Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 19. října 2022 aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu (dále jen „Program“), jejímž právním podkladem je Dočasný krizový rámec, který byl schválen Evropskou komisí 28. října 2022.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní vyhlašuje Výzvu č. 1 z Programu (dále jen „Výzva“) pro období 1. února do 31. října 2022 (způsobilé období).

Obecně

Pozměnění Programu předcházelo nařízení vlády č. 298 ze dne 5. října, které přineslo zastropování cen elektřin a zemního plynu pro určité zákazníky, včetně některých podniků. To jinými slovy znamená, že je Program určen pro podniky, které nepatří do kategorie zákazníků se státem nastavenou horní hranici cen za energie určenou nařízením č. 298.

Předpokládaná alokace dosahuje výše 30 miliard korun. Podpora je poskytovaná ve formě dotace na část způsobilých nákladů a na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatele podpory. Pro orientační výpočet lze využít kalkulačku v systému AIS MPO. Způsobilé náklady se počítají z cen silové elektřiny dodané od externího dodavatele a skutečného nákupu/odběru zemního plynu, tedy tzv. silového vyúčtování bez složky regulovaných služeb (nelze započítávat elektřinu či plyn, které jsou dále přeprodávány dalším subjektům).

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatel je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

 1. je fyzickou nebo právnickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem;
 2. má alespoň jedno odběrné a předávací místo (OPM) připojené k distribuční soustavě elektřiny anebo plynu na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění;
 3. prokáže, že ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn anebo elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně;
 4. jeho podnikatelská činnost dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadá do vyňatých oborů.

Výše podpory 

Výše podpory je v rozsahu 30 – 70 % dle tří kategorií žadatele:

 1. pro žadatele, který nežádá jako energeticky náročný podnik nebo podnik ve vybraných odvětvích, 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce.
 2. pro žadatele, který žádá jako energeticky náročný podnik, činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.
 3. pro žadatele, který žádá jako podnik ve vybraných odvětvích, činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

Kumulativní podmínkou je, že na podporu partnerských a propojených podniků nesmí celková podpora překročit 2 miliony eur. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik (u kterého v roce 2021 podíl nákupů energetických produktů a elektřiny k obratu činil alespoň 3 %), je tento limit nastaven na 25 mil. EUR, a pro skupinu, v níž o podporu žádá Podnik ve vybraných odvětvích (energeticky náročný podnik, jehož více než 50 % obratu v roce 2021 spadá do odvětví nebo pododvětví uvedených v Příloze 5 Výzvy) je stanoven limit 50 mil. EUR.

Obratem se v tomto případě rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží.

Podání a náležitosti žádosti 

Žádost se podává prostřednictvím systému AIS MPO, do kterého je nutné se zaregistrovat, pokud tak žadatel již neučinil v minulosti:

V systému žadatel vyplní formální náležitosti, především název, adresu sídla, identifikační číslo a bankovní účet, na který bude státní podpora zaslána.

K žádosti je žadatel povinen přiložit: 

 • čestné prohlášení žadatele o podporu, viz Příloha 1 Výzvy (Systém generuje automaticky) ;
 • výkaz způsobilých nákladů dle Přílohy 2 Výzvy;
 • v případě měsíčního vykazování způsobilých nákladů zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 A) Výzvy.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích předloží dále:

 • upravený výkaz zisku a ztráty sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 3 Výzvy;
 • výkaz o energetické náročnosti podniku dle Přílohy 4 Výzvy;
 • zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 B) nebo 6 C) Výzvy.

Podnik ve vybraných odvětvích je navíc povinen doložit:

 • výkaz podniku ve vybraných odvětvích dle Přílohy 5 Výzvy.

Žádosti je možné podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod. do 31. ledna 2023 24:00 hod.

Závěr 

Program podpory v reakci na zvýšené náklady za energie nastavuje vhodné podmínky pro podniky tak, aby mohly fungovat i během probíhající energetické krize. Koordinace v této oblasti probíhá na půdorysu Evropské unie, konkrétně komunikací mezi Ministerstvem obchodu a průmyslu a Evropskou komisí.

Více informací o aktualizovaném Programu zde:

https://www.mpo.cz/cz/prumysl/vyzva-1-z-programu-podpory-na-zvysene-naklady-na-zemni-plyn-a-elektrinu-v-dusledku-mimoradne-prudkeho-rustu-jejich-cen–270689/.

V případě zájmu o pomoc s vyplněním nebo podáním Výzvy z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Richard Adam, právní asistent – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Autor: www.peytonlegal.cz

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/program-podpory-na-zvysene-naklady/