Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/224/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 32, 03/02/2023, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2023/233/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 626)  
OJ L 32, 03/02/2023, s. 123
Prováděcí nařízení 2023/308/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/403/EU, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek jelenovitých mezi členskými státy 
OJ L 40, 10/02/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/312/EU ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 834)  
OJ L 40, 10/02/2023, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2023/343/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1034)  
OJ L 48, 16/02/2023, s. 26
Rozhodnutí 2/2020/EHP
 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/280]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 2
Rozhodnutí 3/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/281]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 5
Rozhodnutí 4/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/282]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 9
Rozhodnutí 5/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/283]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 12
Rozhodnutí 6/2020/EHP ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/284]
OJ L 49, 16/02/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/373/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 51, 20/02/2023, s. 40
Nařízení 2023/361/EU ze dne 28. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro používání určitých veterinárních léčivých přípravků pro prevenci a tlumení některých nákaz uvedených na seznamu  
OJ L 52, 20/02/2023, s. 1
Nařízení 2023/411/EU, kterým se mění nařízení 2019/1871/EU, pokud jde o použití referenčních hodnot pro opatření u nitrofuranů a jejich metabolitů 
OJ L 59, 24/02/2023, s. 8

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/216/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AGR2 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 30, 02/02/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/223/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 32, 03/02/2023, s. 5
Nařízení 2023/334/EU, kterým se mění přílohy II a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 47, 15/02/2023, s. 29
Prováděcí nařízení 2023/364/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „IPA Family 1“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 50, 17/02/2023, s. 28
Nařízení 2023/377/EU, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, chizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 55, 22/02/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/402/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 56, 23/02/2023, s. 1
Nařízení 2023/409/EU ze dne 18. listopadu 2022, kterým se mění nařízení 2019/1009/EU, pokud jde o minimální množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech s makroživinami 
OJ L 59, 24/02/2023, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 2023/372/EU, kterým se stanoví pravidla pro zaznamenávání, uchovávání a sdílení písemných záznamů o úředních kontrolách prováděných na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, nouzové plány pro plavidla pro přepravu hospodářských zvířat pro případ mimořádných situací, schvalování plavidel pro přepravu hospodářských zvířat a minimální požadavky na místa výstupu 
OJ L 51, 20/02/2023, s. 32

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

Prováděcí nařízení 2023/255/EU o obnovení povolení naringinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 870/2012/EU
OJ L 35, 07/02/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/256/EU o povolení přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 jako doplňkové látky pro psy a přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení: NBF Lanes s.r.l.) 
OJ L 35, 07/02/2023, s. 15
Prováděcí nařízení 2023/257/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2022/1412/EU o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 35, 07/02/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/263/EU o povolení sepiolitického jílu jako doplňkové látky pro přežvýkavce určené k produkci mléka, odstavené a výkrmové prasatovité, lososovité a výkrm kuřat 
OJ L 37, 08/02/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/341/EU o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 26/2011/EU
OJ L 48, 16/02/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/366/EU o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce, o jeho povolení pro okrasné ptactvo, o změně prováděcího nařízení 306/2013/EU, prováděcího nařízení 787/2013/EU, prováděcího nařízení 2015/1020/EU, prováděcího nařízení  2017/2276/EU a o zrušení nařízení 107/2010/EU a prováděcího nařízení 885/2011/EU (držitel povolení Kemin Europa N.V.) 
OJ L 50, 17/02/2023, s. 59

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Nařízení 2023/207/EU ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění nařízení 2018/848/EU, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce 
OJ L 29, 01/02/2023, s. 6

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

Prováděcí nařízení 2023/267/EU, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium ovatum Engl. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení 2017/2470/EU
OJ L 39, 09/02/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/415/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 1126)  
OJ L 59, 24/02/2023, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2023/416/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 94100 (MON-941ØØ-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2023) 1135)  
OJ L 59, 24/02/2023, s. 25

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Prováděcí rozhodnutí 2023/234/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy podle nařízení 952/2013/EU, pokud jde o použití jiných způsobů výměny a uchovávání informací než metod elektronického zpracování dat pro účely oznámení o předložení zboží týkajícího se zboží vstupujícího na celní území Unie (oznámeno pod číslem C(2023) 662)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 217
Prováděcí rozhodnutí 2023/235/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy podle nařízení 952/2013/EU, pokud jde o použití jiných způsobů výměny a uchovávání informací než metod elektronického zpracování dat pro účely oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla (oznámeno pod číslem C(2023) 663)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 220
Prováděcí rozhodnutí 2023/236/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy podle nařízení 952/2013/EU, pokud jde o použití jiných způsobů výměny a uchovávání informací než metod elektronického zpracování dat pro účely prohlášení pro dočasné uskladnění zboží, které není zbožím Unie, předloženého celním orgánům (oznámeno pod číslem C(2023) 664)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 223
Prováděcí rozhodnutí 2023/237/EU, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy pro použití jiných způsobů pro výměnu a uchovávání informací týkajících se celního prohlášení pro zboží vstupující na celní území Unie podle článků 158, 162, 163, 166, 167, 170 až 174, 201, 240, 250, 254 a 256 nařízení 952/2013/EU, kterým se stanoví celní kodex Unie, než metod elektronického zpracování dat (oznámení pod číslem C(2023) 667)
OJ L 32, 03/02/2023, s. 226
Prováděcí nařízení 2023/254/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU, pokud jde o některá technická pravidla týkající se správy celních kvót
OJ L 35, 07/02/2023, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2023/244/EU ze dne 26. ledna 2023, kterým se přijímá šestnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2023) 607)
OJ L 36, 07/02/2023, s. 384
Nařízení 2023/330/EU ze dne 22. listopadu 2022, kterým se mění a opravuje nařízení 2022/126/EU, kterým se doplňuje nařízení 2021/2115/EU o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1
OJ L 44, 14/02/2023, s. 1
Nařízení 2023/398/EU ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o rozšíření možností činit celní prohlášení ústně nebo jakýmkoli jiným úkonem považovaným za celní prohlášení, zrušení platnosti prohlášení ve zvláštních případech a upřesnění výměny informací pro vstupní souhrnná celní prohlášení 
OJ L 54, 22/02/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/403/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/2447/EU, pokud jde o poskytování informací pro vstupní souhrnná celní prohlášení a analýzu rizik pro účely zabezpečení a bezpečnosti při vstupu zboží, a kterým se doplňuje Ukrajina na seznam zemí poskytujících závazky ručitele za účelem tranzitu 
OJ L 56, 23/02/2023, s. 18

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/268/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 39, 09/02/2023, s. 5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

Prováděcí nařízení 2023/383/EU, kterým se mění nařízení 2870/2000/ES, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin, a kterým se zrušuje nařízení 2009/92/EHS, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
OJ L 53, 21/02/2023, s. 3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNAZdroj: Úřední věstník EU,  1. – 28. 2. 2023