Vážení žadatelé,

Dne 30. 11. 2021 byla zveřejněna aktualizovaná verze Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 (verze 6), která nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Pro Žádosti o platbu podané do 31. 12. 2021 (včetně) bude akceptováno plnění podmínek publicity dle verze 5 Příručky (i zde však připomínáme žadatelům hlídat povinnost publicity v kapitole 2.1.1).

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/aktualizace-prirucky-pro-publicitu-prv-4.html

Tímto bychom chtěli upozornit na kapitolu 2.5, kde byla doplněna povinnost umístění údaje o finanční účasti EU a rovněž znaku EU na titulní stránce pozvánky či programu akce.

Zároveň upozorňujeme na kapitolu 2.1.1 Příručky pro publicitu PRV 2014-2020, která uvádí povinnost zveřejnění informace o realizovaném projektu na již existující internetové stránce příjemce dotace pro profesionální použití.

 

Zdroj: SZIF