26 May 2023

Udržitelný potravinový systém je schopen uspokojit současné potřeby společnosti bez ohrožení budoucích generací. Musí být ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný. Stávající potravinový systém v celosvětovém měřítku stále více zatěžuje životní prostředí a klima, a proto v současné době probíhá prostřednictvím strategie Farm to Fork jeho transformace.

Inzerce v týdeníku Téma. 

obrázek

26 May 2023

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé délce dodavatelského řetězce, tedy od zemědělské výroby přes zpracovatele až po maloobchodní prodej. Podrobné výsledky šetření jsou obsaženy ve více než stostránkové zprávě, kterou Úřad rovněž zveřejňuje.
Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám v oblasti zemědělských produktů a potravin Úřad omezil šetření na celý dodavatelský řetězec pěti vybraných základních zemědělských výrobků a potravin, a to konkrétně kravského mléka, másla, kuřecího masa, slepičích vajec a pšeničné mouky. Oproti běžným sektorovým šetřením bylo toto šetření provedeno ve zkrácené lhůtě a bylo vyhodnoceno značné množství dat.

Úřad se v rámci zkráceného sektorového šetření zaměřil na možná porušení zákona, tedy na možné zneužití dominantního postavení či uzavření zakázaných dohod a současně jeho cílem bylo analyzovat strukturu jednotlivých trhů, popř. segmentů trhu, tržní sílu jednotlivých subjektů působících na těchto trzích a rovněž zohlednit např. roli importu a exportu, a to v rámci celého dodavatelského řetězce. S ohledem na strmý růst spotřebitelských cen potravin Úřad zjišťoval také ceny a obchodní marže v jednotlivých článcích dodavatelského řetězce a rovněž jejich dynamiku.

Úřad v rámci šetření oslovil s žádostmi o podklady a informace téměř 200 soutěžitelů působících na jednotlivých úrovních dodavatelského řetězce, také 14 profesních a oborových sdružení, svazů a asociací a vedl online či ústní jednání s vybranými sdruženími.

Na žádné úrovni trhů, resp. segmentů trhů Úřad neshledal ani neobdržel zásadní indicie nasvědčující existenci zakázané kartelové dohody. Samozřejmě, že nelze s jistotou říci, že takováto dohoda neexistuje, a Úřad proto bude i nadále monitorovat situaci na trzích potravin a v případě důvodného podezření na existenci zakázané kartelové dohody zahájí správní řízení.

Na žádném z trhů nebylo shledáno, že by existoval soutěžitel v dominantním postavení. V mnoha případech dospěl Úřad k nadnárodnímu charakteru zkoumaných trhů. Případná vertikální integrace mezi producenty a zpracovateli na zkoumaných komoditách rovněž neukázala existenci systémového problému.

Rozdílné výsledky přineslo zkoumání vývoje průměrných cen komodit. Některé komodity vykazují postupný zisk podílu prodeje private labels (mléko), u některých je naopak zřejmé, že jejich poměr prodejů stagnuje (máslo). Rovněž u některých komodit byly zjištěny značné rozdíly v ceně mezi private labels a branded produkty (mouka), a naopak u dalších byla cena téměř totožná (máslo).

Zkoumání vývoje cen potvrzuje, že maloobchodní prodej pracuje s průměrnou marží a neexistují samostatné trhy jednotlivých komodit. Šetření ukázalo, že některé komodity byly v určitých obdobích prodávány v maloobchodě s velmi malou, či dokonce zápornou obchodní přirážkou (máslo), jiné naopak vykazují stabilně vysokou obchodní přirážku (kravské čerstvé mléko).

Z hlediska vývoje průměrné obchodní přirážky šetření ukázalo, že tato přirážka zejména na maloobchodě vykazuje u jednotlivých komodit relativně konstantní výši, tedy není pravděpodobné, že by růst cen těchto komodit zaznamenaný minulých měsících byl způsoben dohodou v tomto smyslu.

Šetření však rovněž ukázalo, že zvýšené náklady jsou schopny všechny články vertikály úspěšně přenášet až na konečné spotřebitele a udržovat si tak svoji obchodní přirážku. Toto jednání, pokud se děje nekoordinovaně, však není porušením hospodářské soutěže.

Analýza obchodních marží jednotlivých článků zemědělského a potravinového řetězce přinesla řadu důležitých poznatků, které by do budoucna mohly usměrňovat veřejnou diskusi ohledně cen potravin. Především analýza ukázala, že u zvolených pěti základních komodit běžně připadá nejvyšší část spotřebitelské ceny prvovýrobci. Ten ale samozřejmě většinou s produkcí mívá také nejvyšší náklady, ať už jde o lidskou práci, krmiva či hnojiva, zemědělskou techniku nebo paliva a energie. Obchodní marže zpracovatelů a obchodníků se pohybují v podobných úrovních, zpravidla však mírně ve prospěch marží obchodníků.

Co se týká problému rostoucích spotřebitelských cen, nelze na základě shromážděných dat uvést zcela přesvědčivý závěr, že by za razantní zdražování v posledních letech mohl jeden konkrétní článek dodavatelského řetězce. S tím, jak inflace v České republice postupovala, docházelo ve všech třech hlavních článcích dodavatelského řetězce k postupnému navyšování obchodní marže, a to pravděpodobně jako důsledek růstu nákladů spojených s produkcí či obchodem. Co se pak týká vývoje cen, je z prezentovaných dat rovněž patrné, že situace v roce 2023 by již mohla přinést určitou stabilizaci na trzích a v některých případech i mírný pokles cen. Tento pokles už dokonce u některých výrobků nastal.

Celkově lze shrnout, že šetření na trzích daných komodit neukázalo selhávání hospodářské soutěže, resp. existenci struktury trhu, kde by některý hráč měl dominantní postavení. S ohledem na to, že se ve sledovaném období tato struktura příliš neměnila, a přesto došlo v nedávné době k razantnímu navýšení cen, spíše ukazuje na důsledek vlivu externích faktorů vedoucí k strmému zvýšení nákladů než na náhlé selhání trhů jako takových. To, že ceny na pultech nekopírují přesně vývoj cen komodit, je způsobeno dlouhodobými kontrakty a tím, že do těchto cen jsou promítány i právě zvýšené náklady minulého období ovlivněného ekonomickými dozvuky pandemie covid-19 a především pak ruskou agresí na Ukrajině a jejími dopady zejména na ceny pohonných hmot a energií.

S ohledem na to nelze v aktuální situaci doporučovat v této oblasti regulaci v podobě např. zavádění cenových stropů, která by mohla vést k nedostatku regulovaných komodit.

Zjištění Úřadu týkající se uvedených druhů potravin potvrdila dřívější závěry z uskutečněných šetření podnětů týkajících se maloobchodního prodeje potravin v posledním desetiletí, která neodhalila protisoutěžní jednání. Naopak v řadě případů prokázala, že v maloobchodě s potravinami panuje silná konkurence mezi jednotlivými řetězci. V otázce růstu cen potravin v posledních dvou letech ukázalo šetření Úřadu obdobné závěry, k nimž v poslední době dospěla řada soutěžních úřadů v dalších evropských zemích. V žádném evropském státě se nepotvrdilo, že by ke zvýšení cen potravin o desítky procent došlo v důsledku protisoutěžního jednání. Žádnému z evropských soutěžních úřadů se nepodařilo v souvislosti se zvyšováním cen potravin prokázat kartelovou dohodu nebo zneužití dominantního postavení. Konkurence mezi podniky sama o sobě nedokáže vymazat inflační tlaky v řádu desítek či stovek procent. Zcela jistě však přispívá k pomalejšímu růstu inflace a jejímu dřívějšímu zpomalení, které již v potravinářské oblasti zaznamenáváme.

Všechny informace najdete zde:

19 May 2023

Hosty pořadu 90´ČT24 ve čtvrtek 18.5.2023 byla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová a ředitelka pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu Romana Nýdrle. 

Paní prezidentka Večeřová zmínila negativní přijetí některých částí vládního konsolidačního balíčku výrobci potravin zejména zvýšení DPH na nealkoholické nápoje, zvýšení daně z lihu, nulová spotřební daň na tichá vína, snížení zemědělských dotací, zrušení dotačního titulu 13 pro velké potravináře a další. V důsledku změn DPH se očekává zlevnění potravin, které se přesunou z 15% sazby na 12%, zatímco nápoje se zvýší z 15% na 21%. Obě dámy se shodly, že vyšší DPH na nealkoholické nápoje je nelogický krok a věří, že bude prostor k diskusi. 

Dalšími tématy bylo snížení dotací pro zemědělství a negativní dopady sucha v jižních státech Evropy na vývoj cen potravin. Ve Francii a Španělsku se potýkají s obrovskými problémy se suchem, což má negativní dopad na zemědělství a ceny potravin. V některých oblastech Francie již chybí pitná voda a sklizeň kukuřice je ohrožena.

Dopady konsolidačního balíčku na ceny potravin

18 May 2023

Hosty pořadu televize Prima CNN NEWS Co na to vaše peněženka ve středu 17.5.2023 byla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Hlavními tématy byl vládní konsolidační balíček a s tím souvisejícíc snížení DPH na potraviny, zvýšení DPH na nealkoholické nápoje, spotřební daň u alkoholu, zrušení dotačních titulů pro potravináře a další související témata. 

Celý pořad můžete shlédnout ZDE:

18 May 2023

Hospůdkám na vesnicích hrozí zánik, domnívá se prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, a to kvůli zvýšení DPH u točeného piva, které vrcholní politici představili v rámci takzvaného konsolidačního balíčku. Podle ní bude vyšší daň dalším hřebíčkem do rakve venkovských hospod. Večeřová to uvedla v pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS.

„Problém nastal už během covidu. Když jim teď DPH zvednou na 21 %, spousta z nich skončí. Už nyní se ukazuje, že řada z nich je zavřená,“ nastínila Večeřová osud některých vesnických hospod poté, co vláda zavede opatření z konsolidačního balíčku. „Obávám se, že to bude další hřebíček do rakve,“ dodala Večeřová.

Článek najdete ZDE:

 

16 May 2023

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář o aktuálních obchodních a podnikatelských příležitostech pro české firmy v Mexiku, Kolumbii, Guatemale a Panamě, který proběhne v pondělí 22. května od 15:00 hodin v Černínském paláci v Praze.

Na semináři vystoupí s informacemi o mexickém a guatemalském trhu Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Mexiku. O příležitostech na kolumbijském a panamském trhu se online podělí Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Bogotě.

Účastníkům semináře budou prezentovat aktuální obchodní a investiční příležitosti na jednotlivých trzích, ale také informace o kultuře obchodního jednání, specifikách trhů a stavu ekonomiky v každé z těchto zemí.

O den později, v úterý 23. května, proběhne od 14:00 hodin seminář ke stejnému tématu ve Zlíně ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Po skončení prezentací v Praze i Zlíně proběhnou pro zájemce z řad firem individuální konzultace s paní Zuzanou Stiborovou.

Na seminář do Prahy se registrujte na emailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na seminář do Zlína se registrujte na tomto kontaktu: Bohdana Lavrovičová – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Základní informace o jednotlivých trzích naleznete v aktuální Souhrnné teritoriální informaci zpracované pro MexikoKolumbiiGuatemalu a Panamu. Konkrétní sektorové příležitosti přibližuje publikace Mapa globálních oborových příležitostí 2022/2023 dostupná na mzv.publi.cz.

Zdroj: Seminář o obchodních příležitostech v Mexiku, Kolumbii, Guatemale a Panamě

16 May 2023
Potravinářům škrtá vláda všechny investiční dotace, tvrdí v komentáři pro iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Nelogické je podle ní také přeřazení nealkoholických nápojů do 21 procentní sazby DPH. Český potravinářský průmysl má po zveřejnění vládního konsolidačního balíčku oprávněný pocit, že je v našem státě zcela zbytečný a nepotřebný. Nejen že mu byly škrtnuty všechny investiční dotace, ačkoliv vláda tvrdila, že se zaměří na dotace provozní, tedy neinvestiční, ale logiku postrádá i zařazení všech nealkoholických nápojů do základní 21 % sazby DPH i totální, zcela nespravedlivé zvýšení spotřební daně pro lihovarnický průmysl o celkem 25 % do roku 2028.

Minerální, balená, kojenecká voda – nyní 15 % DPH, v budoucnu 21 % DPH. Nelogické a nepochopitelné i z toho důvodu, že kojenecká voda nemá alternativu a minerální voda musí mít prokazatelné blahodárné účinky na lidský organismus, aby se minerální vodou mohla vůbec nazývat.

Důvod toho přeřazení? Nejprve podle vlády fakt, že nealkoholické nápoje jsou distribuovány v jednorázových zpravidla plastových obalech, což bylo obratem vyvráceno výrobci tím, že značná část těchto nápojů se distribuuje i ve znovuplnitelných obalech, a zároveň celý nápojářský průmysl již několik let usiluje o to, aby se v ČR legislativně uzákonilo povinné zálohování nápojových spotřebitelských obalů a z dosud jednocestných lahví se staly lahve cirkulární. Proč vláda tedy nenapře své úsilí k zavedení zálohování, čemuž se intenzivně brání zejména ministerstvo životního prostředí, místo zdražování mnohdy jediného zdroje kojenecké vody pro rodiče malých dětí?

Zdanění sladkých nápojů s obezitou nehnulo

Argument plastových obalů patřičně nezafungoval, tak je zde silnější kalibr – slazené nápoje. A v rámci zjednodušení daňového systému je jedno jestli v nápoji je cukr, nebo ho tam není ani stopové množství – všechno bude v základní sazbě 21 % DPH. Co na tom, že v řadě států se ukázalo zdanění slazených nápojů jako zcela neúčinné, s obezitou to ani nehnulo a jediným výsledkem bylo, že se slazené nápoje nakupovaly v zahraničí, takže stát místo výdělku naopak přicházel o peníze.

Á propos, snížená sazba DPH nyní v jednotné sazbě 12 %. Samozřejmě, že vítáme jakékoliv snížení DPH na potraviny a jeho přiblížení k sazbám našich sousedů. Jen nám jako Potravinářské komoře ČR přijde úsměvné, že když jsme na podzim loňského roku usilovali o výraznější snížení DPH na 10, lépe na 5 %, ve zcela ideálním případě u základních potravin až na 0 %, tedy snížení cen o 5 – 15 %, což by zcela prokazatelně pomohlo právě nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, opakovaně jsme z úst vládních představitelů slyšeli, že by se to v konečném v důsledku na cenách vůbec neprojevilo a vše by si nechaly obchodní řetězce. Jsme tedy moc zvědaví, jak se na konečné ceně projeví snížení o 3 %, které si řetězce určitě nenechají.

Nápojářský průmysl ale zjevně leží současné vládě hodně v žaludku. Za zcela nespravedlivé lze považovat totiž zvýšení spotřební daně pro lihovarnický průmysl o celkově 25 % do roku 2028. Zvýšení spotřební daně na jediný segment výroby alkoholu, tj. na lihoviny, dále prohlubuje nerovnováhu a neférové podmínky v této části podnikatelského prostředí.

Navrhovaná výsledná výše spotřební daně je výrazně nad hodnotou této daně v Německu a Rakousku, což samozřejmě opět podporuje nákupní turistiku, kromě již výše zmíněných nealkoholických nápojů i pro nápoje alkoholické.

Výsledek: celkový výběr do státního rozpočtu se sníží včetně negativních dopadů na domácí pěstitele cukrovky a sadaře. Pokud tedy vláda za žádnou cenu nechce zavádět spotřební daně u tichého vína, měla by ostatní sektory výroby nechat na pokoji a daň jim nezvyšovat. A to platí u pro DPH u točeného piva, což v řadě případů znamená konec mnoha zejména venkovských hospod. Nechtěla by vláda raději začít sama u sebe a snížit provozní výdaje státní správy, které se již šplhají do astronomické výše?

 Autor: 
 

16 May 2023

Vyhláška o požadavcích na pokrmy.

121/2023 Sb.

Tato vyhláška upravuje technologické požadavky na výrobu pokrmů, způsob uvádění pokrmů na trh a smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů.

Vztahuje se k 110/1997- Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 2, 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Sbírka zákonů_10.5.2023

16 May 2023

Mají ale pochybnost, že plánovaná opatření budou na stabilizaci hospodaření státu stačit

Vládní návrh konsolidačního balíčku firmy nezdecimuje, podnikatelům ale sebere peníze na investice do zefektivnění výrob. Ke stabilizaci veřejných financí plánovaná opatření přispějí jen částečně. Hospodářská komora oceňuje revizi daňových výjimek a že se na nemocenském pojištění budou podílet i zaměstnanci. Dosud do něj přispívali jen zaměstnavatelé. Podnikatelé v balíčku ale postrádají prorůstová opatření, snížení nákladné byrokracie a administrativy na straně státu i firem a posílení trhu práce.

„Při pohledu na dnešní stav veřejných financí, naše situace není tak katastrofální. Co je problém, jsou vývojové tendence od covidu a rychlost zadlužování a deficitů. Úkolem vlády je zbrzdit tento trend, stabilizovat veřejné finance a udržet sociální smír,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zároveň ale připomněl, že státní rozpočet řadu let těží z nejnižší nezaměstnanosti v Evropské unii, jednoho z největšího odvodového zatížení zaměstnavatelů na světě i vyšší hladině snížené sazby DPH, než jaká je uplatňována v Polsku nebo Německu.

„Přesto tyto příjmy nestačí a nedokážeme se vymanit ze schodků, které jsou prohlubovány v krizích. A to za situace, kdy vláda v dalších letech bude potřebovat doplnit kasu o stovky miliard korun na kvalitnější zdravotnický systém, dostupnou sociální péči, dopravní infrastrukturu včetně vysokorychlostních tratí nebo transformaci energetiky a rozšíření jaderných elektráren. Podnikatelé mají tak oprávněnou obavu, že ani tyto desítky miliard korun veřejné finance nestabilizují, dokud vláda nejprve detailně nezmapuje bolavá místa ekonomiky, kolik peněz bude potřeba ve střednědobém výhledu, a také se nezamyslí, odkud je vezme,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

„Chceme zdůraznit, že se musí ozdravit celý systém. Nelze, abychom za tři roky byli v podobné situaci. Veřejné rozpočty se zhoršují i přes nejnižší nezaměstnanost v EU. Balíček nesmí být jen škrty a omezení, ale obecně musí znamenat podporu hospodářského růstu a zhubnutí státní administrativy, což nejsou jednotky procent, ale mnohem více,“ dodal.

Hospodářská komora přitom už od roku 2015 opakovaně varovala všechny vlády u moci, že velkým problémem ekonomiky není ani tolik výše daní, ale vlivem demografie úbytek pracovníků, kvůli kterým tuzemská ekonomika funguje značně pod svým potenciálem, a také legislativou vyvolané neproduktivní činnosti, jako je nadměrná administrativní zátěž v podnicích. Ta zpomaluje růst země, firmy a stát na ni vynakládají zbytečně miliardy korun, přesto její redukce je jen kosmetická. To je přitom možné ilustrovat na číslech, kdy podle analýz Hospodářské komory stát zaměstnavatelům na základě zákonů dnes ukládá přes 2 100 povinností.

Trh práce k posílení ekonomiky je přitom podle Hospodářské komory stěžejní. Za posledních 10 let v České republice ubyl počet osob ekonomicky aktivních ve věku 15–64 let o 485,7 tisíc osob.

Kvůli nedostatku pracovníků firmám trvá naplnění zakázek více času, čímž se prodražují, nebo je musí odmítat a realizuje je konkurence z jiných zemí. Přesto všechny předešlé vlády roční kvóty na kvalifikovanou pracovní sílu, která do ekonomiky dodá okamžitě desítky miliard korun, a stejně tak i do důchodového systému, omezovaly z obav o veřejné mínění absurdně nízkými ročními kvótami nebo příliš zdlouhavými čekacími lhůtami na zaměstnanecké karty.

„Jinými slovy, jestliže stát potřebuje shodit přebytečný tuk, musí firmám umožnit, aby se mohly zbavit zbytné administrativy a byrokracie. Uspořené výdaje tak mohou investovat do efektivnější výroby a vyšší přidané hodnoty. A pokud stát potřebuje posílit příjmy, potřebuje také pracovní sílu, která tu ale teď není,“ dodal šéf Komory.

 

Hospodářská komora je připravena vládě v konsolidaci veřejných financí pomoct. Chce začít tím, že státu dodá seznam povinností podnikatelů k analýze. A rovněž je připravena podílet se na určení kvót pro pracovníky z ciziny, aby lépe odpovídaly potřebám firem.

„Jsme rádi, že vláda učinila ve snaze konsolidovat veřejné finance aspoň nějaký krok. Ale čekali jsme, že s námi bude tyto kroky probírat, mnoho detailů navrhovaných opatření stále chybí. Apeluji proto, aby vláda využila následující měsíc k tomu, aby plánované kroky konzultovala se zaměstnavateli. Ne vždycky věci fungují jako trojčlenka,“ dodal viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza, který zároveň ocenil omezování dotačních schémat. „Je to problém, jsme dotační ekonomika. Ale ta nejasnost, kdy a co se bude škrtat, není dobrá. Pokud dostanou dotace v jiných zemích, budou podnikatelé v ČR znevýhodněni. Měla by se vést i větší debata o daňových výjimkách. Máme v šuplíku mnoho návrhů, ale nikdo je s námi z vlády nekonzultoval,“ uzavírá Prouza.

Zdroj: Článek autora Miroslav Diro

16 May 2023

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout poslední možnost registrace na mise v teritoriích, do kterých Svaz průmyslu a dopravy ČR misi neorganizoval více jak 5 let.

Vzhledem k navýšení kapacit počtu účastníků byla možnost registrace prodloužena.


Jedná se o následující mise:

1) podnikatelská mise do Chile a Uruguaye s ministrem životního prostředí ČR, panem Petrem Hladíkem, termín konání 3.–10. června 2023. Návštěva bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena zejména na obory související s udržitelností, vodohospodářstvím, cirkulární ekonomikou, odpadovým hospodářstvím a geologií. 
Uzávěrka závazných přihlášek prodloužena do 19. května 2023.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 54.000,- Kč včetně DPH pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR a 60.000,- Kč včetně DPH pro nečleny. Obsah účastnického balíčku je rozepsán v přihlášce.

Detailní informace naleznete v odkaze níže. 

2) podnikatelská mise do Japonska a Koreje (Tokio, Hirošima, Soul, Sedžong a Tedžon) s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj ČR Ivanem Bartošem, termín konání mise 10. - 17. června 2023. Návštěva bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena zejména na obory související s ICT (a to v širším pojetí, tedy například i související ICT a technologická řešení, a to především v oblastech kyberbezpečnosti, AI, či gamingu), a dále v oblasti cestovního ruchu.
Uzávěrka závazných přihlášek prodloužena do 19. května 2023.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 71.100,- Kč včetně DPH pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR a 79.000,- Kč včetně DPH pro nečleny. 

Veškeré informace včetně přihlášky a pokynů k přihlášení naleznete v odkaze níže. 

Těšíme se na Vaši účast.

 
S pozdravem
 
 
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce vnějších vztahů

MISE CHILE A URUGUAY

MISE JAPONSKO A KOREJSKÁ REPUBLIKA

16 May 2023

Tisková zpráva 12. 5. 2023 - Potravinářská komora ČR si velmi dobře uvědomuje náročnou situaci v oblasti veřejných financí a nutnost snižování deficitů státního rozpočtu. Česká republika a vlastně i celá Evropa prochází velmi složitým obdobím po skončení pandemie covid-19, energetické krizi, dopady válečného konfliktu na Ukrajině i současné vysoké inflaci. Do budoucna očekáváme velké změny i díky velmi ambiciózním závazkům Evropské unie v rámci Green dílu. Navržená opatření ovšem nutně vedou k zamyšlení, co je jejich cílem?

Výrobci potravin v tuto chvíli hledí do budoucna s velkými obavami. Období covidu nám jasně ukázalo, že nutnost potravinové soběstačnosti musí být prioritou každé vlády. Hranice mezi státy se mohou z nejrůznějších důvodů opět uzavřít a na prvním místě bude nutné zajistit potraviny pro všechny skupiny obyvatel. Potraviny musí být strategickou surovinou a je třeba jim věnovat patřičnou pozornost.

Vládní balíček opatření na potravináře jaksi zapomněl. A přitom potřeba investic do výroby a zvyšování konkurence na trhu s potravinami byla jedním z hlavních argumentů, jak dlouhodobě snížit ceny potravin pro konečného spotřebitele a konkurovat produkci ze zahraničí, která v současně využívá výrazně nižších vstupních nákladů například na energie, vysvětluje Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky.

Zemědělci, potravináři i obchodníci mají primární zodpovědnost za plynulé zásobování všech obyvatel kvalitními a bezpečnými potravinami, vláda má zase za úkol vytvořit takové podmínky pro všechny zúčastněné, aby podnikání v České republice bylo výhodné, transparentní, méně byrokratické a administrativně náročné. Pokud jsou však podmínky v okolních regionech významně odlišné od České republiky, ztrácejí naši podnikatelé konkurenceschopnost a možnost uplatnit se na trhu v Evropě i ve světě. Jestliže se vláda chce zaměřit na rušení tzv. neinvestičních dotací, pak je ale nepochopitelné, proč chce ministerstvo zemědělství zrušit JEDINÝ INVESTIČNÍ národní dotační titul pro potravináře, který umožňuje investovat do modernizace výroby či do technologií, které umožňují lepší hospodaření s vodou, snížení používání plastových obalů nebo automatizaci provozu. Je potřeba si uvědomit, že i tzv. na české poměry velké firmy se pohybují ve velmi tvrdém evropském konkurenčním prostředí a řada evropských států svoje velké potravinářské firmy podporuje investičními pobídkami či slevami na daních.

Vzhledem k neutěšeným podmínkám pro podnikání v České republice, ať už jde o vysoké náklady na energie, pracovní sílu, neexistenci investičních pobídek pro potravinářský sektor, zdlouhavé legislativní procesy či administrativní náročnost se, bohužel, stáváme v poslední době stále častěji svědkem toho, že i ryze české firmy uvažují o přesunutí výroby do jiných států EU, kde jsou jim mnohdy nabízeny dotace až do 50 % realizovaných investic. Výsledkem tedy může být ztráta pracovních příležitostí v ČR, snížení daňových odvodů z výroby do státních rozpočtu a v konečném důsledku také výrazné snížení zpracování domácí suroviny, což postihne především české zemědělce.

Je potřeba připomenout, že právě velcí čeští potravináři byli těmi, kdo zabezpečoval stabilní dodávky potravin pro obyvatele v době covidu a zpracování domácí suroviny, jako je mléko, maso či obilí, kdy řada států s nízkou soběstačností měla v obchodech prázdné regály nebo nebyla schopna zpracovávat suroviny, které končily nevyužity v odpadu. Pokud je tedy záměrem vlády zlikvidovat české potravinářství a vlastně také zemědělství, pak již učinila první krok.

Tisková zpráva ke stažení

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

Helena Kavanová, ředitelka pro marketing a komunikaci, tisková mluvčí

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

 

09 May 2023

„Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Technologickou agenturou ČR pořádá ve středu 24. května 2023 od 9:00 do 15:00 seminář „Inovace v čase krize“, který se uskuteční v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1.


Na akci vystoupí představitelé Úřadu průmyslového vlastnictví, Technologické agentury ČR, odborníci z akademické sféry, patentoví zástupci, advokáti a podnikatelé. Přednášející se podělí se o své profesní zkušenosti z oblasti ochrany technických řešení a inovací nejen v ČR ale i v zahraničí. Na semináři se tak mimo jiné dozvíte informace o možnostech ochrany nehmotného majetku podniku, o nových možnostech finanční podpory inovativních řešení, o praktických aspektech ochrany průmyslových práv a jejích úskalích, a v neposlední řadě zazní také příspěvek o aktuálních trendech v oblasti patentování v ČR a patentovém offshoringu.


Seminář je určen především pro inovativní podnikatele, vývojáře se zájmem o průmyslově-právní ochranu a odbornou veřejnost

Program akce včetně řečníků najdete na https://www.mpo.cz/udalost493.html.

Účast na semináři je zdarma. Možná je po registraci prostřednictví formuláře zde, přihlásit se je možné do úterý 23. května 2023.

Souhrnné informace o akci

 • Co: Seminář „Inovace v čase krize“
 • Kdo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad průmyslového vlastnictví a Technologická agentura ČR
 • Kdy: středa 24. května 2023 od 9:00 do 15:00
 • Kde: budova MPO, Na Františku 32, Praha 1
 • Jak: bezplatně 
 • Registrace: do úterý 23. května 2023 prostřednictví formuláře

 
09 May 2023
Vydáno: 9. 5. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML (viz níže v tabulce. Aktuálně se diskutují zejména návrhy hodnot ML pro některé výrobky obsahující oves a pro některé nezpracované obiloviny.


  Potraviny (1)
Navrhované ML pro sumu T-2 and HT-2 toxinu (µg/kg)
2.7 T-2 A HT-2 toxin (17)  
2.7.1 Nezpracované obiloviny(18) (kromě rýže)
– sladový ječmen
– ječmen jiný než sladový, kukuřice a tvrdá pšenice (kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37))
– oves s plevami
– jiné obiloviny  

200
150  

1250
50
2.7.2 Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele (kromě rýže)
– oves*, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice
– jiné obiloviny

50
20
2.7.3 Výrobky z mletých obilovin (kromě mletých rýžových výrobků)  
– mleté výrobky z ovsa (včetně ovesných vloček a ovesných otrub)
– obilné otruby z ostatních cereálií a mleté výrobky z kukuřice
– jiné mleté výrobky z obilovin

100  
50  
20
2.7.4 Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů, mletých kukuřičných produktů a/nebo celozrnného ovsa, ječmene, kukuřice a tvrdé pšenice a s méně než 40 % mletých ovesných produktů a celozrnného ovsa  
Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů, mletých kukuřičných produktů a/nebo celozrnného ovsa, ječmene, kukuřice a tvrdé pšenice a s nejméně 40 % mletých ovesných produktů a celozrnného ovsa  

Ovesné koláče
50  
 
   

75  
     100
2.7.5 Běžné pečivo, těstoviny (v suchém stavu) (22), svačinky z obilovin a snídaňové cereálie jiné než ty z kategorie 2.7.4 (kromě mletých rýžových produktů) 20
2.7.6 Obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti a výživa pro děti (3) (7) (kromě rýžových výrobků) 10
2.7.7 Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10) 10
*další variantou pro tuto kategorii je návrh ML pro oves ve výši 100 µg/kg

Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy – 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro člověka. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení stávajících limitů (viz tabulka níže).

Potraviny(1) Navrhované ML (µg/kg)
2.4 Deoxynivalenol (17)  
2.4.1 Nezpracované obiloviny (18) kromě potravin uvedených v 2.4.2 a 2.4.3, kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím a rýže 1000
2.4.2 Nezpracovaná tvrdá pšenice (18) a nezpracovaná kukuřice (18) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37) 1500
2.4.3 Nezpracovaný oves s plevami (18) 1750
2.4.4 Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele, kukuřice na pražení a popkorn (kromě rýže) 750  
2.4.5 Produkty z mletých obilovin kromě potravin uvedených v 2.4.6 (kromě mletých rýžových produktů) 600
2.4.6 Mleté produkty z kukuřice  
– mleté produkty z kukuřice umístěné na trh pro konečného spotřebitele  
– mleté produkty z kukuřice neumístěné na trh pro konečného spotřebitele – předvařená polenta k přímé spotřebě

750    
1000    
250
2.4.7 Běžné pečivo (včetně malého běžného pečiva), svačinky z obilovin a snídaňové cereálie (kromě rýžových produktů) 400
2.4.8 Těstoviny (v suchém stavu) (22) 600
2.4.9 Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7) (kromě rýžových produktů) 150
2.4.10 Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10) 150


Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158:

Potravina Aktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158 Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg) Navržený maximální limit (µg/kg)
Hranolky (k přímé spotřebě)   Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura bude stanovena). 500 500 850
Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta (jako jsou pochutiny (savoury snacks) na bázi brambor – obsah vlhkosti < 5 %) 750 700 1000
Měkký chléb (na bázi obilovin)
a) Pšeničný chléb
b) Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb
 
50  
100
 
50
75

75
125
4. Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných vloček)
4a) výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu
4b) pšeničné (včetně pšenice špaldy), ječmenné a žitné výrobky (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)
4c) výrobky z kukuřice a rýže (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)
4d) neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**
4e) granola (pečené křupavé müsli) jiné než v kategorii 4 a)  

* jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii.
**  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako ingredience v největším množství

300

300    


150  

—    
300

250

         
150

450  
125


       
500
     
350

         
250    

600    
200


Sušenky a oplatky
Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pochutin (savoury snacks))
Křupavý chléb a suchary
Perník
Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče
350
400        

350
800  
300
300        

300
700  
200
500
500        

400/500
1000  
300
Pufované cereální koláče
a) Pufované cereální koláče jiné než b)
b) Pufované cereální koláče na bázi pšenice, špaldy, ječmene a žita  
—  
300  
450
500  
600
Pražená káva 400 400 500
Instantní (rozpustná) káva 850 850 1000
Náhražky kávy
a) náhražky kávy výhradně z obilovin
b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky
c) náhražky kávy výhradně z čekanky  

(*) Porovnávací hodnota a hodnota maximálního limitu, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku
500  
(*)  
4000
450  
(*)  
3500
600  
(*)  
4500
Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů 40 40 50
Sušenky a suchary pro kojence a malé děti prodávané pro kojence a malé děti   Tato kategorie zahrnuje sušenky a suchary definované v nařízení 609/2013 a další sušenky a suchary prodávané pro kojence a malé děti. Spojením ,,Prodávané pro kojence a malé děti“ je myšleno použití marketingových nástrojů (například kreslených obrázků, volných hraček, tvarů abecedy/zvířat, reklam atd.), které podporují prodej těchto výrobků kojencům a malým dětem 150
100
125
Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách.

Potravina Porovnávací hodnota Odpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158
Rösti 800 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              
Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené), včetně bramborových kroket) 300 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              
Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny 500 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              
Oxidované černé olivy 850 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I
Ovocné lupínky/chipsy 250 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia
Zeleninovélupínky jiné než bramborové a obilné lupínky 700 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia
Zpracovaná cibule 700 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia
Kakaový prášek 450 µg/kg Zmírňující opatření Příloha I, V

Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Diskutuje se nad stanovením maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti.

Aktuální návrh ML je uveden v tabulce:

Potravina Navrhovaný ML pro glycidyl estery (µg/kg) Navrhovaný ML pro sumu 3-MCPD  a 3-MCPD estery (vyjádřený jako 3-MCPD) (µg/kg)
Margaríny a podobné produkty 750 1250
Instantní nudle 750 750
Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů) – ML je vztažen na potraviny ve stavu, jak jsou umístěny na trh 75   100  
Potraviny pro děti (pokrmy pro kojence a malé děti určené k přímé spotřebě) 15 25
Křupavý chléb 150 250
Sušenky, (cookies) včetně sušenek s náplní 250 500
Krekry (obilné slané tyčinky) 150 500
Jemné pečivo a koláče 400 700
Majonéza/omáčky na bázi rostlinného oleje 300 500
Kořenící přípravky (seasoning) nebo extrakty 500 1000
Doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny 400 750
Bramborové/zeleninové lupínky 400 700
Hranolky 250 400

Pomazánky (např. čokoládové)
250 750
Snídaňové cereálie 50 50

• 3-MCPD estery v kojenecké výživě a výživě pro malé děti – diskutuje se také přezkoumání (snížení) stávajících ML v kojenecké výživě a výživě pro malé děti. Aktuálně je navrhováno snížit aktuální ML z 125 na 100 µg/kg u práškových výrobků a z 15 na 10 µg/kg u tekutých výrobků.

Uhlovodíky minerálního oleje v potravinách

Na konci roku 2021 byla publikována zpráva organizace FoodWatch týkající se průzkumu obsahu uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Organizace odebrala kolem 150 vzorků různých potravin v pěti zemích EU. Z výsledků je patrné, že přibližně každý osmý vzorek byl kontaminován aromatickými uhlovodíky minerálního oleje (MOAH), což je jedna z frakcí MOH, u nichž v minulosti úřadem EFSA nemohly být vyloučeny genotoxické a karcinogenní vlastnosti, což vyvolává obavy o lidské zdraví. Testovanými potravinami byly např. čokolády, margaríny, bujóny a další. Na úrovni EU prozatím neexistuje konečné vědecké stanovisko od úřadu EFSA pro MOH (včetně MOAH). ML pro MOH (a MOAH) nebyly doposud stanoveny. V roce 2020 byla EK a ČS odsouhlasena bezpečnostní hladina 1,0 mg/kg pro jednotlivé relevantní frakce MOAH v kojenecké výživě a v potravinách pro malé děti.

Dne 21. 04. 22 členské státy EU odsouhlasily harmonizovaný přístupu v této věci. V prohlášení se uvádí limitní hladiny (na úrovni limitů kvantifikace) – viz níže, při jejichž překročení by se měly výrobky obsahující MOAH stahovat z trhu a případně také od spotřebitelů. Na základě nejasné interpretace některých částí prohlášení se ČS a EK dohodly na změně/doplnění daných částí prohlášení, která byla odsouhlasena na Stálém výboru dne 19.10 (Novel Food and Toxicological Safety (europa.eu)).

Aktuální dočasné limitní hladiny pro MOAH v potravinách:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) finalizuje své vědecké stanovisko k uhlovodíkům minerálního oleje v potravinách. Stanovisko by mělo být publikováno v druhé polovině roku 2023.

Nikl v potravinách

Na základě aktuálního vědeckého stanoviska úřadu EFSA a diskuze EK a ČS se diskutuje nad stanovením maximálních limitů (ML) pro nikl v relevantních potravinách, které přispívají v rámci dietární expozice (zejména pro kojence a malé děti). Aktuálně se zvažuje a diskutuje následující návrh ML:

Potravina Navrhovaný ML (mg/kg)
Skořápkové plody jiné než uvedené níže 3,5
Jedlé kaštany, vlašské ořechy, para ořechy (Brasil nuts) a kešu 10
Kořenová, hlíznatá a zelenina a cibulová zelenina 0,90
Plodová zelenina 0,35
Košťálová zelenina 0,45
Listová zelenina 0,50
Lusková zelenina 1,0
Řapíkatá a stonková zelenina 0,40
Mořské řasy jiné než uvedené níže 30
Mořské řasy Wakame 40
Luštěniny jiné než uvedené níže 4,0
Fazole (suché) 12
Slunečnicové semeno 7,0
Arašídy 12
Sójové boby 15
Obiloviny jiné než uvedeny níže 0,50
Hnědá a předpařená rýže 0,80
Pseudo cereálie, proso a oves 3,0  
Mléčná čokoláda a čokoláda 7,0
Kakaový prášek a kakaový prášek se sníženým obsahem tuku umístěný na trh pro konečného spotřebitele nebo jako složka slazeného kakaového prášku nebo čokolády v prášku umístěné na trh pro konečného spotřebitele (čokoláda k přípravě nápoje) 15
Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti a výživa pro malé děti
– Uváděná na trh ve formě prášku
– Uváděná na trh v tekuté formě


0,25
0,10
Obilné příkrmy pro kojence a malé děti 1,0
Potraviny pro malé děti (baby food) 0,15
Ovocné šťávy, ovocné nektary a zeleninové šťávy 0,10

Dále se diskutuje také návrh pro postupy vzorkování a laboratorní analýzy pro kontrolu hladin niklu v relevantních potravinách a návrh doporučení pro monitorování tohoto prvku v dalších potravinách (za účelem sběru dalších dat o výskytu niklu v dalších důležitých potravinách).

Některá další témata aktuálně diskutovaná na půdě Evropské komise:

 • Chinolizidinové alkaloidy – diskutuje se o stanovení doporučení k monitoringu obsahu těchto alkaloidů v relevantních potravinách.
 • Arsen v rybách a v jiných mořských plodech – diskutuje se stanovení maximálních limitů pro arsen v rybách a v dalších mořských plodech.
 • Aflatoxiny – v roce 2020 úřad EFSA publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný – aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.
  V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj, obilný lepek nebo v šáchoru jedlém.
 • Kovy a jód v mořských řasách – EK požádala úřad EFSA o vypracování vědeckého stanoviska k dietární expozici kovům a jódu v mořských řasách a halofytech v EU. Na základě získaných výstupů budou EK a ČS diskutovat možné stanovení maximálních limitů.
 • Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýz pro úřední kontrolu mykotoxinů v potravinách, zrušující nařízení č. 401/2006. Nové nařízení bude aktualizovat nařízení 401/2006 zejména o následující body:
  • K zajištění souladu s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 by měl provozovatel potravinářského podniku (PPP) při odběru vzorků ke kontrole obsahu mykotoxinů zajistit, aby byl odběr vzorků proveden takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná reprezentativnost vzorkované šarže. Dále by měl PPP zajistit, aby metoda analýzy použitá pro analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 poskytovala spolehlivé výsledky.
  • Aktualizace metody vzorkování pro doplňky stravy a stanovení metody vzorkování pro sušené byliny, bylinné čaje sušené a čaje (sušené);
  • Aktualizace analytických výkonnostních kritérií pro mykotoxiny;
  • Poskytnutí metody analýzy pro stanovení obsahu námelových sklerocií v obilovinách.

Datum použitelnosti nařízení by měl být od 1. července 2023. Do 31. prosince 2027 se však na metody, které byly validovány před datem použitelnosti tohoto nařízení, nadále vztahují zvláštní požadavky stanovené v bodě 4.3 přílohy II nařízení (ES) č. 401/2006.

 • Návrh prováděcího nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody vzorkování a analýzy pro úřední kontrolu hladin rostlinných toxinů v potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) 2015/705 – jsou navrženy vzorkovací postupy a analytická výkonnostní kritéria metod analýzy pro stanovení obsahu přírodních toxinů (nejen pro kyselinu erukovou, ale také např.  pro pyrrolizidinové, opiové, tropanové, námelové alkaloidy) v potravinách. Nové nařízení také zajistí soulad s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004, kdy by měl provozovatel potravinářského podniku (PPP) při odběru vzorků ke kontrole hladin rostlinných toxinů zajistit, aby byl odběr vzorků proveden takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná reprezentativnost vzorkované šarže. Dále by měl PPP zajistit, aby metoda analýzy použitá pro analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 poskytovala spolehlivé výsledky.

Datum použitelnosti nařízení by měl být od 1. července 2023. Analytické metody, které byly validovány před datem použitelnosti tohoto nařízení, však mohou být používány až do 31. prosince 2025, i když nesplňují všechny zvláštní požadavky stanovené v bodě 4.3 přílohy II tohoto nařízení.

Příloha: 

Aktualizace diskutovaných témat jsou zveřejňovány na https://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/monitoring-cizorodych-latek.aspx

09 May 2023

ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO VEŘEJNOST

Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně chemické vlastnosti pekařských výrobků

Účast je BEZPLATNÁ.

Termín:

středa 24. května 2023 od 12.30 h

Místo konání:

posluchárna BIII, VŠCHT Praha, Technická 3, budova B (přízemí)

Příspěvek (přednáška):

40 min + 5 min diskuse

Občerstvení:

ochutnávka a senzorická analýza reformovaných pekařských výrobků

Seminář bude zaměřen na téma reformulací potravin ve vybraných oblastech. V rámci semináře budete mít možnost dozvědět se novinky o aktuálním tématu reformulací potravin a setkat se s odborníky z potravinářství.

Neváhejte a přijďte se dozvědět novinky o zajímavém tématu, které je aktuální v ČR i v Evropě!

ČAS

TÉMA

TĚŠÍ SE NA VÁS PŘEDNÁŠEJÍCÍ

12:30-12:45

Zahájení semináře, úvodní slovo

doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

12:45-13:30

Reformulace – trendy v pekárenské technologii

Ing. Pavel Skřivan, CSc.

13:30-14:15

Procesní kontaminanty v cereálních výrobcích

Ing. Beverly Hradecká, Ph.D.

14:15-14:45

Přestávka na kávu

14:45-15:30

Modelování a optimalizace spotřeby energie v pekárenské výrobě

Ing. Tomáš Svoboda

15:30-16:15

Možnosti zvyšování obsahu vlákniny v pekařských výrobcích

doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

16:15

Zakončení semináře

doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

Registrace na seminář proběhne formou zaslání e-mailové zprávy v následujícím formátu:

Mám zájem o účast na semináři dne 24.5.2023.

Jméno, příjmení, název společnosti.

Váš osobní kontakt: mobil, email.

 

Pozvánka_24. května 2023

 

Registraci (zájem o účast) zašlete prosím na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 30.4.2023 do 17 h.

09 May 2023
Vydáno: 5. 5. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

Prováděcí rozhodnutí 2023/655/EU o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2024 a o změně prováděcího rozhodnutí 2022/493/EU (oznámeno pod číslem C(2023) 1532)
OJ L 81, 21/03/2023, s. 37

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/454/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o klasifikaci látky toltrazuril podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu 
OJ L 67, 03/03/2023, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2023/469/EU ze dne 20. února 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1290)  
OJ L 68, 06/03/2023, s. 100
Prováděcí rozhodnutí 2023/497/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech 
OJ L 69, 07/03/2023, s. 14
Prováděcí nařízení 2023/506/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 70, 08/03/2023, s. 7
Rozhodnutí 47/2020/EHP ze dne 3. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/472]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 1
Rozhodnutí 49/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/474]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 4
Rozhodnutí 50/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/475]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 6
Rozhodnutí 51/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/476]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 8
Rozhodnutí 52/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/477]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 10
Rozhodnutí 68/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/517]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 1
Rozhodnutí 69/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/518]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 3
Rozhodnutí 70/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/519]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 5
Rozhodnutí 71/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/520]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 7
Rozhodnutí 72/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/521]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 9
Rozhodnutí 73/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/522]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 11
Rozhodnutí 88/2020/ES ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/537]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 37
Prováděcí nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení 2021/605/EU
OJ L 79, 17/03/2023, s. 65
Nařízení 2023/647/EU ze dne 13. ledna 2023, kterým se mění nařízení 2020/686/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/665/EU
, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1818)  
OJ L 83, 22/03/2023, s. 70
Rozhodnutí 201/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/618]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 1
Rozhodnutí 202/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/619]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 3
Rozhodnutí 203/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/620]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 5
Rozhodnutí 204/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/621]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/685/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 90, 28/03/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/719/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 2189) 
OJ L 93, 31/03/2023, s. 108

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/446/EU ze dne 27. února 2023, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L 65, 02/03/2023, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2023/458/EU o neschválení některých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 67, 03/03/2023, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2023/459/EU, kterým se neschvaluje 2,2-dibrom-2-kyanacetamid (DBNPA) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 67, 03/03/2023, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2023/460/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení imidaklopridu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 67, 03/03/2023, s. 58
Nařízení 2023/466/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2023/470/EU, kterým se neschvaluje d-allethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 68, 06/03/2023, s. 177
Prováděcí rozhodnutí 2023/471/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 68, 06/03/2023, s. 179
Prováděcí nařízení 2023/515/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky abamektin a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 71, 09/03/2023, s. 22
Prováděcí nařízení 2023/543/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, členským státům pro účely postupu obnovení 
OJ L 73, 10/03/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/548/EU o neudělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „UL Hydrogen Peroxide Family 1“ v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2023) 1372)
OJ L 73, 10/03/2023, s. 17
Prováděcí nařízení 2023/564/EU o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení 1107/2009/ES
OJ L 74, 13/03/2023, s. 4
Prováděcí nařízení 2023/574/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES stanoví podrobná pravidla pro identifikaci nepřijatelných formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin 
OJ L 75, 14/03/2023, s. 7
Nařízení 2023/679/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyridaben, pyridát, pyriproxyfen a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 86, 24/03/2023, s. 6
Prováděcí nařízení 2023/680/EU, kterým se schvaluje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 86, 24/03/2023, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2023/686/EU o neudělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Insecticide Textile Contact“ (oznámeno pod číslem C(2023) 1853)
OJ L 90, 28/03/2023, s. 42
Prováděcí nařízení 2023/689/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011­/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram 
OJ L 91, 29/03/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/708/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPO-CHLOR Product Family“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 93, 31/03/2023, s. 40
Nařízení 2023/710/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromopropylát, chloridazon, fenpropimorf, imazachin a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 93, 31/03/2023, s. 57

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 2023/514/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/405/EU, pokud jde o vysoce rafinované produkty, seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol a zařazení Moldavska na seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie 
OJ L 71, 09/03/2023, s. 11

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

Nařízení 2023/441/EU ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehydu na seznam aromat Unie 
OJ L 64, 01/03/2023, s. 9
Nařízení 2023/447/EU
, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití glukosylovaných steviol-glykosidů jako sladidla 
OJ L 65, 02/03/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/612/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 307/2012/EU, pokud jde o některé postupy pro unijní posuzování bezpečnosti látky nebo skupiny látek podléhajících přezkumu 
OJ L 80, 20/03/2023, s. 89

6. KRMIVA

Prováděcí nařízení 2023/565/EU o povolení látek ethyl-heptanoát, ethyl-2-methylbutanoát, isopentyl-acetát, 3-methylbutyl-3-methylbutyrát, kyselina 2-methylpropanová, 3-methylbutyl-butyrát, 2-methylbutyl-acetát, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allyl-hexanoát, allyl-heptanoát, linalol, 1-fenyl-2-methylpropan-2-ol, α-jonon, β-damaskon, nootkaton, β-jonon, α-iron, β-damascenon, (E)-β-damaskon, pentadecano-1,15-lakton, 2-fenylethan-1-ol, fenethyl-isovalerát, 4-(p-hydroxyfenyl)butan-2-on, 2-methoxynaftalen, 2-isopropyl-4-methylthiazol a valencen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 74, 13/03/2023, s. 10
Prováděcí nařízení 2023/584/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2022/1493/EU o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 a Escherichia coli KCCM 80246 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 77, 16/03/2023, s. 5
Prováděcí nařízení 2023/585/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2022/1452/EU o povolení 3-ethylcyklopentan-1,2-dionu, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzenu, α-pentylcinnamaldehydu, α-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridinu jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat
OJ L 77, 16/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/649/EU o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 13
Prováděcí nařízení 2023/650/EU o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, D-karvonu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení: Biomin GmbH) 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/651/EU o povolení riboflavinu (vitamin B2) z Bacillus subtilis KCCM 10445 a přípravku riboflavinu z Bacillus subtilis KCCM 10445 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/605/EU o povolení látek ethyl-oleát, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, dodec-2-enal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-non-2-enal, deka-2,4-dienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-okt-2-enal, trans-dec-2-enal, 2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal, 2(trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal, hex-2(trans)-enyl-acetát, hex-2-enyl-butyrát, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl-butyrát, linalyl-formiát, linalyl-propanoát, linalyl-isobutyrát, 3-methylcyklopent-2-en-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát, benzofenon, benzyl-cinnamát, ethyl-salicylát, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen, myrcen a β-ocimen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 82, 21/03/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/668/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro veškerou drůbež určenou ke snášce (držitel povolení: Kemin Europa N.V.) 
OJ L 84, 23/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/669/EU
 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže a snášku a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: společnost BioResource, international, Inc., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.) 
OJ L 84, 23/03/2023, s. 10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

Nařízení 2023/465/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity arsenu v určitých potravinách 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 51

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Prováděcí nařízení 2023/711/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 93, 31/03/2023, s. 84

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 2023/648/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

Nařízení 2023/439/EU ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění příloha nařízení 609/2013/EU s cílem umožnit používání nikotinamidu ribosidu chloridu jako zdroje niacinu v potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 
OJ L 64, 01/03/2023, s. 1
Nařízení 2023/440/EU ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití karbomeru v doplňcích stravy 
OJ L 64, 01/03/2023, s. 4
Nařízení 2023/589/EU
 ze dne 10. ledna 2023, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin 
OJ L 79, 17/03/2023, s. 40

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

Prováděcí nařízení 2023/463/EU, kterým se povoluje uvedení osteopontinu z kravského mléka na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 68, 06/03/2023, s. 32
Prováděcí nařízení 2023/652/EU, kterým se povoluje uvedení pražených a pufovaných jader ze semen Euryale ferox Salisb. (leknínec hrozivý) na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 81, 21/03/2023, s. 23
Prováděcí nařízení 2023/667/EU, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium indicum L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení 2017/2470/EU
OJ L 84, 23/03/2023, s. 3

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Prováděcí nařízení 2023/442/EU ze dne 28. února 2023, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení 2017/1171/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
OJ L 64, 01/03/2023, s. 12
Nařízení 2023/464/EU, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení 440/2008/EU, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 37
Rozhodnutí 2023/567/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 66. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 1972, a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
OJ L 74, 13/03/2023, s. 53
Prováděcí nařízení 2023/583/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/607/EU o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 77, 16/03/2023, s. 3
Rozhodnutí 2023/693/EU, kterým se mění rozhodnutí 2017/1214/EU, 2017/1215/EU,  2017/1216/EU, 2017/1217/EU, 2017/1218/EU, 2017/1219/EU a 2018/680/EU, pokud jde o dobu platnosti kritérií ekoznačky EU a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (oznámeno pod číslem C(2023) 1886)
OJ L 91, 29/03/2023, s. 11
Nařízení 2023/707/EU ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení 1272/2008/ES, pokud jde o třídy nebezpečnosti a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí 
OJ L 93, 31/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/712/EU, kterým se zahajuje pro „nového vývozce“ přezkum prováděcího nařízení 2017/2230/EU o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
OJ L 93, 31/03/2023, s. 88

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/462/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 4
Prováděcí nařízení 2023/513/EU, kterým se mění přílohy XV a XIX prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie 
OJ L 71, 09/03/2023, s. 8
Prováděcí nařízení 2023/573/EU, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 75, 14/03/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/709/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 93, 31/03/2023, s. 54

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Prováděcí nařízení 2023/516/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/2236/EU, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie 
OJ L 71, 09/03/2023, s. 27
Nařízení 2023/675/EU, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního
OJ L 88, 24/03/2023, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 2023/455/EU, kterým se opravuje nařízení 1480/2004/ES o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
OJ L 67, 03/03/2023, s. 41

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 2023/507/EU, kterým se od 8. března 2023 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 70, 08/03/2023, s. 47

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 31. 3. 2023

09 May 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – komunikace v angličtině

Rekordní inflace u potravin v Británii

Nejnovější index cen v britských obchodech BRC-NielsenIQ zjistil, že ceny potravin meziročně vzrostly o 15,7 % a ceny čerstvých potravin se zvýšily o 17,8 %. Nejvyšší nárůst cen zaznamenaly konkrétně okurky, sýr a olivový olej. Podle údajů britského Národního statistického úřadu se ceny okurek meziročně zvýšily o 52 %, čedaru o 42 % a olivového oleje o 49 %.

Průměrná cena potravin a nealkoholických nápojů v Británii tak zaznamenala největší meziroční nárůst za posledních 45 let. Došlo také ke zdražení hotových pokrmů. Z jídel v restauracích nejvíce za poslední rok zdražily fish and chips, a to o 19 %. V důsledku toho téměř polovina Britů uvedla, že omezila výdaje za potraviny a méně se stravuje mimo domov.

Dá se ale očekávat, že ceny potravin v Británii začnou v následujících měsících klesat.

Zdroj

09 May 2023

KAZACHSTÁN

Artyom Lukashov, Místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě, tel: +7 701 5150541, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Potravinové (ne)zabezpečení v Kazachstánu

Kazašská vláda na svém zasedání dne 2. května 2023 projednala implementaci Plánu potravinového zabezpečení na léta 2022-2024. Podle ministra zemědělství Yerbola Karashukeeva tento plán stanoví 31 opatření z nichž:

 • 17 opatření má za cíl zvýšit produkci potravin a podpořit rozvoj vědy a výzkumu v oblasti zemědělství;
 • 7 opatření má za cíl stabilizovat ceny potravin;
 • a dalších 7 opatření má za cíl zajistit bezpečnost a kvalitu potravin.

Pokud jde o produkci potravin, tak na konci r. 2022 se objem produkce potravin zvýšil
o 3,9 % a činil 5,8 mld. €, a to konkrétně u těchto produktů: rostlinný olej, mouka, těstoviny, cereálie, uzeniny a cukr.

Naopak u vybraných výrobků došlo ke snížení produkce, jedná se především o tyto položky: Máslo, mléko, sýry a tvaroh, zakysané mléčné výrobky. Důvodem nízké výroby mléčných výrobků je nedostatek kvalitních surovin a vůbec nízká mléčná produkce.  Kazašská vláda se proto chce zaměřit na výstavbu velkých komerčních mléčných farem, která by pro výrobce zajistila kvalitní suroviny, čímž by se výrazně snížila závislost země na dovozu mléčných výrobků.

Pro výstavbu mléčných farem by mělo být ze strany státu poskytnuto zvýhodněné financování. Stát plánuje pro tyto účely vyčlenit cca 200 mil. € na výstavbu 65 mléčných farem s výrobní kapacitou 373 tis. tun mléka za rok.

V Kazachstánu chybí skladovací prostory pro zeleninu

Za r. 2022 se v Kazachstánu vypěstovalo 4,1 mil. tun brambor, 1,1 mil. tun cibule, 621 tis. tun mrkve a 551 tis. tun zelí. I přes značný objem produkce zeleniny však v Kazachstánu dochází v důsledku nedostatku skladovacích kapacit, hlavně v období zima-jaro, k poklesu nabídky tuzemské zeleniny na trhu. To pak má za následek nejen zvýšení dovozu zeleniny,
ale i zvýšení cen u komodit v období mimo sezónu.

Jen pro informaci, v současné době je v Kazachstánu 1208 prodejen zeleniny s celkovou skladovací kapacitou 1952,8 tis. tun. Ze všech skladovacích zařízení je pouze 200 skladů zeleniny v zemi vybaveno klimatizací.

Řešením tohoto problému je, dle kazašské vlády, zvýšení skladovacích kapacit pro zeleninu.  Za tímto účelem byl schválen Souhrnný plán výstavby a modernizace skladů zeleniny do roku 2025. Ten navíc počítá s navýšením kompenzace investic z 25 % na 50 % při výstavbě moderních skladovacích prostor se speciálním zařízením, které zajišťuje dlouhodobé skladování produktů při zachování jejich kvalitativních prvků.

09 May 2023

JAPONSKO

Irena Leopoldová, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Tokiu,

Mobil CZ a WhatsApp +420 773 743 880, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zákon o potravinovém zabezpečení v Japonsku

Japonská vláda zvážuje navržení legislativy, která by umožnila celostátní reakci na mimořádnou situaci v oblasti potravin z důvodu geopolitického a klimatického rizika. Nové pravomoci by mohly zahrnovat nařízení nouzového zvýšení produkce obilí nebo prodej zásob potravin v soukromém sektoru.

Narušení celosvětových dodávek pšenice a hnojiv způsobené ruskou invazí na Ukrajinu spolu s rizikem tchajwanské krize podnítilo potřebu zajistit potraviny do země závislé na dovozu. Komise Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu, která má za úkol přezkoumat japonský zákon o potravinách a zemědělských podnicích, uvedla, že by politici měli zvážit přístup k rozhodování o potravinovém zabezpečení. Změny zákona by mohly být předloženy parlamentu již v příštím roce. Podle jednoho z možných návrhů by pracovní skupina vedená premiérem mohla nařídit zemědělcům a pěstitelům květin, aby přešli na potravinářské plodiny, jako jsou brambory a obilí. Logistické společnosti by mohly dostat příkaz změnit místo dodání nebo zadržet zásoby.

Vzhledem k tomu, že takové příkazy mohou způsobit zemědělcům značné ztráty, očekává se, že politici zavedou také finanční podpory. Existuje také návrh na kontrolu cen a opatření, která by zabránila hromadění zásob, jež vede k nedostatku v supermarketech.

Tchajwanský průliv je místem, kudy proudí lodě vezoucí potraviny směřující do Japonska. V případě napadení Tchaj-wanu Čínou by tato cesta byla přerušena. Čína i Tchaj-wan jsou mimo jiné velkými vývozci potravin do Japonska. Další riziko představuje změna klimatu, projevující se suchem nebo naopak záplavami, které mají negativní vliv na úrodu.

Japonské ministerstvo zemědělství v roce 2012 vypracovalo pokyny pro zajištění potravin během nouze, ale tato ustanovení nejsou právně závazná.

09 May 2023

ČÍNA

Ondřej Plaček, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu,

Mob.: +420 702 176 276, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čínský trh se zmrzlinou roste a diverzifikuje se

Analytici trhu v Číně očekávají, že místní trh se zmrzlinou čeká v blízké budoucnosti velký boom. Firma zaměřená na průzkumy trhů Mintel Group uvádí, že prodeje balené zmrzliny v Číně dosáhly v roce 2021 hodnoty 46,1 miliard RMB (141 mld. Kč), což představovalo 8,3procentní meziroční nárůst, zatímco objem maloobchodních prodejů vzrostl o 5,3 procent. Stoupala i cena zmrzlin nově se objevujících na trhu, jejich průměrná cena za 100 g vzrostla mezi roky 2019 - 2021 o 12 procent. V roce 2021 představovala 95 procent všech nových typů zmrzliny zmrzlina na mléčném základě. Co do příchutí je nabídka v Číně dosti různorodá a mnohdy velmi odlišná od té v Česku a Evropě. Populární jsou například příchutě červených fazolek, černého sezamu, zeleného čaje, kukuřice a hrášku. Nejrychlejší růst v posledních pěti letech zaznamenaly příchutě odvozené z květin, kávy, čaje a citrusů. Do budoucna lze očekávat, že se spotřebitelský trend důrazu na zdravotní benefity a ekologičnost produktů promítne i do segmentu zmrzliny, což bude představovat výzvy i příležitosti pro výrobce.

Někteří čínští výrobci zmrzliny dokonce využívají při vývoji nových produktů umělou inteligenci. Čínský výrobce prémiové zmrzliny Chicecream s její pomocí pojmenovává své produkty, vybírá nové příchutě a navrhuje nové produktové řady. Jedná se o odklon od jejich tradičních mléčných zmrzlin, nově navržené produkty jsou vodové nanuky prodávající se za velmi nízkou cenu 3,5 RMB (11 Kč), od čehož si firma slibuje průnik na trhy menších čínských měst s nižší úrovní příjmů tamějšího obyvatelstva.

05 May 2023

Vážené dámy, Vážení páni,

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POTRAVINOVÉ PRÁVO 2023, ktorú organizujú Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Potravinárska komora Slovenska a Potravinářská komora České republiky.

Konferencia sa uskutoční 15. a 16. júna 2023 vo Wellness & Spa Hoteli Zochova Chata**** v Modre na Slovensku.

Témami konferencie budú:

- environmentálne označenia a tvrdenia o potravinách

- ochrana spotrebiteľa a potraviny

- označovanie potravín výrazom "probiotický"

- právna ochrana názvov potravín (označovanie rastlinných alternatív)

- výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách

- správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

Viac informácií o konferencii sa dozviete na webovom sídle konferencie www.potravinovepravo.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na Zochovej Chate.

S úctou

organizátori

Srdečne ďakujeme partnerom za podporu konferencie

- Philip Morris Slovakia s.r.o.

- Slovenská aliancia moderného obchodu

- Nestlé Slovensko s.r.o.

- SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o.

- ALS Slovakia, s. r. o.

- Heineken Slovensko, a.s.

- PROGAST, spol. s r.o.

- Bidfood Slovakia s. r. o.

- MECOM GROUP s.r.o.

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

telefón: +421335939635

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

05 May 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína  

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření v odvětví vína tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Jde o opatření Restrukturalizace a přeměna vinic a opatření Investice do výroby vína.

Cílem těchto opatření je částečně kompenzovat zemědělským subjektům náklady na založení a ošetření nové vinice, nahradit jim ušlé příjmy z vyklučené vinice a zčásti kompenzovat náklady na pořízení vybavení na zpracování hroznů a výrobu vína. Dotace bude poskytována na hektar osázené plochy vinice nebo jako příspěvek na investice do výroby vína.

Nařízení vlády přímo navazuje na nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019–2023.

Na opatření v odvětví vína je na období 2023 až 2027 celkem alokováno ročně cca 123 mil. Kč výhradně ze zdrojů Evropské unie.

Opatření v odvětví vína se za celé období týká cca 900 žadatelů a osázené plochy vinic v rozsahu cca 1 150 hektarů.

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/nove-pravni-predpisy-ucinne-od-1-4-2023-1.html

04 May 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se již několik týdnů prioritně zaměřuje na bezpečnost obilovin a obilných mlýnských výrobků původem zejména z Ukrajiny. V příloze níže zveřejňujeme podrobnější výsledky těchto kontrol.

Tabulka je průběžně aktualizována: stav k 3. 5. 2023

Přílohy

 
04 May 2023

Éterické oleje jsou v čínské medicíně léta známé pro své antimikrobiální účinky. Pozitivních vlastností látek se rozhodli využít i vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci projektu odborníci ve spolupráci s komerčním partnerem vyvinuli náhradu antibiotik pro odstavená selata, která je založená na derivátech mastných kyselin a dalších přírodních látek. Vědci tak reagují na omezení Evropské unie, která před několika lety používání antibiotik zakázala. A od loňského roku se na základě jejího rozhodnutí nesmí do krmiv přidávat ani zinek.

Když Evropská unie v roce 2006 zakázala používání antibiotik v krmivech pro odstavená selata, jejich funkci zastoupil zinek v medikačních dávkách. Selata ale tuto dávku nedokázala plně využít a velké množství zinku končilo v životním prostředí. V přírodě pak minerál narušoval půdní mikrobiom a toxicky působil třeba i na vodní organismy.

Od loňského roku se proto do krmiv nesmí přidávat ani zinek. „Byl to pro nás jeden z impulsů, kdy jsme si řekli, že zkusíme něco nového,“ řekl Pavel Horký z Ústavu výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU. S kolegy se dříve věnoval právě zinkovým nanočásticím, před pěti lety se ale spolu s týmem přesunul k výzkumu takzvaných fytoaditiv – náhradu antibiotik začal hledat mezi éterickými oleji.

„Měli jsme před sebou nepřeberné množství vzorků a variant. Zajímavé například bylo, že česnek z Číny vůbec nefungoval. I když se o něm říká, že má antimikrobiální účinky, ve výsledku obsahuje velmi málo silic. S českým česnekem se to nedá vůbec srovnat,“ popsal vědec.

Nejlepší účinky na zdraví zvířat měla nakonec kombinace několika éterických olejů a dalších látek. Co přesně finální doplněk stravy obsahuje, ale vědci z důvodu výrobního tajemství říct nesmí. Účinné látky se do krmiva budou přidávat ve formě transportních částic. Ty si vědci navrhli sami, aktuálně si je nechávají patentovat. „Víme, že přírodní látky jsou do určité míry degradovány v rámci zažívacího traktu. Naším cílem proto bylo vyvinout pro ně ochranu,“ vysvětlil Horký. V částici mohou odborníci poslat látky přesně tam, kam potřebují. „V našem případě je to tenké střevo, kde nám největší problém dělají například bakterie enterotoxigení Escherichia coli,“ doplnil expert.

Při výzkumu se odborníci soustředili na chovy prasat. „Z hlediska života prasete je nejrizikovějším obdobím odstav selat. Ten patří k velice stresujícímu období, kdy současně dochází ke stresu enviromentálnímu a sociálnímu. Mluvíme o situaci, kdy jsou selata oddělena od matky a následně přesunuta do nového prostředí. Ve stejnou dobu přechází z mléka na převážně pevnou rostlinnou stravu, a to vše s nevyvinutým trávícím traktem a střevní bariérou. Selata, pod tímto tlakem, jsou tak více náchylná na onemocnění různého bakteriálního původu. Někteří chovatelé mají v tomto období ztráty až 40 procent,“ přiblížil Horký. Nově vyvinutý produkt by měl právě v těchto případech zdraví zvířat podpořit.

Náhradu antibiotik odborníci vyvíjeli ve spolupráci s firmou ADDICOO GROUP s.r.o. Podle Horkého by se výsledný produkt mohl už brzy dostat na trh. „Firma již 30 let vyvíjí a vyrábí produkty na bázi přírodních látek, jako jsou extrakty z rostlin, ale v posledním desetiletí se soustředí na výzkum a aplikaci derivátů mastných kyselin, a to hlavně ve formě esterů. Z pohledu legislativního tak před námi nestojí žádné překážky,“ dodal.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., +420 731 454 364, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Ústav výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU

Zdroj: mendelu.cz

03 May 2023

Oddělení EFSA pro výživu a inovace v potravinách zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přípustné horní hranici příjmu vitaminu D, včetně odvození konverzního faktoru pro kalcidiol monohydrát. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání vitaminu D a uvádí revidované hodnoty horního tolerovatelného příjmu (UL) a konverzní faktor pro kalcidiol monohydrát.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky do 5. června 2023.

Návrhu dokumentu vč. příloh najdete na portálu EFSA Connect.

Autor: EFSA

03 May 2023

Jihoafrické ministerstvo zdravotnictví aktivně pracuje na změně označování potravin, a to zejména těch nezdravých. Ještě více upozorňují na složení přidaných cukrů a nasycených mastných kyselin. Prodej nesmějí podporovat spotřebitelské soutěže ani je nesmějí propagovat známé osobnosti.

Jihoafrická republika se dlouhodobě potýká s obezitou obyvatelstva, kdy nezanedbatelné procento tvoří již malé děti. Z dlouhodobého hlediska nepomohla ani zvýšená daň z cukru. Nejsmrtelnější chorobou v zemi je diabetes a s ním spojená onemocnění.

Zásadní změnou je výrazné označení na potravinách či nápojích s vysokým obsahem cukru a tuku tak, aby na první pohled odrazovalo děti od jejich nákupu a konzumace. Ministerstvo chce, aby bylo povinné označení na přední straně obalu na všech hotových balených potravinách, které obsahují přidaný nasycený tuk, přidaný cukr, přidaný sodík a překračují limitní hodnoty pro tyto složky. Jasně označené musejí být i produkty, které obsahují umělá sladidla.

Štítky musejí být jasně viditelné na přední straně obalu, ideálně zakomponovány do původního obalu, a nesmějí být překryty jinými štítky či nápisy. Pokrývat budou minimálně jednu čtvrtinu přední strany obalu. Produkty, které ponesou takové štítky, se nebudou smět prodávat dětem a nebudou moci uvádět tvrzení s energetickým, zdravotním nebo výživovým sdělením.

Většina oblíbených snacků, chipsů, nápojů nebo snídaňových cereálií je v jižní Africe běžnou školní svačinou. Ve školách jsou hojně prodávané přímo dětem a nové nařízení způsobí obrovský změnu.

Další významnou transformací projdou i reklamy na tyto produkty. Nesmějí prvoplánově cílit na děti. Inzerenti nebudou moci využívat tradiční rodinné hodnoty, nebudou smět odkazovat na celebrity nebo sportovní hvězdy, zobrazovat animované postavy, obsahovat sběratelské předměty či pořádat soutěže.

V současnosti probíhá tříměsíční připomínková lhůta.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika. 
Zdroj: businesstech.co.za

03 May 2023

V poslední době se setkáváme s šířením celé řady zavádějících informací na téma hmyzu a jeho „tajného“ přidávání do běžných potravin, což údajně může vést i k ohrožení zdraví spotřebitele.

Pravdou je, že určité druhy hmyzu jsou na trhu zcela legálně, protože Evropská komise nedávno schválila několik nařízení povolujících jejich uvádění na trh jako nové potraviny. SZPI v tuto chvíli nemá žádné konkrétní informace o tom, že by byl hmyz do potravin přidáván nelegálně tak, aby o tom spotřebitel nevěděl a aby jeho konzumace představovala jakékoliv riziko pro lidské zdraví.

K dnešnímu dni mohou být na trh uváděny pouze níže uvedené konkrétní druhy a formy hmyzu.

Jedná se o:

 • zmrazené, sušené a práškové formy cvrčka domácího (Acheta domesticus)[1]
 • částečně odtučněný prášek z cvrčka domácího (Acheta domesticus)[2]
 • zmrazené, sušené a práškové formy druhu saranče stěhovavá (Locusta migratoria)[3]
 • sušené larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor)[4]
 • zmrazené, sušené a práškové formy moučných červů (larev) potemníka moučného (Tenebrio molitor)[5]
 • zmrazené, kašovité, sušené a práškové formy potemníka stájového (Alphitobius diaperinus)[6]

Ostatní druhy hmyzu není možné uvádět na trh, aniž by absolvovaly schvalovací proces nové potraviny u Evropské komise, neboť jsou považovány za neschválenou novou potravinu. Na trh pak smí být uváděny teprve tehdy, pokud úspěšně absolvují schvalovací proces a budou uvedeny v Seznamu Unie povolených nových potravin.  

Jednotlivá prováděcí nařízení Evropské komise, kterými se tyto nové potraviny povolují k uvádění na trh, definují mimo jiné jednoznačné a striktní podmínky, za nichž smí být nová potravina používána, jako je kupříkladu definování konkrétní kategorie potravin do které smí být tato složka přidávána a její maximálním množství. Veškeré tyto povinnosti pak musí provozovatelé potravinářských podniků splnit, pokud chtějí hmyz do svých potravin přidávat.

Současně jsou v jednotlivých nařízeních stanoveny doplňkové zvláštní požadavky na označování. To znamená, že pokud je určitý druh hmyzu v potravině obsažen, musí být o tom spotřebitel informován. V seznamu složek potraviny se uvede název konkrétního hmyzu a použitá forma (např. prášek, zmrazená forma apod.). Současně s tímto údajem musí být na obalu potraviny uvedena informace o tom, že složka může způsobit případné alergické reakce spotřebitelům se známými alergiemi na korýše, měkkýše a výrobky z nich a na prachové roztoče. Tento údaj musí být uveden vždy v bezprostřední blízkosti seznamu složek.

Nedílnou součástí schvalovacího procesu nových potravin je posuzování bezpečnosti Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Výstupem z tohoto hodnocení jsou jednotlivá hodnocení rizik, která jsou veřejně dostupná například v odkazech níže.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6343 – Tenebrio molitor (potemník moučný)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6667 – Locusta migratoria (saranče stěhovavá)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7258 – Acheta domesticus (cvrček domácí)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7325 – Alphitobius diaperinos (potemník stájový)

Nejčastější dotazy:

Jak jako spotřebitel identifikuji ve složení výrobku přidaný hmyz? Existuje nějaký speciální symbol pro takové potraviny?

O přítomnosti hmyzu v potravině musí být spotřebitel vždy informován prostřednictvím značení na obale potraviny. Informace o obsahu hmyzu musí být vždy uvedena ve složení spolu s informací o tom, že složka může způsobit alergickou reakci, která musí být uvedena v bezprostřední blízkosti seznamu složek.  Žádný speciální symbol označující potraviny s obsahem hmyzu není. V případě potravin nabízených k prodeji samoobslužným způsobem. (typicky chléb, pečivo apod.) rovněž platí, že o složení musí být spotřebitel informován uvedením těchto údajů na regálové etiketě v bezprostřední blízkosti nabízené potraviny. 

Je možné, aby byl hmyz do potravin přidáván záměrně tak, aby o tom spotřebitel nevěděl?

Přidání hmyzu do potravin je v současné době naopak spíše určitým marketingovým lákadlem. Ceny takových potravin jsou obvykle vyšší a výrobci takových potravin obsah hmyzu v jejich potravinách naopak zdůrazňují. Pokud potravina hmyz nelegálně obsahuje a spotřebitel o tom není informován, pak provozovatel potravinářského podniku porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů a může být za takové porušení sankcionován.

Nezanechají tyto potraviny zdravotní následky po jejich požití?

Bezpečnost schválených druhů hmyzu byla přísně posuzována. Na základě hodnocení rizika pak bylo stanoveno maximální povolené denní množství v konkrétních kategoriích potravin tak, aby potravina nepředstavovala bezpečnostní riziko pro lidské zdraví a zároveň byla pro spotřebitele nutričně výhodná. V souvislosti s bezpečností těchto potravina je potřeba zdůraznit, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce nedisponuje zákonnými kompetencemi k posuzování či hodnocení vlivu konzumace těchto nových potravin na lidské zdraví. Tyto kompetence jsou zcela v gesci Ministerstva zdravotnictví. Pokud byste si tyto pochoutky chtěli dopřát a bez obav vychutnat, doporučujeme jejich konzumaci nejprve konzultovat se svým lékařem, obzvláště v případech, pokud trpíte známou alergií na korýše, měkkýše (a výrobky z nich) a prachové roztoče.   

Nebude vyvolávat konzumace potravin s těmito ingrediencemi alergie?

Případné alergické reakce nejsou vyloučeny. Proto je u potravin obsahujících hmyz stanovena povinnost uvádět na etiketě informaci, že hmyzí složka může způsobit případné alergické reakce spotřebitelům se známými alergiemi na korýše, měkkýše a výrobky z nich a na prachové roztoče.

Jaké jsou požadavky na hygienu při chovu a zpracování hmyzu? Čím je hmyz na farmách krmen?

Meziresortní pracovní skupina pro hmyz při MZe vytvořila v roce 2018 příručku „Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu“. Dokument je dostupný na stránkách MZe zde a popisuje, jaké požadavky musí splnit každý článek dodavatelského řetězce, aby byla výsledná konzumovaná potravina pro spotřebitele bezpečná a v souladu s právními předpisy.  

Na evropské úrovni existuje příručka vytvořená platformou IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed). Jedná se rovněž o zásady správné hygienické praxe pro chov a zpracování hmyzu (IPIFF Guide on Good Hygiene Practices.    

 

[1] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/188 ze dne 10. února 2022

[2] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023

[3] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1975 ze dne 12. listopadu 2021

[4] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021

[5] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/169 ze dne 8. února 2022

[6] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023

 
02 May 2023

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dnes uspořádal kulatý stůl k problematice jablek v tržní síti. O situaci ovocnářů, spotřebitelských cenách, cenách zemědělských výrobců (CZV) a podpoře českého ovocnářství diskutovali na Ministerstvu zemědělství zástupci Potravinářské komory, Agrární komory, obchodních řetězců i Ovocnářské unie. Loni se meziročně zvýšil podíl českých jablek prodaných v obchodech, je ale nutné, aby zemědělci mohli více promítnout své náklady do výkupní ceny.

Účastníci jednání řešili konkrétní opatření v sektoru, výhled na další období a jakým způsobem docílit, aby z české krajiny neubývaly sady a podnikání v ovocnářství bylo rentabilní.

„Slíbil jsem, že se budeme postupně věnovat rozboru cen základních potravin. Po cukru a vejcích jsou na řadě jablka. Situace je zde velmi složitá, a to kvůli vysoké polské produkci. Ta kvůli ruským a běloruským sankcím míří hlavně na evropský trh, který je přesycený. Rád bych opět připomenul, že viník problémů, které nyní musíme řešit, je Putinovo Rusko,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Situace u jablek je specifická a nemá jednoduché řešení. Téměř polovinu jablek v Evropské unii vyprodukuje Polsko. Velká část polské produkce dříve mířila do Ruska, nyní to kvůli sankcím není možné, proto polská jablka putují na evropský trh.

Tématem jednání bylo také kácení jabloňových sadů v České republice, ke kterému v letošním roce dochází rychleji než do této doby. Alarmující je, že ovocnáři některé sady znovu neobnovují, přestože mohou na výsadbu čerpat podporu.

„Jen v loňském roce jsme ovocnářům poskytli podporu zhruba 450 milionů korun, podobnou částku máme připravenou i na letošní rok. Peníze je možné využít i na výsadbu nových sadů. Řešením tíživé situace našich ovocnářů nemůže být vykácet sady, které jsou pro naši krajinu tak typické, ale je potřeba společně hledat možnosti k větší efektivitě v tomto sektoru,“ uvedl ministr Nekula.

K dlouhodobě udržitelnému pěstování jabloní v České republice je potřeba, aby měli pěstitelé zajištěný odbyt jablek za férovou cenu. V loňském roce se meziročně zvýšil podíl českých jablek prodaných obchodními řetězci z 54 % na 65 %. Zatímco v říjnu a listopadu 2021 převažovala na pultech dovozová jablka, loni ve stejném období bylo osm z deseti prodaných jablek českých.

„Věřím, že tento trend bude pokračovat. K tomu je však nutné, aby zemědělci dokázali zvýšené náklady promítnout do výkupní ceny. Je totiž více než zvláštní, že jablka jsou zřejmě jedinou potravinou, která v loňském roce nezdražila, ale zlevnila. Přitom náklady se ovocnářům rozhodně nesnížily, spíše naopak. Ukazuje to bohužel na fakt, že obchodní přirážka na jablkách je dlouhodobě velmi vysoká, za posledních pět let průměrně 126 procent, a rozdělení zisku mezi pěstiteli a obchodníky je tak nerovnoměrné. Vyzval jsem proto dnes obchodníky, aby vytvořili takové podmínky, aby jim neubývali dodavatelé tolik oblíbených českých jablek,“ řekl ministr Nekula.

Vyzýváme všechny, aby v případě podezření na nekalosti v oblasti kvality, ceny nebo původu jablek, zaslali podnět na emailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dozorové orgány pak tyto podněty prošetří.

Zatímco ceny pěstitelů jablek klesly mezi začátkem roku 2021 a koncem roku 2022 o 18,5 %, spotřebitelské ceny poklesly pouze o 5 %. Z koncové ceny stále zůstává větší podíl u obchodníků na úkor pěstitelů. Ministr Nekula proto na jednání doporučil spravedlivější narovnání cen tak, aby ovocnáři mohli promítnout náklady do ceny a aby došlo ke snížení obchodní přirážky, což by způsobilo i pokles ceny pro spotřebitele.

V České republice se v roce 2022 pěstovala konzumní jablka na ploše 5678 hektarů (o zhruba 8 % méně než v předchozím roce). V průběhu podzimu a zimy 2022 – 2023 došlo dle odhadů k poklesu ploch o dalších cca 10 %. Loni se sklidilo 138 150 tun jablek s průměrným výnosem 24,3 tun na hektar. Průměrná cena zemědělských výrobců byla loni 13 362 korun na tunu, což je o 9,5 % méně než průměrná CZV v roce 2021 (14 767 korun na tunu). V loňském roce přitom došlo k enormnímu nárůstu všech nákladů v ovocnářství – hnojiva, pohonné hmoty, energie a mzdy.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

02 May 2023

KAZACHSTÁN

Artyom Lukashov, Místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě, tel: +7 701 5150541, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daň za sběr hub a lesních plodů

Od roku 2024 budou Kazachstánci platit daň za sběr hub a lesních plodů. Nyní se platí daň za sběr rostlin, lesních plodů, ořechů a hub pouze na území státních lesů, a zvláště chráněných přírodních území. Místní zastupitelstva krajů stanovují druhy vykupovaných lesních plodů a hub a k nim odpovídající sazby poplatků za kilogram. Fyzické osoby mohou v Kazachstánu sbírat plané ovoce, ořechy, houby, lesní plody a léčivé rostliny pro osobní spotřebu zdarma a bez příslušných povolení. Platí však následující limity: pro léčivé rostliny (kromě vzácných a ohrožených druhů) - do 10 kg, ovoce a bobule - do 20 kg, houby - do 25 kg na osobu. Firmy, u nichž je komerční podnikání spjato se sběrem lesních plodin a hub, budou za tyto činnosti platit. Limity sběru budou stanoveny s ohledem na přírodní rezervy, rozložení výskytu lesních plodů a hub, objem sběru, rekreační účely dané lokality a výtěžnosti těchto zdrojů.

Skleníky v Kazachstánu

V době od 5.-7.4. 2023 se v Almaty konala mezinárodní výstava "Skleníky, pěstování zeleniny, zavlažování, hnojiva a květiny". Účastnily se jí firmy ze 16 zemí. Nabízely novinky v oblasti skleníkového podnikání a terénních úprav různých půd. Ústředním tématem byla současnost               a budoucnost skleníkového sektoru v Kazachstánu. Stavba skleníků je i v Kazachstánu drahou záležitostí. Téměř všechny komponenty pro jejich stavbu jsou do Kazachstánu dováženy ze zahraničí, což navyšuje cenu skleníkového podnikání. Dalším negativním faktorem je použitý konstrukční materiál. Ne všechny kazašské skleníky jsou postaveny ze skla s využitím pokročilých technologií. Některé z nich jsou pokryty fólií, což je sice levnější varianta pořízení, jejich provoz se však prodražuje díky spotřebě elektřiny, plynu a uhlí. Letošní zimou bylo kvůli hustému sněžení a problémům s palivem postiženo 170 skleníkových farem na 46 hektarech. Uhlí pro vytápění skleníků hojně využívají zejména farmáři na jihu Kazachstánu. Od letošního roku vláda započala dotovat náklady na elektřinu a plyn, a to až do výše 50 % nákladů za energie. Dotace jsou poskytovány na základě spotřebovaného množství energie. K určení spotřeby slouží měřiče, které jsou instalovány jak u výrobců elektřiny, tak u jejich spotřebitelů. Dále jsou poskytovány hektarové dotace. Zemědělci obdrží určitou částku za každý hektar skleníku kalkulovanou na základě nákladových norem. 

02 May 2023

Spojené arabské emiráty

Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí,

Mob.: + 420 602 768 207, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V Abú Dhabí se otevírá první továrna na alternativní náhražky masa

Většina restaurací ve Spojených arabských emirátech již alternativní pokrmy pro vegany a vegetariány dávno nabízí. Samotných náhražek masa v posledních letech opravdu přibývá, a to nejen v restauracích, ale i v běžných prodejnách potravin typu Carrefour. Do současnosti šlo především o poměrně drahý americký a britský import, kde mezi známé značky patří například Beyond Meat a Oumph! Tento týden ale mohou milovníci alternativních pokrmů v Emirátech slavit. V hlavním městě se spustila nová továrna firmy Switch Foods, která bude substituty masa produkovat přímo na půdě Spojených arabských emirátů.

Firma Switch Foods je místní emirátský startup a mezi její výrobky budou patřit hamburgery, kofty, kebaby, mleté alternativy a sujuk. Základní ingredienci těchto produktů tvoří hráškový protein. První výrobky mají z továrny zamířit k zákazníkům již prvního května. Samotní výrobci slibují, že jejich produkt bude mnohem levnější než importované výrobky jejich konkurentů. Nižší cenu neslibují kvůli horší kvalitě, ale díky úsporám na současné mezinárodní přepravě.

Podobné zprávy potvrzují, že zájem o zdravější a udržitelnější stravování v zemi opravdu je. Nabídka restaurací a obchodů je rozšířená především díky poptávce turistů a expatů ze západních zemí, kteří jsou zvyklí podobné produkty vyhledávat ve svých domovinách.

Země živiteklka