NAŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM

Historie

Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 6. července 2011 schválil návrh nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebiteli. Kompromisní text byl schválen 605 hlasy, proti bylo 45 a zdrželo se 26 europoslanců.

Rada formálně přijala kompromisní text 29. září 2011 a dne 22. listopadu 2011 nařízení pod č. 1169/2011 vyšlo v Úředním věstníku EU. Nařízení již platí. Použije se ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), jenž se použije ode dne 13. prosince 2016, a části B přílohy VI, jež se použije ode dne 1. ledna 2014. Plný text nařízení v českém jazyce naleznete v příloze nebo v EUR-Lexu.

Potravinářská komora ČR věnovala projednávání návrhu nařízení od počátku (leden 2008) značnou pozornost. Nařízení zavedlo celou řadu nových povinností, na které je nutné se postupně zaměřit a dostatečně včas se na ně připravit.

Toto nařízení upravuje základní požadavky a způsob jejich uvedení při označování potravin (např. stanovuje, které údaje musí být uvedeny povinně, jakou velikostí písma musí být uvedeny či povinnost uvést je v určitém zorném poli apod.) Mimo to také stanovuje, že veškeré informace, které jsou na potravině uvedeny, musí být pravdivé a nesmí uvádět spotřebitele v omyl. Požadavky uvedené v tomto nařízení, se vztahují na provozovatele potravinářských podniků ve všech fázích potravinového řetězce, kde se jejich činnosti týkají poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Použije se na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k dodání do těchto zařízení.

S požadavky na označování je možné se v evropské legislativě setkat také ve speciálních předpisech stanovující podmínky pro jednotlivá odvětví (např. v obchodních normách pro ovoce a zeleninu, drůbež aj.) či dokonce v předpisech stanovující podmínky označování pro jednotlivou potravinu (označování čerstvého masa, lihovin aj.).

Seznam povinných údajů

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění, se povinně se na potravině uvádějí následující údaje:

a) název potraviny;

b) seznam složek;

c) každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivostkterá byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;

d) množství určitých složek nebo skupin složek;

e) čisté množství potraviny;

f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;

g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;

h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku uvedeného v čl. 8 odst. 1;

i) zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 26;

j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;

k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;

l) výživové údaje.

Tento výčet není končený a je odvislý od charakteru potraviny. Uvádění dalších povinných údajů může být uvedeno ve speciálních předpisech.

 

Další informace a infografiky k označování potravin zde:

Některé další informace jako například stanoviska, přístupy dozorových organů a jejich výklad se zobrazují pouze registrovaným osobám. Pro jejich zobrazení se přihlaste !!!

Zápisy z FoodDrinkEurope: INCO