Oddělení EFSA pro výživu a inovace v potravinách zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přípustné horní hranici příjmu vitaminu D, včetně odvození konverzního faktoru pro kalcidiol monohydrát. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání vitaminu D a uvádí revidované hodnoty horního tolerovatelného příjmu (UL) a konverzní faktor pro kalcidiol monohydrát.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky do 5. června 2023.

Návrhu dokumentu vč. příloh najdete na portálu EFSA Connect.

Autor: EFSA