V posledních letech je téma odpovědného veřejného zadávání v ČR na vzestupu, informuje o tom dnes vládou vzatý na vědomí materiál MŽP, mapující roky 2019-2020. Odpovědný, udržitelný či strategický přístup k veřejným nákupům se stává trendem. Začala jej prosazovat řada významných, ale i menších veřejných zadavatelů – ústřední orgány státní správy, státní podniky, kraje a města a další, stále však nebyly tyto principy uplatňovány plošně. Zásadní legislativní změnu pro odpovědné veřejné zadávání v ČR přineslo schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Od 1. 1. 2021 zavedla povinnost férového veřejného zadávání a inovací tam, kde je to možné. Novela fakticky stanovuje povinnost pro zadavatele zohledňovat sociální, environmentální a inovativní principy při nákupu zboží, služeb a stavebních prací.

Novela č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byla schválena v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností. Úprava zákona stanovila, že „zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ Odstranila tím jednu z největších bariér odpovědného nakupování, a to obavy zadavatelů z nedostatečné opory a následného zpochybnění odpovědných parametrů ze strany kontrolních orgánů.

„Spolu s naší novou odpadovou legislativou byla přijata i novela zákona o veřejných zakázkách, která preferuje tzv. environmentální zadávání veřejných zakázek. Znamená pro nás další stimul pro rozproudění recyklačního průmyslu - zvýšení poptávky po recyklátech a recyklovaných výrobcích z plastu. Kromě toho MŽP bude do budoucna v rámci Operačního programu Životní prostředí bonifikovat žadatele, kteří budou používat recyklované výrobky nebo výrobky s obsahem recyklátu. Finanční bonifikace obecně budou představovat významnou pobídku pro zadavatele postupovat dle předem daných pravidel. Vyšší míra podpory současně sníží tlak na cenu a současně pokryje případné vícenáklady spojené se změnou výrobních procesů,” doplňuje ministr Richard Brabec a dodává: „Uvědomme si, že za současné situaci socioekonomické krize, způsobené pandemií, nabývá strategický přístup k veřejným nákupům ještě významnějšího rozměru a je důležité, aby stát a samospráva svými nákupy pomáhaly v rekonvalescenci naší ekonomice, k jejímuž zpomalení došlo vlivem pandemie a aby tak pomohla řešit zvyšující se nezaměstnanost, např. znevýhodněných osob na trhu práce, situaci malých a středních firem, zajistila férové vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky, zejména v méně kvalifikovaných profesích, a v neposlední řadě zbytečně nerezignovala na podporu ekologicky šetrných a cirkulárních řešení.”

Pro úspěch zavedení novely o zadávání veřejných zakázek do praxe je nyní pro všechny zadavatele stěžejní shoda na jednotném a jednoduše uchopitelném výkladu, resp. jednotný postup ze strany kontrolních orgánů a auditních orgánů dotačních programů, zejména u projektů financovaných ze zdrojů EU. Předcházet mu bude široká diskuse a spolupráce s partnery, jako je Svaz měst a obcí či Asociace krajů. A Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem životního prostředí jsou proto připraveny k maximální spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby garantem zákona o zadávání veřejných zakázek. Mimo to je nadále nutné realizovat osvětové aktivity mezi zadavateli, aby povinnost daná zákonem měla praktický dopad. MŽP proto připravilo rozšíření metodik pro „environmentální“ část odpovědného zadávání, resp. v letošním roce reviduje ty stávající, aby bylo jejich znění co nejaktuálnější. Současně připravuje sadu informativních materiálů, které by měly pomoc k lepšímu pochopení vlivu (ne)odpovědným zadáváním na životní prostředí. I nadále pak bude spolupracovat s MPSV na přípravě osvětových aktivit ve formě seminářů, školení či workshopů.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210412_MZP-prosazuje-ferove-zakazky