Novela vyhlášky o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 334/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

Cílem novely je umožnit potravinářským podnikům provozujícím maloobchodní činnost zvýšit možnost odbytu potravin, zejména pak masa volně žijící zvěře, prostřednictvím:

 • zavedení možnosti dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro potravinářské podniky sousedící se Středočeským krajem v rámci jejich okrajové a omezené činnosti;
  v současné chvíli lze dodávat do zařízení nebo na trh pouze v rámci daného kraje a v sousedních krajích;
 • úpravy limitů pro potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa; nově bude upraven roční absolutní limit pro potravinářské podniky, které v rámci své maloobchodní okrajové a omezené činnosti dodávají jiným maloobchodním zařízením, a relativní týdenní limit, který bude stanoven z týdenního objemu výroby těchto podniků.

V souvislosti s výše uvedeným dochází rovněž k dílčím úpravám zejména hygienických náležitostí, které musí dotčené potravinářské podniky splňovat.

Nová vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 352/2022 Sb., o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována.

Nová vyhláška je přijata v návaznosti na aktuální novelu veterinárního zákona. Stanoví zákaz očkování zvířat proti infekční rinotracheitidě skotu (dále jen „IBR“). Důvodem této úpravy jsou podmínky stanovené unijními předpisy, které pro udělení a udržení statusu území prostého IBR vyžadují zákaz očkování proti IBR stanovený právním předpisem.

Novela vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 353/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky je přijata v návaznosti na aktuální novelu veterinárního zákona a novelu zákona o ekologickém zemědělství.

Novela vyhlášky tak v souladu se zmocněním uvedeným ve veterinárním zákoně stanoví:

 • kontrolu dovozu ekologických produktů a produktů z přechodného období z třetích zemí, pokud spadají do působnosti veterinárních kontrol; tuto kontrolu budou provádět orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu, a to v rámci pohraniční veterinární kontroly;
 • konkrétní částku náhrady nákladů úřední kontroly dovozu ekologických produktů a produktů z přechodného období z třetích zemí, a to ve výši 500 Kč za provedení kontroly.

Nad rámec uvedeného novela vyhlášky provádí dílčí zpřesnění textu přílohy s ohledem na zajištění souladu s veterinárním zákonem.

Novela vyhlášky k provedení zákona o ochraně chmele

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 354/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.

Cílem novely vyhlášky je reagovat na změny zmocňovacích ustanovení v návaznosti na aktuální novelu zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele.

Některé povinnosti jsou z vyhlášky přeneseny přímo do zákona o ochraně chmele tak, aby oblast týkající se ověřování chmele a chmelových produktů byla upravena přímo v zákoně, nikoliv jen v předpise nižší právní síly, a tím byl zajištěn soulad s nařízením Komise (ES) č. 1850/2006 ze 14. 12. 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky, v platném znění. Požadavky pro správnou evidenci chmelnic a požadavky na podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic jsou nově definovány přímo v zákoně o ochraně chmele v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů.

Vzory dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona budou nově zveřejněny na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.Tím bude zajištěna i jejich snadnější aktualizace.

Novelou jsou dále z vyhlášky odstraněny nadbytečné požadavky týkající se označovacího materiálu.

Novela vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 356/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky aktualizuje přílohu k vyhlášce - Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (dále jen „ZP“).

Předmětem novely vyhlášky jsou:

 • změny cen některých ZP, ke kterým došlo v průběhu roku 2021, a to na základě aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“);
 • změny v hektarové výměře některých katastrálních území (dále jen „k. ú.“).

K 1. lednu 2022 bylo v ČR evidováno celkem 13 076 k. ú., z toho ZP jsou evidovány v 13 039 k. ú. Pouze 37 k. ú. má nulovou výměru ZP.

V rámci aktualizace BPEJ dochází ke zvýšení podrobnosti terénního průzkumu, zejména upřesnění svažitosti a expozice terénu, zohlednění vlivu degradací půd (např. vodní a větrné eroze, dehumifikace, utužení), zaznamenání změn hloubky a skeletovitosti půdy atd.

V důsledku přijetí novely vyhlášky lze očekávat mírné zvýšení výběru daně z nemovitých věcí ve výši zhruba 41 921 Kč, a to z úhrnné výše daně za pozemky, dotčené změnou průměrných základních cen ZP. V roce 2023 bude průměrná základní cena ZP pro účely výpočtu daně z nemovitých věcí 7,13 Kč/m2, tzn. stejná, jako v roce 2022.

Novela vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 387/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 30 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, vymezuje podmínky zkoušek nezbytných pro registraci odrůd druhů vymezených v druhovém seznamu, který je stanoven vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. Metodiky pro provádění polních a laboratorních zkoušek odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy jsou pak stanoveny vyhláškou č. 218/2019 Sb., která implementuje do právního řádu ČR příslušné směrnice EU specifikující požadavky na provádění těchto zkoušek.

V ČR zajišťuje registraci odrůd Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který v rámci registračního procesu zkoušky odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd dělá.

Směrnice Komise 2003/90/ES a 2003/91/ES byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovovaly požadavkům protokolů zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti vydaných Odrůdovým úřadem Společenství, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové protokoly byly pro dané druhy stanoveny. Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedených směrnic vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin.

Hlavním cílem novely vyhlášky je tak transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/905 z 9. 6. 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny do právního řádu ČR.

Nová vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy
a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

Cílem vyhlášky je uvést právní úpravu v této oblasti do souladu s čl. 32 prováděcí směrnice Komise (EU) 2014/98 z 15. 10. 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce, v platném znění. Dne 31. 12. 2022 skončí přechodné období, které tato směrnice umožňovala a ČR využila, a nadále již nebude možné rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů posuzovat ve dvojím režimu.

Rozmnožovací materiál, který nesplní podmínky prováděcí směrnice 2014/98/EU, je uváděn do oběhu pouze na území ČR (pouze do konce roku 2022) a pravidla pro jeho uznávání nebo přehlížení jako konformního rozmnožovacího materiálu (CAC) jsou upravena ve vyhlášce.

S účinností od 1. 1. 2023 bude rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů regulován jen vyhláškou č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů. V praxi se tak de facto již děje. Na část množitelských porostů byly dočasně uplatňovány požadavky podle původní úpravy umožněné čl. 32, ale v současnosti už se u všech porostů postupuje pouze podle nových požadavků. Nová úprava představuje větší důraz na nepřítomnost škodlivých organismů v počátečním materiálu použitém pro výrobu konečného výpěstku a na ověření příslušnosti daného materiálu k deklarované odrůdě, což přináší spotřebiteli vyšší kvalitu konečného produktu a nižší potřebu použití chemických přípravků proti škodlivým organismům.

S ohledem na výše uvedené byla vydána nová vyhláška, která nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 332/2006 Sb.

Novela vyhlášky č. 221/2002 Sb. kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 406/2022 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů
za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely vyhlášky je zejména:

 • upravit jednotlivé položky sazebníku tak, aby výše náhrad nákladů na tyto úkony odpovídala aktuálním požadavkům na úkony i reálným nákladům vynakládaným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) na jednotlivé úkony a činnosti,
 • změnit strukturu sazebníku a zařadit nové mezilaboratorní porovnávací zkoušky, které
  se dříve neprováděly,
 • zrevidovat a sjednotit stávající položky ve smyslu odstranění duplicit v sazebníku v části „Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné v rámci rostlinolékařské diagnostiky“ a v části „Výše náhrad za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ostatních druhů a skupin druhů pěstovaných rostlin“.

Novela vyhlášky tak reaguje na růst provozních nákladů, reflektuje aktuální ceny a náročnost provedení jednotlivých pokusů a rozborů a dále zohledňuje technický pokrok a aplikaci nových moderních analytických metod.