Na základě přijetí novely zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, která nabývá účinnosti 1. 10. 2022, přechází kompetence k potvrzovávání certifikátů COI (potvrzení o kontrole) na příslušné dozorové orgány – Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, které budou v souladu s věcnou příslušností podle zvláštních právních předpisů provádět kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. Celní správa bude nově odpovědná jen za celní řízení.

To pro dovozce představuje změnu v komunikaci s vyřizujícím orgánem, kdy zásilky biopotravin neživočišného původu bude v místech propouštění do volného oběhu kontrolovat SZPI. Až po potvrzení certifikátu COI od SZPI bude moci být podáno celní prohlášení k propuštění zásilky do celního režimu volný oběh.

Praktickou změnou bude nová struktura míst propuštění do volného oběhu v systému TRACES. V TRACES takto budou zaneseny všechny krajské celní úřady, jak tomu bylo doposud, ale z názvu bude jasně identifikovatelné, že toto místo propouštění do volného oběhu je v kompetenci SZPI (např. ve formátu „Celní úřad pro Jihomoravský kraj (SZPI, BIO)“). Přesná struktura názvu těchto míst ještě bude upřesněna.

Budou-li ze zásilky odebírány laboratorní vzorky, zásilka bude po dobu provádění rozborů, případně i po dobu souvisejícího šetření v systému OFIS (Informační systém ekologického zemědělství) stále v režimu dočasného uskladnění a do doby finálního potvrzení certifikátu COI nebude propuštěna na trh.

Tento článek bude průběžně aktualizován, jakmile budou dostupné nové konkrétnější informace. Doporučujeme rovněž sledovat aktuální informace na stránkách Ministerstva zemědělství: https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dovozy-bioproduktu/

 

Zdroj: SZPI