Plzeň 14. března (ČTK) - Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (KVS) odhalila loni nadlimitní hodnoty rakovinotvorných zplodin kouře v uzeném mase a DDT ve svalovině prasete divokého. Preventivně monitorovala výskyt nebezpečného afrického moru prasat domácích i divokých. Vyskytly se také čtyři případy ptačí chřipky v malochovech drůbeže. V oblasti životních podmínek a pohody hospodářských zvířat provedla 162 kontrol v chovech, meziročně o 50 procent víc, a uložila sankce přes milion korun. KVS to dnes uvedla v tiskové zprávě.

K laboratornímu vyšetření odebrala při plánovaných kontrolách 1890 vzorků. "Nejvíc nevyhovujících vzorků se týkalo záchytu bakterií salmonely a listerie a překročení limitů aromatických uhlovodíků v uzených masných výrobcích a derivátů DDT ve svalovině prasat divokých," řekl ČTK ředitel správy Václav Poláček. Mezi dalšími 628 vzorky, odebranými při monitoringu cizorodých látek, patřil k nejzávažnějším zjištěním obsah kadmia v ledvinách skotu a malachitové zeleně v pstruhovitých rybách v množství nad limity. Od lovců zvěře přijali státní veterináři 21.396 vzorků k vyšetření na trichinelózu (svalovce stočeného), meziročně o 1858 vzorků víc.

KVS loni řešila také problém se čtyřmi ohnisky ptačí chřipky v malochovech drůbeže, kde se vyskytl vysoce patogenní subtyp viru H5N1. V nařízených ochranných pásmech provedli veterináři 47 kontrol drůbeže u vybraných chovatelů. Odebrali 848 vzorků v dalších chovech v okolí nákazy. Kromě toho byl jeden případ výskytu salmonel u komerčně chovaných nosnic a tři hromadné úhyny ryb v rybnících kvůli otravě.

V oblasti péče o pohodu zvířat (welfare) provedla loni KVS 424 kontrol, meziročně o 14 procent víc. Z toho 162 kontrol bylo u hospodářských zvířat a na podnět občanů 66, meziročně mírně méně. V 17 případech byl podán podnět obci s rozšířenou působností pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, 30 případů dostalo na stůl právní oddělení KVS k uložení sankce a jednou musel chovatel odstranit závady. Zbývajících 262 kontrol provedli veterináři u zájmových zvířat, převážnou část na podnět občanů. Veterináři úzce spolupracují s policií při řešení složitějších kauz týrání zvířat, s obecními úřady i krajem. "Naši zástupci byli zapojeni do přípravy nové legislativy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, hlavně při přípravě podmínek pro chov druhů vyžadující zvláštní péči," řekl ředitel.

KVS loni prohlédla na jatkách přes 26 milionů kusů hospodářských zvířat. "Lze vysledovat nárůsty počtů porážených zvířat například u skotu z 29.000 na 31.000 kusů, u prasat ze 122.500 na 133.900 kusů a u drůbeže a králíků z 25,26 milionu na 26 milionů," řekl Poláček. Jako nevhodné pro lidskou spotřebu bylo vyřazeno 192.000 jatečných zvířat.

Václav Prokš hj