Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. V pořadí sedmá částka v tomto roce obsahuje:

    • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů
    • Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách (úplný seznam k 8. 11. 2021) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_211129_vestnik_2021_listopad