1. Veřejná konzultace k aktualizovaným pravidlům v rámci hygieny potravin pro produkty živočišného původu. Účelem iniciativy je aktualizovat pravidla pro identifikační označení, porážky malých přežvýkavců na farmách, přepravu masa, vyzrálé maso, tuhost produktů rybolovu, mléko a nezamýšlený vnější pach vajec. Konzultace je otevřena do 25/05/2023, k dispozici zde.

2. Veřejná konzultace k plastovým nápojovým lahvím na jedno použití – pravidla EU pro výpočet, ověřování a vykazování obsahu recyklovaných plastů. Iniciativa cílí na zvýšení využívání recyklovaných materiálů v hospodářství EU a omezení spalování plastového odpadu a jeho skládkování. Konzultace je otevřena do 30/05/2023, k dispozici zde.

3. Veřejná konzultace k opatřením týkajícím se specifických škůdců rostlin – bakterie Xylella fastidiosa – v rámci bezpečnosti potravin. Konzultace je otevřena do 30/05/2023, k dispozici zde.

4. Veřejná konzultace ke změně požadavků na kontrolní subjekty v rámci dovozu ekologických produktů. Iniciativa cílí na zajištění hladký přechod na nová pravidla (procesní požadavky na uznávání a dohled kontrolních subjektů a kontrolních orgánů odpovědných za certifikaci hospodářských subjektů v těchto zemích) a zabránit možným narušením obchodu. Konzultace je otevřena do 14/06/2023, k dispozici zde.

5. Veřejná konzultace k revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty. Cílem revize je zvýšit účinnost a udržitelnost potravinového systému skrze podporu dodávek udržitelnějších výrobků spotřebitelům, zjednodušení stávajících právních předpisů s různými právními nástroji, a sladění pravidel EU s požadavky Lisabonské smlouvy. Konzultace je otevřena do 16/06/2023, k dispozici zde.

6. Veřejná konzultace k ambicím EU v oblasti klimatu do roku 2040. Účelem inciativy je zahájit proces, který stanoví cíl v oblasti klimatu do roku 2040 a nasměruje EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Konzultace je otevřena do 23/06/2023, k dispozici zde.

7. Veřejná konzultace k jednotnému postupu pro vydávání dodatkových ochranných osvědčení (DOO) u léčivých přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Iniciativa cílí na zvýšení dostupnosti a účinnosti režimu skrze zavedení jednotných DOO (příp. jednotného postupu vydávání DOO). Konzultace je otevřena do 26/06/2023, k dispozici zde.

8. Veřejná konzultace k zákazu výroby nebezpečných chemických látek, jejichž používání není v EU povoleno, na vývoz. Účelem iniciativy je ochránit třetí země před negativními účinky těchto látek na lidské zdraví a životní prostředí. Konzultace je otevřena do 31/07/2023, k dispozici zde.

9. Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ na životní prostředí. Iniciativa cílí na zajištění podkladů pro doporučení, jak uplatňovat zásadu skrze kontrolu účelnosti v EU. Konzultace je otevřena do 04/08/2023, k dispozici zde.