Účast v programech podporovaných na národní i evropské úrovni znamená pro Potravinářskou komoru ČR nejen zdroj finančních prostředků, ale zejména společenskou prestiž a příležitost k vytvoření nových a udržování stávajících kanálů na výměnu informací.

 

Výzva potravinářským výrobcům:

V případě zájmu o aktuální novinky, nebo spolupráci při řešení současných potřeb společnosti i příp. v rámci jednoho z níže uvedených projektů se registrujte u  u Mgr. Š. Štejnarové (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Počínaje rokem 2000 vedla PK ČR pod svou záštitou, příp. ve formě partnerské role řadu projektů financovaných z EU (pro SVE). Zprvu se jednalo o programy PHARE (Business Support Programme, Small Projects Programme). Jmenovitě: BSP 1 posílení provozního zázemí přistupujících zemí EU, školící aktivity), BSP2 (kody GHP/GMPškolící aktivity), Phare Small Projects Programme (podpora při vydávání Potravinářského zpravodaje), Phare Small Projects Programme (výroba CD-romu k bezpečnosti potravin atd.), Business Support Programme BSP 3 (školící aktivity, audity k bezpečnosti potravin atd.), nebo Small Projects Programme (serie školení). Poslední projekt představoval s tématikou zaměření EU – Politika bezpečnosti potravin a její realizace v oblasti MSP organizaci desítky školení v České republice.

Od roku 2004 se PK ČR aktivně účastnila (v kooperaci se svými členskými potravinářskými producenty) plnění projektů šestého, sedmého rámcového programu EU, programu Leonardo da Vinci a Erasmus. Jednalo se o tyto chronologicky řazené projekty - Ukončené projekty.

V současné době jsou aktuální níže uvedené projekty:

No. 773400

  • SEAFOODTOMORROW (Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow/Zvýšení dietních vlastností mořských plodů s  aspektem na výživu, bezpečnost a udržitelnost pro budoucí spotřebitele)

Cílem evropského projektu z programu HORIZON 2020 s rozpočtem 7 milionů EUR je vyvinout inovativní, udržitelné řešení pro zlepšení dietních vlastností produkce z mořských živočichů v Evropě. Řešením výzvy k uspokojení rostoucí potřeby trhu pro bezpečné a udržitelné mořské plody bude projekt generovat nové znalosti pro rozvoj komerčních řešení k zlepšení socioekonomické a environmentální udržitelnosti evropského odvětví výroby a zpracování mořských živočichů.

Konsorcium 35 partnerů v 18 evropských zemích plní aktivity tříletého projektu ve správě koordinátora Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)/Portugalsko.

K vytyčeným cílům projektu náleží zesílení využití ekologicky inovativních řešení, vyšší viditelnost inovativních řešení a vytváření škálovatelných trhů, ale i zvýšení dostupnosti zdravějších potravin z mořských živočichů s cílem zlepšit stravu a zdraví spotřebitelů. Konsorcium je postaveno na výzkumných týmech z 19 partnerských výzkumných a vývojových pracovišť, které jsou proslulé technologickým rozvojem špičkové kvality a silnou provázaností díky předchozím zkušenostem ve financování (např. 7. Rámcový program, ECsafeSEAFOOD), tudíž se předpokládají úspěšné výstupy z činnosti. Kromě toho 4 výzkumné instituce a 13 malých a středních podniků s různorodými a doplňkovými zájmy v řešeních v rámci validace a optimalizace tvoří nedílnou součást konsorcia projektu.

Předpokládá se, že populace a hospodářský růst do roku 2050 povedou k zdvojnásobení poptávky po potravinách na celém světě. Jedním z hlavních úkolů tohoto století je zajištění produkce a spotřeby potravin ze sociálně, ekonomicky a environmentálně udržitelného hlediska. Mořské plody jsou jednou z nejdůležitějších potravinových komodit spotřebovaných v Evropě, protože jsou důležitým zdrojem živočišných bílkovin a jsou přirozeně bohaté na cenné živiny pro zdravou výživu. Proto je nezbytné rozvíjet nové metody produkce a zpracování mořských živočichů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a transparentní, které podporují bezpečnost mořských živočichů v souladu s požadavky trhu.

Aktivity se zaměřují na udržitelnou produkci a zpracování výživných, bezpečných mořských produktů prostřednictvím demonstrace a prvního uplatnění ekologicky inovativních, trvale udržitelných řešení na mořské a  potravinářské produkty pocházející z akvakultury. Návrh zohlední dopady v různých regionech a  populační segmenty, jakož i  specifika různých druhů mořských živočichů. Činnosti budou mimo jiné zahrnovat využití vedlejších produktů z  agro a  mořských živočichů pro rozvoj udržitelných zdrojů akvakultury, umožňující výrobu produktů na míru pro spotřebitele, obohacených o  specifické základní živiny. Posouzení proveditelnosti náhražek soli v mořských plodech, ověření jejich stravitelnosti, atraktivity funkčnosti a výživy mořských plodů pro seniory a  mládež, validaci strategie prevence/odstranění nečistot z  mořských produktů a  optimalizaci mimo jiné senzory a  biosenzory pro hodnocení bezpečnosti. Konsorcium očekává posílení širšího využívání ekologicky inovativních řešení v  důsledku většího počtu uživatelů, vyšší viditelnost těchto inovativních řešení, vytvoření trhů a zvýšení jejich úrovně, nebo dostupnost zdravějších mořských živočichů s cílem zlepšit stravu a zdraví spotřebitelů.

Projekt se zaměřuje na validaci a optimalizaci komerčních řešení pro zlepšení socioekonomických aspektů a udržitelnost životního prostředí produkce z mořských živočichů a zpracovatelského průmyslu, při zajištění kvality výroby a bezpečnosti.

www.seafoodtomorrow.eu

No. 847040

  • ICCEE (Improving Cold Chain Energy Efficiency/Zlepšení energetické účinnosti v  dodavatelských řetězcích pro výrobce mražených potravin, MSP)

Klíčovým cílem projektu ICCEE je usnadnit  malým a středním podnikům (MSP) v řetězcích sektoru mražených potravin a nápojů realizaci opatření k energetické účinnosti (EEM) po vykonání energetických auditů u dodavatelských řetězců.

Projekt podporuje poskytování účinnějších schémat podpor, s ohledem na ustanovení čl. 7 směrnice 2012/27/EU pro schémata energetické účinnosti k EEO. Projekt ICCEE, financovaný z programu HORIZON 2020 (Podprogram budování kapacit na podporu provádění energetických auditů LC-SC3-EE-8-2018-2019), je 36 měsíční projekt s oficiálním zahájením plnění 1. září 2019. Vedle 13 partnerů projektu z  Nizozemí, Itálie, Německa, Španělska, Belgie, Řecka a Rumunska je projekt koordinován Universita degli Studi di Brescia (Itálie).

Zaměření na řetězce mražených potravin a  nápojů v  tomto odvětví je způsobeno značnými energetickými požadavky (chlazená přeprava, zpracování a skladování), s velkým potenciálem úspor. Implementace holistického přístupu, přesun z perspektivy jedné společnosti na hodnocení řetězce, vede k zvýšeným příležitostem EEM. Pro umožnění aktualizace EEM bude ICCEE a) zavádět a používat analytický nástroj energetické účinnosti na podporu a  usnadnění rozhodování na různých organizačních úrovních společnosti, a dále vybuduje personální program zaměřený na zaměstnance, příslušné zúčastněné strany a komunitu věnovanou podpoře změny energetické kultury v sektoru. Realizovatelnost EEM je hodnocena na základě ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů zahrnujících celý jejich životní cyklus a celý dodavatelský řetězec. Neenergetické přínosy a behaviorální aspekty jsou také řešeny, stejně tak posouzena doporučení týkající se systémů financování pro malé a střední podniky.

První část školení díky spolupráci asociací v  konsorciu oslovuje 300 společností prostřednictvím 20 národních seminářů. Na 4 seminářích je postupně vyškolováno 32 společností. V posledním kroku ICCEE se zahajují e-learningové kurzy, které budou k dispozici i po ukončení projektu a osloví dalších 64 společností. ICCEE přinese úsporu primární energie (118 GWh/rok), zvýší investovaný kapitál do udržitelné energie (64 milionů €) a sniží emise skleníkových plynů (40 376 tun CO2/rok). Činnosti zaměřené na budování kapacit umožňují zvýšit podíl zúčastněných stran ve znalosti a  posílení jejich energetické kultury (2000 lidí). Výsledky ICCEE mají ambici také podporovat tvůrce politiky v definování tímto „nadefinované“ politiky v sektoru.

PK ČR se aktivně zapojuje na plnění především v  rámci pracovního balíčku (WP) 2, WP 4 a WP 5. WP2 zahrnuje analýzy a  modely/algoritmy, na nichž rámec nástroje podpory k rozhodování pro potravinářský a nápojový sektor bude založen. V rámci WP4 jsou zrealizována školení zaměstnanců a programy budování kapacit k zlepšení: firemní politiky směřující k energetické účinnosti, energetické kultury (motivace, změna chování, zmírnění vnímaných rizik a bariér) a iniciativy udržitelného dodavatelského řetězce. Cílem WP5 je zajistit: efektivní a přesvědčivou komunikaci s příslušnými zúčastněnými stranami, dostupnost účinných nástrojů šíření, jako jsou webové stránky, informační bulletiny, konference a příručky, které zajistí využití výsledků projektu ICCEE. Dále použití nástroje vyvinutého v  rámci WP3 s  následnou verifikací v rámci WP4, k rozšíření jeho použití na další dodavatelské řetězce a sektory, účinnou podporu vzdělávací akce s rozvojem vzdělávací platformy a účinného účastníka k zapojení do projektových aktivit, nebo rozšířený dopad projektu vytvořením průmyslové informační síťové platformy.

https://iccee.eu/

No. 101000613

  • FOODSAFETY4EU (Multi-Stakeholder Platform for Food Safety in Europe/Evropská platforma pro bezpečné a výživné potraviny v Evropě)

Krok vpřed směrem k aktivnějšímu a kooperativnějšímu systému bezpečnosti potravin (Food Safety System, FSS) v Evropě představuje tříletý projekt FOODSAFETY4EU, který byl zahájen v lednu 2021 a jedním z partnerů konsorcia je také Potravinářská komora České republiky.

Cílem projektu financovaného Evropskou unií z programu HORIZON 2020 je navrhnout, vyvinout a spustit platformu pro různé skupiny uživatelů za účelem vytvoření sítě aktérů (například výzkumné organizace, kontrolní orgány) FSS na národní, evropské a mezinárodní úrovni. K usnadnění této spolupráce bude konsorcium rozvíjet znalosti a digitální nástroje k aktivaci společného procesu mezi těmito aktéry.

K budoucím přínosům platformy FoodSafety4EU patří snížení současné roztříštěnosti FSS a usnadnění podstatné interakce mezi jejími aktéry ve víceúrovňovém systému, podpora Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) při řešení hlavních výzev v oblasti bezpečnosti potravin a formulování vhodných doporučení, ale i zpřístupnění vybraných znalostí a dat (poskytnutím digitálních řešení) zvyšujících důvěru veřejnosti.

Evropská platforma umožňuje účastníkům systému bezpečnosti potravin účinně přistupovat k zdrojům a údajům, synchronizovat strategie výzkumu bezpečnosti potravin, sdílet a vyměňovat si vědecké poznatky a příspěvky pro budoucí FSS EU. Platforma podpoří interaktivní spolupráci mezi aktéry systému bezpečnosti potravin včetně zúčastněných stran a s občanskou společností. Kromě toho bude zřízeno Evropské fórum pro bezpečnost potravin, které bude oficiálně konsolidovat proces spolupráce partnerů a garantovat dlouhodobé rozhraní mezi vědou, politikou a společností. Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Evropskou síť v současné době tvoří 23 partnerů konsorcia a 44 zúčastněných stran (orgány pro bezpečnost potravin, sdružení spotřebitelů, výzkumná centra atd.).

Vedle PK ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce je v projektu zapojen za Českou republiku i Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, jenž zastává v projektu vůdčí roli v pracovní skupině orientované na Definition of the Research and Innovation Framework for the future policies a také pozici East Hub leader, kde koordinuje aktivity zaměřené na interakci mezi aktéry z různých oblastí (výzkumné organizace, kontrolní orgány, zástupci různých zájmových skupin, organizace zaměřené na šíření informací, apod.), kterých se týká bezpečnost potravin.

https://foodsafety4.eu/

No. 101061023

  •  PLANEAT (Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour/Transformace potravinových systémů směrem ke zdravému a udržitelnému dietnímu modelu chování)

Potravinový systém EU je pod značným tlakem na změnu kvůli svým negativním dopadům na klima, životní prostředí a zdraví. Transformace potravinového systému bude vyžadovat změnu stravovacích návyků milionů Evropanů. PLAN’EAT si klade za cíl posouvat vědeckou základnu o faktory ovlivňující dietní chování a zdravotní, environmentální a socioekonomické dopady stravovacích návyků, a poskytovat řešení pro přechod prostřednictvím transdisciplinárního a víceúrovňového přístupu.

Cílem čtyřletého projektu PLAN’EAT bude spoluvytvářet data a intervence v celoevropské síti 9 “laboratoří”. Tyto živé laboratoře se zaměří na širokou škálu skupin obyvatelstva, které se liší podle věku, kultury, zdraví a socioekonomického postavení. PLAN'EAT zahrnuje čtyři aspekty, které se vzájemně doplňují: 1) zmapování stravovacích zvyklostí 9 různých cílových skupin z 9 regionů spolu s jejich potravinovým prostředím, 2) faktory a hnací síly ovlivňující dietní chování v makro - (potravinovém systému) , mezo - (potravinové prostředí) a mikro - (individuální) úrovně budou hluboce prozkoumány, 3) vyvinuta a poprvé aplikována bude databáze a metodika skutečného nákladového účetnictví na stravovací návyky, která poskytne integrované vhledy do různých dopadů současných a budoucích diet, včetně možných synergií a kompromisů, 4) ve spolupráci s aktéry potravinového řetězce, spotřebiteli a tvůrci politik bude vypracován balíček řešení, včetně: i) panelu „Food System Dashboard“, který stanoví kontextově specifická doporučení potravinové politiky; ii) intervence zaměřené na aktéry z farmy až na stůl, pro zemědělce, potravinářský průmysl, maloobchodníky a potravinářské služby za účelem vytvoření vhodných prostředí; iii) poradenské nástroje pro posílení postavení spotřebitelů; a iv) zlepšené dietní poradenství a komunikační strategie zaměřené na širokou populaci.

PLAN'EAT si klade za cíl realizovat přechod více než 60 tisích spotřebitelů na zdravější a udržitelné stravovací návyky do roku 2032, snížit předčasnou úmrtnost o 20 % a rovněž tak emise skleníkových plynů z místních potravinových řetězců o 23 % v 39 oblastech.

https://cordis.europa.eu/project/id/101061023

No. 101084222

  • WASTELESS (Waste quantification solutions to limit environmental stress/Řešení kvantifikace odpadu s cílem omezení negativních dopadů na životní prostředí)

Přechod EU na oběhové hospodářství a větší účinnost zdrojů je řízen inovací. Je to vidět v potravinářském průmyslu, kde dochází k posunu od lineární k cirkulární udržitelnosti. V této souvislosti projekt WASTELESS financovaný EU vyvine a otestuje směs inovativních nástrojů a metodologií pro měření a monitorování ztrát potravin a plýtvání potravinami. Projekt se bude řídit přístupem zdola nahoru. Začne definováním harmonizovaného metodického rámce. Poté stanoví standardy pro testovací činnosti, hodnocení kvality a integrovatelnosti dat vytvořených v jiných rámcích. Nakonec doporučí udržitelné politiky a obchodní strategie. Zjištění budou použita k vytvoření sady nástrojů pro podporu rozhodování.

Projekt WASTELESS vyvine a otestuje směs inovativních nástrojů a metodologií pro měření a monitorování potravinových ztrát a plýtvání (dále tzv. „FLW“). Bude uplatněn přístup zdola nahoru: počínaje definováním harmonizovaného metodického rámce a souboru standardů pro testovací činnosti, hodnocením implementace nástrojů a kvality, integrovatelnosti dat vytvořených v jiných rámcích, a nakonec doporučením udržitelných politik a podnikání strategie pro vytvoření základu pro harmonizovaný rámec na úrovni EU.

Kromě nástrojů pro měření a monitorování bude WASTELESS provádět výzkumné aktivity v oblasti inovativních procesů a toků ke zhodnocení nevyhnutelných FLW.

S ambicí učinit stávající řešení pro kvantifikaci FLW a ta bezodpadová použitelná pro všechny potravinářské subjekty, bude vyvinuta sada nástrojů pro podporu rozhodování pro všechny zúčastněné strany, aby měli přístup k nejvhodnější metodice, digitálním nástrojům a řešením pro zhodnocování FLW. To vše v souhrnu s environmentálním a sociálně-ekonomickým dopadem spojeným s implementací řešení. To umožní replikaci středisek sběru dat v celé Evropě, která modelu vyvinutému JRC poskytne robustní, spolehlivé a srovnatelné údaje o FLW.

Koordinátorem je portugalská univerzita UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. Zapojeno je 29 partnerů z Portugalska, Španělska, Turecka, Belgie, Rakouska, Dánska, Itálie, Francie, Portugalska, Řecka, Slovinska, Maďarska, Portugalska, Estonska, Švýcarska a České republiky.    

https://cordis.europa.eu/project/id/101084222

No. 101083961

  •  LIKE-A-PRO (From Niche to mainstream – alternative proteins for everybody and everywhere/Od alternativy po hlavní proud – alternativní proteiny pro každého a všude)

Čtyřletý projekt si klade za cíl ve smyslu usnadnit udržitelnou a zdravou stravu přesunem alternativních proteinů a produktů do hlavního proudu – učinit je dostupnějšími, přístupnějšími a přijatelnějšími pro všechny skupiny populace (mladí lidé, dospělí, starší lidé, zranitelné skupiny – s nízkým socioekonomickým statusem, etnické menšiny, obyvatele venkova) a všude (městské, příměstské a venkovské oblasti). Toho má být dosaženo prostřednictvím vývoje 16 produktů se složkami ze 7 zdrojů bílkovin (udržitelných, z EU, s vylepšenou chutí a texturou) a prostřednictvím řešení pro podporu alternativních bílkovin, navržených a prozkoumaných ve spolupráci s více než 25 tisíc občany a komunitními aktéry napříč Evropou.  

Koordinátorem je Technologické centrum pro inovace v agropotravinářském sektoru Španělska (Asociace pro výzkum, vývoj a inovace v agropotravinářském sektoru). Na plnění vytyčených cílů se podílí konsorcium 42 subjektů – zástupců celého alternativního proteinového hodnotového řetězce (výrobci proteinů, vývojáři přísad a produktů, kulinářská centra, potravinářské klastry), vědci a odborníci na trh a komunikaci. Kromě toho bude rozsah přesahovat rámec konsorcia prostřednictvím přímého zapojení občanů, průmyslu, zpracovatelů, maloobchodníků, potravinářských služeb, kuchařů a cateringových společností.

Jádro výzkumu projektu pokryje sedm slibných alternativních proteinů (2 rostlinné, 1 mikrob, 1 oceánský, 2 houbové, 1 hmyzí) s různým vývojovým stavem, seskupených do 3 vývojových kategorií. Diverzifikovat se budou aktivity do následovných kategorií: 1) produkty dostupné na trhu – tyto na trhu dostupné alternativní proteinové produkty, které jsou stále mezerou, potřebují lépe porozumět svému místu v FE a determinantům souvisejících spotřebitelských voleb, 2) pokračující vývoj – Jejich regulační cesta byla vyjasněna (např. není potřeba povolení od Evropského úřadu pro potraviny a bezpečnost – EFSA), přesto potřebují podporu výzkumu a inovací, aby byly připraveny na průmysl + trh, 3) budoucí trendy. Tyto budoucí trendy, které jsou v raných fázích vývoje, potřebují podporu pro hodnocení jejich technické, ekonomické, tržní a regulační proveditelnosti, včetně spotřebitelského testování. Na každou kategorii se zaměří soubor „mainstreamingových“ aktivit – seskupených do čtyř vzájemně propojených klastrů, z nichž každý má specifické cíle.

https://www.cbp.fraunhofer.de/en/reference-projects/like-a-pro.html

https://www.cscp.org/our-work/like-a-pro/

No. 101084180

  • NOVAFOODIES (Demonstration of innovative functional food production systems based on a sustainable value chain of marine and freshwater raw materials for conscientious European consumers/ Ukázka inovativních funkčních systémů produkce potravin založených na udržitelném hodnotovém řetězci mořských a sladkovodních surovin pro uvědomělé evropské spotřebitele)

NOVAFOODIES nabídne evropským spotřebitelům nové a konkurenceschopné funkční produkty ze spolehlivého, dosledovatelného a udržitelného rybolovu a hodnotové řetězce akvakultury. Aby toho bylo dosaženo, NOVAFOODIES se skládá z mezinárodního konsorcia pokrývajícího celý hodnotový řetězec a odborné znalosti: výrobu, zpracování, transformace, biologická bezpečnost, legislativa, spotřebitelská sdružení, odborníci na obchod, IT a udržitelnost.

Ambicí projektu NOVAFOODIES bude 1) ukázat na TRL 6-7, v 10 případech studií, nákladově efektivní a udržitelné procesy produkce ryb, mikro a makrořas, které budou těžit z přírodních ekosystémových služeb, 2) přinést do TRL6 inovativní a udržitelný proces sušení řas pomocí mikrovlnné trouby pro maximalizaci účinnosti a nižší náklady, 3) posunout na TRL 6-7 inovativní koncept biorafinerie pro separaci funkčních extraktů z ryb a mořských řas, který bude optimalizován pro technickoekonomické a environmentální ověřování. Z těchto extraktů bude připraveno 12 funkčních prototypů potravin, stejně jako ryb, vedlejších úlovků a řas pro člověka, produkty a vodní krmiva, která budou hodnocena z hlediska vlastností, biologické bezpečnosti a standardů a budou přinášena spotřebitelům osvětovou činností, 4) přinést do TRL7 inovativní proces výroby ekologického obalového materiálu z makrořas, 5) přivést do TRL6 proces přeměny materiálu z plážových vraků na biomasu bezobratlých pro vodní krmiva, 6) zavést do TRL6 proces zhodnocování vedlejších úlovků rybolovu s cílem vytvořit nové potraviny pro lidskou spotřebu. NOVAFOODIES si klade za cíl vyvinout platformu a mobilní aplikaci využívající technologie IoT a pokročilou analýzu dat pro sledování a optimalizaci odpadů.

Partneři budou plně využívat moderní i nově vyvinuté technologie, aktivně se podílet na šíření a využívání, stejně jako na vzdělávání a školicích aktivitách v místních oblastech pro vydláždění cesty k vstupu nových produktů a procesů na trh.

Tříletý projekt pod koordinací španělské neziskové výzkumné organizace Idener research and development agrupacion de interes economico zahájí plnění květnem 2023, kdy proběhne i první jednání 28 partnerů projektu.

 

NOVAFOODIES newsletter 3/2024

 

Případné dotazy směrujte na Mgr. Š. Štejnarovou, DiS., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..