Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích především adaptuje nařízení EU o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol mj. potravin.

Cílem novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích je zejména:

  • zákaz uvádění na trh potravin „dvojí kvality“, tj. potravin, které jsou zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti,
  • upřesnění a doplnění podmínek pro označení „česká potravina“ a stanovení podmínek
    pro dobrovolné označení „výrobce“,
  • stanovení odpovědnosti Ministerstva zemědělství za přijímání žádostí provozovatelů potravinářských podniků a určení, zda potravina je potravinou nového typu,
  • stanovení Státní zemědělské a potravinářské inspekce národním správcem uložiště dat v souvislosti se zajišťováním povinné sledovatelnosti tabákových výrobků,
  • určení Státní tiskárny cenin, s.p. jediným vydavatelem identifikátorů pro tabákové výrobky uváděné na trh na území České republiky,
  • zpřesnění ustanovení týkajících se elektronických cigaret a náhradních náplní do nich,
  • úprava některých dalších ustanovení na základě zkušeností z aplikace zákona v praxi.

Součástí zákona č. 174/2021 Sb. je novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI), která reaguje na nutnost adaptace na nařízení EU o úředních kontrolách, požadavky kontrolní praxe a rostoucí zájem o nákup potravin prostřednictvím internetu. V souvislosti s tím jsou SZPI svěřena nezbytná oprávnění při provádění kontrol tohoto segmentu.

Další součástí zákona č. 174/2021 Sb. je dále novela zákona o bankách, která umožní SZPI získat od banky nezbytné informace vedoucí ke ztotožnění kontrolované nebo povinné osoby v případě, že se nedaří některou z těchto osob identifikovat a je tak znemožňováno provádět úřední kontrolu.

V rámci zákona č. 174/2021 Sb. dochází k úpravě zákona o zadávání veřejných zakázek, která obsahuje jednoznačné zákonné zakotvení možného upřednostnění odběru místních (tj. zejména českých) potravin při zadávacích řízeních veřejných zadavatelů (stát, organizační složky státu, územní samosprávné celky i státem a územními samosprávnými celky zřízené subjekty).

Veřejnému zadavateli se umožňuje stanovit legálně v zadávacím řízení na dodávku potravin jako podmínku účasti dodání potraviny místního nebo regionálního původu z krátkého dodavatelského řetězce (potraviny z ČR, potraviny se značkou KLASA, Regionální potravina) a potraviny unijních režimů jakosti (chráněné zeměpisné označení, chráněné označení původu, zaručené tradiční speciality), případně produkty ekologického zemědělství.

 

Více zde.

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/novy-pravni-predpis-ucinny-od-12-5-2021.html