Eurostat, statistický úřad Evropské unie, dnes zveřejnil dokument „Udržitelný rozvoj v Evropské unii – monitorovací zpráva o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU za rok 2022“, který poskytuje statistický přehled o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v EU.

Z údajů obsažených ve zprávě vyplývá, že EU dosáhla v posledních pěti letech pokroku při plnění většiny cílů v souladu s prioritami Komise v zásadních oblastech politiky, jako je Zelená dohoda pro Evropu, Digitální strategie a Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv. Pokrok při dosahování některých cílů byl rychlejší než u jiných a k odklonu od cílů udržitelného rozvoje došlo pouze v několika konkrétních oblastech.

Bezprecedentní nástroj NextGenerationEU přijatý Komisí v reakci na pandemii, jakož i reformy a investice plánované členskými státy v jejich plánech pro oživení a odolnost významně přispějí k dosažení cílů udržitelného rozvoje v EU v budoucnu.

Komisař pro hospodářství Gentiloni uvedl: „Evropa čelí druhé neočekávané události během tří let. Při zvládání dopadu hospodářského otřesu způsobeného ruskou invazí na Ukrajinu však nesmíme ztratit ze zřetele náš cíl transformovat hospodářský model EU. Naopak nás to musí motivovat ke zdvojnásobení našeho úsilí o posílení naší odolnosti a udržitelnosti našich výrobních procesů a každodenních činností. Při tomto kolektivním úsilí zůstávají cíle udržitelného rozvoje naším kompasem i naším měřítkem úspěchu.“

 

Zásadní zjištění

Ze zprávy vyplývá, že v posledních pěti letech dosáhla EU při plnění pěti cílů udržitelného rozvoje významného pokroku a u většiny ostatních mírného pokroku. Konkrétně:

  • Stejně jako v předchozích letech EU opět nejvíce pokročila při posilování míru a osobní bezpečnosti na svém území, zlepšování přístupu ke spravedlnosti i důvěry v instituce (cíl udržitelného rozvoje č. 16). Podíl obyvatel EU, kteří hlásí trestnou činnost, násilí a vandalismus ve svém okolí, klesl z 13,2 % v roce 2015 na 10,9 % v roce 2020. Podíl obyvatel EU, kteří se domnívají, že soudní systém v jejich zemi je dostatečně nezávislý, se navíc mezi lety 2016 a 2021 zvýšil o 4 procentní body (z 50 % na 54 %).
  • Významného pokroku bylo rovněž dosaženo při plnění těchto cílů: snižování chudoby a sociálního vyloučení (cíl č. 1), hospodářství a trh práce (cíl č. 8), čistá a cenově dostupná energie (cíl č. 7) a inovace a infrastruktura (cíl č. 9). V oblasti chudoby (cíl č. 1) se dostupné údaje částečně týkají období před pandemií, a proto dosud plně nezohledňují dopady pandemie.
  • Příznivé posouzení cíle č. 7 bylo silně ovlivněno pozoruhodným snížením spotřeby energie v roce 2020 (snížení o 8 % ve srovnání s rokem 2019) v důsledku omezení veřejného života a nižší hospodářské aktivity v souvislosti s onemocněním COVID-19. EU proto byla schopna dosáhnout svého cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a na základě dosud dosaženého pokroku se zdá, že je na dobré cestě k dosažení svého cíle pro rok 2030. Využívání energie z obnovitelných zdrojů navíc neustále roste a její podíl se od roku 2005 zdvojnásobil. Do roku 2020 představovala energie z obnovitelných zdrojů 22,1 % hrubé konečné spotřeby energie. Dovoz fosilních paliv však stále pokrývá více než polovinu poptávky EU po energii a nižší spotřeba energie zaznamenaná v roce 2020 bude pravděpodobně dočasná.
  • Podobně byl pokrok při plnění cíle č. 8 týkajícího se hospodářství a trhu práce, pro nějž nejnovější dostupné údaje pocházejí z roku 2021, pozitivně ovlivněn silným hospodářským růstem a výkonností trhu práce v loňském roce. Například míra zaměstnanosti v roce 2021 vzrostla na 73,1 %, a dokonce překročila svou úroveň před pandemií.
  • Pokrok při plnění cílů v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek (cíl č. 3), života pod vodou (cíl č. 14), rovnosti žen a mužů (cíl č. 5), udržitelných měst a komunit (cíl č. 11), snižování nerovností (cíl č. 10), odpovědné spotřeby a výroby (cíl č. 12), kvalitního vzdělávání (cíl 4), opatření v oblasti klimatu (cíl č. 13) a vymýcení hladu (cíl č. 2) byl mírný.
  • Celkové posouzení pokroku EU v oblasti partnerství (cíl č. 17) a čisté vody a hygieny (cíl č. 6) bylo neutrální, což znamená, že se vyznačovalo téměř stejným podílem udržitelného a neudržitelného vývoje.
  • V posledních pěti letech došlo k mírnému odklonu od příslušných cílů udržitelného rozvoje v případě života na souši (cíl č. 15), což naznačuje, že ekosystémy a biologická rozmanitost zůstávají pod tlakem lidských činností. Podíl lesní plochy i chráněných suchozemských oblastí v EU se sice mírně zvýšil, ale tlak na biologickou rozmanitost se nadále zintenzivňoval. Ukazatelem biologické rozmanitosti je například výskyt běžných druhů ptáků, protože mnoho z nich potřebuje pro své rozmnožování a hledání potravy specifická stanoviště, která jsou často také domovem mnoha ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Odhaduje se, že od roku 2000 se počet běžných druhů ptáků snížil o 10 %. Po mnoha letech poklesu se však zdá, že se počet běžných druhů ptáků nyní začal stabilizovat.

Stanovený ukazatel tohoto cíle udržitelného rozvoje EU se každoročně přezkoumává. Ukazatel stanovený pro zprávu za rok 2022 byl přezkoumán tak, aby byl v souladu s 8. akčním programem pro životní prostředí a novými cíli Akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv. Rovněž se zlepšila analýza vedlejších účinků zahrnujících emise CO2, půdní stopu, surovinovou stopu a hrubou přidanou hodnotu, kterou mimo EU vytváří spotřeba v EU. V neposlední řadě zpráva obsahuje konkrétní analýzu dopadu pandemie COVID-19 na cíle udržitelného rozvoje.

Další informace

Udržitelný rozvoj v Evropské unii – monitorovací zpráva o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU za rok 2022

Udržitelný rozvoj v Evropské unii. Přehled pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU

Digitální publikace „Cíle udržitelného rozvoje a já“

Vizualizační nástroj „Hodnocení zemí podle cílů udržitelného rozvoje“  (viz obr. dole)

Vysvětlení statistik – články o udržitelném rozvoji v EU

Zvláštní oddíl o ukazatelích v oblasti udržitelného rozvoje EU

Databáze ukazatelů udržitelného rozvoje EU

Sdělení Komise: „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti – evropské úsilí v oblasti udržitelnosti

Pracovní dokument útvarů Komise „Plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje – komplexní přístup

Zdroj: Komise (Eurostat) zveřejnila zprávu o cílech udržitelného rozvoje za rok 2022 (europa.eu)

 

Zdroj: SOCR ČR