28 April 2021

New York 27. dubna (ČTK) - Nejstarší známá láhev whiskey, která byla stočena ve městě LaGrange v americkém státě Georgia a pochází zhruba z doby americké války za nezávislost, se vydraží na internetu. Informoval o tom dnes zpravodajský server CNN. Společnost Skinner, která se na aukci podílí, cenu lahve odhaduje na 20.000 až 40.000 dolarů (až 858.000 Kč). Láhev Old Ingledew Whiskey podle ní pochází ze 60. let 18. století.

Internetová aukce se bude konat od 22. do 30. června. Uhlíková metoda určování stáří, s níž asistovala Georgijská univerzita, vypálení whiskey klade mezi roky 1762 a 1802. Rozpětí se tak zhruba kryje s americkou válkou za nezávislost (1775-1783). Kde přesně alkohol vznikl, není jasné.

Expert společnosti Skinner na vzácné pálenky Joseph Hyman uvedl, že whiskey je patrně "poslední ze tří lahví ze sbírky, kterou J. P. Morgan daroval washingtonským politickým elitám".

Finančník John Pierpont Morgan láhev údajně získal při jedné z četných návštěv Georgie. Podle aukční síně bylo tehdy běžnou praxí, že pálenka se po zrání v dubových sudech skladovala v demižonech.

Ačkoliv jde o nejstarší známou láhev whiskey, zdaleka není tou nejdražší. V roce 2019 se láhev vzácné šedesátileté skotské whisky Macallan v aukci v Británii prodala za jeden milion liber (29,8 milionu Kč). Zůstala tak za dosavadním rekordem, kdy se láhev stočená před 35 lety ze stejného sudu vydražila v roce 2019 dokonce za 1,5 milionu liber.

Jednosladovou whisky s etiketou The Macallan 1926 Fine and Rare považují sběratelé téměř za svatý grál, protože palírna v roce 1986 stočila ze sudu s číslem 263 jen 40 lahví. Štítek "Fine and Rare" má pak jen 14 z nich. Stáří whisky se vztahuje k době stárnutí v sudech. V případě šedesátileté whisky Macallan to znamená, že od roku 1926 zrála v sudu až do roku 1986, kdy byla stočena do lahví.

lsk spr

 
 
27 April 2021

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu i úbytku biodiverzity a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 7. května 2021. #CirkulárníČesko2040

Vypracovaný Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice a řadí oběhové hospodářství mezi její priority. Cirkulární Česko 2040 se zaměřuje na 10 prioritních oblastí: Produkty a design, Spotřeba a spotřebitelé, Odpadové hospodářství, Průmysl, suroviny, stavebnictví, energetika, Bioekonomika a potraviny, Cirkulární města a infrastruktura, Voda, Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání a znalosti a Ekonomické nástroje.

Prostřednictvím tohoto strategického dokumentu cirkulární ekonomiky jsou formulovány předpoklady, cíle a opatření do roku 2040 pro to, aby byla ČR odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu, rozvíjela celkově udržitelný společenský systém a byla schopna reagovat na budoucí zásadní výzvy i v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Cirkulární Česko 2040 sleduje dosažení stavu, kdy cirkulární ekonomika přináší České republice podstatné environmentální, ekonomické a společenské přínosy. Česká republika v rámci přijatých opatření systematicky podporuje cirkulární ekonomiku jako model pro zlepšení ochrany životního prostředí, posílení konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti, tvorbu nových pracovních míst a zvýšení surovinové bezpečnosti.

Jak zaslat podnět

Vaše podněty a doporučení můžete do 7. května 2021 zaslat prostřednictvím formuláře na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informace získané z veřejné konzultace budou sloužit jako podněty pro případné zpřesnění či doplnění Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210426_Verejna-konzultace-k-Cirkularnimu-Cesku_2040

27 April 2021

FOODSAFETY4EU je projekt financovaný z HORIZON 2020, zaměřený v letech svého běhu 2020 – 2023 na vývoj a uvedení do provozu platformy mnoha zúčastněných stran pro budoucí evropský systém bezpečnosti potravin (dále “FSS”).

Platforma umožní účastníkům systému bezpečnosti potravin účinně přistupovat k zdrojům a údajům, synchronizovat strategie výzkumu bezpečnosti potravin, sdílet a vyměňovat si vědecké poznatky a příspěvky pro budoucí FSS EU. Platforma podpoří interaktivní spolupráci mezi aktéry systému bezpečnosti potravin včetně zúčastněných stran a s občanskou společností. Kromě toho bude zřízeno Evropské fórum pro bezpečnost potravin, které bude oficiálně konsolidovat proces spolupráce partnerů a garantovat dlouhodobé rozhraní mezi vědou, politikou a společností. Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Konsorcium projektu představuje 23 partnerů z 12 zemí a 44 dalších aktérů v oblasti bezpečnosti potravin je zapojeno z pozice partnera.

K budoucím přínosům platformy FoodSafety4EU patří:

 1. Snížení současné roztříštěnost FSS a usnadnění podstatné interakce mezi jejími aktéry ve víceúrovňovém systému.
 2. Podpora Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) při řešení hlavních výzev v oblasti bezpečnosti potravin a formulování vhodných doporučení.
 3. Zpřístupnění vybraných znalostí a dat (poskytnutím digitálních řešení) zvyšujících důvěru veřejnosti.

Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha zastává v projektu vůdčí roli v pracovní skupině orientované na Definition of the Research and Innovation Framework for the future policies a také pozici East Hub leader, kde bude koordinovat aktivity zaměřené na interakci mezi aktéry z různých oblastí (výzkumné organizace, kontrolní orgány, zástupci různých zájmových skupin, organizace zaměřené na šíření informací, apod.), kterých se týká bezpečnost potravin. Do projektu je zapojena rovněž Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Projekt je financován v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Případné dotazy směrujte na Mgr. Š. Štejnarovou, DiS., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

První měsíční zpravodaj o novinkách z dění nejen v projektu naleznete na FS4EUpdates 1st release

https://cordis.europa.eu/project/id/101000613/it

27 April 2021

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích především adaptuje nařízení EU o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol mj. potravin.

Cílem novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích je zejména:

 • zákaz uvádění na trh potravin „dvojí kvality“, tj. potravin, které jsou zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti,
 • upřesnění a doplnění podmínek pro označení „česká potravina“ a stanovení podmínek
  pro dobrovolné označení „výrobce“,
 • stanovení odpovědnosti Ministerstva zemědělství za přijímání žádostí provozovatelů potravinářských podniků a určení, zda potravina je potravinou nového typu,
 • stanovení Státní zemědělské a potravinářské inspekce národním správcem uložiště dat v souvislosti se zajišťováním povinné sledovatelnosti tabákových výrobků,
 • určení Státní tiskárny cenin, s.p. jediným vydavatelem identifikátorů pro tabákové výrobky uváděné na trh na území České republiky,
 • zpřesnění ustanovení týkajících se elektronických cigaret a náhradních náplní do nich,
 • úprava některých dalších ustanovení na základě zkušeností z aplikace zákona v praxi.

Součástí zákona č. 174/2021 Sb. je novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI), která reaguje na nutnost adaptace na nařízení EU o úředních kontrolách, požadavky kontrolní praxe a rostoucí zájem o nákup potravin prostřednictvím internetu. V souvislosti s tím jsou SZPI svěřena nezbytná oprávnění při provádění kontrol tohoto segmentu.

Další součástí zákona č. 174/2021 Sb. je dále novela zákona o bankách, která umožní SZPI získat od banky nezbytné informace vedoucí ke ztotožnění kontrolované nebo povinné osoby v případě, že se nedaří některou z těchto osob identifikovat a je tak znemožňováno provádět úřední kontrolu.

V rámci zákona č. 174/2021 Sb. dochází k úpravě zákona o zadávání veřejných zakázek, která obsahuje jednoznačné zákonné zakotvení možného upřednostnění odběru místních (tj. zejména českých) potravin při zadávacích řízeních veřejných zadavatelů (stát, organizační složky státu, územní samosprávné celky i státem a územními samosprávnými celky zřízené subjekty).

Veřejnému zadavateli se umožňuje stanovit legálně v zadávacím řízení na dodávku potravin jako podmínku účasti dodání potraviny místního nebo regionálního původu z krátkého dodavatelského řetězce (potraviny z ČR, potraviny se značkou KLASA, Regionální potravina) a potraviny unijních režimů jakosti (chráněné zeměpisné označení, chráněné označení původu, zaručené tradiční speciality), případně produkty ekologického zemědělství.

 

Více zde.

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/novy-pravni-predpis-ucinny-od-12-5-2021.html

27 April 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman na dnešní Radě ministrů zemědělství znovu upozornil na potřebu snížit administrativní zátěž v připravované Společné zemědělské politice (SZP). Upozornil také na nepříznivou situaci v sektoru vepřového masa a v chovech drůbeže v důsledku šíření ptačí chřipky. Česká republika rovněž nedávno do Bruselu zaslala žádost o zavedení mimořádné podpory v chovu drůbeže v návaznosti na výskyt ptačí chřipky v chovech. Komisař pro zemědělství přislíbil s českou stranou o opatřeních jednat. Kromě situace na trzích řešili ministři také nastavení dobrých životních podmínek zvířat (welfare) a obchodní otázky.

„Při nastavování podmínek Společné zemědělské politiky opakovaně upozorňuji, aby se administrativní požadavky pro zemědělce výrazně zjednodušily, především u definice takzvaného aktivního zemědělce,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.   

Česká strana také zdůraznila potřebu dostatečné flexibility u nastavovaných standardů s ohledem na konkurenceschopnost zemědělců. V souvislosti s vyšší environmentální ambicí Ministerstvo zemědělství zastává spíše přístup motivačních nástrojů SZP před nařizováním
a sankcemi.

Pokud jde o situaci na komoditních trzích, vyzdvihl ministr především sektor vepřového masa a chovy drůbeže. Cena vepřového masa v České republice je druhá nejnižší v rámci celé Evropské unie.  Trh s prasaty a vepřovým masem je výrazně ovlivněn výskytem AMP nejen
v EU a hrozí, že šířením nemoci dojde k dalšímu zhoršení situace. Ceny zemědělských výrobců jsou přitom už nyní pod dlouholetým průměrem za poslední tři desetiletí.  

„Chov prasat je klíčovým odvětvím živočišné výroby, proto mě znepokojuje, že ceny zemědělských výrobců jsou nyní vysoce pod dlouholetým průměrem, na což opakovaně upozorňuji. Evropskou komisi jsem požádal o podporu pro chovy drůbeže výrazně zasažené výskytem ptačí chřipky v Evropě a je pozitivní, že je s námi o opatřeních připravena jednat,“ uvedl ministr Toman.

Komise ministrům na jednání rovněž představila hodnotící zprávu k EU strategii v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat za období 2012 - 2015. V uplynulých letech došlo ve welfare k výraznému pokroku a ke zlepšování bude docházet i nadále. Česká strana kroky vedoucí k ochraně zvířat a zlepšování životních podmínek v chovech hospodářských zvířat dlouhodobě podporuje.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

27 April 2021

I když se to na první pohled nemusí zdát, tvoří mléčné výrobky základ jídelníčku obyvatel Arabského poloostrova od pradávna. Historicky se na území dnešních zemí GCC zemědělsky hospodařilo, a to včetně chovu domestikovaných zvířat.

Velmi žádané mléčné výrobky tak po rybách tvořily druhý nejdůležitější zdroj proteinu. Během zvyšováním populace těchto zemí a zároveň bohatnutím místních obyvatel se postupně zvyšovala konzumace potravin, které byly pro jejich předky vzácné. Z toho důvodu se ručička váhy, u průměrné spotřeby těchto výrobků na obyvatele Emirátů, zastaví na úctyhodných 85kg. Ale v porovnání s Českou republikou, kde je průměrná spotřeba přes 200 kg na osobu, mají ještě co dohánět.

Dle dostupných dat měl obchod s mléčnými výrobky v Emirátech koncem roku 2019 hodnotu 1,9 miliard amerických dolarů. Průměrné roční nárůsty se mají pohybovat přes 7 % podobně jako v posledních letech až do roku 2026. Odhady na rok 2023 poukazují na hodnotu trhu s mléčnými produkty na 21,7 miliard dolarů. To už je na zemi obklopenou pískem s populací podobnou té České opravdu vysoká částka.  Z důvodu velké koncentrace obyvatel, ale také velkým procentem zahraničních pracovníků, míří největší množství mléčných výrobků do Dubaje.

Místní média přisuzují zvýšený zájem o jogurtové nápoje a alternativy mléčných výrobků také změně v chování spotřebitelů. Mezi ty hlavní řadí častější práci z domova a vyhledávání mléčných produktů jako ideálního rychlého pokrmu. Přispívají k tomu i novodobé online obchody a velké marketingové akce řetězců propagující tyto produkty. Stejné se dá říct o oblibě sýrů, ať už roztíratelných nebo tvrdých. Každoročně Emiráty importují sýry převyšující váhu 70 000 tun. Nejčastější původní destinaci nalezneme na Novém Zélandu, Francii a Nizozemsku.

Pozadu ale není ani Česká republika, která nese v regionu značku velmi vysoké kvality mléčných výrobků. Pokud se podíváme na data z Českého statistického úřadu, míří každoročně jen do Spojených arabských emirátů sýry v hodnotě vysoce přesahující 100 milionů korun. Nejčastěji jde o slané sýry Akawi, které po jejich odsolení tvoří základy pro místní dezerty. Vysokým vývozem se může chlubit také sekce sušeného mléka. I tak se ale český výrobek v místních supermarketech hledá velmi těžko až nemožně. To je mě z pozice zemědělského diplomata upřímně mrzí. Častým argumentem, proč do tohoto kraje neexportují více produktů, je cena a přeprava. Nicméně v poslední době objevuji v lednicích místních řetězců neustále novinky ze světa mléčných výrobků z Polska, Ruska nebo Bulharska. Především v organických sekcích je vidět, že i velmi vysoké ceny za tyto produkty, které cestovaly například letecky i z Velké Británie, Francie, nebo Německa, najdou své zákazníky.

Kvůli vysoké konkurenci ale bude hrát hlavní překážku marketingová síla a podpora. Vzhledem k saturaci místního trhu těmi největšími hráči se ostatní mohou úspěšně uchytit hlavně ve specializovaných prodejnách nebo pod privátními značkami.

To nás dostává k dalšímu trendu v tomto regionu. Tím je jak veřejná, tak i státní podpora místních mlékárenských výrobců a produktů. Málokdo by odhadoval, že již v roce 2018 pokořily Emiráty pomyslnou hranici 80% soběstačnosti ve vlastní produkci mléka. Ano, i na území této země se nacházejí farmy, samozřejmě technicky velmi vyspělé, s vysokou produkcí mléka. V loňském roce sdružení místních mlékařů uvedlo, že mají plány na 20% zvýšení výroby mléčných výrobků, aby mohli pokrýt převyšující místní poptávku. To má ale být jejich hranice maximální kapacity.

Vysoká poptávka místních, ale i zmíněná státní podpora pro výrobky vyrobené v zemi, přivádí firmy podnikat přímo na území emirátů. Není tedy výjimkou, že v obchodech naleznete vynikající mozzarellu, burratu nebo ricottu s více než 30letou historií Italského know-how, která je ale vyrobena v Emirátech z místního mléka. Třeba se někdy také podaří využít skvělé České jméno v oblasti mléčných výrobků v tomto regionu při založení místní výroby. Upřímně jako člověk žijící v této zemi, a také jako místní spotřebitel, mohu se 100% zárukou říci, že chuť místního mléka a výrobků z něj se s těmi českými dají jen těžko porovnávat. I proto bych stále raději viděl více pravých českých mlékařů v prostorách místních prodejen.

Zpracoval:
Lukáš Zamrzla
Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
Mob.:+ 420 602 768 207, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/prodej-mlecnych-produktu-je-v-zemich.html

27 April 2021

Praha 26. dubna (ČTK) - Pěstitelé zeleniny prodávají své zboží obchodním řetězcům za zhruba poloviční cenu, než jakou zaplatí spotřebitelé v obchodech. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka. Na vině je podle něj kromě marží řetězců i vysoká daň z přidané hodnoty, která v ČR činí 15 procent, v jiných evropských státech je podle něj nižší. Vyjádření obchodníků ČTK shání.

Zelináři minulý týden zahájili na polích sklizeň cibulky, pažitky, ředkviček a chřestu. Z krytých ploch jsou sklízeny saláty. V dalších týdnech se podle Hanky budou přidávat další druhy, například kedlubny, špenát či saláty.

Zelenina se v Česku pěstuje na více než 11.000 hektarech, podobně jako loni. Mezi nejoblíbenější druhy patří kromě celoročně pěstovaných skleníkových rajčat a okurek právě jarní zelenina. Počasí podle Hanky letos zpozdí sklizně zhruba o deset dní. Dodal, že zelináři nemají dostatečné skladovací kapacity, chybí jim zhruba na 100.000 tun zeleniny.

Cenová stabilita u zeleniny podle něj nebude, dokud nebude v obchodech alespoň polovina zeleniny z ČR. Podobně se k cenám vyjdřují ovocnáři. Jak řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík, loni v červnu a červenci byly v obchodech podle údajů Českého statistického úřadu jablka za 50 korun/kg, on sám viděl za 70 Kč/kg. V té době podle něj byla na pultech pouze zahraniční produkce, pokud česká produkce nebude dostatečná, přijde podle něj dlouhodobé zdražení.

Za posledních několik desetiletí profesionální čeští pěstitelé snížili produkci ovoce o 42 procent, zmizelo více než 10.000 hektarů sadů. Každý obyvatel ČR tak přišel v přepočtu o jeden ovocný strom.

Svazy se spolu se Zemědělským svazem nyní snaží podpořit spotřebu tuzemské zeleniny a ovoce kampaní, ve které připomínají, že letošní rok vyhlásila Organizace spojených národů Rokem ovoce a zeleniny. V době sklizně chtějí zvyšovat zájem spotřebitelů o ředkvičky, rané brambory, kořenovou zeleninu, rajčata, listovou zeleninu, jahody, třešně, meruňky, švestky a jablka.

drh jw

26 April 2021

Od 12. 5. 2021 začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela přináší dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Potraviny s odlišnými vlastnostmi již nebudou smět být spotřebiteli stejně prezentovány a to pod pokutou až do výše 50 milionů korun. Zákaz bude kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

„Díky této novele již spotřebitelé nebudou klamáni, nabízením potravin, které mají odlišné vlastnosti, ale jsou spotřebitelům nenabízeny ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem. O přijetí tohoto ustanovení Česká republika usilovala několik let“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Novela dále zpřísňuje podmínky pro označení masa logem „Česká potravina“. Maso musí být ze zvířat již nejen poražených, ale také narozených a chovaných v ČR. S logem „Česká potravina“ bude tak spotřebitel mít jistotu, že zvíře bylo chováno jen v České republice.

Zákon o potravinách již dlouho pomáhá předcházet plýtvání potravinami. V tomto ohledu novela zpřesňuje právě mechanismus pro poskytování potravin maloobchodem neziskovým organizacím.

Dalšími novinkami, které přispějí ke zvýšení ochrany spotřebitele, jsou uvedení zákona do souladu s novým unijním nařízením o úředních kontrolách a novely dalších zákonů. Novelu zákona o potravinách doprovází i novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která přináší nová oprávnění SZPI při provádění kontrol při obchodování na internetu. V této souvislosti novela zákona o bankách umožňuje SZPI získat od bank nezbytné informace ke ztotožnění kontrolované osoby.


Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

  •  

 

26 April 2021

Češi prokázali solidaritu. Jarní Sbírka potravin vynesla 318 tun zboží pro potřebné

 • Zákazníci vyslyšeli volání o pomoc a pomohli naplnit sklady potravinových bank
 • Již více než rok trvající koronavirová krize způsobila výrazný nárůst osob, které se ocitly v tíživé životní situaci
 • Sbírka potravin se uskutečnila za přísných hygienických podmínek ve více než osmi stech prodejnách po celé ČR

 

Praha 25. dubna 2021 – V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin se podařilo vybrat ve více než osmi stech prodejnách 286 tun potravin, z nichž lze připravit až 570 000 porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 32 tunami základních drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 2. května mohou Češi darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupů.

„Statistiky jasně ukazují, že počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, narostl v loňském roce až o desítky procent. Důvodem je koronavirová pandemie, jež připravila mnoho obyvatel o práci. S tím pak souvisí nedostatek finančních prostředků, které by pokryly alespoň nejnutnější životní potřeby. Moc proto děkujeme všem dárcům, jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Kdo nestihl darovat v sobotu, má stále ještě týden možnost v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz. Obrovské poděkování rovněž náleží i všem zaměstnancům jednotlivých obchodů a samozřejmě také dobrovolníkům za jejich ochotu a obětavost. Bez nich by celá akce v žádném případě nešla realizovat,“ uvedla Veronika Láchová, výkonná ředitelka České federace potravinových bank.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace všem potřebným. Jejich cesta je tak krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba.

„Koronavirová epidemie sužuje Česko už více než rok a její negativní dopady do života obyvatel jsou skutečně citelné. Jsem proto opravdu moc rád, že se jarní kolo Sbírky potravin uskutečnilo a že se k myšlence pomoci potřebným opět přihlásily všechny velké obchodní řetězce, včetně obou významných sítí drogérií v ČR. Poděkování patří všem jejich kmenovým zaměstnancům i brigádníkům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této velmi potřebné akce. Je potřeba připomenout, že řetězce rozšiřují své aktivity, poskytují logistické kapacity a pro potravinové banky navyšují průběžné i jednorázové dary,“ připomněl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované občany či lidi bez domova a pokrývá celou Českou republiku. Do Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Košík.cz, Rohlik.cz a iTesco, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii z pohodlí svého domova až do 2. května. Preferované jsou především konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny Market, Tesco a obě významné sítě drogerií  dm drogerie markt a ROSSMANN.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Loňské jarní kolo muselo být kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Záštitu nad její realizací převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Další informace:

Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu.

 

Kontakt pro média:

Sbírka potravin

Miroslav Dinga

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 736 683 642

www.sbirkapotravin.cz

 

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Sbírky potravin podílejí:

 • Organizátoři: Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Státní správa: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Obchodní řetězce: Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Košík.cz, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny Market, Rohlík.cz, ROSSMANN a Tesco
 • Logistický partner: Raben Logistics Czech
 • Třetí sektor: Asociace společenské odpovědnosti, Armáda spásy, Charita Česká republika, NADĚJE a Slezská diakonie

Zdroj: Česká federace potravinových bank, z.s.

Link: https://www.sbirkapotravin.cz/cesi-prokazali-solidaritu-jarni-sbirka-potravin-vynesla-318-tun-zbozi-pro-potrebne

26 April 2021

Brno 26. dubna (ČTK) - Komplex potravinářských veletrhů SALIMA a veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint, které měly na brněnském výstavišti v červnu odstartovat sezonu, se letos neuskuteční kvůli epidemické situaci. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí firmy Jaroslav Bílek. S ohledem na pandemii koronaviru společnost Veletrhy Brno také rozhodla, že přeloží na září veletrh pro živočišnou výrobu Animal TECH a Národní výstavu hospodářských zvířat. Na něm by mohly vystavovat i některé firmy, které se měly zúčastnit právě SALIMY.

Veletrhy Brno už dřív uvedly, že o konání nejbližších veletrhů rozhodnou v dubnu podel epidemické situace. Nyní společnost potravinářské veletrhy plánované na 28. až 30. června zrušila. "Přípravy tradičních veletrhů oboru potravinářství, zařízení pro hotely a restaurace jsme vzhledem ke stále nejisté situaci nuceni ukončit. Důvodem je eliminace rizika zmařených investic do přípravy na straně vystavovatelů a nás jako organizátora. Do úvahy jsme vzali i nepříznivou ekonomickou situaci hotelů a restaurací jako cílové skupiny, která byla silně postižena dlouhodobým uzavřením provozoven," sdělil generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Vybrané potravinářské obory by mohly být součástí veletrhu pro živočišnou výrobu Animal TECH, který se má nově konat od 5. do 8. září s Národní výstavou hospodářských zvířat. "Vystavovatelům Salimy dáváme možnost prezentace strojů a technologií pro mlékárenství a pro masný průmysl," řekla ředitelka veletrhu Animal TECH Lucie Vymazalová.

Nový termín potravinářských veletrhů a veletrhu EmbaxPrint v roce 2022 bude stanoven po diskusi s profesními svazy a průzkumu mezi vystavovateli.

Animal TECH a Národní výstavu hospodářských zvířat vedení Veletrhů Brno přesunulo do pozdějšího termínu i kvůli nutnosti mezinárodní účasti vystavovatelů a návštěvníků. "Na výstavu hospodářských zvířat přijíždějí odborníci a obchodníci z více než 20 zemí, kam se živá zvířata vyváží," dodala Vymazalová.

Ztráta osobních kontaktů v době pandemie potvrdila, že veletrhy jsou pro firmy nepostradatelnou obchodní prezentací. Vyplývá to z průzkumu společnosti Veletrhy Brno, podle kterého s účastí na veletrhu po odeznění koronavirové pandemie počítá 79 procent dotázaných firem.

klv sd

 •  Vložit do schránky
 
 
26 April 2021

Vážení,

dovolte, abychom Vás opětovně upozornili a informovali o možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

Ministerstvo zemědělství v návaznosti na pokračování negativních dopadů v důsledku přijatých opatření proti koronaviru připravilo 2. výzvu Dotačního programu, který by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a zemědělských produktů, a zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských a zemědělských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb zajištění potravin pro obyvatele České republiky.

Dotační program navazuje na předchozí program a  je určen :

a)    pro výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jejichž činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele stravovací služby.

a

b) pro zemědělského podnikatele provozujícího zemědělskou výrobu podle ustanovení § 2e odst. 3 písm. a), b) a e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jehož činností je uvádění na trh vlastní produkce zemědělské výroby určené pro výrobu potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu  a/nebo potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu.

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi 1. prosincem 2020 a 28. únorem 2021 nejméně o 25 % v meziročním srovnání. Sazba podpory na jeden podnik je až 200 000 Kč a dále pak až 20 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Příjem žádostí probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021.

Bližší informace o dotačním programu včetně postupu podání žádosti naleznete na webu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/ případně se na nás můžete obrátit na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

26 April 2021
Na střechu Fakulty strojní ZČU byly umístěny dva úly, které jsou nepřetržitě sledovány kamerami a čidly. Získané údaje poskytnou příležitost pro zpracování bakalářských či diplomových prací. Nahlédnout do světa včel budou moci také posluchači Dětské technické univerzity, Univerzity třetího věku i veřejnost.

Chytrá včelí laboratoř na střeše Fakulty strojní umožňuje pomocí dlouhodobých přesných měření a s využitím umělé inteligence poznat detailněji život včel. Dění kolem i uvnitř úlů zaznamenávají dvě kamery. Jedna je umístěna zpředu, druhá sleduje, co se děje uvnitř u dna jednoho z úlů, v místě, které včelaři nazývají podmet. Tam totiž padají například rozdrobené kousky vosku, ale také roztoči, způsobující varroázu – onemocnění, kvůli kterému hynou celá včelstva. Umělá inteligence rozliší roztoče a dokáže určit jejich denní spad. Monitorováním se tak dá nákaza mezi včelami odhalit.

Mikrofon zase zaznamenává frekvenci hučení včel, která se liší například podle toho, jestli se včely připravují na rojení, mají hlad, ztratily matku a další stavy, které je počítačový systém schopen vyhodnotit.  Díky tenzometrickým snímačům hmotnosti se úly také průběžně váží. Je tak zřejmé, zda včely nosí, či nenosí nektar nebo zda se třeba vyrojily. Měří se také venkovní teplota, ale i teplota uvnitř chomáče, do kterého jsou včely v úlu semknuty během chladných zimních dnů. Podle ní se dá usuzovat, co se v úlu děje, například zda včely plodují.

„Rádi bychom díky spolupráci se společností Softech vytvořili prostor pro bakalářské a diplomové práce našich studentů, kteří by s využitím IoT laboratoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU rozvíjeli možnosti uplatnění chytrých technologií v oblasti monitorování včelstev,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl. V současné době začínají senzory sbírat potřebná data, která pak budou k dispozici studentům.

V plánu jsou také soutěže pro účastníky Dětské technické univerzity Fakulty strojní a využití záznamů z kamer při přednáškách posluchačů Univerzity třetího věku ZČU. Díky podpoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU budou záznamy streamovány na YouTube, kde budou přístupné široké veřejnosti.

Včely mají dolet až 5 km, včelstva z Fakulty strojní by tak mohla sbírat nektar a opylovat květy i v blízkosti Borské přehrady. Nejde přitom o jediná důkladně monitorovaná včelstva v Plzni. Společnost Softech nainstalovala včelí úly už na několika místech v Plzeňském kraji a Praze. Přímo v krajské metropoli je jedním z míst například Správa informačních technologií města Plzně a nově přibude i Techmania Science Center, kde budou dva úly od pátku 23. dubna. Cílem science centra, jehož spoluzakladatelem je Západočeská univerzita, je prostřednictvím svého projektu Bee Tower přiblížit s využitím moderních technologií život včel a upozornit na jejich význam a nezastupitelnou roli v ekologickém systému.

Zdroj: ZCU

Link: Na střeše Fakulty strojní vznikla chytrá včelí laboratoř - INFO - zpravodajský portál ZČU (zcu.cz)

26 April 2021

Pětice českých krmivářských firem může začít vyvážet své výrobky do Číny. Českému Ministerstvu zemědělství (MZe) se po složitém šestiletém vyjednávání s čínským Generálním ředitelstvím cel, které musí schválit každou exportní zemi a každý typ dováženého produktu, podařilo získat povolení k vývozu krmných směsí.

Na dohodě se významně podílela i Státní veterinární správa a agrární diplomat Ondřej Plaček, který v Číně působí už rok.

Hranice se tak otevřely českým krmivům, krmivářským směsím i přídavkům do krmiv pro hospodářská i domácí zvířata. Zatím má možnost dovážet do Číny pět společností, jde ale o stěžejní české producenty. Pro krmivářské firmy je čínský trh zajímavý, protože země se snaží posílit svoji potravinovou soběstačnost, takže rozšiřuje chovy hospodářských zvířat. Zároveň lidé také stále častěji chovají zvířata jako domácí mazlíčky.

České krmivářské firmy patří ke světové špičce, jen v loňském roce vyvezly zboží v hodnotě více než 15 miliard korun do téměř stovky zemí. Nyní získaly další příležitosti na perspektivním čínském trhu s 1,4 miliardy obyvatel.

Letos už se MZe podařilo s Čínou dohodnout na podmínkách vývozu českého sladu. V současné době jedná o dalších produktech, například živočišného původu. Při rozhodování o konkrétní potravině, kterou vybrat pro zahájení registračního procesu v Číně, se MZe řídí zájmem českých firem o vývoz.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Čína se otevírá českému krmivu. Ministerstvu zemědělství se po šesti letech podařilo dojednat povolení k vývozu krmných směsí (eAGRI)

26 April 2021

Praha 25. dubna (ČTK) - V jarní sbírce potravin v Česku lidé ve více než 800 prodejnách darovali 318 tun zboží pro potřebné. Z toho bylo 286 tun potravin a 32 tun hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. ČTK to dnes sdělili zástupci České federace potravinových bank. Sbírka potravin se uskutečnila za přísných hygienických podmínek v sobotu a v některých obchodech byla také dnes. Do 2. května mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupů.

Při letošní jarní potravinové sbírce se podařilo vybrat asi o 30 procent více zboží než na jaře 2019. Loni se jarní kolo kvůli pandemii nekonalo, na podzim pak lidé darovali rekordních 713 tun potravin, vybralo se to, co se jindy normálně vybere za celý rok. Letos se podle mluvčího akce Miroslava Dingy navýšil počet prodejen pro výběr potravin.

"Statistiky jasně ukazují, že počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, narostl v loňském roce až o desítky procent. Důvodem je koronavirová pandemie, jež připravila mnoho obyvatel o práci. S tím pak souvisí nedostatek finančních prostředků, které by pokryly alespoň nejnutnější životní potřeby," uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Ředitelka už v sobotu ČTK řekla, že pokud se v jarním kole podaří vybrat alespoň 300 tun potravin, bude to úspěch. Množství darů, jaké přinesla listopadová sbírka, zástupci federace neočekávali.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v ČR a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Lidé mohli ve stovkách obchodů nakoupené zboží darovat za pokladnami také do připravených nákupních vozíků. Darované zboží se ze skladů potravinových bank rozdělí přes charitativní organizace potřebným.

"Koronavirová epidemie sužuje Česko už více než rok a její negativní dopady do života obyvatel jsou skutečně citelné. Jsem proto opravdu moc rád, že se jarní kolo Sbírky potravin uskutečnilo a že se k myšlence pomoci potřebným opět přihlásily všechny velké obchodní řetězce, včetně obou významných sítí drogérií v ČR," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza. Připomněl, že řetězce rozšiřují své aktivity, poskytují logistické kapacity a pro potravinové banky navyšují průběžné i jednorázové dary.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry,Penny Market,Tesco a dvě významné sítě drogerií – dm drogerie markt a ROSSMANN. Do Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Košík.cz, Rohlik.cz a iTesco.

Například v obchodech řetězce Kaufland podle mluvčí Renaty Maierl lidé v sobotu nakoupili pro potřebné téměř 92 tun zboží. Maierl také napsala, že příspěvek řetězce množství dorovná do sta tun. Lucie Kovandová pak dnes za řetězec Globus uvedla, že ve všech 15 hypermarketech lidé nakoupili 26 tun potravin a tři tuny drogerie. Nejvíce zboží, celkem 3,6 tuny, podle ní darovali zákazníci v Českých Budějovicích.

Potravinovou sbírku organizuje Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Sbírka se pořádá od roku 2013, od roku 2019 se koná dvakrát ročně.

Tomáš Kučera sar jpt

23 April 2021

O problematice nedostatku vody a o potřebě adaptace na změnu klimatu dnes na neformální videokonferenci diskutovali evropští ministři životního prostředí. ČR na jednání zastupoval pan náměstek MŽP Jan Kříž.

Zasedání, které se původně mělo konat v portugalské Évoře, proběhlo on-line. Hlavními tématy jednání byla problematika nedostatku vody a sucha v kontextu nové Adaptační strategie EU na změnu klimatu, která byla zveřejněna Evropskou komisí koncem února 2021. Strategie sleduje čtyři hlavní cíle: zrychlení přizpůsobování se změně klimatu, rozvoj znalostí o jejích dopadech, zlepšení sběru dat a podporu globálního řešení adaptace na změnu klimatu. Daná hlavní témata se projednávala ve třech panelových diskuzích.

Konferenci odstartovala ministerská diskuze k výzvám souvisejícím s problematikou zvýšeného rizika sucha v kontextu Adaptační strategie. Česká republika ústy náměstka Kříže potvrdila, že témata nedostatku vody a sucha dlouhodobě považuje za velmi důležitá, zejména pak v kontextu adaptace na změnu klimatu. „Pro nás je zároveň dobrým signálem, že Evropa začala stavět adaptaci na změnu klimatu na stejnou rovinu jako mitigace. Česká republika v současné době dokončuje aktualizaci Národní strategie přizpůsobení se změně klimatu a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. V obou dokumentech je téma vody zohledňováno mnoha různými způsoby, od udržování ekosystémových služeb vodních ekosystémů až po řešení nedostatku vody a dopadů sucha na různá odvětví a oblasti,” dodal náměstek MŽP Jan Kříž.

V druhém panelu proběhla výměna příkladů pozitivní praxe boje proti suchu v jednotlivých zemích. ČR v tomto kontextu zmínila přijetí novely vodního zákona, která zavádí instituty operativního řízení v době sucha, jako jsou plány pro sucho a ústřední a krajské komise pro sucho. Mimo novelu vodního zákona připomněla ČR i další opatření a aktivity.

Poslední diskuzní blok se zaměřil na mezinárodní aspekty nové Adaptační strategie EU. ČR v něm uvedla, že téma adaptace by mělo tvořit klíčovou část vnějších vztahů EU a stát se i důležitou součástí diskuzí u takových témat jako jsou dohody o bezpečnosti a obchodu. ČR dále zmínila nutné navýšení finanční podpory adaptace na změnu klimatu i nezbytnost upřednostnit poskytování podpory nejzranitelnějším zemím, jako jsou nejméně rozvinuté země, malé rozvojové ostrovní státy či africký region.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link: Hrozbě sucha a nedostatku vody se věnovali evropští ministři životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

23 April 2021

Brno 22. dubna 2021 (PROTEXT) - Již více než rok trvající koronavirová krize způsobila výrazný nárůst lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Pomoci jim můžete prostřednictvím Sbírky potravin, která se uskuteční v sobotu 24. dubna. Nebo také darováním dalších užitečných věcí, jejichž sběrná místa najdete v mapě projektu KAMsNIM.cz.

Sbírka potravin se koná od roku 2019 dvakrát ročně, přičemž vloni na podzim lidé naplnili sklady potravinových bank rekordními celkem 713 tunami zboží. Současná situace připravila mnoho Čechů o zaměstnání a s tím souvisí i propad finančních prostředků, kterých se mnohým nedostává ani na zajištění nejnutnějších životních potřeb. Proto je důležité, aby se lidé do letošní jarní Sbírky potravin opět zapojili a pomohli.

Ta se uskuteční v sobotu 24. dubna 2021. Lidé mohou v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Pomoc nejčastěji potřebují rodiče samoživitelé, osamělí senioři nebo rodiny ve finanční tísni či v azylových domech. Nejžádanější jsou polévky, masové konzervy, rýže a luštěniny, těstoviny, dětská výživa, konzervy, trvanlivé mléko, olej a základní a dětská drogerie.

Nejen potraviny však potřebují lidé v nouzi. Projekt KAMsNIM.cz se kromě funkce jakéhosi „Google na odpadky“ snaží najít využití pro další věci, které potřebným pomohou. Díky němu tak ve svém okolí jednoduše naleznete místa, kam odevzdat kromě potravin a drogerie například funkční nábytek, elektrospotřebiče, hračky, knihy, sportovní vybavení nebo použitelné oblečení. „Celkem aplikace zahrnuje bezmála 80.000 odpadových a Re-use míst a další průběžně přibývají,“ říká její autor Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Kontakty pro další informace:

Radek Janoušek

Spolek Ukliďme Česko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22 April 2021
Vítáme nové nástroje na ochranu spotřebitele, zejména pokud jde o dvojí kvalitu potravin. Díky schválení novely zákona o potravinách bude stav, kdy se v různých zemích pod stejným názvem prodávají výrobky s různým složením, již doufám minulostí, odpovídá Ing. Dana Večeřová, prezidentka
 
Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje Ministerstva zemědělství ČR.
 
.Celý časopis si můžete prohlédnout zde.
22 April 2021
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/03/direct-access.html?ojYear=2021
 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí 2021/462/EU o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022 a o změně prováděcího rozhodnutí 2020/467/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 1571)
OJ L 92, 17/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/540/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu
OJ L 108, 29/03/2021, s. 15

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2021/382/EU, kterým se mění přílohy nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin
OJ L 74, 04/03/2021, s. 3

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 173/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2021/287]
OJ L 75, 04/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/385/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblastí úředně prostých tuberkulózy a brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status oblastí prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro určité oblasti (oznámeno pod číslem C (2021) 1064)  
OJ L 76, 04/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/396/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1547)  
OJ L 78, 05/03/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/429/EU ze dne 20. ledna 2021 o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni
OJ L 86, 12/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/450/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1711)  
OJ L 88, 15/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/460/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 91, 17/03/2021, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2021/489/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1979)  
OJ L 101, 23/03/2021, s. 2
Prováděcí nařízení 2021/519/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1375/EU, pokud jde o testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků a odchylku od testování na přítomnost trichinel u domácích prasat pro Velkou Británii
OJ L 104, 25/03/2021, s. 36
Prováděcí nařízení 2021/520/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 2016/429/EU, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat
OJ L 104, 25/03/2021, s. 39
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2018 ze dne 26. října 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/491]
OJ L 105, 25/03/2021, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/364/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 70, 01/03/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/365/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 70, 01/03/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/368/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“
OJ L 71, 02/03/2021, s. 4
Nařízení 2021/383/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1107/2009/ES uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin
OJ L 74, 04/03/2021, s. 7
Nařízení 2021/407/EU ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení kyseliny citronové jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
OJ L 81, 09/03/2021, s. 15
Prováděcí nařízení 2021/413/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko krevní moučka a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 81, 09/03/2021, s. 32
Prováděcí nařízení 2021/419/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny Jasminum polyanthum Franchet k pěstování pocházející z Izraele a úpravu kódů kombinované nomenklatury pro rostliny Ullucus tuberosus, a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L 83, 10/03/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/427/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 24-epibrassinolid jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 84, 11/03/2021, s. 21
Prováděcí nařízení 2021/428/EU, kterým se přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek podle nařízení 1107/2009/ES
OJ L 84, 11/03/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/459/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenpyrazamin
OJ L 91, 17/03/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/464/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látka
OJ L 94, 18/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/525/EU ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 528/2012/EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
OJ L 106, 26/03/2021, s. 3
Rozhodnutí 2021/537/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království
OJ L 108, 29/03/2021, s. 4

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/363/EU o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii DSM 32159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 70, 01/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/367/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odchov telat a o změně nařízení 883/2010/EU (držitel povolení S.I. Lesaffre)
OJ L 71, 02/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/412/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/962/EU, pokud jde o přezkum pozastavení povolení ethoxychinu jako doplňkové látky
OJ L 81, 09/03/2021, s. 30
Prováděcí nařízení 2021/420/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2020/1097/EU o povolení extraktů s vysokým obsahem luteinu a s luteinem/zeaxanthinem z Tagetes erecta jako doplňkových látek pro drůbež na výkrm a snášku (s výjimkou krůt) a menšinové druhy drůbeže na výkrm a snášku
OJ L 83, 10/03/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/421/EU o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 83, 10/03/2021, s. 21
Prováděcí nařízení 2021/422/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG)
OJ L 83, 10/03/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/426/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 1263/2011/EU, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 84, 11/03/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/485/EU o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy
OJ L 100, 23/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/505/EU o zamítnutí povolení 60 % kyseliny fosforečné na křemenném nosiči jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny konzervanty
OJ L 102, 24/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/506/EU o povolení methanethiolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 102, 24/03/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/507/EU o obnovení povolení pyridoxin-hydrochloridu (vitaminu B6) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 515/2011/EU
OJ L 102, 24/03/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/508/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o změně nařízení 170/2011/EU (držitel povolení: Prosol S.p.A.)
OJ L 102, 24/03/2021, s. 11

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2021/469/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 96, 19/03/2021, s. 9

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2021/418/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES, pokud jde o nikotinamid ribosid chlorid a citrát-malát hořečnatý používané při výrobě doplňků stravy a pokud jde o měrné jednotky používané pro měď
OJ L 83, 10/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/468/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu
OJ L 96, 19/03/2021, s. 6

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/461/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení 834/2007/ES
OJ L 91, 17/03/2021, s. 14

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/399/EU ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení 1305/2013/EU, pokud jde o částky podpory Unie pro rozvoj venkova v roce 2021
OJ L 79, 08/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/444/EU, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení 1294/2013/EU
OJ L 87, 15/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/522/EU, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví (program EU pro zdraví) („EU4Health“) na období 2021–2027 a zrušuje nařízení 282/2014/EU
OJ L 107, 26/03/2021, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/533/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 106, 26/03/2021, s. 60

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2021/374/EU, kterým se mění nařízení 2020/884/EU, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení 2017/891/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení 2016/1149/EU, pokud jde o odvětví vína, a kterým se mění nařízení 2016/1149/EU
OJ L 72, 03/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/384/EU o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení 637/2009/ES
OJ L 74, 04/03/2021, s. 27

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/401/EU, kterým se od 8. března 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 79, 08/03/2021, s. 7
Prováděcí směrnice 2021/415/EU, kterou se mění směrnice 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků
OJ L 81, 09/03/2021, s. 65

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Autor: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-brezen-2021.aspx


Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 29. 3. 2021

22 April 2021

Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské legislativě

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný novinkám v potravinovém právu, vybraným tématům z oblasti bezpečnosti potravin a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva. 

Z důvodu nepředvídatelné epidemické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS TEAMS

Datum konání: 10. června 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)

Začátek webináře: 9:00 hodin

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 5. června 2021!

Bližší informace naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast

 Pozvánka_10.6.2021

22 April 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Evropskou komisí pořádá v pátek 23. dubna od 10:00 hodin Spotřebitelský dialog. Jde o setkání představitelů Evropské komise a daného členského státu s odborníky a také s veřejností, které se věnuje aktuálním otázkám ochrany spotřebitele. Letošním tématem je digitální a zelená transformace Evropské unie.

 

Spotřebitelský dialog je vrcholnou akcí, kterou sledují lidé v celé EU. Diskutovat budeme o ochraně spotřebitele a udržitelné spotřebě a součástí je i interaktivní diskuse s veřejností,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který na setkání představí novou českou Strategii spotřebitelské politiky na roky 2021-2030.

Akce se zúčastní eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders, chybět nebudou ani další zástupci Evropské komise, státní správy, spotřebitelských organizací, podnikatelů i akademické obce.

Evropská komise zveřejnila Nový program pro spotřebitele obsahující priority a opatření spotřebitelské politiky na příštích pět let v listopadu 2020. „Aby mohly být všechny naplánované aktivity na evropské i vnitrostátní úrovni uskutečněny, je třeba úzké spolupráce mezi spotřebiteli, podnikateli a dalšími dotčenými subjekty, proto Evropská komise organizuje sérii spotřebitelských dialogů,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Dosud se dialogy konaly v Portugalsku, Francii, Švédsku a Slovinsku.

Cílem Spotřebitelského dialogu v České republice je vyslechnout, jak všechny zúčastněné strany vnímají svou úlohu v procesu digitální a zelené transformace Evropské unie. Jednání bude probíhat v češtině a angličtině, tlumočení je zajištěno.

AVÍZO 23. 4. 2021, 10:00 h „Spotřebitelský dialog na téma Nový program pro spotřebitele: digitální a zelená transformace Evropské unie“

 • Kdy: pátek 23. 4. 2021, 10:00 - 12.30 h
 • Kde: on-line živě
 • Kdo:
  • eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders
  • vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
  • náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková
  • ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička
  • prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza
  • člen Rady ČTÚ a předseda Spotřebitelského poradního výboru Lukáš Zelený
  • a další zástupci Evropské komise, státní správy, spotřebitelských organizací, podnikatelů i akademické obce

Pro úplnost:

Technické pokyny k připojení a další informace jsou k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/novy-program-pro-spotrebitele-_-spotrebitelsky-dialog--260744/

Zdroj: MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zve-na-spotrebitelsky-dialog--diskutovat-o-ochrane-spotrebitele-budou-i-predstavitele-evropske-komise--260841/

22 April 2021

Uherské Hradiště 20. dubna (ČTK) - Oblíbenou akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska, která už léta symbolicky zahajuje cyklistickou sezonu na jihovýchodní Moravě, přesunuli pořadatelé kvůli epidemickým opatřením na 10. července. Původně měli zájemci na několik cyklistických a pěších tras vyrazit už koncem dubna. ČTK to dnes sdělila Hana Patková ze spolupořádajícího Městského informačního centra Uherské Hradiště.

Na programu je letos 16. ročník vyjížďky, která každoročně přiláká stovky lidí. "Jako pořadatelé věříme, že v létě nám již situace dovolí, aby mohla akce, která je součástí seriálu Krajem vína, proběhnout v klasickém formátu, tedy se zahájením a starty z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Připraveny budou opět trasy pro cyklisty i pro pěší, se zastávkami ve vinařstvích a vinných sklepech regionu, kde se na účastníky už nyní těší vinaři," uvedla Patková.

Podrobnosti k registraci, programu a jednotlivým trasám budou k dispozici na webových stránkách a facebooku spolupořádajícího Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

K přesunutí z dubnového na červencový termín přistoupili organizátoři už loni. Tehdy se akce zúčastnilo zhruba 500 lidí. Běžně bývá účastníkům k dispozici sedm cyklistických a dvě pěší trasy. Liší se náročností i délkou. Pojmenovány jsou po vinných odrůdách, obcích a regionech, kterými vedou. Pro loňský ročník se jejich počet rozhodli organizátoři zredukovat.

Městské informační centrum se podílí nejen na jarním zahájení, ale také podzimním uzavírání cyklistické sezony. Uherskohradišťsko se pyšní bohatou sítí hojně využívaných cyklostezek. Páteřní je cyklostezka podél Baťova kanálu, města a obce v regionu však v posledních letech vybudovala a stále budují další úseky.

chv dr

21 April 2021

Tisková zpráva – Ve 12. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) se podpora zaměří především na posílení soběstačnosti ovoce a zeleniny, ale i na živočišnou výrobu a začínající zemědělce.

Podpora vyšší míry soběstačnosti ovoce a zeleniny, včetně brambor, ale i živočišné výroby jsou hlavní cíle 12. kola Programu rozvoje venkova.

„Dotace jsou určeny nejen na primární produkci, ale i na její zpracování. Zájemci tak mohou získat prostředky například na vybudování skladů pro ovoce a zeleninu, na nákup speciálních strojů pro ovocnářství a zelinářství, na ochranné sítě proti ptákům nebo na nosné konstrukce do sadů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dotace budou přínosné i pro české spotřebitele. V obchodech pak totiž budou mít k dispozici domácí sezónní produkty po delší část roku.

„Nově vybudované sklady umožní, abychom produkci uchovali kvalitní a čerstvou, a mohli tak zákazníkům nabízet ovoce a zeleninu z českých polí mnohem déle, než jen po dobu sklizně nebo krátce po ní,“ uvedl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.

„Ve dvanáctém kole Programu rozvoje venkova vítám podporu investic pro sektory ovoce a zeleniny, které jsou správným krokem ke zvýšení soběstačnosti,“ uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

Aby byla zajištěna nezbytná generační obměna v zemědělství, bude Ministerstvo zemědělství (MZe) podporu směřovat také k mladým začínajícím zemědělcům do 40 let. Na rozjezd podnikání mohou žádat o dotaci přibližně 1,2 milionu korun (45 tisíc euro). Dotace půjdou i na vzdělávání a rozšiřování znalostí.

Předběžné rozdělení podpory ve 12. kole PRV

Operace

Alokace (Kč)

Vzdělávací akce

40 000 000

Informační akce

15 000 000

Investice do zemědělských podniků

3 750 000 000

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 250 000 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců

200 000 000

Konečná částka na jednotlivé operace bude upřesněná podle aktuálního kurzového přepočtu, případně navýšena o nevyčerpané peníze z předchozích kol programu. Žádosti ve 12. kole PRV mohou zájemci podávat prostřednictvím Portálu farmáře od 15. června do 13. července 2021.

Úplné znění Pravidel je k dispozici na internetové adrese MZe www.eagri.cz/prv  (https://1url.cz/UK1bF) a také na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

21 April 2021

Jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 24. dubna 2021. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Již od 19. dubna po dobu 14 dnů lze darovat potraviny i drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. 

SBÍRKA POTRAVIN 2021 - JARNÍ KOLO

Jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 24. dubna 2021. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Již od 19. dubna po dobu 14 dnů lze darovat potraviny i drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. 

sbirka-potravin_logo_final.png

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco, Rohlik.cz a Košík.cz.

Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics Czech.

Informace o možnostech darování potravin:

Další informace:

 • Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu.
 • Press centra pro případné rozhovory budou dostupná v den sbírky 24. dubna 2021.

 

Kontakt pro média:

Sbírka potravin

Miroslav Dinga

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 736 683 642

www.sbirkapotravin.cz


Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Evropskou federací potravinových bank.

Zdroj: SOCR ČR

Link: Sbírka potravin 2021 - jarní kolo | SOCR.cz

21 April 2021

Praha 20. dubna (ČTK) - Pivovary v ČR loni uvařily 20,1 milionu hektolitrů piva, meziročně výstav klesl o 6,9 procenta. Spotřeba piva na obyvatele loni klesla o zhruba sedm litrů, tedy 14 velkých piv, na 135 litrů, a byla tak nejnižší od 60. let minulého století. Za poklesem výroby stojí koronavirové restrikce a omezení provozu restaurací v ČR, ale i v zahraničí, sdělili dnes ČTK zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven.

Předloni byla výroba rekordní, činila 21,6 milionu hektolitrů. "Jako pivovarníci sledujeme údaje už od roku 1950. Já osobně mám hodně bohaté zkušenosti, ale takovou situaci jsem ještě nezažil. Nepamatuji, že by na tom kdy hospody a restaurace byly tak špatně," uvedl předseda svazu František Šámal.

V restauracích se loni vypila čtvrtina piv, předloni šlo o třetinu. Činnost ukončilo podle svazu 500 hospod, letos se očekávají další stovky. Negativní vliv na sektor má podle svazu nejen samotné zavření restaurací, ale také zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti nebo rušení sportovních a kulturních akcí. "To nejmenší, co může nyní stát udělat, je otevření zahrádek. Šíření koronaviru to nezhorší, ale řadu hospod to může zachránit. Lidé se potřebují setkávat," dodala výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

O šest procentních bodů na 46 procent vzrostl prodej piva ve skleněných lahvích. O osm procentních bodů z celkového výstavu kleslo množství prodaného sudového piva, v této kategorii jde ale o pokles o 30 procent. PET lahve se udržely na 11 procentech celkového výstavu. O tři procentní body na 15 procent celkového výstavu si polepšilo pivo v plechovkách. O více než polovinu na dvě procenta celkového výstavu klesl prodej tankového piva.

O 12 procent vzrostl prodej nealkoholických piv a míchaných nápojů na bázi piva. Zatímco dříve Češi preferovali mixy s alkoholem, nyní pijí spíš nealko.

Loni poprvé po devíti letech klesl export, meziročně o 381.000 hektolitrů na zhruba pět milionů hektolitrů.

Import piva do ČR loni vzrostl o 56.000 hektolitrů, tedy o 12,8 procenta na 492.000 hektolitrů. Většina, 480.000 hektolitrů, je ze zemí EU. Na tuzemské spotřebě se dovážené pivo podílí zhruba třemi procenty.

Nadále roste obliba vícestupňových a silnějších ležáků, které začaly nad výčepními pivy převažovat v roce 2017. Loni byl jejich podíl 55,8 procenta. O 3,4 procentního bodu na jedno procento ale klesl podíl ostatních piv, kam patří například silná piva.

V loňském roce klesl prodej i dalších alkoholických nápojů. Podle údajů Unie výrobců a dovozců lihovin klesl prodej lihovin meziročně o 4,3 procenta. V hotelech, kavárnách a restauracích poptávka po lihovinách loni meziročně klesla o 43 procent. Lihovarníci v této souvislosti upozorňují na pokles počtu turistů a zahraničních pracovníků.

drh mol jw

Zdroj: ČTK

20 April 2021

Praha 20. dubna (ČTK) - Za prodej potravin dvojí kvality v tuzemských obchodech bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. Počítá s tím novela zákona o potravinách, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zákaz prodeje se týká výrobků zaměnitelných za jiné výrobky v ostatních zemích EU, ale s podstatně odlišným složením. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován.

"Čeští spotřebitelé nebudou spotřebiteli druhé kategorie," komentoval to již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Podepsaná novela vzbudila během svého projednávání v Parlamentu pozornost hlavně kvůli snaze části poslanců prosadit do ní povinné kvóty na prodej vybraných tuzemských potravin v obchodech. Zastánci argumentovali například zvýšením potravinové soběstačnosti. Odpůrci naproti tomu varovali před možným zdražením a nedostatkem. Kvůli návrhu hrozila Evropská komise Česku žalobou. Sněmovna nejprve kvóty na návrh poslanců SPD do novely vložila, ale pak je na návrh Senátu opět vyřadila.

Podle Agrární komory se návrhem na povinné kvóty alespoň upozornilo na problém nízké domácí produkce na pultech. Zákaz prodeje potravin dvojí kvality komora přivítala. Naproti tomu Svaz obchodu a cestovního ruchu označil kvóty za paskvil.

Novela také zmírňuje přísnost definice české potraviny. "Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v rámci ČR tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků," uvedla vláda v důvodové zprávě.

Zaměstnanci SZPI budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Teď to při běžném kontrolním nákupu dělají podle zákona o kontrole. Podle ministerstva je to nutné zajistit, aby měli inspektoři chráněné osobní údaje a aby kontroly nebyly mařeny. Provozovatel potravinářského závodu bude muset vyřadit z prodeje takové potraviny, jejichž obal nechrání potravinu před poškozením. Může jít třeba o natrženou fólii u potraviny na tácku nebo o nakrájený bloček sýra, který není zcela zabalen do fólie.

nlm jw

20 April 2021

V letošním roce se uskuteční již sedmý ročník workshopu MEMPROPO 2021.  Počátky tohoto workshopu spadají do období projektu KUSmem, který byl realizován z programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství. V prvních čtyřech ročnících workshopu v letech 2015 až 2018 se prezentovaly většinou výsledky projektu KUSmem. Ten se zaměřoval z větší části na využití membránových technologií v potravinářském průmyslu. Česká membránová platforma spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny při PK ČR byly v rámci projektu KUSmem garanty propagace výsledků projektu.

Letošní ročník MEMPROPO 2021 se uskuteční v novém prostředí Centra polymerních systémů při UTB Zlín. Hlavním tématem bude opět situace s využíváním vody v potravinářském průmyslu a obecně i využívání moderních technologií pro čištění odpadních vod. Workshop se uskuteční dne 14. října 2021 a mezi přednášejícími budou specialisté VŠCHT Praha, VUT Brno. Bude se konat ve spolupráci České membránové platformy, České technologické platformy pro potraviny při PK ČR, VŠCHT Praha a Centra polymerních systémů při UTB ve Zlíně. Účastníci akce obdrží mimo jiné i sborník přednášek. Akce bude pořádána pro účastníky workshopu bezplatně a registrovat se k účasti na akci lze již nyní v registračním formuláři.

MEMPROPO 2021

20 April 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení.

Česká republika potřebuje silný Úřad, jenž bude s potřebnou autoritou chránit trh, podporovat hospodářskou soutěž i rozhodovat o férovosti veřejných zakázek. A platí to dvojnásobně v současné bouřlivé době, kdy se moderní společnost v globálním měřítku ocitla v situaci, kterou dosud nezažila. Domnívám se, že koronavirová pandemie a související opatření mohou ve svých důsledcích vést k ekonomické krizi a také k zásadním proměnám některých sektorů. Lze předpokládat, že mnozí soutěžitelé se v nestandardních podmínkách budou uchylovat výrazně častěji k praktikám narušujícím hospodářskou soutěž. Bude proto obzvláště důležité provádět důraznou, cílevědomou a nekompromisní soutěžní politiku,“ uvedl v úvodním slově k výroční zprávě předseda Úřadu Petr Mlsna.

Jednotlivé kapitoly výroční zprávy jsou věnovány oblastem pravomocí Úřadu: ochraně hospodářské soutěže, dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, kontrole významné tržní síly a poradenství v oblasti veřejné podpory. V každé z těchto kapitol je část věnovaná aktuálnímu vývoji legislativy, statistice a charakteristice příslušných aktivit Úřadu a vybraným případům. Výroční zprávu doplňují kapitoly o mezinárodní spolupráci Úřadu a informačním servisu.

V oblasti hospodářské soutěže Úřad v roce 2020 vydal 65 prvostupňových rozhodnutí, v nichž uložil pokuty převyšující 266 milionů korun. Zakázaných dohod se týkalo 11 rozhodnutí, přičemž v sedmi případech se jednalo o horizontální kartely. Za nejvýznamnější lze považovat dva bid riggingové kartely v oblasti informačních technologií a kartel v nákladní železniční dopravě. Čtyři rozhodnutí pokutovala protisoutěžní dohody o určování cen pro další prodej uzavírané většinou mezi distributory a maloobchodními prodejci. Jeden případ se týkal zneužití dominantního postavení prosazovaného prostřednictvím nepřiměřených podmínek ve smlouvách. V oblasti dozoru nad protisoutěžním jednáním orgánů veřejné správy bylo vydáno pět sankčních rozhodnutí týkajících se obecně závazných vyhlášek regulujících hazardní hry, jedno rozhodnutí bylo vedeno kvůli pravidlům pro parkování hybridních automobilů. Spojování soutěžitelů se v roce 2020 týkalo 48 rozhodnutí.

Na druhém stupni bylo v oblasti hospodářské soutěže vydáno sedm rozhodnutí. K nejvýznamnějším například patří potvrzení více než desetimilionové pokuty pro OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. U soudního přezkumu dosáhl Úřad v roce 2020 výrazných úspěchů při obhajobě svých soutěžních rozhodnutí. Krajský soud v Brně zamítl sedm z devíti podaných žalob a Nejvyšší správní soud ve všech čtyřech případech řešených v roce 2020 rozhodl pozitivně pro ÚOHS.

V oblasti významné tržní síly Úřad v roce 2020 vydal dvě rozhodnutí a za nedovolené praktiky uložil pokutu převyšující 32 milionů korun.

Agenda Úřadu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v roce 2020 významně vzrostla, a to především z hlediska počtu přijatých podnětů (95,9 %), počtu podaných návrhů (o 20,6 %) a počtu zahájených správních řízení (o 12,7 %). Významný nárůst počtu obdržených podnětů k zahájení řízení z moci úřední nevedl ke zvýšení počtu řízení zahajovaných z moci úřední, což ukazuje na nedůvodnost obdržených podnětů. Úřad v roce 2020 ukončil devět kontrol, v šesti případech konstatoval porušení kontrolovaného ustanovení. V I. stupni veřejných zakázek bylo v roce 2020 vydáno 377 rozhodnutí ve věci a uloženo 65 pokut v celkové výši 11 904 000 korun. Průměrná doba pro vydání rozhodnutí I. stupně v roce 2020 činila 38,8 dne.

Na II. stupni veřejných zakázek pokračoval trend mírného navyšování počtu podaných rozkladů. V roce 2020 vylo vydáno 223 rozhodnutí o rozkladu, z nichž přibližně v 66 % bylo potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí. Průměrná doba pro vydání rozhodnutí předsedy klesla na 53 dny. Úřad v roce 2020 zpřísnil sankce – vzrostla výše pokut uložených na základě druhostupňových rozhodnutí téměř o sedm procent, přičemž počet uložených pokut o téměř 17 % poklesl. Celkem bylo ve II. stupni uloženo 25 pokut v celkové výši 11 021 000 korun. V oblasti soudního přezkumu roce 2020 o třetinu poklesl počet podaných žalob a kasačních stížností podaných k příslušným soudům. Úřad byl v jednáních před Krajským soudem v Brně úspěšný v 64 % případů, v jednáních před Nejvyšším správním soudem v 74 % případů.

V oblasti veřejné podpory byla stěžejní činnost Úřadu v roce 2020 zaměřena především na spolupráci s Evropskou komisí při vyjednávání velkého množství programů podpory přijímaných v reakci na ekonomické následky celosvětové pandemie nemoci covid-19. Do konce roku 2020 bylo pro Českou republiku notifikováno 26 programů podpory.

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2020

Tiskové oddělení ÚOHS
21/059

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3011-vyrocni-zprava-uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze-za-rok-2020.html

20 April 2021

Belgie zakázala biopaliva na bázi sójového a palmového oleje kvůli obavám o životní prostředí, odlesňování a ztrátu biodiverzity. Cílem opatření je snížit poptávku po biopalivech a navýšit využití elektřiny, posílena by rovněž měla být doprava vlakem. Zákaz použití biopaliv z palmového oleje vejde v platnost v polovině roku 2022, paliva ze sóji budou následně zakázána v roce 2023.

Více informací zde.

20 April 2021

Praha 19. dubna (ČTK) - Pražský magistrát přikáže od září svým školám nakupovat pro školní jídelny vejce od slepic z bezklecových chovů. Dnes o tom rozhodli městští radní. Schválené usnesení umožní školám nadále dočasně nakupovat i z klecových chovů za předpokladu, že neseženou za přijatelnou cenu vejce z neklecových. Praha zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké škol. Základní a mateřské provozují městské části.

Opatření bude platit od nového školního roku, vedení města nicméně k povinnosti přidalo doušku "...pokud to umožní situace na dodavatelském trhu a pokud to odpovídá zásadám péče řádného hospodáře". Pokud by se tak školám nepodařilo najít vejce za přijatelné ceny, podle usnesení mohou "...dočasně nakupovat vejce z klecových chovů, dokud se situace na trhu nezlepší." Magistrát také doporučil městským částem, aby postupovaly stejně.

V důvodové zprávě k usnesení se píše, že město vychází ze studie, podle které není ekonomický důvod, aby vejce z neklecového chovu stálo o více než 40 haléřů více než to z klecového. "Například řetězec Makro při srovnání balení o stejné velikosti prodává podestýlková vejce za cenu o asi 50 haléřů za kus nižší než klecová. Podle navrhovatelů se jedná o přijatelnou cenu za zvýšení welfare (kvality života) hospodářských zvířat," stojí v dokumentu. Parlament loni schválil zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027.

Šéf klubu Prahy Sobě v pražském zastupitelstvu Jan Čižinský (Praha Sobě) dnes řekl, že usnesení mluví také o přípravě komplexní koncepce přechodu školních jídelen v metropoli na udržitelné stravování. "Pokud se to podaří, tak to bude obrovská vzpruha pro zemědělce na okrajích Prahy," řekl. Dodal, že školní jídelny jsou nezanedbatelnou kupní silnou a mohou odebírat velké množství potravin od drobných zemědělců.

Magistrát podle dokumentu loni uskutečnil průzkum mezi 390 pražskými školami, podle kterého asi 18 procent z nich již vejce z bezklecových chovů odebírá. V Praze je podle rejstříku ministerstva školství 400 mateřských, 292 základních a 188 středních škol.

psc mha

Zdroj: ČTK

20 April 2021

Zásady k druhé výzvě DP Agricovid potravinářství

Zásady, kterými se na základě rozpočtových pravidel stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

Ten byl schválen Usnesením Vlády České republiky č. 100 ze dne 1. února 2021.

Přílohy

 

MZe_Agricovid