24 March 2023
 

Upozorňuje hospodářské subjekty, které uvádí na trh nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, že s účinností od 23. 3. 2023 se bude zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vztahovat rovněž na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku. Tímto dnem nabyla účinnosti novela zákona, kterou se zavádí nové povinnosti osob při uvádění těchto výrobků na trh. Jedná se o opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek. SZPI je příslušná ke kontrole vybraných ustanovení ve vztahu k tabákovým výrobkům a nikotinovým sáčkům bez obsahu tabáku.

Zákonem je zakázán prodej nikotinových sáčků bez obsahu tabáku mimo stanovená místa a prodej z prodejního automatu, když nelze vyloučit prodej osobě mladší 18 let. Dále jsou stanoveny podmínky pro prodej nikotinových sáčků bez obsahu tabáku z hlediska jejich umístění při prodeji a označení textem, že se zakazuje jejich prodej osobám mladším 18 let. Podle přechodných ustanovení je prodejce nebo jiný provozovatel prodejny povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným zákonem do 90 dnů (do 21. 6. 2023).

Zákon také stanoví požadavky na prodej nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v rámci ČR a na přeshraniční prodej na dálku. Více informací k povinnému elektronickému systému k ověření věku nakupujících naleznete v tomto článku https://www.szpi.gov.cz/clanek/vybrane-komodity-tabakove-vyrobky-overovani-veku-pri-prodeji-tabakovych-vyrobku-na-dalku.aspx. Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prodával nikotinové sáčky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je povinen oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování podle § 6 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb. Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 21. 6. 2023).

Zdroj´: https://www.szpi.gov.cz/clanek/zahrnuti-nikotinovych-sacku-bez-obsahu-tabaku-do-zakona-c-65-2017-sb.aspx

 
24 March 2023

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení havárií na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe nově definuje, kdo má v případě havárie co dělat a zvyšuje sankce za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr všech výpustí odpadních vod do vodních toků. Návrh novely je v aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení, na vládu ho chce resort předložit na konci dubna.

„Ochrana vody a jejích zdrojů nejen v kontextu změny klimatu je neoddiskutovatelným národním zájmem. Naše vláda se to snaží maximálně ošetřit, nejen třeba ústavní ochranou vody, ale i závazkem programového prohlášení o zavedení online monitoringu vody vypouštěné z průmyslových provozů do řek u výustí významných znečišťovatelů. Tam, kde potenciálně hrozí havárie velkého rozsahu. Právě havarijní vodní novelou tento průlom v prevenci vzniku havárií nastavujeme," říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Likvidace havárií na řekách řeší v první řadě HZS

Stávající vodní zákon ani zákon o integrovaném záchranném systému nestanovují přesný postup řešení významných havárií. Havarijní novela vodního zákona proto legislativně ukotvuje současný faktický stav – Hasičský záchranný sbor ČR je do zásahu při havárii téměř vždy zapojen a často je na místě jako první. Novela se zaměřuje především na zlepšení koordinace zasahujících orgánů, urychlení spolupráce při zásahu, minimalizaci dopadů škodlivých následků havárií. Zároveň napravuje dosavadní nejasnosti, zejména ve vyjasnění kompetencí všech složek, podílejících se na řešení havárií, a to i v případě havárií přesahujících území několika obcí nebo krajů.

Pětkrát vyšší pokuty

„Výše pokut za nedovolené vypouštění odpadních vod s nebezpečnými látkami dnes nejsou nastaveny tak, aby provozovatelé byli maximálně obezřetní. Sankce tak nemůžou fungovat dostatečně preventivně. Zvyšujeme je proto pětinásobně, z maximální výše 10 milionů korun na 50, zejména pro podniky a provozovny, u nichž je pravděpodobnost vzniku závažného přestupku daleko vyšší než u jednotlivců,“ komentuje ministr Hladík.

Kontinuální monitoring pro významné znečišťovatele

„Pokud se do povrchových vod vypouští odpadní vody s obsahem zvláště nebezpečných látek jako například kyanidů, je nezbytné i kvůli prevenci, aby takové vypouštění bylo pod kontrolou. Žádná legislativa v oblasti ochrany vod doposud nezavedla provádění kontinuálního monitoringu pro vybrané znečišťovatele jako povinnost. Díky novele budou znečišťovatelé povinni zavést tento typ měření,“ vysvětluje ministr Hladík. Podle odborného odhadu se tato povinnost dotkne na 100–200 znečišťovatelů v Česku. Náklady na pořízení monitorovacího zařízení ve výši zhruba dvou až tří milionů korun i jeho provoz (ročně zhruba 0,2 - 0,3 mil. Kč) ponesou znečišťovatelé. Kontinuální monitoring bude znamenat významný posun pro dohled nad stavem vypouštěných odpadních vod a identifikaci potenciálních havárií.

Digitální registr výpustí

Novela nově zavádí evidenci a digitalizaci všech výpustí. Vznikne tak nový Registr výpustí odpadních vod, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových, a to s povolením i bez něj. V takovém případě jde často o výpusti nezdokumentovaných, zastaralých, a především mnohdy rizikových kanalizačních systémů, kudy mohou odtékat nebezpečné látky. Za fungujícího Registru výpustí bude v případě vzniku havárie snazší identifikovat místo, kudy mohlo dojít k vniku závadných látek, které havárii způsobily, resp. identifikovat případného viníka.

MŽP počítá s tím, že v první fázi zprovoznění Registru budou evidovány výpusti na významných vodních tocích. Jedná se o zhruba 16 tisíc kilometrů toků, kdy správu těchto toků vykonávají státní podniky Povodí. V budoucnosti by mělo dojít k rozšířením této evidence i na drobné vodní toky. Definitivní forma Registru, jeho spravování a čas, kdy vznikne, budou ještě diskutovány mezi MŽP a Ministerstvem zemědělství na základě výstupu z pilotního projektu.

MŽP spolu s Ministerstvem zemědělství zkušebně monitorují výpusti v úseku Labe

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM a Povodí Labe již realizuje pilotní projekt na monitoring výpustí odpadních vod do řek, konktrétně jde o úsek řeky Labe. V současnosti je hotové terénní mapování výpustí a dalších objektů ve úseku Labe mezi Mělníkem a Brandýsem nad Labem o délce 34,6 kilometrů.

„Podařilo se nám do sledované části Labe zahrnout všechny výpusti potenciálních zdrojů znečištění povrchových vod,“ uvádí ředitel VÚV TGM Tomáš Fojtík. V tuto chvíli se zpracovávají data z průzkumu. Výsledky projektu MŽP plánuje představit během května. Následná analýza veškerých dostupných evidencí a jejich využitelnosti poslouží jako model pro tvorbu celorepublikového informačního systému Registru výpustí.

Změny, které novela přináší v kostce:

 • zavádí povinnost kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod pro významné znečišťovatele
 • zavádí evidenci a digitalizaci všech výpustí do vod povrchových
 • zřízení samostatného Registru výpustí odpadních vod v rámci informačního systému veřejné správy
 • zpřesňuje pojem havárie
 • upřesňuje ohlašovací povinnosti při havárii
 • staví najisto, že řízení záchranných a likvidačních prací při havárii přísluší Hasičskému záchrannému sboru ČR
 • rozlišuje šetření příčin havárie a likvidaci jejích následků (tj. řízení prací při jejím zneškodňování)
 • upřesňuje mechanismus poskytování peněžních prostředků ze zvláštního účtu kraje
 • jasně vymezuje příslušnost krajských úřadů k řešení havárií, které přesahují hranice správního obvodu obce či jednoho kraje
 • znovuzavádí možnost schvalování provozních řádů u vybraných vodních děl vodoprávními úřady
 • zvyšuje sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod s nebezpečnými látkami

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23 March 2023

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uzavřeli ujednání o bližší spolupráci na projektech podporujících ekonomickou diplomacii. Ministerstvo životního prostředí se tak aktivně zapojí do exportní strategie České republiky. České exportní firmy získají posílenou podporu na zahraničních trzích v oblastech environmentálních technologií, vodohospodářství, oběhového a odpadového hospodářství, upcyclingu, obnovitelné energetiky, udržitelnosti ekosystémů, ochrany klimatu, obnovy krajiny, smart cities, nebo například geologie.

Ministři podepsali Ujednání 22. března před jednáním vlády. Ministerstvo životního prostředí se tak zapojilo do Společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR. V rámci tohoto nástroje jsou realizovány především tzv. projekty ekonomické diplomacie (PROPED), které prezentují české exportéry v zahraničí. České ambasády a generální konzuláty, ve spolupráci s asociacemi, svazy a komorami, ročně organizují stovky oborově zaměřených PROPEDů, které pomáhají v zahraničí uspět zejména českým vývozním firmám, ale i českým subjektům ze sektorů vědy a aplikovaného výzkumu.

„Rozhodnutí pana ministra Hladíka o zapojení resortu životního prostředí do týmu ekonomické diplomacie je skvělou zprávou pro české exportní firmy. Česko má vynikající know-how a technologie např. v oblastech vodohospodářství, obnovitelné energetiky i cirkulární ekonomiky. Jejich větší uplatnění zlepší životní prostředí ve světě. A jejich vývoj a výroba prosperitu v Česku,“ uvedl při podpisu ministr Lipavský. Ministerstvo životního prostředí do budoucna podpoří exportéry svou expertízou, finančními prostředky i osobní účastí vedení ministerstva na obchodních misích do zahraničí.

„Zapojení Ministerstva životního prostředí do ekonomické diplomacie je důležitým krokem nejen v podpoře českých firem, ale také v podpoře nových technologií, díky kterým dokážeme šetřit energie a ochránit naši přírodu a krajinu. Právě moderní technologie nám pomůžou zvládnout cestu k uhlíkové neutralitě. Diplomatická aktivita MŽP otevře českým firmám dveře do zemí, kam se jinak nebyly schopny dostat. Řada zemí totiž podmiňuje aktivní zapojení českých komerčních subjektů předchozím sjednáním alespoň právně nezávazných dokumentů nebo memorand o spolupráci. Ve vybraných zemích také můžeme navázat na dlouhodobé aktivity našich resortních organizací, nejčastěji České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo Českého hydrometeorologického ústavu,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

V návaznosti na podpis ujednání je Ministerstvo životního prostředí v letošním roce připraveno poskytnout Ministerstvu zahraničních věcí na ekonomickou diplomacii částku 2 miliony korun.

„V letošním roce jsme připraveni uskutečnit dvě podnikatelské mise. První bude se Svazem průmyslu a dopravy do Latinské Ameriky a druhou s Hospodářskou komorou ČR do Gruzie a Vietnamu. Chceme navázat také na naši předchozí spolupráci v oblasti biologické rozmanitosti a odpadového hospodářství s Indonésií nebo v rámci ochrany vod s Izraelem. České technologie, například vodní a solární energetika, ale i čistírny pitné vody již dnes fungují v mnoha zemích světa a zajišťují tak energie a zdroje tam, kde dosud nebyly k dispozici. Našim cílem je, aby české značky získaly renomé i v dalších zemích,“ dodal Hladík.

Ministerstvo životního prostředí se podpisem připojuje k Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu obrany, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zdravotnictví, Úřadu vlády, NUKIBu a Ministerstvu dopravy a stává se tak desátým rezortem participujícím ve Společném nástroji financování ekonomické diplomacie ČR. Seznam projektů ekonomické diplomacie aktuálně připravovaných v zahraničí v letošním roce je k dispozici zájemcům zde a v souvislosti se zapojením MŽP do Společného nástroje nyní budou ambasádami zpracovány další nové projekty, do kterých se budou moci české firmy zapojit.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22 March 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci. Materiály dnes projednala vláda.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům stanoví pravidla pro vyplácení přímých plateb, tedy hlavní zemědělské dotace. Příspěvek motivuje zemědělce k hospodaření šetrnému k přírodě, například tím, že nechávají část orné půdy ležet ladem nebo zvyšují podíl organické hmoty v půdě. Platby také přispívají k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a omezení chemických látek.

„Kromě už delší dobu fungujících přímých plateb, jako je základní platba na plochu, se od letošního roku nově zavádí platba pro malé zemědělce, doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost a takzvaná ekoplatba. Přímé platby tak více přispějí k rozvoji menších zemědělských farem a zároveň budou motivovat k šetrnějším postupům hospodaření,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Ekoplatba je zaměřená na péči o krajinu a šetrné zacházení s přírodními zdroji. Platba pro malé zemědělce se bude vyplácet maximálně na 4 hektary zemědělské půdy farmám do velikosti 10 hektarů. Doplňková redistributivní platba se poskytuje všem žadatelům na maximální výměru 150 hektarů obhospodařované půdy. V rámci přímých plateb dostávají dotace také mladí zemědělci, kteří budou muset nově prokázat aspoň minimální zemědělskou kvalifikaci. Příspěvek jde rovněž na tzv. citlivé komodity, kterými jsou brambory pro výrobu škrobu, chmel, ovoce a zelenina, které potřebují náročnou péči, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, a chov masných telat, dojnic, ovcí a koz. Do roku 2027 je na přímé platby určeno 98 miliard korun, které jdou plně ze zdrojů Evropské unie. Ročně o ně v ČR žádá přes 30 tisíc žadatelů na přibližně 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření přispívá mimo jiné ke zmírňování změny klimatu, snižováním emisí skleníkových plynů a podporou ukládání uhlíku včetně udržitelného rozvoje a účinného hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší. Agroenvironmentálně-klimatická opatření pomáhají biologické rozmanitosti, údržbě krajiny a zajištění kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem. Nově je od letošního roku podporováno na standardní orné půdě pěstování meziplodin (např. svazenka, jílek, hrách), zakládání ploch s různými druhy rostlin vhodnými pro opylující hmyz i zakládání biopásů, které přispívají k rozvoji biodiverzity. Možná je také podpora pěstování konzumních brambor v rámci integrované produkce. Pro roky 2023-2027 je na toto opatření připraveno 18,6 miliardy korun. Dotace hradí z 65 % Česká republika a ze 35 % Evropská unie. Stejně je financováno i splnění podmínek ekologického zemědělství.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství přispívá k dlouhodobě udržitelné produkci a eliminuje některé negativní vlivy konvenční zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí. Dotace je kompenzací pro zemědělce za dodatečné náklady a ušlé příjmy kvůli náročnějšímu ekologickému hospodaření.

„Novinkou je, že zemědělci, kteří zatím hospodaří konvenčním způsobem, budou moci vyhradit některé své pozemky pro ekologické zemědělství, jak to umožňuje evropská legislativa. Umožníme tak farmářům, aby postupně ekologické hospodaření zaváděli i na svých dalších pozemcích. Nyní je v České republice v ekologickém režimu více než 550 tisíc hektarů. Do roku 2027 to chceme zvýšit na 750 tisíc hektarů, což je 21 % veškeré zemědělské půdy v České republice,“ řekl Zdeněk Nekula.  

Nově budou muset ekologičtí zemědělci jednou za pět let absolvovat odborné školení. Novou podmínkou je také, že farmář bude prokazovat alespoň minimální stanovené výnosy vlastní produkce na orné půdě. Na podporu ekologického zemědělství je vyčleněno 11 miliard korun.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů umožňuje spojování menších producentů do větších celků. Tím získají silnější postavení na trhu, lepší vyjednávací pozici při prodeji zboží a budou moci odolávat tlaku supermarketů a obchodních řetězců. Dosud mohli získat podporu producenti ovoce a zeleniny, nově budou dotace přístupné i pro producenty brambor, okrasných rostlin a vajec. Připraveno je pro ně na další období 470 milionů korun z rozpočtu EU.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie dává do souladu současné návrhy s dosavadními dotačními nařízeními a jde formálně o nezbytné legislativně technické změny.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

22 March 2023

Tisková zpráva – Za vejce spotřebitelé platí v posledních měsících stále více. Podle Českého statistického úřadu letos v lednu meziročně v obchodech zdražila o 92 %. Důvodem jsou rostoucí náklady chovatelů, ptačí chřipka a také vysoké obchodní přirážky supermarketů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) již v minulosti upozornil na nemorální navyšování cen supermarketů u cukru.

Vejce v obchodech trhají rekordy. Ceny, za které je dodávají zemědělci, se podle statistik sice v lednu meziročně zvedly o 1,61 Kč na 3,55 Kč za kus, ale na pultech obchodů se pak jedno vejce prodávalo za 5,65 Kč, tedy o 2,71 Kč dráž.

„Současnou situaci by nikdo neměl zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Obchodníci bohužel stále zkoušejí, co naši občané vydrží. V této těžké době je podle mě jejich chování za hranou slušnosti. Lidé vejce při vaření a pečení potřebují a nezbývá jim tedy nic jiného, než cenu akceptovat. Proto požádáme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prověřili, zda se obchodníci nedomlouvají a nezvyšují ceny současně,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Navýšení cen v obchodech je výrazně vyšší než navýšení cen výrobců. Většinu nákladů přitom nesou chovatelé. Téměř 70 % ceny vejce totiž tvoří krmivo nosnic, které loni zdražilo o desítky procent z důvodu vyšších cen krmných surovin. Chov nosnic je také energeticky náročný, protože v halách musejí chovatelé intenzivně topit a cena plynu také vzrostla. Kromě zdražování obchodníků k nepříznivé situaci u nás přispěla i ptačí chřipka a nutná likvidace nakažených chovů.

„Na příkladu vajec se opět ukazuje, jak obchodní řetězce zkouší vyšponovat ceny. Zatímco v lednu 2022 jim stačila obchodní přirážka jedna koruna na kus, tak letos v lednu už měli obchodníci na jednom vajíčku přirážku 2,10 koruny. Skoro by se zdálo, že obchody mají s prodejem vajec větší náklady než samotní výrobci, a dokrmují nosnice přímo na pultech obchodů, protože velkou část ceny vejce tvoří právě krmivo. Nám dostupná data, podobně jako u cukru signalizují, že hospodářská soutěž mezi řetězci příliš nezafungovala. Proto podáme oficiální podnět na antimonopolní úřad, aby prověřil, zda obchodní řetězce neporušily pravidla férové hospodářské soutěže,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.  

VEJCE KONZUMNÍ (Kč/ks)

Průměrné ceny zemědělských výrobců (tj. ceny, za které vejce prodávají jeho výrobci do obchodní sítě)

Rok

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2022

1,94

1,99

2,04

2,22

2,25

2,27

2,21

2,21

2,36

2,61

3,01

3,29

2023

3,55

3,69

                   

Průměrné spotřebitelské ceny (tj. ceny, za které se vejce prodávají v obchodech)

Rok

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2022

2,94

2,82

2,94

3,01

3,34

3,45

3,37

3,59

3,55

4,50

4,89

5,09

2023

5,65

5,63

                   

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)
 

„Obchodníci by si měli sami odpovědět, zda to se snahou maximalizovat svůj zisk nepřehánějí. Závratná cena vajec se stává nejen terčem vtipů, ale dokonce i předmětem sázek mezi lidmi, za kolik jsou obchody ještě schopné vejce prodat. Bohužel se vůbec neohlížejí na spotřebitele a dělají z vajec luxusní komoditu,“ dodal ministr Nekula.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula již v lednu upozornil na umělé navyšování ceny cukru. Cena této komodity pak i díky jeho výzvám klesla. V únoru poklesla průměrná cena za kilogram cukru o necelou korunu, a dostala se pod hranici 30 Kč/kg.


Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

22 March 2023

Tisková zpráva – K prvnímu jednání se dnes na Ministerstvu zemědělství (MZe) sešla meziresortní pracovní skupina, zřízená ministrem Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli řešení problematiky vysokých cen potravin. Zabývala se analýzou aktuálních dat k cenám potravin, kompetencemi dozorových orgánů a jejich koordinovaným postupem v rámci kontrolních akcí.

„Chci zdůraznit, že naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého konkurenčního prostředí na našem trhu. Jednotlivé dozorové instituce musí na základě analýzy rizik zintenzivnit svoji činnost v oblasti kontrol a v případech, kde to kompetence umožňují, společně připravit cílené kontrolní akce. Ty se budou týkat celého potravinového řetězce, od zemědělců, přes potravináře až po obchodníky. Poctiví se nemají čeho obávat, ti nepoctiví ale musí pocítit, že jejich chování je neakceptovatelné,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Nejdůležitějšími dozorovými orgány v oblasti cen a dodržování pravidel prodeje jsou Česká obchodní inspekce a Specializovaný finanční úřad. Proto jsou součástí pracovní skupiny nejen zástupci Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu, které tyto dozorové orgány metodicky řídí. V oblasti bezpečnosti, kvality potravin a uvádění nepravdivých informací je to Státní zemědělská a potravinářská inspekce, příp. Státní veterinární správa, které spadají do kompetence MZe. Zmíněné dozorové orgány budou pracovní skupinu pravidelně informovat o výsledcích kontrol v oblasti potravin a ministr zemědělství bude o vývoji průběžně informovat vládu.

Další diskutovanou problematickou oblastí jsou pravidla pro poskytování slev. Podle ministra Nekuly není v žádném případě záměr slevy omezovat, naopak, obchodníci mají o zákazníky zdravě soutěžit co nejnižší cenou. Je ale nutné, aby slevové akce dodržovaly jasná pravidla platná podle novely zákona o ochraně spotřebitele od letošního ledna a nedocházelo k jejich účelovému obcházení.

„Probírali jsme i konkrétní příklady, na které jsme narazili v praxi a na které nás upozornila veřejnost či média, za což jim všem velmi děkuji. Jeden příklad za všechny. Čokoládu, která běžně stojí kolem 40 korun, obchodník na několik dní zdraží na 95 korun a následně ji nabízí s údajnou slevou 62 procent za 36 korun. Cena 95 korun jasně vybočuje z obvyklé ceny a jednoznačně slouží pouze k tomu, aby obchodník mohl nabídnout zdánlivou slevu, která ve skutečnosti žádnou slevou není. Odmítám se spokojit s vysvětlením, že spotřebitel byl o ceně informován, a tudíž je to v pořádku. Není, a nikdo tady nebude ze spotřebitelů dělat hlupáky,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Kontrolní orgány musí maximálně využívat stávající zákonné možnosti a teprve v případě, že se některý ze zákonů ukáže jako nedostatečný, bude MZe navrhovat ve spolupráci s ostatními resorty úpravu těchto zákonů. Pracovní skupina se znovu sejde za dva týdny, kdy by měla mít k dispozici aktuální údaje k podnětům veřejnosti zaslaným na MZe.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

22 March 2023

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) se zabýval hodnocením finské observační studie, na jejímž základě vědci doporučili varovat těhotné ženy před konzumací lékořice.

Ve finské observační studii byly porovnávány děti matek, které během těhotenství konzumovaly více než 250 g lékořice (cca 500 mg kyseliny glycyrrhizové) týdně, s dětmi matek, které lékořici nekonzumovaly vůbec nebo konzumovaly jen cca 125 g týdně. Výsledky ukázaly, že děti z první skupiny se v některých parametrech svého tělesného a duševního vývoje lišily od dětí, jejichž matky nekonzumovaly žádnou lékořici nebo konzumovaly mnohem méně lékořice týdně. Autoři studie interpretovali pozorované rozdíly jako nepříznivé účinky expozice nenarozeného dítěte kyselině glycyrrhizové – složce lékořice. Na základě výsledků studie vědci doporučili, aby byly těhotné ženy varovány před konzumací lékořice.

Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) vyhodnotil studii provedenou Räikkönenem et al. (2009; 2010; 2017a), stejně tak i norský Vědecký výbor pro potraviny a životní prostředí (VKM, 2018), a dospěl k závěru, že údaje shromážděné ve studii nejsou adekvátní pro spolehlivé vyjádření o možné příčinné souvislosti mezi konzumací lékořice během těhotenství a fyzickým a duševním vývojem potomka.

Je známo, že kyselina glycyrrhizová může při konzumaci velkého množství vést ke změně minerálního metabolismu s akumulací sodíku a ztrátou draslíku. Důsledkem je zvýšení krevního tlaku, zadržování vody v tkáních (otoky) a svalová slabost. Vzhledem k tomu, že na obalech potravin obsahujících lékořici není informace o obsahu kyseliny glycyrrhizové v jednotlivých výrobcích, měli by se spotřebitelé trpící vysokým krevním tlakem, kardiovaskulárními chorobami a cukrovkou, a také těhotné ženy zdržet trvalé konzumace většího množství lékořice.

Více informací zde: Does the consumption of liquorice by pregnant women impair the mental and
physical development of children?

Zdroj: Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR)

22 March 2023

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku 2027.

„Čísla hovoří jasně. Od startu tohoto programu v roce 2007 se jeho prostřednictvím dočkalo podpory více než tři tisíce konkrétních vodohospodářských projektů za téměř 70 miliard korun. S takto rozsáhlými investicemi počítáme i v novém programovém období. Důkazem toho je aktuální balíček 162 schválených projektů ze čtyřech loni otevřených výzev v OPŽP týkajících se vody,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že šetrné hospodaření s vodou a posilování jejích zdrojů dlouhodobě podporují naše národní i evropské dotační programy. „Operační program Životní prostředí, financovaný z fondů Evropské unie, pomáhá zkvalitnit zásobování obyvatel pitnou vodou, zlepšovat jakost povrchové i podzemní vody, posilovat kapacitu vodárenských systémů nebo zvyšovat kapacitu čistíren odpadních vod a zvyšovat podíl obyvatel připojených na čištění odpadních vod,“ doplnil ministr Hladík. Mezi schválenými projekty figuruje například revitalizace pěti zdrojů vody v lokalitě Machnín na Liberecku, kde vlivem sucha a v důsledku rozšíření hnědouhelného lomu Turów dochází k poklesu hladiny místních zdrojů vody. Rekonstrukcí zdejší úpravny vod, která byla mimo provoz od roku 2004, dojde k navýšení objemu pitné vody, a to zejména pro obce Václavice, Horní Vítkov a Dolní Vítkov. Nové úpravny vody se dočkají i v Pokojovicích na Třebíčsku. A ve Zbirohu v okrese Rokycany se díky dotaci z OPŽP mohou těšit na doplnění stávající čistírny odpadních vod o dešťovou zdrž. Ta umožní zachytit a následně vyčistit první splach dešťových vod, které nárazově zatěžují čistírnu odpadních vod.

„Schválené projekty zahrnují také realizaci 44 nových čistíren odpadních vod a u 14 stávajících čistíren zvyšují jejich kapacitu. Dojde také k vybudování téměř 400 kilometrů kanalizace pro odvedení znečištění. Počítá se i se vznikem 15 nových úpraven vody a také s realizací 31 projektů výstavby nebo dostavby vodovodů,“ přibližuje ministr Hladík. Dokončení schválených projektů bude do budoucna znamenat zlepšení kvality a zvýšení množství dodávané pitné vody pro takřka sedmdesát tisíc obyvatel Česka.

Míra podpory na vodohospodářské projekty dosahuje v případě OPŽP až sedmdesáti procent. „Obcím do dvou tisíc obyvatel, které by jinak na dotace nedosáhly pro nedostatek vlastních finančních prostředků, jsme nabídli navíc možnost čerpání zvýhodněné půjčky určené právě na dofinancování vodohospodářských projektů, téměř 800 milionů korun si rozdělilo 78 obcí,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Do poloviny roku plánuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásit trojici nových výzev ze specifického cíle 1.4, který se věnuje podpoře přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. „Tyto výzvy se opět zaměří na budování zdrojů pitné vody, úpraven vody a vodovodů, stejně jako počítají s podporou projektům výstavby čistíren odpadních vod a projektům dobudování a výstavby kanalizací. Ke spuštění příjmu žádostí by mělo dojít 30. srpna,“ prozradil ministr Hladík.

Na dnešní den, tedy 22. březen, připadá již tradičně Světový den vody. Připomíná nám vodu jako nenahraditelný zdroj života, který je třeba chránit. Tématem letošního svátku vody je urychlení změn k vyřešení vodní a hygienické krize. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2021 každý čtvrtý obyvatel planety Země nemá zaručený přístup k bezpečnému a nezávadnému zdroji pitné vody. Téměř polovina světové populace nemá pak k dispozici odpovídající kanalizaci nebo se dokonce musí obejít úplně bez ní.

Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí, administraci programu má na starosti Státní fond životního prostředí ČR. Na roky 2021 až 2027 je konkrétně pro oblast vodohospodářské infrastruktury vyčleněno celkem 14 miliard korun, z toho osm miliard již bylo rozděleno mezi 241 úspěšných projektů.

Seznam schválených projektů

Operační program Životní prostředí

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22 March 2023

Obsah

 1. Úvod

 2. Přehled zjištěných výsledků v roce 2022

2.1.       Dětská výživa

2.2.       Ovoce, zelenina, houby, skořápkové plody

2.3.       Brambory a výrobky z brambor

2.4.       Obilniny a výrobky z obilnin

2.5.       Pekařské výrobky

2.6.       Nápoje

2.7.       Masné a rybí výrobky

2.8.       Koření, káva, čaj

2.9.       Lihoviny

2.10.     Víno

2.11.     Oleje, olejnatá semena, luštěniny

2.12.     Ochucovadla

2.13.     Doplňky stravy

2.14.     Čokoláda, kakao

2.15.     Těstoviny

2.16.     Biopotraviny

 1. Závěr

 2. Přílohy

 

Přílohy

 
22 March 2023

V Evropské unii byla přijata dlouho připravovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. 12. 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (dále jen „Směrnice NIS2“), která přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti v členských státech.

Obecně o účelu Směrnice NIS2, o povinných subjektech, bezpečnostních opatřeních, incidentech a kontrole jsme Vás již informovali v článku Připravovaná směrnice o kybernetické bezpečnosti a nejvýznamnější změny v právní úpravě.

V České republice v současné době probíhá příprava nového zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek. Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti vychází ze znění dosavadního zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho cílem je implementovat změny dle Směrnice NIS2 do českého právního řádu, a to nejpozději do 17. 10. 2024. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) vydal dne 25. 1. 2023 návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti a zároveň i návrhy souvisejících vyhlášek, které předložil veřejnosti k připomínkování a k diskuzi. Standardní legislativní proces by měl být zahájen v průběhu roku 2023.

 

Poskytovatelé regulované služby

Povinnými osobami se dle návrhu zákona rozumí poskytovatelé regulované služby, kteří naplňují kritéria stanovená navrhovanou vyhláškou o regulovaných službách. Proces určení poskytovatelů regulované služby bude obvykle probíhat formou samoidentifikace a případně následné registrace na NÚKIB, který poskytovatele zapíše do evidence.

Poskytovatelé regulované služby jsou ti, kteří poskytují alespoň jednu regulovanou službu. Návrh zákona stanovuje:

 • kritéria pro identifikaci regulované služby (nacházející se v příloze návrhu vyhlášky o regulovaných službách) – tato kritéria slouží k samoidentifikaci organizace; a
 • kritéria pro určení regulované služby (nacházející se v ustanoveních vyhlášky o regulovaných službách) – na základě těchto kritérií NÚKIB ve správním řízení s organizací zhodnotí, zda došlo k jejich naplnění.

Stejně jako Směrnice NIS2, která rozděluje povinné subjekty na základní a důležité i návrh zákona o kybernetické bezpečnosti pracuje s dvěma režimy. Je stanoven režim vyšších povinností a režim nižších povinností. Platí však, že jedna organizace bude mít za každých okolností vždy pouze jeden režim poskytovatele regulované služby – pokud tedy naplní kritéria více regulovaných služeb v různých režimech, uplatní se vždy pouze režim vyšších povinností.

Potravinářský průmysl a regulované služby

Dle Směrnice NIS2 a současně také dle návrhu vyhlášky o regulovaných službách spadá mezi regulované oblasti potravinářský průmysl.

V potravinářském průmyslu jsou zahrnuty regulované služby související s (i) výrobou potravin, (ii) zpracováním potravin a (iii) distribucí potravin. Poskytovatelé těchto služeb budou povinnými subjekty, pokud jsou potravinářským podnikem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a splňují podmínku velkého nebo středního podniku (tedy mají více než 50 zaměstnanců a obrat nebo celkovou bilanci do 10 mil. EUR).

Pojem potravinářský podnik definuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. 1. 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin v článku 3 bod 2 jako veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Potravinářské podniky, kteří jakožto poskytovatelé regulované služby budou spadat do výše uvedené definice, budou mít povinnost informovat NÚKIB, že naplňují stanovená kritéria a provést registraci. První lhůta pro provedení registrace je v délce 90 dní od naplnění daných kritérií (případně od účinnosti zákona), druhou lhůtou je 30 dní od zjištění organizace, že kritéria naplňuje.

Povinnosti poskytovatelů regulované služby

Potravinářské podniky, stejně jako další poskytovatelé regulovaných služeb budou mít dle návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti zejména následující povinnosti:

 • registrovat se na NÚKIB a nahlásit kontaktní a další údaje;
 • stanovit rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, pokud organizace tento krok neprovede považuje se za rozsah řízení celá organizace;
 • zavádět bezpečnostní opatření, dle sady pravidel stanovené návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti podle toho, zda organizace spadá do režimu nižších či vyšších povinností; obecně mezi principy bezpečnostních opatření spadá (i) vedení organizace ke zmapování prostředí, (ii) k identifikaci toho, co je nutné k zajištění chodu prováděné regulované služby, (iii) vyhodnocení rizik a (iv) zavedení přiměřených opatření, kterými dojde ke snížení rizik;
 • hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty, a to v případě režimu nižších povinností pouze takové, které organizace vyhodnotí jako významné;
 • informovat zákazníky o incidentech a hrozbách; a
 • provádět protiopatření.

Vzhledem k tomu, že na poskytovatele služeb v oblasti potravinářství se bude vztahovat režim nižších povinností, protože se dle Směrnice NIS2 jedná o důležité subjekty, budou jejich povinnosti podrobně stanoveny v návrhu vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností.

V případě kontroly budou mít poskytovatelé regulované služby také povinnost podřídit se výkonu kontroly inspektorem.

Sankce a donucovací prostředky

Mezi donucovací prostředky patří kontroly ze strany NÚKIB a inspektorů a případná následná nápravná opatření, mezi která spadá vydání výstrahy, varování či reaktivního opatření.

Jako sankční prostředky jsou zavedeny pokuty, které budou ukládány v případě páchání přestupků navazující na zákonné povinnosti. Výše pokut stanovená v návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti vychází ze Směrnice NIS2 tak, aby byly pokuty účinné, přiměřené a odrazující.

V případě poskytovatelů regulovaných služeb v režimu vyšších povinností může dojít i k jiným správním trestům, jako je například pozastavení platnosti certifikace či pozastavení výkonu řídící funkce.

Závěr

Cílem Směrnice NIS2 a zákona o kybernetické bezpečnosti je zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti. V České republice by změny měly nastat s účinností zatím připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti, a to dle odhadů v druhé polovině roku 2024.

I přesto, že první návrh zákona již NÚKIB připravil, lze očekávat, že v rámci legislativního procesu dojde ještě k jeho změnám, o kterých Vás budeme informovat.

V případě, že byste měli ohledně Směrnice NIS2 či návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti jakékoli dotazy, jsme Vám plně k dispozici.

Mgr. Kateřina Roučková, advokátní koncipientka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.peytonlegal.cz

22 March 2023

Brusel 21. března (ČTK) - Evropská komise (EK) provedla v několika členských zemích Evropské unie neohlášené kontroly v prostorách firmy působící v sektoru energetických nápojů. Má podezření, že tato firma porušuje antimonopolní pravidla EU, která zakazují kartelové dohody a zneužívání dominantního postavení na trhu. Komise o tom informovala v dnešní tiskové zprávě, název podniku však nesdělila.

"Komise se obává, že kontrolovaná firma možná porušila antimonopolní pravidla EU, která zakazují kartely a omezující obchodní praktiky," uvedla EK ve zprávě. "Kontrolovaná firma také možná porušila pravidla EU, která zakazují zneužívání dominantního postavení," dodala.

Evropská komise zdůraznila, že provádění neohlášených inspekcí neznamená, že daná firma se skutečně provinila porušením antimonopolních pravidel. "Neohlášené inspekce jsou předběžným krokem při vyšetřování podezření na praktiky poškozující hospodářskou soutěž," uvedla.

Komise může v případě porušování antimonopolních pravidel vyměřit firmám pokutu až deset procent z jejich celosvětových tržeb.

pmh spr

22 March 2023

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zavítali zástupci Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky, kteří se zajímali o zkušenosti ÚOHS v oblasti významné tržní síly.

Slovenskou delegaci vedenou generální ředitelkou Sekce kontroly a obchodního dozoru Andreou Nemcovou Raffayovou přivítal předseda Úřadu Petr Mlsna, místopředsedové Petr Solský a Kamil Nejezchleb a odborníci na problematiku významné tržní síly.

Na jednání se hovořilo zejména o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách v zemědělsko-potravinářském sektoru, tedy oblasti, v níž má ÚOHS již více než desetileté zkušenosti. Na programu jednání však byla také otázka růstu cen potravin v obou zemích, zavedení cenových stropů na Slovensku nebo probíhající šetření ÚOHS týkající se několika druhů základních potravin.

21 March 2023
Datum: 21.3.2023  13:30
Místo konání: Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Kategorie: Tisková konference, brífink

Vážení zástupci médií,

ministr zemědělství Zdeněk Nekula
vás zve v úterý 21. března 2023 v 13.30 hodin na Ministerstvo zemědělství na brífink po jednání mezirezortní pracovní skupiny
k vysokým cenám potravin
.

Akreditace na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do pondělí 20. 3. 2023 do 17 hodin.

Přílohy

21 March 2023

Tisková zpráva – Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační dohodu EU se zeměmi Mercosur (společný trh Jižní Ameriky) řešili včera ministři zemědělství Evropské unie v Bruselu. Ti se shodli, že by členské státy měly více bojovat proti úbytku opylovačů, kteří jsou důležití pro zemědělské plodiny, přírodní ekosystémy a zachování biodiverzity krajiny. Českou republiku zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Nad rámec jednání Rady se ministr Nekula setkal s komisařem Januszem Wojciechowskim, kterého vyzval k urychlení dalších kroků při zajištění finanční podpory pro nejpostiženější sektory.

„Jsem zastáncem řešení problémů na celounijní úrovni, nikoliv přenesení povinností na jednotlivé členské státy. Proto opakovaně v Bruselu žádáme o použití zemědělské rezervy, jako tomu bylo například loni, kdy jsme v ČR poskytli 831 milionů Kč do nejvíce postižených sektorů. Musíme i nadále usilovat o plynulý vývoz z Ukrajiny, a to kvůli potravinovému zabezpečení na celém světě, současně však musíme podpořit i naše producenty, aby tyto výkyvy na zemědělských trzích ustáli,“ uvedl ministr Nekula.

Po vzoru českého předsednictví pokračuje také Švédsko v řešení složité situace na zemědělských trzích po ruské invazi na Ukrajinu. Česká republika i nadále podporuje nejen obnovu země, ale také posilování vzájemného zemědělského obchodu, a to včetně dalšího rozvolnění pravidel mezi Ukrajinou a EU. Podporu by ale měli získat i evropští zemědělci, ministr Nekula proto znovu zdůraznil potřebu využít zemědělskou rezervu, díky níž by členské státy mohly podpořit sektory, které jsou nejvíce postiženy aktuální situací. Možnost využít krizovou rezervu by podle ministra měly mít všechny státy, které jsou postiženy zvýšeným dovozem některých zemědělských komodit z Ukrajiny.

„S kolegy jsme jednali i o dalších důležitých tématech, například o obnově přírody. Jsem rád, že český strategický plán společné zemědělské politiky podporuje šetrné hospodaření nebo posílení ochrany biodiverzity,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Nařízení o obnově přírody má spolu se Zelenou dohodou za cíl zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě. Ministři aktuálně řeší konkrétní kroky, které mají obnovit evropskou biodiverzitu do roku 2030 i s ohledem na klimatickou změnu. Oblasti, kterým se v této souvislosti členské státy budou muset věnovat, jsou např. vyšší zadržování uhlíku v půdě, obnova lesních ekosystémů nebo úbytek motýlů a ptáků v zemědělské krajině. Aby bylo možné naplnit cíle návrhu, je nutné nová opatření sjednotit s již platnými postupy ve Společné zemědělské politice a dalších evropských politikách.

Úbytek opylovačů včetně včel je patrný nejen v EU. Česká republika se proto ztotožňuje s iniciativou Evropské unie pro opylovače. „Evropská komise nám musí pomoci nastavit efektivní monitoring opylovačů, aby bylo možné zjistit jejich skutečný aktuální stav a důvody snižování jejich počtu. V České republice už nyní počítáme s výraznou ochranou včel v rámci Národního akčního plánu pro udržitelné používání pesticidů a v našem úsilí budeme spolu se zemědělci i nadále pokračovat,“ řekl ministr Nekula.

Ministři zemědělství EU také diskutovali o aktuálním vývoji v mezinárodním obchodu, zejména o dohodách o volném obchodu, například se zeměmi Mercosuru. Vyjednávání této dohody započalo už v roce 1999 a dosud nedošlo k jejímu finálnímu schválení. Dohoda by měla posílit obchodní spolupráci a upravuje témata, jako jsou fytosanitární opatření nebo dobré životní podmínky zvířat.

Na programu jednání byly dále udržitelný rybolov a akvakultura nebo ochrana a obnova mořských ekosystémů. Česká republika vyjádřila jasnou potřebu zaměřit se na řešení problémů, se kterými se produkční rybářství aktuálně potýká.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

21 March 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína  

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření v odvětví vína tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Jde o opatření Restrukturalizace a přeměna vinic a opatření Investice do výroby vína.

Cílem těchto opatření je částečně kompenzovat zemědělským subjektům náklady na založení a ošetření nové vinice, nahradit jim ušlé příjmy z vyklučené vinice a zčásti kompenzovat náklady na pořízení vybavení na zpracování hroznů a výrobu vína. Dotace bude poskytována na hektar osázené plochy vinice nebo jako příspěvek na investice do výroby vína.

Nařízení vlády přímo navazuje na nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019–2023.

Na opatření v odvětví vína je na období 2023 až 2027 celkem alokováno ročně cca 123 mil. Kč výhradně ze zdrojů Evropské unie.

Opatření v odvětví vína se za celé období týká cca 900 žadatelů a osázené plochy vinic v rozsahu cca 1 150 hektarů.

21 March 2023

Česká potravinářská společnost z.s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 28. března 2023 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma „Minerální vody v pitném režimu“. Přednášející je Ing. Jana Ježková ze Svazu minerálních vod, Mattoni 1873, a.s.

Abstrakt
Prezentace na téma balených vod, rozdělení jednotlivých druhů vod a legislativa balených vod. Zaměření na přírodní minerální vody, jejich historii, ochranu, využívání, benefity, značení, ale i trendy v pitném režimu a odpovědnost k životnímu prostředí. Cesta minerální vody z přírody do lahve a mýty o minerálních vodách. Klasifikace a složení minerálních vod a přírodních léčivých vod, sodík v minerálních vodách a cukr v ochucených vodách.Zdroj: ÚZEI

 
21 March 2023

Kromě našich subjektivních parametrů existuje také vícero právních norem, které greenwashing upravují a za jejichž nedodržení hrozí obchodním subjektům sankce. Jaké to jsou? A jaká soudní rozhodnutí o greenwashingu už padla? To se dozvíte v článku zde.

Autor: BusinessInfo.cz

Vydáno: 20. února 2023

Zdroj: https://www.businessinfo.cz/clanky/greenwashing-jak-jej-upravuje-legislativa-a-jak-spravne-a-legalne-komunikovat-udrzitelnost/

21 March 2023

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupuje v šetření na trzích několika základních potravin, jehož účelem je zmapovat strukturu trhu a cenový vývoj ve vertikálním řetězci a případně odhalit možné protisoutěžní jednání vedoucí k nepřiměřenému nárůstu cen v posledních měsících. Vedle uvedeného šetření se Úřad dále zabývá více než 40 podněty, které mu byly předány ministerstvem zemědělství.

Úřad provádí zrychlené šetření týkající se konkrétně mouky, másla, mléka, vajec a kuřecího masa, a to v celém vertikálním řetězci od prvovýrobců, přes zpracovatele až po maloobchodní prodejce. V této souvislosti už si Úřad vyžádal informace od téměř dvou set podnikatelských subjektů, v současné době pak oslovuje profesní a oborová sdružení v zemědělském a potravinářském sektoru. Se žádostí o spolupráci se ÚOHS obrátil i na Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Státní zemědělský intervenční fond, neboť shromažďují data o výše uvedených druzích potravin, která by mohla být v rámci šetření využitelná. Je třeba také vysvětlit, že Úřad není orgán typu České obchodní inspekce, která vykonává šetření přímo v prodejnách, na místě zjišťuje přestupky a ukládá za ně pokuty.

Smyslem šetření Úřadu je zjistit, v jaké míře a na jakých stupních trhu docházelo k navyšování cen, avšak především s cílem odhalit, zda v něm nehrálo roli protisoutěžní jednání některých hráčů na trhu. Po narušení dodavatelských řetězců za covidové pandemie a zejména po začátku ruské agrese proti Ukrajině se skokové zvýšení nákladů postupně přelévá od prvovýrobců, přes zpracovatele až k maloobchodním prodejcům a na koncového spotřebitele. Přestože ve většině případů je zdražení nejspíše výsledkem výše popsaného navýšení cen vstupů ve všech stupních výrobně-zpracovatelského a odbytového řetězce, v některých případech nelze vyloučit, že na růstu cen se mohly podepsat i zakázané dohody nebo zneužití dominantního postavení některých podniků, případně zneužití tzv. významné tržní síly.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemá žádné pravomoci zasáhnout proti podniku, který nasadil vysokou cenu výrobku (přestože by byla absurdně vysoká), jestliže k navýšení nedošlo v důsledku kartelové dohody, zneužití dominantního postavení nebo zneužití významné tržní síly. ÚOHS nemůže žádného soutěžitele nutit ke snížení ceny nebo mu cenu nadiktovat. K regulaci cen jsou příslušné pouze cenové orgány podle zákona o cenách.

 

Doplňující informace: Kartely, zneužití dominance a významné tržní síly

K prokázání kartelové dohody je nutno odhalit spolehlivé důkazy o tom, že mezi účastníky docházelo ke komunikaci a jejich tržní postup byl koordinovaný. Samotné shodné ceny jako důkaz protisoutěžního jednání neobstojí, protože mohou být výsledkem cenového následování, které není zakázané, a takový důkaz neobstojí ani v rámci soudního přezkumu. U dominantního postavení se obecně předpokládá, že jej mohou mít subjekty, které zaujímají více než 40% podíl na trhu (v dominantním postavení tak téměř jistě není žádný z obchodních řetězců působících v ČR). Dále je však nutné prokázat, že ke zneužití dominantního postavení skutečně došlo.

Ke zneužití významné tržní síly může dojít ve vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, pokud odběratel z pozice silnějšího požaduje po dodavateli určité plnění bez náležitého protiplnění, typicky poskytuje určitou službu a nechává si za ni od dodavatele platit, aniž by ji dodavatel využil nebo požadoval. Vztahy obchodních řetězců a obchodníků s finálním spotřebitelem zákon o významné tržní síle nepokrývá.

20 March 2023

Vítání jara, oslava plodnosti a zrození nového života. Tak by se daly ve zkratce popsat jedny z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce, které se kvapem blíží. Tyto svátky se ale pojí také s konzumací kvalitních pokrmů, kterých bude v každé domácnosti víc než požehnaně. A není to jen o vejcích, která každého při pomyšlení na Velikonoce napadnou jako první.

O Velikonoční neděli, nazývané také Boží hod velikonoční, končí takzvaný čtyřicetidenní půst. Období, během něhož bychom měli do našeho jídelníčku zařadit odlehčené pokrmy. Základem postních pokrmů jsou vařené obiloviny, luštěniny, vařená zelenina nebo například kvašené zelí. Tedy jídla, která nejsou hutná a jsou pro náš organismus dobře stravitelná a zdravá. Tento půst zahajuje Popeleční středa jako jeden ze dvou nejpřísnějších postních dnů v roce.

Dalším dnem půstu je Velký pátek, kterým naopak postní období končí a přicházejí Velikonoce. Během těchto dvou dnů by se měli věřící podle tradice nasytit pouze jedním hlavním jídlem a vyhnout se masu. Maso jako takové by se nemělo objevovat ani v průběhu oněch čtyřiceti dnů.

Období, během kterého si především věřící doslova odříkali, je vystřídáno stoly plnými lahodných pokrmů a všeho, co nám matka příroda do této doby mohla nadělit. Čerstvé bylinky v podobě kopřiv či petržele, kuřata, vejce, mazance a samozřejmě nádivky. Tyto pokrmy patří neodmyslitelně k Velikonocům a prakticky v každé rodině se některý z nich objeví.

Tradiční pokrmy během Velikonoc

Škaredá středa

Jak už samotný název tohoto dne napovídá, mělo by se jednat o pokrmy, které jsou na první pohled „škaredé, nepovedené nebo například potrhané“. Ideálně tak můžeme připravit různé zeleninové placky. Dobrým tipem jsou například bramboráky.

Věděli jste, že…

Není brambora jako brambora. Na trhu se zeleninou můžeme v současné době pořídit pestrou škálu různých brambor. Jak se v nich ale vyznat?

- Varný typ A (zelené označení) je vhodný především na saláty. Tyto brambory je ideální vařit ve slupce.

- Varný typ B (červené označení) se využívá především na přílohy.

- Varný typ C (modré označení) je ideální především na bramborové kaše, do těsta, na knedlíky nebo na zmíněné bramboráky. Tento typ má tendenci se rozvařit a obsahuje vyšší procento škrobu.

Zelený čtvrtek

Jistě znáte tu krásnou jarní zelenou barvu, která se začne objevovat v korunách stromů, na loukách či na keřích. Na tento den by se v kuchyni měly objevit čerstvé bylinky a saláty. Dobrým tipem může být jarní salát z mladého špenátu, nádivka z mladých kopřiv nebo karbanátky z kapusty, oceněné logem Klasa.

Věděli jste, že…

Špenát je právem považovaný za jeden z nejzdravějších druhů zeleniny, a to pro svůj vysoký obsah vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a různých antioxidantů. Špenát lze konzumovat konzervovaný, sekaný nebo mražený. Hodí se jako příloha k různým druhům masa, je ale možné na něm stavět hlavní pokrm. Například slaný závin plněný listovým špenátem s česnekem a sýrem balkánského typu.

Velký pátek

Postní den, během kterého bychom se měli vyhnout všem pokrmům, obsahujícím maso. Věřící se na Velký pátek povětšinou nasytí pouze jedním hlavním jídlem. Na tento den se nejčastěji připravují lehké a levné pokrmy. Vhodným jídlem tak může být například tradiční zelňačka.

Věděli jste, že…

Kysané zelí je jednou z našich nejzdravějších a v sezóně zároveň nejlevnějších

a nejdostupnějších potravin. Je velmi bohaté na betakaroten, vitaminy C, B, E, K, na minerální látky a stopové prvky. Obsahuje bakterie mléčného kvašení a řadu fytochemikálií, které mají pozitivní účinky na trávení a zdraví konzumenta. Kysané zelí je nedílnou součástí například oblíbených halušek a mnoha dalších receptů, třeba slaných štrúdlů, šneků z listového těsta, krkonošského kysela nebo tradiční zelňačky.

Bílá sobota

Čtyřicetidenní půst skončil a jednotlivé tabule se mohou začít zdobit oku lahodícími pokrmy. Pečou se mazance či jidáše. Aby se dodržela tradice, do těsta se často přidávala smetana nebo tvaroh kvůli barvě.

Věděli jste, že…

Aby mohl výrobek nést označení „smetana“ musí být vyroben z mléka s obsahem tuku vyšším než 10 procent. Šlehačku lze ušlehat ze smetany, která obsahuje více než 30 procent tuku. Pokud budete chtít koupit čerstvou smetanu, platí, že žádná ze smetan není zcela „čerstvá“. Všechny výrobky jsou ošetřeny pasterací, která je nutná z důvodu zdravotní nezávadnosti, přičemž pasterované mléčné výrobky si uchovávají vyšší výživové hodnoty a příjemnější chuť, protože jejich tepelné ošetření bylo šetrnější.

Boží hod velikonoční

Na tento den se začalo připravovat maso. Důraz byl kladen na pečeného beránka, který na slavnostním stole nesměl chybět. Postupem času se tato tradice změnila na pečeného beránka ze sladkého těsta. A místo tradičního kůzlečího a telecího se připravuje například maso drůbeží.

Věděli jste, že…

Na obalu výrobku se u kuřecího masa musí povinně uvádět země původu. Jednotlivé země

(i v rámci EU) mohou mít totiž jiné způsoby zpracování, což může ovlivňovat kvalitu masa. Kuřata mohou být například chlazena vodou a v mase je pak vyšší množství absorbované vody, za kterou platíte cenu jako za maso. Což v případě českých kuřat není možné.

Velikonoční pondělí

Až samostatné Velikonoční pondělí je ve znamení vajíček. Vejce představuje nový život

a o tom přece Velikonoce jsou. Připravují se vejce natvrdo, barví se, vyrábí se z nich vaječné pomazánky nebo se přidávají do velikonočních nádivek.

Věděli jste, že…

Ideální prostředí pro vejce je teplota v rozmezí 5–8 °C. Také je nevystavujte prudkým teplotním změnám, při kterých dochází k možnosti tvorby plísně. „Kvůli kolísající teplotě nenechávejte vejce v boxu dvířek lednice. Ukládejte je špičkou dolů, kde se nachází póry, kterými přijímají kyslík. Vejce rozhodně neomývejte, abyste neodstranili jejich ochranný obal,“ vysvětluje Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

Pokud se rozhodnete pro dodržování velikonočních zvyků, nebo si jen budete chtít připravit některý z tradičních pokrmů, vždy doporučujeme při výběru jednotlivých surovin hledat loga kvality Klasa, Regionální potravina nebo BIO. Pouze tak budete mít jistotu, že kupujete kvalitní a prověřené potraviny.

Zdroj: https://www.akademiekvality.cz/clanek/velikonoce-jsou-za-dvermi-hospodynky-by-mely-zbystrit

20 March 2023

Pandemie COVID-19 a vypuknutí války na Ukrajině vyvíjejí obrovský tlak na potravinové zabezpečení a dostupnost zdravé výživy v Evropě a Střední Asii.

Ceny potravin dosáhly v roce 2022 svého vrcholu, což představuje výzvu pro rozhodovací orgány a politiky států. Regionální přehled potravinového zabezpečení a výživy v Evropě a Střední Asii 2022 vypracovalo 8 organizací OSN (Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD), Světový potravinový program (WFP), Světová zdravotnická organizace (WHO) a další).

Zpráva nabízí aktuální data a analýzy regionálních trendů a pokroku dosaženého na cestě k naplnění cílů udržitelného rozvoje "žádný hlad" (zero huger) a obsahuje studii o návrhu politických rámců pro dostupnější zdravou výživu a udržitelnější zemědělsko-potravinářské systémy. S využitím údajů a doporučení obsažených ve zprávě by státy měly být schopny pomoci drobným zemědělcům, venkovským komunitám a všem aktérům v rámci potravinového hodnotového řetězce. Stejně jako v případě předchozích vydání zprávy je cílem přispět k informovanému dialogu a společnému postupu všech klíčových hráčů.

Potravinové zabezpečení a výživa v regionu

Navzdory dopadům COVID-19 a války na Ukrajině poskytují údaje a trendy posledních let většinou povzbudivý obraz o situaci v oblasti potravinového zabezpečení a výživy v Evropě a Střední Asii. Situace v regionu je mnohem lepší než jinde ve světě, ale je nutné věnovat pozornost některým trendům. Zpráva odhaduje, že se výskyt podvýživy ve světě v roce 2020 zvýšil na 9,9 % a od té doby dále roste, zatímco průměr více než 50 zemí Evropy a Střední Asie se v posledních letech udržuje pod 2,5 %. Přestože v některých částech regionu (Kavkaz, Střední Asie a západní Balkán) podíl obyvatelstva definovaného jako podvyživené roste, očekává se, že regionální průměr zůstane pod 2,5 %. Naopak nadváha a obezita v regionu zůstávají alarmujícím problémem jak u dětí, tak u dospělých a překračují celosvětový průměr.

Náklady na zdravou výživu se zvýšily téměř ve všech zemích regionu v důsledku současných vyšších spotřebitelských cen potravin. Přesto si až na výjimky v některých zemích mohla většina obyvatel regionu (zhruba 96 %) dovolit zdravou stravu, zatímco světový průměr v roce 2020 činil pouze 58 %.

Zajištění zdravé výživy a udržitelných zemědělských a potravinářských systémů

Země regionu mají velmi rozdílnou úroveň rozvoje a také rozdílnou úroveň státní podpory potravinářského a zemědělského sektoru. Většina zemí je navíc silně zasažena nedávnými regionálními a globálními problémy a má omezenou kapacitu řešit krizi investicemi. Jak zpráva zdůrazňuje, je třeba změnit zaměření potravinářských a zemědělských politik tak, aby byly lépe uzpůsobeny k řešení "trojí výzvy" současných systémů: zlepšení cenové dostupnosti zdravé stravy, zajištění lepších podmínek pro zemědělce a zlepšení environmentální udržitelnosti. Toho lze dosáhnout, pokud rozpočtové podpory přesáhnou rámec pomoci jednotlivým zemědělcům a zaměří se na zlepšení obecných služeb včetně zemědělského výzkumu a vývoje, vzdělávání, opatření pro boj se škůdci a chorobami, systému kontroly bezpečnosti potravin, zemědělství šetrného ke klimatu a technologií a postupů účinných z hlediska snížení emisí skleníkových plynů. Zpráva uvádí, že pro úspěch všech snah je především důležité, aby byly zohledněny místní podmínky a respektována zásada participace.

(FAO online 03/2023; Celá zpráva (v AJ) dostupná zde, 03/2023)

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

Ukrajina zřizuje v Praze mobilní kancelář, kde lze vyřídit/prodloužit ukrajinské pasy, mezinárodní pasy a řidičské průkazy. Mobilní kancelář mohou využívat nejen uprchlíci, ale také občané Ukrajiny dlouhodobě žijící v ČR. Kancelář je otevřená od pondělí do soboty (vždy 9:00-18:00 hod.). Registrace nutná přes: https://prague.pasport.org.ua/ 

   Více info: Reportáž ČT24, Info na FB v UA

20 March 2023

ČÍNA

Ondřej Plaček, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu,

Mob.: +420 702 176 276, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Africký mor prasat nadále ovlivňuje čínskou produkci vepřového

Nákaza v Číně největší měrou řádila v letech 2018-2019, ale příležitostně se stále znovu objevuje. Reuters uvádí, že počty nových případů AMP vyskočily koncem ledna po oslavách čínského nového roku a během jednoho měsíce se řádově vyrovnaly s celým rokem 2022. Dle analytiků Huachuang Securities může být AMP postiženo až 50 % produkčních oblastí v severní Číně. Aby minimalizovali své ztráty, posílají čínští chovatelé větší množství prasat na porážku, což tlačí dolů ceny vepřového. Očekává se však, že v druhém čtvrtletí cena vyroste právě kvůli nízké nabídce a zvýšené poptávce. To vše je ještě umocněno tím, že už koncem minulého roku bylo poraženo větší množství prasat kvůli rostoucím cenám vstupů a nízké poptávce.

20 March 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – komunikace v angličtině

Změna sazeb spotřební daně z alkoholu ve Velké Británii

Dne 15. 3. britská vláda zveřejnila informaci o změně sazeb spotřební daně z alkoholu. Od 1. srpna 2023 se v UK zvýší sazby spotřební daně na alkoholické nápoje. Změny sazeb se dotknou všech alkoholických nápojů vyráběných ve Spojeném království nebo do něj dovážených. Zároveň britská vláda při zvýšení daně zvýhodní alkoholické nápoje podávané v sektoru HORECA ve srovnání s těmi, které jsou prodávány v obchodech.

Příklady sazby spotřební daně (mimo alkoholické nápoje podávané v sektoru HORECA):

 • Daň na všechny alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nižším než 3,5 %: 9,27 GBP na litr alkoholu ve výrobku.
 • Daň na pivo s obsahem alkoholu nejméně 3,5 % a méně než 8,5 %: 21,01 GBP na litr alkoholu ve výrobku.
 • Daň na všechny alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nejméně 8,5 % ale nepřesahujícím 22 %: 28.50 GBP na litr alkoholu ve výrobku.
 • Daň na všechny alkoholické výrobky s obsahem alkoholu vyšším než 22 %: 31,64 GBP na litr alkoholu ve výrobku.

Víno mezi 11,5 % a 14,5 % bude od 1. srpna 2023 do 1. února 2025 pro účely výpočtu daně z alkoholu považováno za víno s obsahem 12,5 %.

Změna sazeb bude mít dopad na výrobce, dovozce a prodejce alkoholu. Očekává se, že opatření ovlivní firmy, které buď vyrábějí alkohol ve Spojeném království, dovážejí alkohol do Spojeného království, nebo se podílejí na skladování alkoholu v režimu podmíněného osvobození od daně. Firmám, kterých se změna spotřební daně dotkne, vzniknou navíc jednorázové náklady, které by však měly být zanedbatelné.

Jednorázové náklady pro firmy mohou zahrnovat:

 • Seznámení s novým postupem výpočtu daně na alkoholické nápoje a aktualizace procesů.
 • Aktualizace softwaru používaného k výpočtu a sledování povinností týkajících se spotřební daně z alkoholu.
 • Školení a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, kteří jsou odpovědní za správu daně z alkoholu.

Zdroj

20 March 2023

LIBANON

Petr Sochor, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu,

Mob.: 00961 70 258 310, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pilotní čajová plantáž v jižním Libanonu

Mírové jednotky UNIFIL se aktivně zapojily do libanonského zemědělství. Libanon je známý svou historií a vášní pro kávu, naproti tomu čaj byl považován za okrajovou záležitost. Jak káva, tak i čaj se do Libanonu dováží. I když podnikání a experimentování jsou dobře známé aspekty libanonské historie a libanonských zemědělců, výsadba nové čajové plantáže na jihu Libanonu vzbudila údiv a značné překvapení. Starosta města Majdal Slim v jižním Libanonu v minulém týdnu požádal nepálské mírové jednotky UNIFIL o podporu a spolupráci při výsadbě historicky první čajové plantáže v Libanonu. V reakci na žádost starosty bylo na poli poblíž obce Majdal Slim vysazeno 500 sazenic čaje. Členové komunity a nepálští mírotvorci pocházející z jedné ze známých nepálských oblastí na pěstování čaje vysázeli odborně sazenice pomocí nepálských technik organického pěstování čaje.

Starosta obce Majdal Slim, pan Ali Tamer Yassin, zmínil, že pokud bude tento pilotní projekt úspěšný, budou čajové plantáže novou iniciativou v této oblasti a mohou v budoucnu přinést pozitivní ekonomické a environmentální změny pro celou komunitu. Místní obyvatelé přijali tuto aktivitu s nadšením. Nepálská mírová jednotka také zorganizovala odborný seminář o procesu výsadby čajových plantáží, jejich potenciálu a způsobech sklizně. Současně byl představen i ekonomický potenciál uvažované čajové farmy pro místní komunitu. Podle mírových sil se nadmořská výška, klima a půda v okolí obce Majdal Slim podobá regionům v Nepálu, což dává příslib, že by tato aktivita měla být úspěšná. Nepálští mírotvorci budou pravidelně navštěvovat pilotní plantáž a společně s místními obyvateli kontrolovat vysázené sazenice.

Pokud bude tento pilotní projekt úspěšný, mohla by komunita obce Majdal Slim pokračovat ve výsadbě dalších čajových plantáží a tím  si vytvořit nové  zdroje  příjmů. Starosta obce Majdal Slim, pan Ali Tamer Yassin, vyjádřil v publikovaném tisku vřelé poděkování nepálským mírovým jednotkám UNIFIL za jejich aktivní zapojení do zemědělství v jižním Libanonu.

Zdroj: MZE Libanonu

17 March 2023

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová (55) byla v 90. letech vědecko-výzkumnou pracovnicí ve Výzkumném ústavu živočišné výroby. Následně nastoupila jako zástupce šéfredaktora do společnosti Strategie, která vydávala mimo jiné časopisy Náš chov nebo Krmivářství. Na začátku tisíciletí přešla na ministerstvo zemědělství, působila pak také jako mluvčí Potravinářské komory ČR nebo Agrární komory ČR. Prezidentkou komory se stala prosinci roku 2019.

Rozhovor s osobností naleznete zde, od str. 8: https://www.svazpekaru.cz/e-casopis/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ukazka-e-casopis-2022_5

17 March 2023

Ministři životního prostředí členských států se dnes v Bruselu dohodli na přístupu členských států ke změně pravidel pro regulaci průmyslových emisí v EU. Nová pravidla se rozšíří na některé další průmyslové a zemědělské sektory, přináší ale i možnost zjednodušeného režimu pro farmáře. Ministři také jednali o legislativě, která se týká čištění městských odpadních vod, obalů a obalových odpadů a nových pravidel pro certifikaci činností, které vedou k pohlcování uhlíku. Delegaci ČR vedl poprvé ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Důležitým bodem dnešního zasedání Rady pro životní prostředí bylo přijetí společné pozice členských států ke změně směrnice o průmyslových emisích, která je hlavním evropským nástrojem v oblasti průmyslového znečišťování životního prostředí. Návrh přináší několik podstatných změn, zejména rozšiřuje rozsah působnosti o těžbu průmyslových nerostů a rud, výrobu baterií a některé kategorie hospodářských zvířat. Pro farmy však umožňuje zavést zjednodušené povolování či celý proces nahradit registrací.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít kompromis, který přijala velká většina zemí EU, a to včetně České republiky. Návrh odráží dnešní realitu a jde o vyvážený kompromis mezi ochranou životního prostředí, zapojením veřejnosti a dopady na průmysl, zaměstnanost a zemědělství,“ uvedl ministr Hladík.

Intenzivní debata k návrhu proběhla již během českého předsednictví a nyní se podařilo dosáhnout kompromisního znění, které obsahuje například výjimku z rozsahu směrnice pro volně chovaná zvířata. Na finální podobě nové legislativy se členské státy budou muset dohodnout s Evropským parlamentem, který svou pozici teprve chystá.

Ministři dále vedli diskuzi o návrhu nových pravidel pro oblast obalů a obalových odpadů, který byl zveřejněn v listopadu 2022. Většina ministrů podotkla, že předložené cíle jsou v některých případech příliš ambiciózní a nedostatečně zohledňují různé podmínky v jednotlivých členských státech či již dobře fungující národní systémy odpadového hospodářství. To se týká například redukce množství odpadu či zvýšení opětovného použití a recyklovaného obsahu v obalech.

„Zdůraznil jsem, že je potřeba zajistit, aby členské státy i celý sektor měly dostatek času pro zavedení nových pravidel do praxe. Musíme nastavit systém tak, aby nedocházelo k nejasnostem a aby nejistota ohledně nových povinností nebrzdila potřebné investice a inovace a další posílení recyklace a oběhového hospodářství,“ zdůraznil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dalším bodem na programu byla debata o revizi směrnice o čištění městských odpadních vod v EU. Stávající směrnice vstoupila v platnost již v roce 1991 a je potřeba přizpůsobit ji aktuálním technologickým i vědeckým poznatkům. Návrh předpokládá i rozšíření rozsahu směrnice tak, aby zahrnovala standardy čištění odpadních vod i pro aglomerace s nižším počtem obyvatel než doposud. Rovněž se rozšiřuje rozsah znečišťujících látek, které má proces čištění odstraňovat.

Poslední projednávaný legislativní návrh se týkal dobrovolného rámce pro certifikaci pohlcování uhlíku. Jeho cílem jsou společná pravidla, podle kterých bude možné certifikovat ukládání CO2 např. v zemědělské půdě, lesích, výrobcích nebo pomocí technologií. Pravidla počítají s kritérii, jako je měřitelnost, dlouhodobost uložení a udržitelnost.

ČR na jednání zdůraznila význam pohlcování uhlíku, které by ale zároveň nemělo zpomalovat úsilí o snižování emisí skleníkových plynů. Ve vztahu k novému rámci je třeba posilovat důvěru investorů, stimulovat poptávku po certifikaci, ale současně nevytvářet prostor pro případné spekulace. Nová legislativa by měla řešit riziko zpětného uvolnění uhlíku do atmosféry.

Ministr Hladík zároveň využil svou první pracovní cestu do Bruselu k jednání se svými protějšky z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Francie a Španělska, které se od 1. července stane předsednickou zemí EU. Setkal se i s generálními řediteli Evropské komise pro životní prostředí a klima a také komisařem pro životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17 March 2023
Vydáno: 17. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, které se týká aktualizace dřívějšího hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele v souvislosti s přítomností uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách.

Z doposud provedeného hodnocení předběžně vyplývá, že nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) nepředstavují pro evropského spotřebitele zdravotní riziko a že některé látky ze skupiny aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) mohou pro člověka představovat zdravotní riziko.

Zájemci jsou vyzváni k zaslání svých písemných připomínek k návrhu stanoviska EFSA, a to do 30. dubna 2023.

Veškeré informace k veřejné konzultaci a elektronický formulář pro zaslání připomínek naleznete na internetových stránkách EFSA.

Uhlovodíky minerálního oleje (MOH) zahrnují širokou škálu chemických sloučenin získávaných zejména destilací a rafinací ropy. Rozdělují se do dvou hlavních skupin označovaných jako MOSH (nasycené uhlovodíky minerálního oleje) a MOAH (aromatické uhlovodíky minerálního oleje). MOH se mohou do potravin dostávat mnoha způsoby – kontaminací životního prostředí, používáním maziv pro strojní zařízení, z látek používaných k zabránění přilnutí jiné látky (materiálu) k povrchu, pomocných látek, potravinářských nebo krmivářských aditiv a migrací z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

MOH byly nalezeny v různých potravinách, které obvykle obsahují vyšší množství MOSH než MOAH. Nejvyšší hladiny MOH byly zjištěny v rostlinných olejích a nejvyšší expozice byla odhadnuta pro populaci mladšího věku, zejména pro kojence, kteří jsou krmeni výhradně počáteční kojeneckou výživou obsahující vysoké hladiny MOSH.

Více informací k tématu uhlovodíků minerálního oleje na webových stránkách EFSA naleznete zde: Mineral oil hydrocarbons


Zdroj: EFSA

 
16 March 2023

Tisková zpráva – Webové stránky Ministerstva zemědělství (MZe) a dalších institucí zemědělského rezortu neslouží jen odborné veřejnosti, ale všem občanům. Poskytují cenné rady o potravinách, jejich složení, o péči o lesy, rostliny a nabízejí i programy pro školy nebo informují o zajímavých místech pro výlety.

Stovky tisíc návštěvníků využijí každoročně bezplatné weby zemědělského rezortu, které jsou zaměřené i na poskytování populárně-naučných informací. Stránky připravují zaměstnanci MZe i dalších rezortních institucí a průběžně je aktualizují. Mnohé obsahují interaktivní prvky, jako jsou mapy, soutěže nebo hry.

Mezi už zavedené weby patří například Potraviny na pranýři, které informují o výsledcích kontrol potravin Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Lidé můžou využít i stránky věnované kvalitě potravin, jejich složení a potravinovém značení na webu MZe.

„Stránek o kvalitě potravin je na internetu mnoho, bohužel ne všechny přinášejí seriózní a pravdivé informace. U našich stránek bezpecnostpotravin.cz nebo viscojis.cz má čtenář jistotu, že zde najde údaje, které jsou relevantní, podpořené vědeckými výzkumy a sepsané specialisty na dané obory,“ řekl Jindřich Fialka, vrchní ředitel Sekce potravinářské MZe.

Užitečným pomocníkem s orientací v kvalitních potravinách jsou weby akademiekvality.cz, regionalnipotravina.cz, eklasa.cz nebo myjsmebio.cz. Lesy ČR zase na svých stránkách nabízejí tipy na zajímavé výlety i s mobilní aplikací. Rady pěstitelům a zahrádkářům najde veřejnost na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Informace o užitečných webech zveřejní MZe jako seriál na svých sociálních sítích Facebook a Instagram. Zajímavé stránky určené i pro veřejnost jsou například tyto:

www.viscojis.cz – vše o potravinách

www.viscojis.cz/teens - vše o potravinách pro školy, učitele a studenty

www.bezpecnostpotravin.cz – složení potravin a varování před riziky

www.potravinynapranyri.cz – aktuální informace o závadných potravinách

registr ekologických podnikatelů (eagri.cz)–  ekozemědělci a výrobci biopotravin

www.myjsmebio.cz – vše o biopotravinách

zatřídění vína (eAGRI) – přehled o každé lahvi zatříděného vína

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/sudove-vino.html - registrované prodejny

www.lesnipedagogika.cz – vědomosti o lesích zábavnou formou

www.klubnoveholesa.cz  – tipy na výlety a akce v lesích

www.regionalnipotravina.cz – to nejlepší z našich regionů

www.eklasa.cz – zaručená kvalita

www.akademiekvality.cz – jak poznat kvalitní potraviny

domů > Úvodem | Rostlinolékařský portál (eagri.cz) – ochrana rostlin před chorobami a škůdci 

vyhledávání v Databázi odrůd / Státní odrůdové knize (eagri.cz) – rady o odrůdách

registr přípravků na ochranu rostlin (eagri.cz) – čím léčit rostliny

https://eagri.cz/public/app/eagriapp2/RHPub/ – jak poskytnout rostlinám výživu

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

16 March 2023

(Praha, 16. březen 2023) Česká obchodní inspekce v roce 2022 zjistila 15 podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele. V průběhu roku 2022 uskutečnila inspekce 157 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila v 15 případech.


Celá zpráva zde:

2023-03-16-diskriminace (doc, 93,00 KB)

 

Autor: ČOI

Zdroj: https://www.coi.cz/v-roce-2022-zjistila-ceska-obchodni-inspekce-15-podezreni-na-diskriminaci/

16 March 2023

Panorama potravinářského průmyslu 2020, kterou připravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), v úseku Vědy a výzkumu pod gescí Odboru potravinářského, Ministerstva zemědělství je pokračováním obdobných zpráv vydávaných v předchozích letech. Také tato zpráva, stejně jako předchozí, vychází z údajů Českého statistického úřadu. Po metodické stránce byla zpracována podle Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v časovém úseku let 2011–2020.

Rok vydání: 2022
Cílová skupina: odborná i laická veřejnost
Tématické oblasti: Potravinářská výroba
ISBN: 978-80-7434-693-4
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Přílohy

Země živiteklka