Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Cílem je uvést pravidla podmíněnosti do souladu s novými právními předpisy EU pro období SZP od roku 2023.

Pravidla podmíněnosti představují základní podmínky v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Tato pravidla zahrnují povinné požadavky na hospodaření stanovené na základě přímo aplikovatelných unijních nařízení nebo národních právních předpisů a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

Součástí nařízení vlády jsou dále minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Nařízení vlády přímo navazuje na nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.