Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku MŽP. Obsahem 8. částky je:

    • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
    • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.

 

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_211228_vestnik_2021_prosinec