Cílem čtyřletého projektu PLANEAT („Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour“)

Potravinový systém EU je pod značným tlakem na změnu kvůli svým negativním dopadům na klima, životní prostředí a zdraví. Transformace potravinového systému bude vyžadovat změnu stravovacích návyků milionů Evropanů. PLAN’EAT si klade za cíl posouvat vědeckou základnu o faktorech ovlivňujících dietní chování a zdravotní, environmentální a socioekonomické dopady stravovacích návyků a poskytovat řešení pro přechod prostřednictvím transdisciplinárního a víceúrovňového přístupu.

PLAN’EAT bude spoluvytvářet data a intervence v celoevropské síti 9 “laboratořích”. Tyto živé laboratoře se zaměří na širokou škálu skupin obyvatelstva, které se liší podle věku, kultury, zdraví a socioekonomického postavení. PLAN'EAT zahrnuje čtyři aspekty, které se vzájemně doplňují: (1) zmapování stravovacích zvyklostí 9 různých cílových skupin z 9 regionů spolu s jejich potravinovým prostředím, (2) faktory a hnací síly ovlivňující dietní chování v makro - (potravinovém systému) , mezo - (potravinové prostředí) a mikro - (individuální) úrovně budou hluboce prozkoumány, (3) vyvinuta a poprvé aplikována bude databáze a metodika skutečného nákladového účetnictví na stravovací návyky, která poskytne integrované vhledy do různých dopadů současných a budoucích diet, včetně možných synergií a kompromisů, (4) ve spolupráci s aktéry potravinového řetězce, spotřebiteli a tvůrci politik bude vypracován balíček řešení, včetně: i) panelu Food System Dashboard, který stanoví kontextově specifické doporučení potravinové politiky; ii) intervence zaměřené na aktéry z farmy až na stůl, pro zemědělce, potravinářský průmysl, maloobchodníky a potravinářské služby za účelem vytvoření vhodných potravinových prostředí; iii) poradenské nástroje pro posílení postavení spotřebitelů; a iv) zlepšené dietní poradenství a komunikační strategie zaměřené na širokou populaci.

PLAN'EAT si klade za cíl realizovat přechod více než 60 tisích spotřebitelů na zdravější a udržitelné stravovací návyky do roku 2032, snížit předčasnou úmrtnost o 20 % a emise skleníkových plynů z místních potravinových řetězců o 23 % v 36 oblastech.

Hlavním cílem projektu WASTELESS (“WASTE QUANTIFICATION SOLUTIONS TO LIMIT ENVIRONMENTAL STRESS”) bude vyvinout a otestovat směs inovativních nástrojů a metodologií pro měření a monitorování potravinových ztrát a plýtvání, generování robustní databáze o kritických bodech, slabinách v potravinových řetězcích po doporučení harmonizovaného metodického rámce pro kvantifikaci a vyvinutí systémového souboru nástrojů pro podporu rozhodování, zacíleným na všechny zúčastněné strany v potravinovém hodnotovém řetězci a umožňující duplikaci sběrných míst BEZ ODPADU ve státech EU, v různých potravinářských komoditách.

Koordinátorem je portugalská univerzita UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. Zapojeno bude 29 partnerů z Portugalska, Španělska, Turecka, Belgie, Rakouska, Dánska, Itálie, Francie, Portugalska, Řecka, Slovinska, Maďarska, Portugalska, Estonska, Švýcarska a České republiky.    

LIKE-A-PRO (“From Niche to mainstream – alternative proteins for everybody and everywhere”) si klade za cíl usnadnit udržitelnou a zdravou stravu přesunem alternativních proteinů a produktů do hlavního proudu – učinit je dostupnějšími, přístupnějšími a přijatelnějšími pro všechny skupiny populace (mladí lidé, dospělí, starší lidé, zranitelné skupiny – s nízkým socioekonomickým statusem, etnické menšiny, obyvatele venkova) a všude (městské, příměstské a venkovské oblasti). Toho má být dosaženo prostřednictvím vývoje 16 produktů se složkami ze 7 zdrojů bílkovin (udržitelných, z EU, s vylepšenou chutí a texturou) a prostřednictvím řešení pro podporu alternativních bílkovin, navržených a prozkoumaných ve spolupráci s více než 25 tisíc občany a komunitními aktéry napříč Evropou.  

Koordinátorem je Technologické centrum pro inovace v agropotravinářském sektoru Španělska (Asociace pro výzkum, vývoj a inovace v agropotravinářském sektoru). Na plnění vytyčených cílů se podílí konsorcium 42 subjektů – zástupců celého alternativního proteinového hodnotového řetězce (výrobci proteinů, vývojáři přísad a produktů, kulinářská centra, potravinářské klastry), vědci a odborníci na trh a komunikaci. Kromě toho bude rozsah přesahovat rámec konsorcia prostřednictvím přímého zapojení občanů, průmyslu, zpracovatelů, maloobchodníků, potravinářských služeb, kuchařů a cateringových společností.

Jádro výzkumu projektu pokryje sedm slibných alternativních proteinů (2 rostlinné, 1 mikrob, 1 oceánský, 2 houbové, 1 hmyzí) s různým vývojovým stavem, seskupených do 3 vývojových kategorií. Diverzifikovat se budou aktivity do následovných kategorií: 1. Produkty dostupné na trhu – tyto na trhu dostupné alternativní proteinové produkty, které jsou stále mezerou, potřebují lépe porozumět svému místu v FE a determinantům souvisejících spotřebitelských voleb. 2. Pokračující vývoj – Jejich regulační cesta byla vyjasněna (např. není potřeba povolení od Evropského úřadu pro potraviny a bezpečnost – EFSA), přesto potřebují podporu výzkumu a inovací, aby byly připraveny na průmysl + trh. 3. Budoucí trendy – Tyto budoucí trendy, které jsou v raných fázích vývoje, potřebují podporu pro hodnocení jejich technické, ekonomické, tržní a regulační proveditelnosti, včetně spotřebitelského testování. Na každou kategorii se zaměří soubor mainstreamingových aktivit – seskupených do čtyř vzájemně propojených klastrů, z nichž každý má specifické cíle.