Vyhláška č. 204/2021 Sb., o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 204/2021 Sb., o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Vyhlášky je vydávána na základě nového zmocňovacího ustanovení v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Podle nové zákonné úpravy je možné uvádět na potravině informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem (logo „česká potravina“) nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, také tehdy, pokud půjde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky.

Vyhláška tak stanoví seznam potravin podle nové zákonné úpravy podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Jde o potraviny vyrobené ze surovin nepěstovaných z klimatických důvodů v České republice, ale tradičně v ČR vyráběné, kterými jsou čokoláda a výrobky z ní, káva a kávoviny a rýžové extrudované a pufované výrobky.

Vyhláška č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci.

Vyhlášky provádí ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a jejím záměrem je poskytnout lesnické praxi a státní správě lesů podrobný postup pro naplnění povinností stanovených v § 40 odst. 1 a 2 lesního zákona.

Vyhláška nově upravuje vedení, obsahovou náplň a předávání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence a evidence o provedené obnově lesa.

Vyhláška aktivně reaguje na aktuální potřeby evidence lesnického hospodaření, dozorové činnosti orgánů státní správy lesů a kontroly plnění závazných ustanovení lesních hospodářských plánů v souvislosti s probíhající tzv. „kůrovcovou kalamitou“ a nutností i nadále zajistit trvale udržitelné hospodaření v měnících se přírodních podmínkách, které mají dopad na obnovu postižených porostů.

            Vyhláška zejména upravuje:

  • obsahovou náplň evidence o závazných ustanoveních plánu včetně způsobu jejího vedení,

  • obsahovou náplň evidence o provedené obnově včetně způsobu jejího vedení,

  • obsahovou náplň předávaných souhrnných údajů evidence a

  • postup a formu předávání souhrnných údajů evidencí místně příslušnému orgánu státní správy lesů.

Zdroj: MZe ČR

Link: Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2022 (eAGRI)