Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem přijatého opatření je snížit používání antimikrobik v chovu prasat na základě podávání vakcín podle imunizačního programu zpracovaného pro daný chov ošetřujícím veterinárním lékařem. Dotace bude poskytována na velkou dobytčí jednotku způsobilých prasat.

Jde o nově zaváděné opatření v České republice.

Na opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací jsou na období 2023 až 2027 celkem alokovány zhruba 2 mld. Kč, z toho 1,3 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 700 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací se ročně týká přibližně 760 000 velkých dobytčích jednotek prasat.

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem omezení v zájmu ochrany přírody. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na podopatření „Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

Na opatření Natura 2000 na zemědělské půdě je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 117 mil. Kč, z toho 76 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 41 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření Natura 2000 na zemědělské půdě se ročně týká kolem 800 žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 13 000 hektarů.

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem přírodních nebo jiných zvláštních omezení. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na opatření „Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC)“ poskytované v letech 2018 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Na opatření v oblastech s přírodními omezeními je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 21 mld. Kč, z toho 14 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 7 mld. Kč ze zdrojů EU.

Opatření v oblastech s přírodními omezeními se ročně týká kolem 22 000. žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 2 mil. hektarů.

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky poskytování dotací pro opatření pro zalesňování zemědělské půdy tak, aby ČR splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy EU a mohla tyto dotace poskytovat.

Cílem nařízení vlády je částečně kompenzovat náklady na zalesnění a péči o lesní porost a příjmy ušlé v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Na základě nařízení vlády bude možné v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytovat tři druhy dotací, a to:

•           dotace na založení lesního porostu,

•           dotace na péči o lesní porost nebo

•           dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Přijaté opatření přímo navazuje na „Opatření zalesňování zemědělské půdy“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.

Na opatření pro zalesňování zemědělské půdy je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 98,5 mil. Kč, z toho 64 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 34,5 mil. Kč ze zdrojů EU.

V rámci tohoto opatření se předpokládá podpořit převod ze zemědělského půdního fondu do pozemků určených pro plnění funkce lesa v rozsahu 250 ha.

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/nove-pravni-predpisy-ucinne-od-1-4-2023.html