Ministři zemědělství dne 13. prosince 2021 schválili závěry o plánu pro ochranu systému EU v oblasti dodávek potravin před budoucími hrozbami. Plán pro nepředvídané události pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení, který vypracovala Komise v rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, pomůže EU čelit výzvám, jako jsou extrémní povětrnostní jevy, problémy v oblasti zdraví rostlin a zvířat a nedostatek klíčových vstupů, jako jsou hnojiva, energie a pracovní síly.

Rada ve svých závěrech navrhovaný plán pro nepředvídané události vítá a uznává, že je třeba evropský potravinový systém, jenž obstojí v budoucnosti. I když se stávajícím mechanismům podařilo zmírnit nejhorší důsledky nedávné pandemie, ministři se shodují na tom, že zkušenosti získané v souvislosti s onemocněním COVID-19 by měly být základem pro přístup EU k budoucím katastrofám.

Členské státy zejména zdůrazňují význam vnitřního trhu a tvrdí, že v případě krize by měla zůstat zachována přeshraniční mobilita osob, zboží, služeb a kapitálu. Kromě toho podporují vytvoření stálého mechanismu pro dohled nad mírou připravenosti Evropy na ohrožení potravinového zabezpečení.

Ministři rovněž uznávají, že je spíše potřeba posílit stávající nástroje pro řešení otázek potravinového zabezpečení a vycházet z nich, než aby se tyto nástroje překrývaly, a respektovat pravomoci členských států v souladu se zásadou subsidiarity. V neposlední řadě zdůrazňují význam účinné komunikace se zúčastněnými stranami a širší veřejností v zájmu boje proti dezinformacím a zachování důvěry veřejnosti.

Dne 12. listopadu 2021 uveřejnila Komise sdělení, v němž představila kroky, které přijme za účelem zavedení plánu pro nepředvídané události pro zajištění potravinového zabezpečení v Evropě. Mezi ně patří vytvoření evropského mechanismu připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení (EFSCM), který bude aktivován v případě krize. Bude se pravidelně scházet expertní skupina složená z odborníků z členských států, příslušných zúčastněných stran a zástupců třetích zemí s úzkými vazbami na potravinový řetězec EU, aby bylo zajištěno, že EU bude na potenciální výzvy v oblasti dodávek potravin plně připravena.

Celá  TZ: Rada schválila závěry o novém plánu pro zabezpečení dodávek potravin v Evropě – Consilium (europa.eu)

Zdroj: Rada EU

Link: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/tz-rady-eu-rada-schvalila-zavery-o-novem-planu-pro-zabezpeceni-dodavek-potravin-v-evrope