Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil nejnovější zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech.

V roce 2021 bylo v Evropské unii odebráno celkem 87 863 vzorků potravin. Z analýzy výsledků vyplývá, že 96,1 % vzorků se vešlo do zákonem povolených limitů. U podskupiny 13 845 vzorků analyzovaných v rámci programu koordinované kontroly EU (EU MACP) bylo 97,9 % vzorků v mezích zákonných limitů.

V rámci programu EU MACP se analyzují vzorky náhodně odebrané z 12 potravinářských výrobků. Pro rok 2021 to byly lilek, banány, brokolice, pěstované houby, grapefruity, melouny, sladká paprika, stolní hrozny, panenský olivový olej, pšenice, hovězí tuk a slepičí vejce.

Z těchto vzorků analyzovaných v rámci koordinovaného programu:

  • 58,1 % (8 043 vzorků) bylo shledáno bez kvantifikovatelných hladin reziduí.
  • 39,8 % vzorků (5 507) obsahovalo jedno nebo více reziduí v koncentracích nižších nebo rovných povoleným hodnotám (tzv. maximálním limitům reziduí).
  • 2,1 % (295) obsahovalo rezidua překračující povolené limity.

Každé tři roky se odebírají vzorky ze stejného výběru výrobků, což znamená, že lze identifikovat vzestupné nebo sestupné trendy.

Celková míra překročení MLR reziduí pesticidů vzrostla z 1,4 % v roce 2018 na 2,1 % v roce 2021. S výjimkou grapefruitů činila průměrná míra překročení MRL v roce 2021 1,4 %, tedy stejně jako v roce 2018. V roce 2021 členské státy upozornily na vyšší výskyt reziduí pesticidů v grapefruitech dovážených ze zemí mimo EU a v témže roce Evropská komise zvýšila hraniční kontroly.

Podrobné výsledky kontrolních programů jsou k dispozici na webových stránkách úřadu EFSA v podobě tabulek a grafů, což údaje zpřístupňuje i neodborníkům.

Kromě harmonizovaných a srovnatelných údajů shromážděných v rámci koordinovaného programu EU (EU MACP) obsahuje výroční zpráva EFSA také údaje shromážděné v rámci vnitrostátních kontrolních činností prováděných jednotlivými členskými státy EU [1], Norskem a Islandem.

Výsledky monitorovacích programů jsou cenným zdrojem informací pro odhad dietární expozice spotřebitelů v EU reziduím pesticidů.

Úřad EFSA provedl v rámci analýzy výsledků hodnocení dietárních rizik. V letošním roce bylo také poprvé zavedeno pilotní pravděpodobnostní hodnocení podskupiny látek.

Ze zprávy vyplývá, že potravinářské komodity analyzované v roce 2021 pravděpodobně nepředstavují riziko pro zdraví spotřebitelů. Zpráva nicméně obsahuje řadu doporučení ke zvýšení účinnosti evropských systémů kontroly reziduí pesticidů.

Prozkoumejte údaje prostřednictvím nástroje pro vizualizaci dat:

https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/04/pesticidy_EFSA_grafy-300x101.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/04/pesticidy_EFSA_grafy-768x259.jpg 768w" alt="" width="907" height="306" class="wp-image-40499" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; color: var(--gov-color-brown);" decoding="async" loading="lazy" />

[1] : Podle čl. 5 odst. 4 a oddílu 24 přílohy 2 Protokolu o Irsku/Severním Irsku, který je nedílnou součástí Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, se požadavky EU na odběr vzorků údajů vztahují i na Severní Irsko a pro účely této zprávy se odkazy na členské státy považují za odkazy na Spojené království, pokud jde o Severní Irsko.

Přílohy:

Autor: EFSA

Zdroj: https://bezpecnostpotravin.cz/pesticidy-v-potravinach-efsa-zverejnil-nejnovejsi-data/