Vyhláška o požadavcích na pokrmy.

121/2023 Sb.

Tato vyhláška upravuje technologické požadavky na výrobu pokrmů, způsob uvádění pokrmů na trh a smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů.

Vztahuje se k 110/1997- Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 2, 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Sbírka zákonů_10.5.2023