Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

1. Od 4. 5. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 5. 2021.

2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:

  • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
  • jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
  • jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020.

3. Pro zahraniční pracovníky, kteří v období 14 dnů před vstupem do ČR pobývali na území států, které nejsou na seznamu států s nízkým rizikem onemocnění COVID-19 (viz tzv. Semafor), platí povinnost nahlásit tuto skutečnost před vstupem příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím elektronického Příjezdového formuláře a předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole.

Od 27. 4. 2021 je stanoveno rozdělení zemí podle rizika do pěti skupin včetně nízkorizikových a nově též s extrémním rizikem (dle průběžně aktualizovaného sdělení Ministerstva zdravotnictví) s odstupňovanými pravidly pro vstup a návrat. Pravidla jsou dále diferencována (předložení negativní RT-PCR testu nebo antigenního testu) jak podle způsobu dopravy (individuální/veřejná), tak podle pobytového oprávnění (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu/ostatní cizinci mají při osobní přepravě výjimku). Přehledný souhrn jednotlivých pravidel vstupu a návratu do ČR je uveden na stránkách Ministerstva vnitra nebo v přílohách níže.

Tato vstupní opatření neplatí, s výjimkou cest ze zemí s extrémním rizikem, pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR vydaných ČR za určitých podmínek vážících se k prodělání onemocnění a blíže specifikovaných v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví z 3. 5. 2021 (bod I.6 písm. h). Možný vzor lékařského potvrzení je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Ochranné opatření též upravuje podmínky vstupu a návratu do ČR pro osoby dle bodu I.22  (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu), v případě mají-li méně než 14 dní před plánovaným vstupem prokázáno onemocnění Covid-19. Nařízena je, pokud je to možné, individuální přeprava. V případě veřejné dopravy je nutné dopravce informovat.

Od 4. 5. 2021 dle bodu I.7 neplatí povinnost testování pro osoby s certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování, které vstupují ze zemí se středním a vysokým rizikem. Všechny osoby vstupující ze zemí se středním až extrémním rizikem musí také v rámci výjimek ze zákazu volného pohybu po 14 dnů od vstupu do ČR nosit respirátory bez výdechového ventilu, či obdobný prostředek, s parametry odpovídajícím normám od úrovně FFP2, KN 95 apod. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na osoby vstupující ze zemí se středním rizikem a osoby očkované dle bodu I.7 vstupující ze zemí s vysokým rizikem

Nově jsou výsledky testů spárovány s Příjezdovým formulářem, není tedy nutné je hlásit krajské hygienické stanici. Nicméně v případě osob hlásících vstup ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem krajská hygienická stanice rozhodne o příslušných opatřeních na ochranu veřejného zdraví, v případě pozitivního druhého testu o izolaci. Podmínkou vstupu těchto zahraničních pracovníků do provozu nebo na pracoviště je negativní výsledek RT-PCR testu provedeného v ČR. U pracovníků ze zemí s velmi vysokým rizikem tedy nejdříve 5 dnů od příjezdu do ČR, ze zemí s extrémním rizikem 10 dnů.

4. Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

5. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web MPO.

6. Od 11. 5. 2020 je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.


 
Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452.

Přílohy

Vydáno: MZe ČR

Link: Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 4.5. 2021 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)