Tato iniciativa prozkoumá několik možností, jak řešit nedostatky zjištěné v nedávném hodnocení právních předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat. Cílem je tyto právní předpisy revidovat.

Cílová skupina

  • jakákoli skupina, na niž se právní předpisy přímo vztahují, jako jsou zemědělci a jiní provozovatelé potravinářských podniků
  • veřejnost
  • (případně) nevládní organizace zabývající se dobrými životními podmínkami zvířat a organizace spotřebitelů.

Evropská komise přijala v roce 2020 strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Jejím cílem je podpořit přechod k udržitelnému potravinovému systému. Vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou základním kamenem udržitelné produkce potravin, zavázala se Komise ve strategii Od zemědělce ke spotřebiteli, že do roku 2023 provede revizi stávajících právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a že zváží možnosti vyznačování údajů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat. Účelem je zlepšit životní podmínky zvířat a rozšířit působnost právních předpisů, uvést je do souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, současnými politickými prioritami a očekáváními veřejnosti a usnadnit jejich prosazování.

Více ve veřejné konzultaci.

Zdroj: Evropská komise

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobre-zivotni-podminky-zvirat-zmena-pravnich-predpisu-EU_cs