Evropská komise dne 28/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k nové iniciativě týkající se udržitelného potravinového systému EU.

Iniciativa stanoví pravidla označování potravin z hlediska udržitelnosti, minimální kritéria pro udržitelné zadávání veřejných zakázek na potraviny a pravidla pro správu a monitorování.

V souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu přijala Evropská komise rozsáhlou strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, která uznává, že mezi zdravými lidmi, zdravými společnostmi a zdravou planetou existuje neoddělitelné spojení, a hodlá komplexně řešit problémy u d r ž i t e l n ý c h p o t r a v i n o v ý c h s y s t é m ů .

V posledních desetiletích zůstala EU do značné míry uchráněna před krizemi ohrožujícími potravinové zabezpečení. Ruská invaze na Ukrajinu a pandemie COVID-19 však ukazují, že náš potravinový systém může být těmto rizikům vystaven. Hrozby, kterým svět nyní čelí, jsou závažné a bezprostřední, ale takové jsou i problémy spojené s klimatem a biodiverzitou, které n e z m i z í .

Udržitelnost má zásadní význam pro zajištění dlouhodobého potravinového zabezpečení. Bez přechodu, jak je stanoven ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, bude potravinové zabezpečení v dlouhodobém horizontu vážně ohroženo, což bude mít nezvratné dopady na celém světě. Přírodní zdroje, jako jsou pole, zdravá půda, voda a biologická rozmanitost, jsou zásadními vstupy pro produkci potravin a jejich rostoucí nedostatek v mnoha částech světa vyžaduje, aby byly využívány a řízeny udržitelným způsobem.

Aby se podpořil přechod k udržitelnému potravinovému systému zavedla strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ řadu opatření, jež by měla přispět ke snížení emisí skleníkových plynů, zachování biologické rozmanitosti a možností obživy na venkově, omezení používání pesticidů a snížení rizik a tlaků na kvalitu vody, půdy a ovzduší, zlepšení informovanosti spotřebitelů a životních podmínek zvířat při současném posílení konkurenceschopnosti celého potravinářského odvětví a zachování potravinového zabezpečení.

Další informace lze nalézt v počátečním posouzení dopadů iniciativy pro udržitelný potravinový systém EU, které Komise zveřejnila v roce 2021.Konzultace je otevřena do 21/07/2022, k dispozici zde.

 

Zdroj: Evropská komise