Dne 21. 6. 2021 byla podepsána změna Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 11. kolo příjmu žádostí.

Změna se týká kap. 4 Specifických podmínek Pravidel pro operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, ve které se mění:

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400 000 000 Kč za období 2014–2020.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: Změna Pravidel pro 11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (Dotace, eAGRI)