Vydáno: 5. 5. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

Prováděcí rozhodnutí 2023/655/EU o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2024 a o změně prováděcího rozhodnutí 2022/493/EU (oznámeno pod číslem C(2023) 1532)
OJ L 81, 21/03/2023, s. 37

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/454/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o klasifikaci látky toltrazuril podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu 
OJ L 67, 03/03/2023, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2023/469/EU ze dne 20. února 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1290)  
OJ L 68, 06/03/2023, s. 100
Prováděcí rozhodnutí 2023/497/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech 
OJ L 69, 07/03/2023, s. 14
Prováděcí nařízení 2023/506/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 70, 08/03/2023, s. 7
Rozhodnutí 47/2020/EHP ze dne 3. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/472]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 1
Rozhodnutí 49/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/474]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 4
Rozhodnutí 50/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/475]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 6
Rozhodnutí 51/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/476]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 8
Rozhodnutí 52/2020/EHP ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/477]
OJ L 72, 09/03/2023, s. 10
Rozhodnutí 68/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/517]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 1
Rozhodnutí 69/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/518]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 3
Rozhodnutí 70/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/519]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 5
Rozhodnutí 71/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/520]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 7
Rozhodnutí 72/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/521]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 9
Rozhodnutí 73/2020/EHP ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/522]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 11
Rozhodnutí 88/2020/ES ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/537]
OJ L 78, 16/03/2023, s. 37
Prováděcí nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení 2021/605/EU
OJ L 79, 17/03/2023, s. 65
Nařízení 2023/647/EU ze dne 13. ledna 2023, kterým se mění nařízení 2020/686/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/665/EU
, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1818)  
OJ L 83, 22/03/2023, s. 70
Rozhodnutí 201/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/618]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 1
Rozhodnutí 202/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/619]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 3
Rozhodnutí 203/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/620]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 5
Rozhodnutí 204/2022/EHP ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/621]
OJ L 85, 23/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/685/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 90, 28/03/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/719/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 2189) 
OJ L 93, 31/03/2023, s. 108

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/446/EU ze dne 27. února 2023, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L 65, 02/03/2023, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2023/458/EU o neschválení některých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 67, 03/03/2023, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2023/459/EU, kterým se neschvaluje 2,2-dibrom-2-kyanacetamid (DBNPA) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 67, 03/03/2023, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2023/460/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení imidaklopridu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 67, 03/03/2023, s. 58
Nařízení 2023/466/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2023/470/EU, kterým se neschvaluje d-allethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 68, 06/03/2023, s. 177
Prováděcí rozhodnutí 2023/471/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 68, 06/03/2023, s. 179
Prováděcí nařízení 2023/515/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky abamektin a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 71, 09/03/2023, s. 22
Prováděcí nařízení 2023/543/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, členským státům pro účely postupu obnovení 
OJ L 73, 10/03/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/548/EU o neudělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „UL Hydrogen Peroxide Family 1“ v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2023) 1372)
OJ L 73, 10/03/2023, s. 17
Prováděcí nařízení 2023/564/EU o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení 1107/2009/ES
OJ L 74, 13/03/2023, s. 4
Prováděcí nařízení 2023/574/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES stanoví podrobná pravidla pro identifikaci nepřijatelných formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin 
OJ L 75, 14/03/2023, s. 7
Nařízení 2023/679/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyridaben, pyridát, pyriproxyfen a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 86, 24/03/2023, s. 6
Prováděcí nařízení 2023/680/EU, kterým se schvaluje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 86, 24/03/2023, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2023/686/EU o neudělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Insecticide Textile Contact“ (oznámeno pod číslem C(2023) 1853)
OJ L 90, 28/03/2023, s. 42
Prováděcí nařízení 2023/689/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011­/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram 
OJ L 91, 29/03/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/708/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPO-CHLOR Product Family“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 93, 31/03/2023, s. 40
Nařízení 2023/710/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromopropylát, chloridazon, fenpropimorf, imazachin a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 93, 31/03/2023, s. 57

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 2023/514/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/405/EU, pokud jde o vysoce rafinované produkty, seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol a zařazení Moldavska na seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie 
OJ L 71, 09/03/2023, s. 11

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

Nařízení 2023/441/EU ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehydu na seznam aromat Unie 
OJ L 64, 01/03/2023, s. 9
Nařízení 2023/447/EU
, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití glukosylovaných steviol-glykosidů jako sladidla 
OJ L 65, 02/03/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/612/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 307/2012/EU, pokud jde o některé postupy pro unijní posuzování bezpečnosti látky nebo skupiny látek podléhajících přezkumu 
OJ L 80, 20/03/2023, s. 89

6. KRMIVA

Prováděcí nařízení 2023/565/EU o povolení látek ethyl-heptanoát, ethyl-2-methylbutanoát, isopentyl-acetát, 3-methylbutyl-3-methylbutyrát, kyselina 2-methylpropanová, 3-methylbutyl-butyrát, 2-methylbutyl-acetát, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allyl-hexanoát, allyl-heptanoát, linalol, 1-fenyl-2-methylpropan-2-ol, α-jonon, β-damaskon, nootkaton, β-jonon, α-iron, β-damascenon, (E)-β-damaskon, pentadecano-1,15-lakton, 2-fenylethan-1-ol, fenethyl-isovalerát, 4-(p-hydroxyfenyl)butan-2-on, 2-methoxynaftalen, 2-isopropyl-4-methylthiazol a valencen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 74, 13/03/2023, s. 10
Prováděcí nařízení 2023/584/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2022/1493/EU o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 a Escherichia coli KCCM 80246 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 77, 16/03/2023, s. 5
Prováděcí nařízení 2023/585/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2022/1452/EU o povolení 3-ethylcyklopentan-1,2-dionu, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzenu, α-pentylcinnamaldehydu, α-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridinu jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat
OJ L 77, 16/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/649/EU o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 13
Prováděcí nařízení 2023/650/EU o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, D-karvonu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení: Biomin GmbH) 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/651/EU o povolení riboflavinu (vitamin B2) z Bacillus subtilis KCCM 10445 a přípravku riboflavinu z Bacillus subtilis KCCM 10445 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/605/EU o povolení látek ethyl-oleát, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, dodec-2-enal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-non-2-enal, deka-2,4-dienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-okt-2-enal, trans-dec-2-enal, 2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal, 2(trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal, hex-2(trans)-enyl-acetát, hex-2-enyl-butyrát, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl-butyrát, linalyl-formiát, linalyl-propanoát, linalyl-isobutyrát, 3-methylcyklopent-2-en-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát, benzofenon, benzyl-cinnamát, ethyl-salicylát, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen, myrcen a β-ocimen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 82, 21/03/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/668/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro veškerou drůbež určenou ke snášce (držitel povolení: Kemin Europa N.V.) 
OJ L 84, 23/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/669/EU
 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže a snášku a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: společnost BioResource, international, Inc., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.) 
OJ L 84, 23/03/2023, s. 10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

Nařízení 2023/465/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity arsenu v určitých potravinách 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 51

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Prováděcí nařízení 2023/711/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 93, 31/03/2023, s. 84

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 2023/648/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění 
OJ L 81, 21/03/2023, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

Nařízení 2023/439/EU ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění příloha nařízení 609/2013/EU s cílem umožnit používání nikotinamidu ribosidu chloridu jako zdroje niacinu v potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 
OJ L 64, 01/03/2023, s. 1
Nařízení 2023/440/EU ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití karbomeru v doplňcích stravy 
OJ L 64, 01/03/2023, s. 4
Nařízení 2023/589/EU
 ze dne 10. ledna 2023, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin 
OJ L 79, 17/03/2023, s. 40

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

Prováděcí nařízení 2023/463/EU, kterým se povoluje uvedení osteopontinu z kravského mléka na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 68, 06/03/2023, s. 32
Prováděcí nařízení 2023/652/EU, kterým se povoluje uvedení pražených a pufovaných jader ze semen Euryale ferox Salisb. (leknínec hrozivý) na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 81, 21/03/2023, s. 23
Prováděcí nařízení 2023/667/EU, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium indicum L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení 2017/2470/EU
OJ L 84, 23/03/2023, s. 3

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Prováděcí nařízení 2023/442/EU ze dne 28. února 2023, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení 2017/1171/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
OJ L 64, 01/03/2023, s. 12
Nařízení 2023/464/EU, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení 440/2008/EU, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 37
Rozhodnutí 2023/567/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 66. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 1972, a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
OJ L 74, 13/03/2023, s. 53
Prováděcí nařízení 2023/583/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/607/EU o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 77, 16/03/2023, s. 3
Rozhodnutí 2023/693/EU, kterým se mění rozhodnutí 2017/1214/EU, 2017/1215/EU,  2017/1216/EU, 2017/1217/EU, 2017/1218/EU, 2017/1219/EU a 2018/680/EU, pokud jde o dobu platnosti kritérií ekoznačky EU a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (oznámeno pod číslem C(2023) 1886)
OJ L 91, 29/03/2023, s. 11
Nařízení 2023/707/EU ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení 1272/2008/ES, pokud jde o třídy nebezpečnosti a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí 
OJ L 93, 31/03/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/712/EU, kterým se zahajuje pro „nového vývozce“ přezkum prováděcího nařízení 2017/2230/EU o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
OJ L 93, 31/03/2023, s. 88

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/462/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 68, 06/03/2023, s. 4
Prováděcí nařízení 2023/513/EU, kterým se mění přílohy XV a XIX prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie 
OJ L 71, 09/03/2023, s. 8
Prováděcí nařízení 2023/573/EU, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 75, 14/03/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/709/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 93, 31/03/2023, s. 54

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Prováděcí nařízení 2023/516/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/2236/EU, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie 
OJ L 71, 09/03/2023, s. 27
Nařízení 2023/675/EU, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního
OJ L 88, 24/03/2023, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 2023/455/EU, kterým se opravuje nařízení 1480/2004/ES o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
OJ L 67, 03/03/2023, s. 41

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 2023/507/EU, kterým se od 8. března 2023 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 70, 08/03/2023, s. 47

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 31. 3. 2023