Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o aktualizaci dočasného krizového rámce, jehož smyslem je zjednodušit členským státům poskytování veřejné podpory v souvislosti s dopady vojenské agrese proti Ukrajině a s energetickou krizí.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že Evropská komise akceptovala požadavek České republiky a několika dalších členských států na úpravu limitů obsažených v bodech 2.1 a 2.4 dočasného krizového rámce. V předkládané novele se nyní uvedené limity mají vztahovat na podnik pouze v rámci příslušného členského státu. Stávající limity se přitom vztahují na podnik v rámci celého Evropského hospodářského prostoru.

Změny obsažené v návrhu dále akcentují zejména tranzitivní část, tedy podporu investic do rychlejšího zavádění energie z obnovitelných zdrojů a dekarbonizaci průmyslu a výrobu zařízení nezbytných pro přechod k nulovým čistým emisím při současném zachování integrity a rovných podmínek na jednotném trhu.

Cílem navrhovaných změn je:

dále usnadnit zavádění energie z obnovitelných zdrojů a dekarbonizaci průmyslu, a to zahrnutím možnosti: i) podporovat zavádění všech obnovitelných zdrojů energie; ii) poskytovat podporu méně vyspělým technologiím, jako je vodík z obnovitelných zdrojů, bez soutěžního nabídkového řízení, za předpokladu, že budou zavedeny určité záruky, které zajistí přiměřenost veřejné podpory; a iii) stimulovat investice vedoucí k významnému snížení emisí zahrnutím vyšších stropů podpory a zjednodušených výpočtů podpory (např. podpora by byla jednoduše určena jako podíl investičních nákladů);

podpora investic do výroby strategických zařízení nezbytných pro přechod k nulovým čistým emisím s cílem urychlit přechod na hospodářství s nulovými čistými emisemi a překonat současnou energetickou krizi. Komise zejména navrhuje řešit nedostatek produktivních investic v odvětvích, která jsou strategická pro ekologickou transformaci. Jedná tak v souvislosti s globálními výzvami, kdy hrozí, že by nové investice do těchto odvětví byly přesměrovány ve prospěch třetích zemí mimo Evropu. Komise zejména navrhuje, aby bylo členským státům umožněno podporovat výrobu baterií, solárních panelů, větrných turbín, tepelných čerpadel, elektrolyzérů a využívání a ukládání uhlíku, jakož i související kritické suroviny nezbytné pro výrobu těchto zařízení. V případě projektů, které jsou uskutečňovány ve znevýhodněných regionech EU (kde je HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru EU) nebo které zahrnují investici v několika členských státech a pro něž je k dispozici podpora ve třetích zemích, by mohla být povolena další přiměřená podpora, která by odpovídala úrovni podpory nabízené ve třetích zemích, a to až do výše nezbytné k uskutečnění investice v Evropě.

Výzvu k zaslání připomínek a komentářů k předloženému návrhu rozeslal Úřad všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

Komise rovněž připomněla, že pracuje na revizi existujících předpisů týkajících se veřejné podpory, a to s cílem usnadnit členským státům poskytování veřejných podpor na opatření v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na hospodářství s nulovými čistými emisemi.

Tiskové oddělení ÚOHS podle tiskové zprávy EK
23/013

Autor: ÚOHS

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3508-evropska-komise-vyzvala-clenske-staty-aby-se-vyjadrily-k-navrhu-docasneho-krizoveho-a-prechodneho-ramce.html