Evropská komise dnes poskytla pokyny k pravidlům EU pro plasty na jedno použití a přijala prováděcí rozhodnutí o sledování a hlášení lovných zařízení uváděných na trh a sebraných odpadních lovných zařízení. Cílem těchto pravidel je snížit množství odpadu v mořích z plastových výrobků na jedno použití a z lovných zařízení a podpořit přechod na oběhové hospodářství s inovativními a udržitelnými obchodními modely, výrobky a materiály.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans v této souvislosti uvedl: „Omezení používání plastů na jedno použití pomáhá chránit zdraví lidí a planety. Pravidla Evropské unie jsou významným úspěchem při řešení problematiky odpadu v mořích. Stimulují rovněž udržitelné obchodní modely a přibližují nás oběhovému hospodářství, kde se opětovné použití upřednostňuje před jednorázovým. Právě to je cílem Zelené dohody pro Evropu – chránit a obnovovat naše životní prostředí a zároveň vybízet podniky k inovacím.“

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl: „Negativní dopady plastových odpadků na životní prostředí, oceány a mořské živočichy i na naše zdraví jsou globální a drastické. Plastový odpad se stále hromadí a každoročně se v EU ztratí nebo vyhodí zpět do moře 11 000 tun lovných zařízení, do nichž se neúmyslně zachycují ryby. Tato nová pravidla pro omezení znečištění plasty jsou ambiciózní reakcí na výzvy občanů k rozhodným krokům, díky níž se EU stala průkopníkem v celosvětovém boji proti znečišťování moří odpadky. Dnes učiněné kroky nás přibližují k řešení závažných dopadů plastových výrobků na jedno použití a opuštěných lovných zařízení i k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství.

Podle pravidel EU pro plasty na jedno použití z roku 2019 musí členské státy do 3. července tohoto roku zajistit, aby na trh EU již nebyly uváděny některé plastové výrobky na jedno použití. Jedná se o vybrané výrobky, pro něž existují na trhu dostupné alternativy: plastové vatové tyčinky, příbory, tácky, brčka, míchátka, tyčky k balónkům, stejně jako některé výrobky z expandovaného polystyrenu (kelímky a nádoby na potraviny) a všechny výrobky z oxo-rozložitelných plastů. Pro ostatní plastové výrobky, jako jsou lovná zařízení, plastové tašky na jedno použití, lahve, nádoby na nápoje a potraviny určené k okamžité spotřebě, sáčky a balení, tabákové filtry, hygienické potřeby a vlhčené ubrousky, platí různá opatření. Patří mezi ně omezení jejich používání, snížení jejich spotřeby a předcházení znečišťování odpadky prostřednictvím požadavků na označování, systémů rozšířené odpovědnosti výrobce („zásada znečišťovatel platí“), informačních kampaní a požadavků na design výrobků.

Cílem pokynů je zajistit správné a jednotné uplatňování nových pravidel v celé EU. Harmonizované provedení do vnitrostátních právních předpisů je důležité pro hladké fungování vnitřního trhu s výrobky, na něž se tato pravidla vztahují. Pokyny vysvětlují klíčové definice a termíny a byly vypracovány na základě rozsáhlých konzultací s členskými státy a interakce s širokou škálou zúčastněných stran.

Prováděcí rozhodnutí o sledování a hlášení lovných zařízení uvedených na trh a sebraných odpadních lovných zařízení umožňuje členským státům plnit jejich povinnost podávat od roku 2022 o takových zařízeních zprávy. Cílem je motivovat k tomu, aby všechna lovná zařízení byla dopravena na pobřeží a zlepšilo se nakládání s nimi zapojením systémů rozšířené odpovědnosti výrobce.

Kromě toho budou muset členské státy s mořskými vodami na základě údajů do 31. prosince 2024 stanovit vnitrostátní minimální roční úroveň sběru odpadních lovných zařízení obsahujících plasty, jež jsou určeny k recyklaci, aby bylo možno pro jejich sběr stanovit závazné kvantitativní cíle Unie. Opuštěná, ztracená či odhozená lovná zařízení představují podle posouzení dopadů z roku 2018 27 % odpadků na plážích, přičemž významná část lovných zařízení uvedených na trh není sbírána, aby mohla být zpracována.

Souvislosti

Prostřednictvím směrnice o plastech na jedno použití snižuje EU množství vyprodukovaného odpadu, zabývá se 10 plastovými výrobky na jedno použití a lovnými zařízeními, které nejčastěji znečišťují evropské pláže, a podporuje přechod na oběhové hospodářské a udržitelné alternativy.

Více než 80 % odpadků v mořích tvoří plasty. Plastové výrobky na jedno použití se před vyhozením používají jednou nebo po krátkou dobu. Je proto pravděpodobnější, že skončí v našich mořích častěji než výrobky k opakovanému použití. Plasty se hromadí v mořích, oceánech a na plážích v EU i na celém světě, což představuje vážné riziko pro mořské prostředí a lidské zdraví.

I když jsou plasty pohodlným, užitečným a cenným materiálem, jakmile se z nich stanou odpadky, poškozují životní prostředí a negativně ovlivňují naše hospodářství. Mají pak škodlivý dopad na činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov a lodní doprava, a jejich uklízení je nákladné. V rámci Zelené dohody pro Evropu usiluje EU o oběhové hospodářství, v němž se plasty používají udržitelnějším způsobem, používají se opakovaně, recyklují se a nevytvářejí odpad ani znečištění.

Více informací

Otázky a odpovědi k pokynům k uplatňování pravidel pro plasty na jedno použití

Pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice

Prováděcí rozhodnutí Komise o hlášení údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech

 

Zdroj: Harmonizované uplatňování pravidel pro plasty na jedno použití (europa.eu)