Novela zákona o ochraně hospodářskésoutěže, účinná od 29. 7. 2023, zejména transponuje do českého právního rámce směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (směrnice ECN+).Novela přináší řadu změn týkajících se např.možnosti přijetí závazků, pravidel poskytování informací ze spisu ostatním orgánům veřejné moci, ukládání pokut (např. sankce za nesplnění povinnosti strpět místní šetření, pořádkové i donucovací pokuty), ručení za zaplacení pokuty u sdružení soutěžitelů, pravidel leniency programu či narovnání.Novela dále zavádí institut důvěrných informací jiných než obchodní tajemství a související právo na utajení identity a možnost využití záznamů odposlechů pořízených Policií ČR při vyšetřování trestných činů proti hospodářské soutěži.

Dne 20. 3. 2024 proběhne třetí metodický den. Jeho téma bude " Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže". Pozvánku najdete zde:

Přednášející: 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda ÚOHS

Kamil Nejezchleb působí jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže od 1. 4. 2021. Od listopadu 2008 působí celou svou profesní kariéru na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech před jmenováním do pozice místopředsedy působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánů ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

    Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Igor Pospíšil

ředitel Odboru kartelů ÚOHS

Igor Pospíšil pracuje pro ÚOHS jako právník od roku 2001. Působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, následně jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Několik let byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady soutěžních dokumentů a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i legislativní, publikační a přednáškové činnosti, je spoluautorem soft-law ÚOHS.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ing. Lenka Svobodová,

ředitelka Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod ÚOHS

Lenka Svobodová absolvovala v roce 1995 Vysoké učení technické v Brně a od téhož roku pracuje pro ÚOHS. Od počátku svého působení na Úřadu se věnovala oblasti spojené s ochranou hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému narušení zejména dohodami soutěžitelů či zneužitím dominantního postavení. Řešené případy zahrnovaly celou řadu oblastí, především energetiku, zdravotnictví a farmaceutiku, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, maloobchodní prodeje zboží atd. V roce 2018 byla jmenována vedoucí Oddělení dominance a vertikálních dohod – výroba a v roce 2021 byla jmenována ředitelkou Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.