Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 93/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Cílem novely vyhlášky je stanovení vzoru formuláře pro hlášení použití sedimentů na zemědělské půdě.

Platná vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě stanoví po dohodě s Ministerstvem životního prostředí podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů, limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit, požadavky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy rozboru sedimentů a půdy, včetně metod odběru vzorků.

Podle § 9 odst. 4 zákona o hnojivech jsou zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, povinni zaslat Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení podle prováděcího právního předpisu. Vzor tohoto hlášení stanoví novela vyhlášky v příloze č. 7.

Novela vyhlášky provádí § 9 odst. 11 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška je ve společné gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.