Evropská komise 12. 5. 2021 přijala Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, jež je hlavním cílem Zelené dohody pro Evropu. Akční plán zahrnuje integrovanou vizi našeho světa do roku 2050. Plán podporuje všechny příslušné politiky EU v oblasti znečištění a jeho předcházení, s důrazem na používání digitálních řešení. Dále mají být přezkoumány příslušné právní předpisy EU, za účelem nalezení mezer a zjištění, kde se je potřeba zlepšit jejich provádění.

 

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu Frans Timmermans: „Cílem Zelené dohody je vybudovat zdravou planetu pro všechny. Zajistit životní prostředí bez toxických látek pro lidi i planetu. Tento akční plán bud vodítkem pro naši práci. Úsilí Evropy o obnovu hospodářství, jež bude čistší, spravedlivější a udržitelnější, musí přispívat také k dosažení cíle nulového znečištění“.

 

Akční plán má nasměrovat EU k dosažení cíle pro rok 2050, jímž je zdravá planeta pro zdravé lidi. Byly v něm stanoveny stěžejní cíle pro snížení znečištění u zdroje do roku 2030 v porovnání se současnou situací. Mezi tyto cíle patří:

  • zlepšit kvalitu ovzduší, aby se snížil počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší o 55 %,
  • zlepšit kvalitu vody snížením množství odpadu, plastového odpadu v moři (o 50 %) a mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí (o 30 %),
  • zlepšit kvalitu půdy snížením úbytku živin a používání chemických pesticidů o 50 %,
  • snížit o 25 % podíl ekosystémů v EU, v nichž znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmanitost,
  • snížit počet lidí trpících chronickým obtěžováním hlukem z dopravy o 30 % a
  • výrazně snížit produkci odpadů a o 50 % snížit objem zbytkového komunálního odpadu.

Více informací zde.

Zdroj: SZIF

Link: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Faktuality_eu%2F1621331641376.pdf