovatelům finančních prostředků na výzkum, tvůrcům politik/rozhodovacím orgánům a předním výzkumným pracovníkům v oblasti bezpečnosti potravin, zájemcům o program Horizont Evropa a národním i globálním aktérům v oblasti potravin.
Účast je omezena na maximálně 300 účastníků. Konečný výběr bude usilovat o vyvážené zastoupení odborných znalostí a zkušeností.

Registrační formulář je k dispozici zde.

Upozorňujeme, že registrace bude ukončena po dosažení maximálního počtu účastníků nebo nejpozději do půlnoci 24. října 2022.

Po uzavření registrace budou potenciální účastníci informováni, zda byli vybráni k účasti.

Zdroj: EFSA

20. září 2022

Plýtvání potravinami je v posledních letech čím dál častěji skloňované téma. I v dnešní době nakupujeme takové množství jídla, které nejsme schopni zkonzumovat, a tyto potraviny následně končí na skládce. Jak jsou na tom Češi doopravdy?

V České republice vyhazují potraviny hlavně domácnosti. Zhruba pětina odpadu v podobě potravin vzniká už při jejich zpracování. „Je změřeno, že každoročně se v EU vyplýtvá zhruba 90 milionů tun potravin. To představuje asi 170 kg na osobu ročně v rámci Evropy. V České republice jsme na tom o něco lépe. Podle různých údajů je to asi 50–80 kg na osobu za rok. A tyto trendy se v ČR zlepšují,“ řekla Dana Tříska, vedoucí oddělení potravinového řetězce Ministerstva zemědělství.

Nejčastější příčiny plýtvání potravinami v domácnosti patří :

 • Znehodnocení potravin v průběhu skladování
 • Překročení data použitelnosti
 • Překročení data minimální trvanlivosti
 • Velké množství navařeného jídla
 • Neodpovídající kvalita koupené potraviny
S trochou nadsázky by se dalo říct, že lidé, kteří mají blíž k „venkovskému stylu života“, vyhazují mnohem méně potravin než ti, kteří žijí ve městech. Konkrétně se jedná o 53,6 kilogramu na osobu za rok. Přesně tolik v průměru vyhodí lidé, kteří žijí v zalidněnějších částech měst, například na sídlištích nebo v centrech. Naopak nejméně vyhodí lidé s bydlištěm na venkově, kde toto číslo představuje zhruba 29,1 kilogramu na osobu za rok.

V případě, že domácnosti před nákupem kontrolují své zásoby, znamená to, že méně plýtvají. Naopak, pokud má domácnost obtíže s naplánováním nákupu, začne více plýtvat.

V rámci průzkumu, který provedl Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ministerstva zemědělství v roce 2019, bylo zjištěno, že téměř 80 procent respondentů nikdy nevyhazuje nealkoholické nápoje. Více než 60 procent z dotázaných uvedlo, že se nezbavuje masa a masných výrobků, a přibližně 54 procent respondentů nevyhazuje mléko a mléčné produkty.

„Mezi nejčastější důvody, proč vyhazujeme jídlo, je fakt, že ho nestihneme sníst do data jeho spotřeby. To v průzkumu přiznalo téměř 51 procent z dotázaných. Dalšími důvody jsou nehody při vaření a nespotřebované zbytky potravin. Překvapivým důvodem k vyhození potraviny je skutečnost, že potravina byla již zkažená při nákupu. Samozřejmě musíme zmínit špatné uskladnění potravin. Což přiznalo téměř 20 procent domácností. Je třeba si uvědomit, že každá lednička chladí jinak, a hlavně, v každém patře dané ledničky je jiná teplota,“ říká Dana Tříska.

Uspořádání potravin v ledničce

Často se stane, že si přineseme domů nákup potravin a bezmyšlenkovitě je vyskládáme do lednice podle toho, kde je zrovna volné místo. To je ale veliká chyba, kvůli které po nějaké době putují potraviny zbytečně do odpadkového koše. Různé druhy potravin totiž potřebují různé teploty. Pokud potraviny uložíme správně, ušetříme tím, protože vyhazovat zkažené potraviny je drahé a zároveň jde o zbytečné plýtvání. Je třeba se také vyvarovat přeplňování, protože v lednici, která je přeplněná, necirkuluje správně vzduch a potraviny tak jsou nedostatečně ochlazované. A jak správně potraviny v ledničce rozmístit? Jednoduchá rada zní: „Do nejnižších polic patří rychle se kazící potraviny.“

Pokud půjdeme od spodních polic, budeme potraviny rozmisťovat ideálně tak, jak znázorňuje infografika:

 

Důležité je kupovat kvalitní potraviny

Mohlo by se zdát, že důležité je mít plné zásoby potravin jak v chladničce, tak ve spíži nebo ve sklepě. Opak je ale pravdou. Pokud nakupujeme veliké množství potravin, ve většině případů nejsme schopni veškeré zásoby zkonzumovat a část tohoto jídla tak putuje do odpadkového koše a následně na skládku. Což je obrovská škoda. Důležitým krokem před každou cestou do obchodu s potravinami je mít přehled, co vlastně doma máme a co zrovna potřebujeme.

Během samotného nákupu je důležité nakupovat především kvalitně. Mnohdy se stává, že zakoupené potraviny v akci nejsou tou nejlepší volbou. Obchodníci se takto často zbavují potravin, které mají například v nejbližších dnech expiraci. Potraviny ve slevách proto vybírejte a prohlížejte pečlivěji.

Doporučujeme nakupovat spíše menší množství potravin, ale zato kvalitních, u kterých máte jistotu, že jsou od prověřených farmářů, zemědělců nebo chovatelů. Pokud pořídíte menší množství kvalitních potravin, budete mít větší šanci toto jídlo zkonzumovat a nebudete muset řešit otázku vyhazování a plýtvání.

Abyste měli vždy jistotu, že kupujete kvalitní suroviny, zaměřte se při výběru potravin na přítomnost log kvality Klasa, Regionální potravina nebo BIO na obalech jednotlivých potravin. Samozřejmě, že s kvalitou často souvisí i vyšší cena. Zároveň ale není nutné vždy přeplňovat nákupní košíky a zbytečně se tak o několik dní později některých potravin zbavovat.

Autor: www.akademiekvality.cz

Zdroj: https://www.akademiekvality.cz/clanek/cesi-se-zlepsuji-plytvaji-potravinami-mene-nez-pred-lety

19. září 2022

Od 20. do 26. září proběhne řada akcí, přednášek, diskusí, výstav, procházek do přírody či kvízů během Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Ten od roku 2015 popularizuje myšlenky a Cíle udržitelného rozvoje a každoročně se ho účastní desetitisíce lidí po celé Evropě. Zájemci mohou navštívit například akce Univerzity Karlovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Českých priorit, Národního muzea a studentských spolků.

Ministerstvo životního prostředí během Evropského týdne udržitelného rozvoje pořádá i vlastní akce, první z nich je Zahajovací večer v úterý 20. září v Kampusu Hybernská v Praze od 18 hodin. Večer představí akce o udržitelnosti, které budou na podzim probíhat, rozhovor s kurátorem Národního muzea o vystavování udržitelného rozvoje, autorské čtení environmentální poezie a zábavné aktivity spojené s forecastováním.

Na závěr hlavního týdne ETUR připravuje Ministerstvo životního prostředí debatu se zástupkyněmi a zástupci akademického sektoru a médií na téma Potřebujeme vědecký konsenzus? Debata proběhne v pondělí 26. září v Kampusu Hybernská od 18 h. Tereza Stöckelová z Akademie věd, Petr Koubský z Deníku N a Hana Kosová a Petr Pokorný z Univerzity Karlovy budou debatovat o tom, co vlastně je vědecký konsenzus, jakou roli má věda ve veřejných politikách a jak dostat její poznat k široké veřejnosti.

Informace o všech akcích najdou zájemci na webu tydenudrzitelnosti.cz. Organizátoři si zde mohou zaregistrovat vlastní akci. Aby se mohlo zapojit co nejvíce akcí, je možné registrovat akce, které spadají do období 18. září až 8. října.

Na Evropský týden udržitelného rozvoje navazuje iniciativa Udržitelný podzim, která sdružuje partnerské organizace z různých oblastí pořádající akce o udržitelnosti během celého podzimu 2022. Kalendář těchto akcí je taktéž k dispozici na webutydenudrzitelnosti.cz/udrzitelny-podzim.

Česká republika je během ETURu dlouhodobě jednou z nejaktivnějších zemí v Evropě.

Evropský týden mobility

S udržitelností souvisí i čistá mobilita, na kterou cílí Evropský týden mobility (European Mobility Week). Od 16. do 22. září probíhá již 20.ročník, který tradičně završí Mezinárodní den bez aut. Do letošního ročníku, který zastřešuje téma „Lepší dostupnost“, se zaregistrovalo 24 českých měst. Ta díky workshopům, přednáškám, sportovním a kulturním aktivitám nebo akcím pro děti přiblíží, jak vypadá udržitelná mobilita v praxi.

Bohatý program připravili například v Chrudimi, Hradci Králové, Praze, Opavě, Štětí, nebo Ústí nad Labem. Nechybí ani dočasná či trvalá opatření ve prospěch chůze, cyklistiky, či veřejné dopravy. Třeba Nový Jičín bude mít po celý týden MHD zdarma. Všechna přihlášená města a aktivity, které v rámci Evropského týdne mobility naplánovala, naleznete na stránkách Evropského týdne mobility.

Součástí jsou i další doprovodné akce spojené s udržitelnou dopravou. Do kampaně Pěšky do školy se zapojilo rekordní množství škol, které se snaží motivovat děti, učitele i rodiče, aby na cesty do školy používali kola, koloběžky, ale hlavně vlastní nohy. Hned zrána tak udělají něco pro své zdraví, a ještě napomohou bezpečnějšímu a zdravějšímu prostředí v okolí škol.

Běží také zářijová výzva Do práce na kole. I ta vyzývá, aby co nejvíce lidí nechávalo auto doma a na cesty za povinnostmi využívali kolo a další dopravní prostředky na vlastní pohon nebo šli pěšky. Další akcí na podporu chůze v rámci každodenních aktivit je Výzva 10 000 kroků, které se účastní stovka měst a deset tisíc aktivních účastníků. Ulice bez aut, zato plné her, domácích dobrot, hudby, divadla, přednášek, workshopů, a především sousedské pohody zažijete na sedmnáctém ročníku sousedských slavností Zažít město jinak.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

19. září 2022

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici na prestižním mezinárodní potravinářském veletrh Foodex Japan 2022, který se uskuteční ve dnech 7. – 10. března 2023 na výstavišti Big Sight v Tokiu (Japonsko).

S cílem podpořit firmy vyrábějící a obchodující s českými potravinami v pronikání na zahraniční trhy připravuje Ministerstvo zemědělství na tomto veletrhu národní expozici.

Máte tak možnost mít v této expozici zajištěny zvýhodněné podmínky účasti! Vaše účast na veletrhu bude zahrnuta také v tištěném propagačním katalogu – Průvodce expozicí.

Účast firem na tomto veletrhu je podporována v rámci dotačního podprogramu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

Stavba expozice včetně technického zabezpečení je plně v režii Ministerstva zemědělství, firmy si objednají vlastní plochu o velikosti 3 m2.

Přihlášku k účasti do společné expozice Ministerstva zemědělství na veletrhu Foodex Japan 2023 je nutno zaslat nejpozději do 17. října 2022 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (viz dále v dokumentu, který je přílohou).

Přílohy

19. září 2022

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že se na českém trhu objevily kozí sýry od francouzského výrobce, které by mohly obsahovat úlomky kovu. Část výrobků se podařilo zadržet ve skladech, část se dostala do prodejen různých obchodních řetězců. Spotřebitelé by neměli produkty konzumovat a mohou je vrátit v místě prodeje.

O výskytu rizikového výrobku na jejich trhu informoval ostatní členské státy francouzský výrobce sýrů Société Fromagère de Riblaire. Ten stahuje z trhu a od spotřebitelů tři druhy kozího sýra (Bûches de chèvre, Sainte Maure, Rondin), distribuovaného navíc pod různými značkami. Z následného šetření SVS vyplynulo, že se na český trh dostaly dva různé výrobky (celkem cca 7500 balení)

Identifikace výrobku č. 1:

Název: Buche Fondante Président 180 g
Šarže: 228 AD 01320 s datem spotřeby 15.10.2022, 1920 ks; 234 AD 01320 s datem spotřeby 21.10.2022, 1920 ks (2x); 241 AD 180 s datem spotřeby 28.10.2022, 1082 ks

Více než třetina ze zhruba 6800 balení sýra (výrobku č. 1), které byly v ČR distribuovány, se podařilo zablokovat ve skladu distributora v Říčanech u Prahy a bude následně zlikvidováno. Větší část množství již byla distribuována dalším odběratelům, mezi nimiž byli především velké řetězce prodávající potraviny (Tesco, Albert, Billa, Kaufland) či internetový obchod Košík.

Identifikace výrobku č. 2

Název: Kozí sýr s bílou plísní – rolka 200 g
Doba minimální trvanlivosti: 29. 9. 2022

Celá šarže výrobku č. 2 (cca 100 kg) byla ze skladů obchodního řetězce Lidl distribuována na prodejny tohoto řetěze. V současné době probíhá stahování výrobku, stažená potravina bude neškodně odstraněna. Obchodní řetězec Lidl již o možnosti vracet výrobek informoval na svých webových stránkách i oficiálním facebookovém profilu.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

https://www.svscr.cz/wp-content/uploads/2022/09/výrobek-č.-1-250x129.png 250w, https://www.svscr.cz/wp-content/uploads/2022/09/výrobek-č.-1-120x62.png 120w, https://www.svscr.cz/wp-content/uploads/2022/09/výrobek-č.-1-300x154.png 300w" alt="výrobek č. 1" class="alignnone size-full wp-image-41533" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; margin: auto !important; padding: 5px 10px 10px !important;" />

19. září 2022

Datum a čas: 20. 9. 2022 od 9:30 hodin

Místo: Ústřední inspektorát Stání zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, Brno
 

Vystupující: 

Zdeněk Nekula, ministr zemědělství ČR
Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI
 

Při příležitosti 10 let existence evropsky unikátního projektu informování spotřebitelů o zjištění nebezpečných, falšovaných a nejakostních potravin státní dozorovou organizací – Potraviny na pranýři – vyhodnotíme klíčové ukazatele projektu a seznámíme veřejnost s oblastmi dalšího rozvoje služeb tuzemským spotřebitelům a novými kontrolními kompetencemi SZPI.

Účast prosím potvrďte a další informace získáte na uvedených kontaktech:

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

tel.: 542 426 633.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
19. září 2022

Spojené arabské emiráty

Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí,

Mob.: + 420 602 768 207, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V saúdském Rijádu proběhl veletrh Foodex

Sezona veletrhů na Blízkém východě začíná a s ní přicházejí první akce v regionu. V hlavním saúdsko-arabském městě Rijád proběhl 13. až 16. září potravinářsko-zemědělský veletrh Foodex Saudi. Jelikož bylo rijádské veletržní výstaviště během posledních dvou let využíváno jako očkovací centrum, šlo o jeden z prvních veletrhů po obnovení normálního provozu.

Celkově se situace v zemi stabilizovala a již není vyžadováno ani nošení roušek. Oproti nedalekým SAE, kde se stále kontroluje očkování nebo PCR testy, se do Saúdské Arábie dá již cestovat volně. Přesto určitý počet především zahraničních návštěvníků stále využíval respirátory.

Po dlouhé prodlevě bylo zajímavé vidět, v jakém stylu a rozsahu tento veletrh proběhne. Letošní ročník obsadil pouze dvě haly výstaviště a pro zaručení vyšší návštěvnosti přidala veletržní správa do stejného termínu také bezpečnostní veletrh INTERSEC. Překvapivá byla nižší účast nejen místních saúdských, ale také evropských firem.

Velkou část výstavní plochy obsadily gastronomické IT systémy, které se zaměřují na platby a objednávky. Zastoupeny byly firmy se zaměřením na plastové obaly, především z Jordánska, což bylo v regionu, který se snaží spotřebu jednorázových plastů silně omezovat, poněkud překvapivé. Vedle nich se objevily firmy logistické a dokonce jedna leasingová společnost, což na veletrhu Foodex vytvořilo poněkud nečekaný mix.

Co se týče zastoupení států a potravinářských firem, z těch evropských jsme mohli najít Bulharsko, Itálii, Polsko a Španělsko. V případě prvních tří jmenovaných šlo pouze o soukromé stánky jedné firmy. Největší výstavní plochu zabralo Španělsko (přibližně 10 firem), Indie, Pakistán a Rusko. Jak bylo již zmíněno, za saúdsko-arabské firmy byla účast skromnější se zaměřením spíše na gastro servis.

Pokud se podíváme na návštěvnost, ta byla pocitově silná, což mohlo být způsobeno menší výstavní plochou. Také bylo obtížné rozlišit, zda se jednalo čistě o návštěvnost z řad odborné veřejnosti. Přesto byly prostory veletrhu, který zde již tradičně probíhal vždy odpoledne od 16 do 23 hodin, neustále zaplněny.

I když si z veletrhu odnáším zajímavé kontakty na firmy zabývající se technologiemi krytého zemědělství, několik místních distributorů a zemědělskou univerzitu, kde spatřuji možnost spolupráce s českými akademiky, jde o jeden z menších regionálních veletrhů. Pokud jsou firmy nuceny si v současné těžké době vybrat nižší počet akcí, na kterých vystavovat, bude u potravinářů zřejmě vévodit dubajský Gulfood či další veletrhy ve SAE, které lákají návštěvníky z celého světa.

Pro více informací o veletrhu nebo o dalších akcích v regionu Blízkého východu mě můžete kdykoliv kontaktovat.

LIBANON

19. září 2022

SRBSKO

Vladimír Váňa, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě

Mob.:+381  63 388931, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SRBSKO – se potýká s nedostatkem skotu

Srbsko se v posledním období potýká s nedostatkem skotu, a to nejen mléčného, ale také masného. Situace byla způsobena nárůstem cen krmiv a energií a přetrvávajícími nízkými výkupními cenami mléka. Za této situace řada chovatelů snižovala stavy svých stád. Jednalo se především o menší chovatele s malými počty dobytka, kteří v Srbsku převládají. Proto majitelé jatek stále častěji hledají zástavový skot v zahraničí a někteří větší chovatelé mléčného skotu plánují rozšíření svých stád a chtějí se více zaměřit na selekci zvířat, aby dosáhli vyšší produktivity výroby ať mléka nebo masa.  I z tohoto důvodu roste zájem o kvalitní českou genetiku zvířat, ale také o české metody a postupy sledování a selekce zvířat. Proto se Ministerstvo zemědělství ĆR ve spolupráci se zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě rozhodlo na říjen připravit seminář o genetice českého skotu, kde vystoupí čeští odborníci na tuto problematiku. Cílem je připomenout a hlavně rozšířit povědomí o kvalitách české genetiky skotu nejen mezi širší odbornou veřejností, ale především mezi jednotlivými chovateli skotu v Srbsku.

CHORVATSKO – zastropovalo ceny vybraných základních potravin

V uplynulém týdnu Chorvatsko představilo vládní opatření na zmírnění dopadů rostoucích cen. Kromě fixace cen elektrické a tepelné energie je součástí těchto opatření také zastropování cen vybraných druhů potravin. Vládním nařízením byly stanoveny maximální maloprodejní ceny a maximální obchodní marže pro vybrané základní potraviny. Jedná se o slunečnicový olej (cca. 2,12 EUR/litr a 5 %), UHT mléko 2,8 % tuku (cca. 0,98 EUR/litr a 5 %), cukr krystal (cca. 1,06 EUR/kg a 1 %), mouka typ 550 (cca. 0,8 EUR/kg a 5 %), mouka typ 400 (cca. 0,84 EUR/kg a 5 %), vepřová plec bezy kosti (cca. 3,32 EUR/kg a 1 %), vepřová krkovice s kostí (cca. 3,32 EUR/kg a 1 %), vepřové mleté maso balené (cca. 4,38 EUR/kg a 1 %) a čerstvé kuře celé (cca. 3,32 EUR/kg a 5 %). Chorvatsko se tak přidalo k řadě dalších zemí západního Balkánu, které již dříve stanovily maximální ceny vybraných základních potravin. Podle chorvatského premiéra Plenkoviće povede zastropování těchto cen ke snížení ceny spotřebního koše o 30 %.

19. září 2022

Tisková zpráva – Potravinové zabezpečení a role evropského zemědělství a potravinářství v udržitelné globální produkci potravin byly hlavními tématy dnešního neformálního zasedání ministrů zemědělství Evropské unie v Praze. Ministři se shodli, že EU musí nyní postupovat koordinovaně a co nejvíce podpořit udržitelné zvýšení zemědělské produkce a urychlit využití moderních technik v zemědělství. Zasedání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a zúčastnili se také komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, zástupci nevládních organizací, Evropského parlamentu, akademici a ministři zemědělství Ukrajiny, Gruzie a Moldavska.

Ruská invaze na Ukrajinu, doznívající následky pandemie i postupující změna klimatu mají velký dopad na globální potravinové zabezpečení i ceny potravin ve světě. Ministři zemědělství diskutovali hlavně o tom, jak zajistit dostatečnou produkci potravin, distribuovat je do nejohroženějších zemí, a zároveň dbát na udržitelnost. Jedním z hlavních řešení je využití inovací, výsledků výzkumu a moderních technologií, včetně precizního zemědělství, které umožní další snižování spotřeby pesticidů a hnojiv při zachování nezbytné produktivity.

„Přestože potravin je v Evropské unii dostatek, pandemie a ruská invaze na Ukrajinu prohloubila potravinovou krizi ve světě. V Unii máme zásadní úkol, a to udržitelně zvýšit zemědělskou produkci, snížit plýtvání potravinami a zajistit, aby lidé po celém světě měli přístup ke kvalitním potravinám. Možná nastal čas na přehodnocení některých tradičních přístupů v produkci potravin ve prospěch nových moderních technik,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Věda a inovace

Právě věda, inovace a moderní metody šlechtění v zemědělství byly jedněmi z hlavních témat jednání. Součástí byly odborné příspěvky profesora Miroslava Trnky z Mendelovy univerzity v Brně a doktora Romana Hobzy z Akademie věd České republiky. Oba uvedli, že nové trendy můžou v EU pomoct při snižování používání pesticidů a hnojiv, při hospodaření s vodou nebo ve šlechtění nových odrůd odolnějších na extrémní výkyvy počasí a nové škůdce a choroby rostlin. Ministři se shodli, že EU musí na vývoj moderních trendů co nejrychleji reagovat a nebránit inovacím. Důležitá proto je změna zastaralého legislativního rámce, kterým Evropská unie reguluje využití moderních metod šlechtění rostlin. Tento rámec nejen omezuje evropské zemědělce, ale vede i k odlivu špičkových odborníků do zemí mimo Evropskou unii, takže škody jsou mimořádné.

„I když válka na Ukrajině nepříznivě ovlivňuje produkci potravin, komoditní trhy, ceny energií, a tím pádem nás všechny, nesmíme jako Evropská unie rezignovat na péči o krajinu. Nutně potřebujeme plodiny odolné proti suchu, mrazům, chorobám a škůdcům, které vyžadují méně pesticidů a umělých hnojiv. Proto jsem rád, že pan komisař jasně deklaroval připravenost Evropské komise předložit v krátké době návrhy předpisů týkajících se šlechtění rostlin, které dosavadní problémy pomohou vyřešit,“ uvedl ministr Nekula.

Situace na Ukrajině, vývoz komodit

V souvislosti s potravinovým zabezpečením a distribucí potravin shrnul ministr zemědělství Ukrajiny Mykola Solskyi aktuální výzvy, s nimiž se Ukrajina v této oblasti potýká. Rovněž zdůraznil význam tzv. solidarity lanes, které zprostředkovala EU, a požádal o jejich další rozšíření. Kvůli obsazení některých ukrajinských přístavů ruskými vojáky se musí obilí z Ukrajiny dostat i jinými cestami.

„Podle Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů pochází téměř 40 % celkového dovozu pšenice do Afriky z Ruska a Ukrajiny. Světový potravinový program, který živí přibližně 125 milionů lidí, nakupuje 50 % svého obilí z Ukrajiny. Solidární koridory mají opravdu smysl a možnosti jejich rozšíření a posílení budeme řešit jako samostatné téma 26. září na Radě v Bruselu,“ řekl ministr Nekula.

Opatření EU, kontext

Pro zajištění potravinového zabezpečení v souvislosti s válkou na Ukrajině vyhotovila EU v rekordně krátkém čase akční plán, tzv. solidarity lanes, jehož cílem je usnadnit vývoz ukrajinských komodit po souši a po vnitrozemských vodních cestách. Dále v této situaci pomáhá zrušení cla na dovoz ukrajinských výrobků do EU, aby mohlo zboží snadněji putovat např. do zemí Afriky. Kromě mimořádných podpor do nejohroženějších sektorů má evropským zemědělcům pomoct také využití co největšího množství zemědělských ploch pro produkci potravin a výjimka z rotace plodin pro příští rok. EU také finančně podporuje země, které jsou v této době nejvíce ohroženy.

V roce 2021 bylo hladem postiženo až 828 milionů lidí. Světová populace stále roste, proto je zapotřebí mnohem více úsilí k udržitelnému zvýšení zemědělské produkce a snížení plýtvání potravinami. V roce 2020 se na světě vyprodukovaly asi 4 miliardy tun potravin, ale přibližně 1,3 miliardy tun se vyhodilo.

Dnešním jednáním ministři zemědělství završili třídenní program v České republice. V rámci exkurzí navštívili kromě Prahy také několik farem, aby se seznámili se zemědělskou výrobou v Česku. Neformální zasedání ministrů organizuje každé předsednictví ve své zemi a jde o diskuzi na vybrané téma, která slouží jako podklad pro další rozhodování.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství