Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel šetření možných protisoutěžních cenových prohlášení učiněných sdruženími Asociace profesionálních včelařů, z.s. a Český svaz včelařů, z.s., správní řízení nebylo zahájeno, oba případy byly vyřešeny tzv. soutěžní advokacií.

Úřad dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že cenová prohlášení zástupců profesních sdružení soutěžitelů o předpokládaném růstu cen mohou být z hlediska ochrany hospodářské soutěže přinejmenším podezřelá. Také pokud si individuální soutěžitelé veřejně sdělují ceny konkrétních komodit, za něž hodlají prodávat v budoucnosti, může to být posouzeno jako forma koordinace či slaďování postupu konkurentů na trhu.

V daném případě Úřad prováděl z vlastní iniciativy šetření týkající se veřejných cenových prohlášení, která prostřednictvím médií učinila sdružení soutěžitelů, jež působí v oblasti výroby a prodeje medu. Prohlášení těchto sdružení se týkala očekávaného zvyšování cen medu. Jako důvod zdražení bylo uváděno zejména snížení produkce medu v důsledku podmínek daných počasím a růst cen vstupů.

Úřad v rámci šetření obě sdružení vyzval, aby velmi pečlivě zvažovala, jaké informace o své cenové politice nebo o cenách požadovaných členy sdružení budou napříště médiím poskytovat. Dále při jednání se sdruženími včelařů zdůraznil, že sdružení nesmí o cenové hladině dosahované svými členy vůbec informovat, nesmí ji posuzovat a veřejně vyzývat ke změně. I nepřímé doporučení či zdánlivě neformální vyjádření představitele sdružení mohou způsobit porušení zákona. Taková jednání vzájemných konkurentů na trhu mohou vždy negativně ovlivnit svobodné a nezávislé stanovování cen členy sdružení, ať již tím, že povedou ke sjednocování cen, nebo tím, že jednotliví soutěžitelé dostanou k dispozici podrobné informace o cenové úrovni nebo o její plánované změně.

Po výzvě ÚOHS přistoupila obě sdružení ke konkrétním nápravným opatřením vedoucím k tomu, aby se v budoucnu neopakovala veřejná prohlášení, která by mohla porušovat zákon o ochraně hospodářské soutěže Současně informovala členy svých statutárních orgánů, že uvedené jednání je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu a že do médií lze napříště uvádět jen neadresná (objektivní) sdělení, jejichž cílem není vyloučení konkurenčního chování určitého okruhu soutěžitelů.

Úřad se rozhodl nezahajovat správní řízení, když zohlednil zejména ochotu a snahu uvedených sdružení rychle přijmout nápravná opatření vedoucí k obnově soutěže v dotčené oblasti. Tento postup vedl v obou případech k rychlejšímu a jistějšímu dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana, ale zároveň i obnova soutěžních podmínek na trhu.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/046