Novela zákona o rostlinolékařské péči

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 273/2022 Sb., kterým se mění zákon
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti 1. července 2023.

Cílem novely zákona je zejména:

 • zavedení povinnosti označovat přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele jedinečnými identifikátory ve formě tzv. dvourozměrných čárových kódů a zasílat údaje
  o pohybech těchto přípravků do úložiště dat spravovaného Ministerstvem zemědělství,
  a to za účelem zabránění falšování těchto přípravků,
 • elektronizovat záznamy o použití přípravků a pomocných prostředků po vzoru připravované evidence použití hnojiv,
 • zlepšit dostupnost přípravků na ochranu rostlin, a to zjednodušením procesu vzájemného uznávaní povolení pro použití přípravků pro vlastní potřebu,
 • v reakci na kalamitní přemnožení hraboše polního upravit procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při kalamitních stavech škodlivých organismů; v této souvislosti se zejména revidují definice a postupy
  při stanovení populační hustoty škodlivých organismů,
 • usnadnit aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve formě kapslí nebo granulí pomocí dronů, pokud nebude překročena výška 5 metrů nad pozemkem,
 • provést dílčí změny v oblasti nakládání s přípravky s cílem zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, např. v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/nove-pravni-predpisy-ucinne-od-1-7-2023.html