Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěli v novém přehodnocení k závěru, že expozice bisfenolu A (BPA) v potravinách představuje zdravotní riziko pro spotřebitele všech věkových skupin.

Odborníci úřadu EFSA zjistili potenciálně škodlivé účinky bisfenolu A na zdraví imunitního systému na základě rozsáhlého posouzení vědeckých důkazů a přispění poznatků z veřejné konzultace. V návaznosti na doporučení úřadu EFSA Evropská komise a vnitrostátní orgány projednají vhodná regulační opatření.

Bisfenol A (BPA) je chemická látka používaná v kombinaci s dalšími chemickými látkami k výrobě některých plastů a pryskyřic.

BPA se používá například v polykarbonátovém plastu, což je průhledný tuhý typ plastu používaný k výrobě dávkovačů vody, nádob na uchovávání potravin a opakovaně použitelných lahví na nápoje. Látka se také používá k výrobě epoxidových pryskyřic, které se používají v ochranných nátěrech a vnitřních vrstvách potravinových a nápojových plechovek a nádob.

Chemické látky, jako je BPA používaný v nádobách na potraviny, mohou ve velmi malém množství migrovat do potravin a nápojů, které jsou uvnitř nádob, a proto vědci úřadu EFSA pravidelně přezkoumávají bezpečnost těchto látek a zohledňují nové údaje.

Rozsáhlý soubor údajů

Dr. Claude Lambré, předseda Panelu EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky, uvedl: „Vědci panelu EFSA zkoumali bezpečnost BPA velmi podrobně po celá léta od prvního úplného posouzení rizik této látky v roce 2006.“

„Při tomto přehodnocení jsme pečlivě prozkoumali obrovské množství vědeckých publikací, včetně více než 800 nových studií zveřejněných od ledna 2013. To nám umožnilo zabývat se důležitými nejistotami ohledně toxicity BPA.“

„Ve studiích jsme pozorovali zvýšení množství jednoho typu bílých krvinek, tzv. pomocných T-lymfocytů, ve slezině. Ty hrají klíčovou roli v mechanismech naší buněčné imunity a jejich zvýšení by mohlo vést k rozvoji alergických zánětů plic a autoimunitních poruch,“ uvedl.

Odborníci panelu vzali v úvahu také další potenciálně škodlivé účinky, a to na na zdraví reprodukčního, vývojového a metabolického systému, které byly identifikovány v rámci hodnocení rizik.

Systematický přístup

Dr. Henk Van Loveren, předseda pracovní skupiny úřadu EFSA pro přehodnocení BPA, uvedl: „V rámci přehodnocování BPA bylo postupováno v souladu se zásadami systematického přístupu k imunitnímu systému: K posouzení velkého počtu studií zveřejněných od roku 2013, což je mezní bod pro naše předchozí hodnocení v roce 2015, jsme použili systematický a transparentní přístup. Dopředu jsme vypracovali protokol pro výběr a hodnocení všech důkazů za přispění zúčastněných stran a kompetentních úřadů členských států.“

„Naše závěry jsou výsledkem intenzivního procesu hodnocení, který trval několik let a který jsme dokončili s využitím podnětů získaných z dvouměsíční veřejné konzultace zahájené v prosinci 2021,“ dodal. 

Nižší práh pro příjem

V porovnání s předchozím hodnocením z roku 2015 odborný panel úřadu EFSA výrazně snížil tolerovatelný denní příjem (TDI) BPA, tedy množství, které lze denně přijímat po celý život, aniž by představovalo znatelné zdravotní riziko.

V roce 2015 stanovili odborníci EFSA dočasný TDI kvůli nejistotám v důkazech, které zdůraznily potřebu dalších údajů o toxikologických účincích BPA. Toto nové přehodnocení většinu těchto nedostatků odstranilo a zbývající nejistoty byly při stanovení TDI zohledněny.

Vědci úřadu EFSA stanovili TDI ve výši 0,2 nanogramu (0,2 miliardtiny gramu) na kilogram tělesné hmotnosti za den, čímž nahradili předchozí dočasnou úroveň 4 mikrogramy (4 miliontiny gramu) na kilogram tělesné hmotnosti za den.

Nově stanovená hodnota TDI je přibližně 20 000krát nižší.

Vystavení BPA

Porovnáním nového TDI s odhady dietární expozice BPA dospěli odborníci k závěru, že spotřebitelé s průměrnou i vysokou expozicí BPA ve všech věkových skupinách překračují nový TDI, což vyvolává obavy o zdravotní následky.

Ačkoli vědecký panel odborníků použil odhady expozice BPA z jejich hodnocení v roce 2015, je možné, že omezení, která zákonodárci EU zavedli po roce 2015 pro některá použití této látky, mohla snížit její příjem ve stravě. To znamená, že postup odborníků byl konzervativní.

Celkové zdravotní riziko pro jednotlivce může ovlivnit několik proměnných, včetně dalších stresových faktorů působících na lidský organismus, genetiky a výživy.

Společné zprávy

Kromě konzultací k návrhu vědeckého posouzení úřad EFSA v roce 2017 veřejně konzultoval i protokol popisující navrhovanou metodiku.

Vědci úřadu EFSA také diskutovali o metodice a zjištěních s dalšími vědeckými orgány, aby vyjasnili a/nebo vyřešili rozdíly, které se objevily, jako je například použití „mezních koncových bodů“, což jsou časné signály, které naznačují potenciální rozvoj nepříznivých účinků na zdraví.

V této souvislosti odborníci zveřejnili společné zprávy shrnující diskuse s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a německým Spolkovým institutem pro hodnocení rizik (BfR).

Podobné diskuse s partnery a zúčastněnými stranami napomáhají dalšímu rozvoji metodik hodnocení rizik, které úřad EFSA používá pro hodnocení bezpečnosti, s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a chápání potenciálních rizik.

Další kroky

Rozhodovací orgány EU, konkrétně Evropská komise a zástupci členských států, jsou zodpovědní za stanovení limitů množství chemické látky, která může migrovat z potravinových obalů do potravin.

Vědecké doporučení úřadu EFSA týkající se BPA bude nyní sloužit jako podklad pro diskusi zákonodárců EU o vhodných regulačních opatřeních, která je třeba přijmout na ochranu spotřebitelů. 


Přílohy

  • Re‐evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs – Scientific Opinion
  • Re‐evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs – Plain language summary

Zdroj: EFSA