Od 1. ledna 2023 se Švédsko po třinácti letech ujímá svého třetího předsednictví v Radě EU jako poslední země z předsednického tria Francie – Česká republika – Švédsko.

 

Švédsko přebírá pomyslné žezlo po České republice v době historických výzev pro členské státy a Unii jako celek. V mnohém tak navazuje na předchozí české předsednictví (CZ PRES), které se muselo potýkat s ruskou invazí na Ukrajinu a krizemi z ní vyplývajícími. Kromě bezpečnostní krize zmiňuje Švédsko ve svém programu také energetickou krizi, vysokou inflaci a potřebu pokračovat v digitalizaci a dekarbonizaci.

Hlavní priority švédského předsednictví

Prvním z pilířů švédských priorit v Radě je bezpečnost a jednota, kde se počítá s pokračováním ekonomické a vojenské podpory Ukrajiny a s její těsnější integrací do EU. S bezpečností souvisí také provádění Strategického kompasu a dalších obranných iniciativ, aby byla Unie schopna lépe bránit své vnější hranice. Druhá oblast priorit se týká odolnosti a konkurenceschopnosti s důrazem na ekonomický růst jakožto podmínku pro řešení aktuálních výzev a udržení silného globálního postavení EU.

SE PRES se zaměří na podporu otevřené ekonomiky, transparentnost a otevřenost hospodářské soutěže a digitalizaci. V souvislosti s energetikou SE PRES hovoří o svém třetím pilíři jako o prosperitě a zelené a energetické transformaci. Po přijetí řady mimořádných legislativních návrhů během CZ PRES v oblasti energetiky se SE PRES zaměří na hledání dalších možných řešení vysokých a nestabilních cen energií s výhledem na následující zimu. Ze švédského pohledu je pak dekarbonizace a energetická transformace stěžejním nástrojem pro boj s klimatickou změnou a Evropa musí jít příkladem v dosažení ambiciózních cílů v oblasti klimatu. Poslední pilíř priorit je věnován demokratickým hodnotám a vládě práva jakožto základu fungování samotné Unie.

V oblasti konkurenceschopnosti je základem udržitelný ekonomický růst

Z hlediska sektorových priorit spadajících do působnosti MPO bude SE PRES v rámci Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) usilovat o prohloubení vnitřního trhu s tím, že se zaměří na odstraňování všech bezdůvodně přetrvávajících překážek bránících volnému pohybu zboží, kapitálu a služeb a na vymáhaní již existujících pravidel. SE PRES bude věnovat vysokou prioritu rovněž Skupině pro vymáhání pravidel vnitřního trhu (SMET) a pokroku v jejích pilotních projektech, které bude s Komisí spolupředsedat. V souvislosti s vnitřním trhem také klade důraz na aktivní využití krátkodobých nástrojů pro řešení krizí, ovšem za předpokladu, že se z těchto nástrojů, zejména v oblasti hospodářské soutěže a veřejné podpory podniků, nestanou intervence dlouhodobé.

Švédsko rovněž klade důraz na respektování otevřenosti, svobody pohybu, efektivní hospodářskou soutěž, inovativnost a snižování regulatorní zátěže. SE PRES tak naváže na práci českého předsednictví a pokusí se připravit půdu pro přijetí obecného přístupu Rady k návrhu nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků. U návrhu nástroje pro mimořádné situace na vnitřním trhu (SMEI) cílí SE PRES na přijetí zprávy o pokroku. Pokračovat pak bude v projednávání nového legislativního návrhu týkajícího se zákazu výrobků vyrobených za použití nucené práce. V průmyslové části Rady COMPET bude Švédsko usilovat o podporu konkurenceschopnosti unijních podniků, neboť v ní vidí jednu z podmínek pro udržitelný ekonomický růst a úspěšné zvládnutí dvojí transformace. Stěžejním úkolem proto bude vyjednat politickou dohodu s Evropským parlamentem k návrhu nařízení/aktu o čipech, jehož cílem je soustředit zhruba 20 % světové produkce čipů na území EU.

SE PRES také začne projednávat nový legislativní návrh ke strategickým surovinám, jehož zveřejnění se očekává v prvních měsících roku 2023. Stejně důležitá a živá diskuse se na půdě Rady očekává i při projednávání návrhu norem pro spalovací motory Euro 7. V oblasti ochrany práv spotřebitelů bude předsednictví pokračovat v projednávání návrhu směrnice o posílení postavení spotřebitelů v zelené transformaci. Do SE PRES také mohou významně zasáhnout v Komisi aktuálně diskutované návrhy na vytvoření Fondu suverenity a návrhu nařízení/aktu o čistých technologiích (Clean Tech Act), dosud ovšem není zřejmé, zda a případně kdy Komise tyto předpisy navrhne.

Švédské předsednictví chce dosáhnout úplné nezávislosti na dovozu paliv z Ruska

Pozornost bude SE PRES věnovat také agendám spadajícím pod Radu pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE). V oblasti energetiky se především jedná o rychlé dosažení úplné nezávislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska v zájmu zvyšování energetické bezpečnosti. Úkolem SE PRES bude připravit Unii na příští zimu 2023/2024 a monitorovat energetické trhy prostřednictvím mimořádných legislativních norem schválených během českého předsednictví na konci loňského roku.

S Evropským parlamentem se bude snažit vyjednat politickou dohodu k návrhům směrnic o energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie. Členské státy v posledních měsících také hovoří o zvýšení využitelnosti vodíku v energetice. SE PRES se bude proto snažit pokročit v projednávání legislativních návrhů v oblasti vodíku a dekarbonizace trhu s plynem. Zahájí též trialogy s Evropským parlamentem k návrhu nařízení o snižování emisí metanu v sektoru energetiky. V telekomunikační části této formace Rady SE PRES zahájí trialogy k návrhu nařízení/ aktu o umělé inteligenci, který představuje historicky první unijní pravidla pro tuto oblast.

Švédsko bude pokračovat v projednávání návrhu nařízení/aktu o datech, jehož cílem je zlepšit fungování datové ekonomiky v Unii a bude se snažit o přijetí obecného přístupu k tomuto návrhu na základě třetího kompromisního textu připraveného během CZ PRES. EK by měla také v první polovině letošního roku představit zcela nový návrh nařízení o konektivitě (Connectivity Infrastructure Act).

Předsednictví pro zelené závazky v nových obchodních dohodách

Z hlediska Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod (FAC/ Trade) se SE PRES podobně jako v ostatních oblastech zaměří na podporu dvojí transformace a prosazování zelených závazků do nových obchodních dohod uzavíraných mezi EU a třetími zeměmi. V souvislosti s nutností diverzifikace zdrojů se bude s pomocí Komise snažit o navazování otevřené, silné a udržitelné spolupráce se spolehlivými a podobně smýšlejícími partnery prostřednictvím bilaterální dohod a regionálních dohod o volném obchodu. Ve fázi vyjednávání jsou nyní např. obchodní dohody s Mexikem a zeměmi Indo-Pacifiku. Zároveň i pro SE PRES zůstává prioritou reforma Světové obchodní organizace (WTO) a posílení souladu s mnohostrannými obchodními pravidly. Vedle toho bude SE PRES usilovat o těsnější spolupráci s USA mj. v rámci Rady pro obchod a technologie (TTC), aktuálně s cílem vyřešit spory ohledně amerického zákona o snížení inflace.

Předsednictví v Radě EU s sebou tradičně přináší i řadu akcí společenského a vzdělávacího charakteru. Do období švédského předsednictví spadá 30. výročí vytvoření vnitřního trhu, které si Švédsko připomene hned dvěma akcemi. Jako první je plánováno Fórum k vnitřnímu trhu (Single Market Forum / SIMFO), které se uskuteční dne 2. května 2023 ve Stockholmu a obsahově naváže na konferenci CZ PRES k vnitřnímu trhu, která úspěšně proběhla v prosinci 2022 v Praze. Pod hlavičkou SE PRES se bude konat také Konference o podnikání v oblasti deep tech pro inovativní, odolný a konkurenceschopný vnitřní trh. Akce je koncipována jako dvoudenní od 1. do 2. června 2023 a uskuteční se ve Stockholmu. 

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/cr-v-eu/predsednictvi-v-rade-eu/priority-svedskeho-predsednictvi-v-rade-eu-v-agendach-mpo--271956/