Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené kvůli možnému zneužití významné tržní síly se společnostmi MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a METRO International AG poté, co tyto společnosti nabídly závazky, které jsou dostatečné k odstranění závadného stavu.

Úřad vyšetřoval jednání společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. (dále jen „MAKRO“), která podmiňovala vzájemnou spolupráci se svými dodavateli sjednáním rámcové smlouvy o poskytování účetních služeb se společností METRO International AG (dále jen METRO). Nastavení smluvních podmínek oběma společnostmi bylo nevyvážené v neprospěch dodavatelů, kteří museli sjednat účetní služby se společností METRO International AG, aby na jejich straně nedocházelo ke zbytečnému navyšování nákladů na administraci plateb za zboží dodávané do maloobchodní sítě společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Účastníci řízení se zavázali, že ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu zajistí nastavení systému centrálního placení tak, aby bylo dodavatelům zdarma zasíláno s dostatečným předstihem platební avízo s úplnými informacemi o úhradě faktur za dodávky zboží společnosti MAKRO. Současně bude se všemi dodavateli, na jejichž dodávky se vztahuje od 1. 1. 2023 zákon o významné tržní síle uzavřen dodatek k rámcové smlouvě, který bude reflektovat výše uvedené závazky. O závazcích mají obě společnosti do 30 dnů informovat své dodavatele a současně jim umožnit smlouvu o účetních službách případně vypovědět.

Na základě celkového posouzení případu dospěl Úřad k závěru, že navržené závazky jsou jako celek dostatečně způsobilé odstranit během krátkého časového období závadný stav. Ukončení řízení prostřednictvím přijetí závazků bylo možno využít, neboť v daném případě došlo ke splnění podmínek stanovených zákonem o významné tržní síle.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/055 – S0419/2019

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/aktuality-z-vyznamne-trzni-sily/3565-urad-prijal-zavazky-retezcu-makro-a-metro-ktere-povedou-k-okamzite-naprave-zavadneho-stavu-na-trhu.html